Številka 204
Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4149. Zakon o oskrbi s plini (ZOP)
4150. Zakon o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (ZNOMCMO-1)
4151. Zakon o dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-H)
4152. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1D)
4153. Zakon o spremembah Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS-B)
4154. Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-Z)
4155. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv-A)
4156. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS-B)

MINISTRSTVA

4157. Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti
4158. Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin
4159. Pravilnik o spremembah Pravilnika o programu, postopku in načinu opravljanja preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem prometu
4160. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela
4161. Sprememba Državnotožilskega reda

BANKA SLOVENIJE

4162. Sklep o izračunu letnih nadomestil v zvezi z reševanjem in prisilnim prenehanjem bank in EU podružnic in izračunu prispevkov EU podružnic za namene reševanja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4163. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Slovenj Gradec
4164. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Grosuplje, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer
4165. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskih območjih Mestne občine Maribor in Občin Ruše, Hoče - Slivnica, Šentilj, Miklavž na Dravskem polju in Rače - Fram
4166. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Tržič, Občine Radovljica, Občine Beltinci, Občine Odranci, Občine Trzin, Občine Mengeš, Občine Domžale, Občine Turnišče, Občine Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenska Bistrica, Občine Slovenske Konjice, Občine Gornja Radgona, Občine Cerklje na Gorenjskem, Občine Šenčur – 3. ožje območje, Občine Škofja Loka, Občine Dobrovnik – ožje območje, Občine Idrija, Občine Prevalje, Občine Mežica, Občine Ravne na Koroškem, Občine Dravograd, Občine Muta, Občine Črna – območje Žerjav, Mušenik in Rudarjevo, ter vod, s katerim so ta naselja priključena na distribucijski sistem v Občini Mežica, Šmarje pri Jelšah, Občine Šentjernej, Občine Škocjan in Občine Črenšovci
4167. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sežana

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4168. Poslovnik komisij Radiotelevizije Slovenija za ocenjevanje filmskih in drugih avdiovizualnih projektov
4169. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju v plačne razrede na Univerzi na Primorskem
4170. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije
4171. Aneks št. 13 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija
4172. Razlaga Aneksa št. 13 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija

OBČINE

Bovec

4173. Sklep o določitvi cen storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
4174. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov
4175. Sklep o višini vodarine
4176. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
4177. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode

Dobje

4178. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dobje, št. 1 (SD OPN)

Dol pri Ljubljani

4179. Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani v obdobju januar–marec 2022

Dolenjske Toplice

4180. Sprememba Statuta Občine Dolenjske Toplice
4181. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2022
4182. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
4183. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice

Kočevje

4184. Odlok o dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje

Koper

4185. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022
4186. Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2022
4187. Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper za leto 2022

Laško

4188. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško
4189. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Laško

Ljubno

4190. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2022

Medvode

4191. Sklep o subvenciji k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode
4192. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode
4193. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Postojna

4194. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Postojna
4195. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2022
4196. Odlok o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Postojna
4197. Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in komisij ter o povračilu stroškov in drugih prejemkih
4198. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Postojna za leto 2022
4199. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2022

Slovenj Gradec

4200. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec

Šempeter-Vrtojba

4201. Sklep o ukinitvi statusa v splošni rabi

Tišina

4202. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Tišina
4203. Pravilnik sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Tišina

Železniki

4204. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Železniki
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti