Uradni list

Številka 204
Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021

Kazalo

4189. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Laško, stran 13160.

  
Na podlagi 21. in 143. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19, 157/20) je Občinski svet Občine Laško na 17. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Laško 
1. člen 
S tem pravilnikom se urejajo pravice in obveznosti svetniških skupin in samostojnih svetnikov o uporabi finančnih in drugih sredstev, ki jih za njihovo delo zagotavlja Občina Laško (v nadaljevanju: občina).
2. člen 
Svetniške skupine in samostojni svetniki imajo pravico do porabe sredstev, ki so v proračunu občine namenjena za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov, občina pa jim za opravljanje njihovega dela lahko zagotavlja tudi primerne prostore, druga osnovna sredstva ter druge materialne pogoje za delo.
3. člen 
Svetniške skupine in samostojni svetniki so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati namensko v skladu z določili tega pravilnika ter veljavno zakonodajo.
4. člen 
(1) Občinski svet Občine Laško (v nadaljevanju občinski svet) določi višino finančnih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov v proračunu občine za posamezno leto.
(2) Svetniške skupine in samostojni svetniki so upravičeni do sredstev iz proračuna občine glede na število svojih izvoljenih članov občinskega sveta tekočega mandata.
5. člen 
(1) V primeru izstopa člana iz svetniške skupine, se svetniški skupini finančna sredstva zmanjšajo za ustrezen odstotek oziroma znesek, in sicer s prvim dnem naslednjega meseca po izstopu člana občinskega sveta.
(2) V primeru vstopa novega člana v svetniško skupino, se svetniški skupini finančna sredstva v prvotni višini povečajo za ustrezen odstotek oziroma znesek, prav tako s prvim dnem naslednjega meseca po vstopu novega člana.
(3) Član svetniške skupine, ki izstopi iz svetniške skupine in ne vstopi v drugo svetniško skupino, pridobi pravico do finančnih sredstev kot samostojni svetnik.
(4) O spremembi števila članov v svetniški skupini je vodja svetniške skupine dolžan v roku osmih dni obvestiti župana.
6. člen 
Finančna sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov vodi pristojen organ občinske uprave za vsako svetniško skupino oziroma samostojnega svetnika posamezno.
7. člen 
(1) Svetniške skupine in samostojni svetniki lahko finančna sredstva uporabljajo le za svoje delovanje, in sicer za naslednje namene:
– nakup pisarniškega materiala,
– nakup, najem oziroma uporaba in vzdrževanje računalniške in programske opreme,
– nakup drobnega inventarja,
– plačilo poštnih stroškov,
– plačilo telefonskih stroškov in internetne povezave,
– plačilo stroškov fotokopiranja,
– plačilo tiska,
– plačilo obvestil o delovanju članov sveta v javnosti (konference, objave v medijih, propagandni material ipd.),
– plačilo strokovne literature,
– plačilo stroškov izobraževanja,
– plačilo stroškov strokovne pomoči,
– plačilo najemnin in obratovalnih stroškov za poslovne prostore,
– plačilo reprezentančnih stroškov, neposredno povezanih z delom občinskega sveta oziroma občinskih svetnikov, ki ne smejo presegati 30 % namenskih proračunskih sredstev za posamezno svetniško skupino,
– plačilo stroškov javne prireditve (okrogle mize, predavanja …).
(2) Sredstva za namene, določene v prvem odstavku tega člena, se lahko porabijo zgolj za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov.
8. člen 
(1) Svetniška skupina oziroma samostojni člani za namene iz prejšnjega člena občini posredujejo pisno zahtevo za izdajo naročilnice.
(2) Ob naročilu se preveri namen porabe v skladu s prejšnjim členom tega pravilnika. V primeru, da namen ni v skladu s prejšnjim členom tega pravilnika, se zahteva za izdajo naročilnice zavrne.
(3) Občina ponudniku izstavi naročilnico v imenu in za račun občine. Račun se mora glasiti na naslov občine. Vodja svetniške skupine oziroma samostojni svetniki morajo potrditi dostavljeni račun.
9. člen 
(1) Pri pripravi odloka o proračunu občine za posamezno leto svetniške skupine in samostojni svetniki pripravijo predlog plana porabe sredstev glede na predlagano kvoto.
(2) Svetniške skupine in samostojni svetniki sredstva razdelijo po posameznih podkontih proračuna občine na proračunskih postavkah, namenjenih delovanju svetniških skupin in samostojnih svetnikov ter pisno obrazložijo plan porabe.
(3) Po sprejetju odloka o proračunu se dodeljene pravice porabe za posamezne svetniške skupine in samostojne svetnike lahko skladno z odlokom o proračunu občine prerazporedijo na druge podkonte.
10. člen 
Pristojni organ občinske uprave je dolžan na zahtevo vodje svetniške skupine oziroma posameznega samostojnega svetnika le-temu omogočiti vpogled v finančno dokumentacijo o porabi sredstev svetniške skupine oziroma samostojnega svetnika in mu posredovati zahtevane podatke.
11. člen 
Nadzor nad zakonitostjo porabe sredstev na podlagi tega pravilnika opravlja Nadzorni odbor Občine Laško.
12. člen 
(1) Pravica do uporabe finančnih sredstev na podlagi tega pravilnika preneha s potekom proračunskega leta, s potekom mandata občinskemu svetu, občinskemu svetniku ali v primeru prenehanja delovanja svetniške skupine.
(2) Zahtevek za izplačilo finančnih sredstev iz proračuna tekočega leta so svetniške skupine in samostojni svetniki dolžni posredovati najpozneje do 20. novembra tekočega leta. Na podlagi zahtevkov, podanih po 20. novembru, bodo proračunska sredstva, načrtovana skladno s 7. členom tega pravilnika, črpana iz kvote za naslednje proračunsko leto.
13. člen 
Ob pripravi zaključnega računa proračuna za posamezno leto je sestavni del tudi poročilo o porabi sredstev, ki ga pripravi svetniška skupina in samostojni svetnik.
14. člen 
(1) Osnovna sredstva, ki jih občina zagotavlja svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom za njihovo delo, so last občine in jih svetniške skupine ter samostojni svetniki uporabljajo v času trajanja mandata njihovih članov. Najpozneje v petnajstih dneh po prenehanju mandata jih morajo svetniške skupine in samostojni svetniki vrniti občini.
(2) Svetniška skupina in samostojni svetniki morajo občinski inventurni komisiji omogočiti vsakoletni pregled in popis osnovnih sredstev.
(3) Svetniške skupine in samostojni svetniki imajo po zaključku mandata možnost odkupa osnovnega sredstva, ki ga imajo v uporabi, v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Cena osnovnega sredstva se določi v skladu z veljavno zakonodajo.
(4) Izkupiček od prodaje osnovnih sredstev svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom je prihodek proračuna občine.
15. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-06/2021
Laško, dne 15. decembra 2021
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti