Uradni list

Številka 204
Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021

Kazalo

4153. Zakon o spremembah Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS-B), stran 13062.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS-B) 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. decembra 2021.
Št. 003-02-3/2021-312
Ljubljana, dne 23. decembra 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O UREDITVI DOLOČENIH VPRAŠANJ ZARADI KONČNE RAZSODBE ARBITRAŽNEGA SODIŠČA NA PODLAGI ARBITRAŽNEGA SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE (ZUVRAS-B) 
1. člen
V Zakonu o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (Uradni list RS, št. 69/17 in 59/19) se v 14. členu v prvem odstavku beseda »štirih« nadomesti z besedo »šestih«.
V tretjem odstavku se besedilo »(UL L št. 190 z dne 28. 6. 2007, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU)« nadomesti z besedilom »(UL L št. 190 z dne 28. 6. 2007, str. 45), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU)«.
2. člen 
V 15. členu se v prvem odstavku beseda »štirih« nadomesti z besedo »šestih«, besedilo »v letih 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018« pa se nadomesti z besedilom »v letih 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(dokončanje začetih postopkov) 
Postopki glede upravičenosti do nadomestila zaradi izpada dohodka zaradi oviranega gospodarskega ribolova, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po dosedanjih predpisih.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 003-02/21-1/9
Ljubljana, dne 15. decembra 2021
EPA 2129-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti