Uradni list

Številka 204
Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021

Kazalo

4204. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Železniki, stran 13179.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15, 68/19) je Občinski svet Občine Železniki na 21. redni seji dne 16. 12. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Železniki 
I. UVOD 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom se določijo upravičenci do dodelitve enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč, pogoji in razlogi za dodelitev te pomoči, oblika in višina pomoči, kriteriji in postopek dodeljevanja ter izplačevanje pomoči upravičencem v Občini Železniki ter nadzor nad porabo sredstev.
(2) Občina Železniki sredstva za enkratno denarno pomoč upravičencem zagotavlja iz sredstev vsakoletnega proračuna Občine Železniki.
II. UPRAVIČENCI 
2. člen 
Do enkratne denarne pomoči so upravičeni občani Občine Železniki, ki se jim je nesreča zgodila na naslovu stalnega prebivališča, ali na naslovu, kjer opravljajo registrirano dejavnost, ko gre za nestanovanjske objekte, če le ti ležijo na območju Občine Železniki. Do enkratne denarne pomoči so upravičene tudi pravne osebe, s sedežem v Občini Železniki. Razlog za dodelitev pomoči je, da so se trenutno znašli v težki materialni situaciji, zaradi povzročene škode na nepremičnem premoženju.
Objekti, zgrajeni od vključno leta 1993 naprej, morajo imeti gradbeno dovoljenje.
III. NAMEN ENKRATNE DENARNE POMOČI 
3. člen 
(1) Enkratna denarna pomoč je namenjena za trenutno premostitev nastalih težav pri občanih in pravnih osebah s sedežem v Občini Železniki, povezanih z naravno ali drugo nesrečo.
(2) Po tem pravilniku se denarna pomoč izplača upravičencem v primerih, ko pojav ali dogodek ni del splošne naravne nesreče ali katastrofe, ki je razglašena s strani države ali občine.
4. člen 
(1) Naravne nesreče so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, požar v naravnem okolju, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile. Za naravno nesrečo se štejejo tudi neugodne vremenske razmere po predpisih o kmetijstvu in odpravi posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo žled, pozeba, suša, neurje, toča ali živalske in rastlinske bolezni ter rastlinski škodljivci.
(2) Druge nesreče so nesreče v cestnem, železniškem in zračnem prometu, požar, rudniška nesreča, porušitev jezu, nesreče, ki jih povzročijo aktivnosti na morju, jedrska nesreča in druge ekološke ter industrijske nesreče, ki jih povzroči človek s svojo dejavnostjo in ravnanjem, pa tudi vojna, izredno stanje, uporaba orožij ali sredstev za množično uničevanje ter teroristični napadi s klasičnimi sredstvi in druge oblike množičnega nasilja.
IV. DODELITEV POMOČI 
5. člen 
Postopek dodelitve sredstev za pomoč prizadetim zaradi naravne ali druge nesreče vodi Komisija za vodenje postopka dodelitve sredstev za pomoč prizadetim zaradi naravne ali druge nesreče (v nadaljevanju: Komisija), ki jo imenuje župan. Komisijo sestavljajo trije člani, ki so imenovani za obdobje štirih let in so lahko po poteku tega obdobja ponovno imenovani. Administrativna dela za komisijo opravlja občinska uprava.
6. člen 
Do dodelitve denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč je upravičen posameznik oziroma družina ter pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 2. člena tega pravilnika in je na Občino Železniki na predpisanem obrazcu, v roku 30 dni po nastanku škode podal vlogo za dodelitev enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč.
7. člen 
Enkratna denarna pomoč prizadetim zaradi naravne ali druge nesreče se na osnovi tega pravilnika dodeljuje, kadar ocena škode presega 5.000 EUR po naslednjih merilih:
Pomoč pri odpravi škode na stanovanjskih stavbah
Pomoč pri odpravi škode na nestanovanjskih stavbah
15 % ocenjene škode, vendar ne več kot 7.500 EUR
10 % ocenjene škode, vendar ne več kot 7.500 EUR
Skupni znesek denarne pomoči (občina in drugi viri) ne sme presegati zneska ocenjene škode. Če ga presega, se denarna pomoč občine ustrezno zniža.
V. POSTOPEK 
8. člen 
(1) Upravičenci iz 2. člena tega pravilnika lahko prejmejo pomoč pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč na osnovi vloge za dodelitev sredstev. Komisija obravnava vloge, ki imajo priloženo oceno škode in so bile vložene na Občino Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, najkasneje v 30 dneh od nastanka škode.
(2) Obravnavajo se samo vloge za nepremičnine na območju Občine Železniki, kjer imajo vlagatelji stalno prebivališče ali sedež podjetja.
(3) V primeru požara je potrebno k vlogi priložiti oceno škode, poročilo o intervenciji, podatke o zavarovanju in o ostalih zbranih sredstvih, v primeru ostalih nesreč iz 4. člena pa poročilo Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Železniki, podatke o zavarovanju in o ostalih zbranih sredstvih.
(4) V primeru, da nepremičnina ni zavarovana, oceno škode opravi Komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Železniki.
9. člen 
(1) Komisija po obravnavi in vrednotenju popolnih vlog pripravi poročila, vlagateljem pa občinska uprava izda odločbo o odobritvi ali zavrnitvi enkratne denarne pomoči. Upravičenost do denarne pomoči in njena višina se ugotavljata na podlagi v vlogi navedenih dejstev, cenitev, predloženih dokazil, ogleda mesta nesreče, kadar je to izvedljivo, ter drugih verodostojnih virov.
(2) V primeru naravnih in drugih nesreč se za ureditev bivanjskih razmer praviloma takšna pomoč nameni za neposredno nabavo potrebnega materiala, lahko pa tudi za izvedbo storitev za nujno sanacijo.
(3) Samo izjemoma se izredna pomoč nakaže upravičencu oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku neposredno na njegov transakcijski račun, na podlagi dokazila o plačilu računa oziroma računov.
10. člen 
Vlagatelj lahko v roku 15 dni od vročitve odločbe vloži pritožbo zoper odločbo. Pritožbo se vloži pri občinski upravi Občine Železniki, ki je izdala odločbo na prvi stopnji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, postavljena za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan. Vložena pritožba zadrži podpis pogodb. Odločitev župana je dokončna. Zoper odločitev župana pritožba ni možna, možno pa je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
11. člen 
Konec tekočega leta Komisija pripravi pisno poročilo o delitvi sredstev enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Železniki za župana in občinski svet.
12. člen 
(1) Pri ravnanju z vlogami se upoštevajo določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(2) Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev prejemnikom opravlja občinska uprava.
(3) Če se ugotovi, da je vlagatelj v vlogi navajal neresnične podatke, mora prejemnik pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
Za vsa ostala vprašanja postopka, ki niso določena v tem pravilniku, se smiselno uporabljajo področni predpisi in določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.
14. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati se začne 1. 1. 2022.
Št. 9000-7/2021-017
Železniki, dne 16. decembra 2021
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti