Uradni list

Številka 204
Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021

Kazalo

4185. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022, stran 13154.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022 
Št. 410-114/2020
Koper, dne 23. decembra 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 3. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 23. decembra 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022 (Uradni list RS, št. 3/21) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva proračuna se razporeja v skladu s spodaj navedenimi bilančnimi shemami, katerih vrednosti v letu 2022 znašajo:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
KONTO
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
85.986.261
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
67.911.462
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
45.554.479
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
30.565.479
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
13.468.000
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.521.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
22.356.983
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
15.370.793
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
60.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
300.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
162.790
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
6.463.400
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
3.656.000
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
850.000
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
2.806.000
73
PREJETE DONACIJE (730)
200.200
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
200.200
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
13.918.599
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
7.849.562
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 
6.069.037
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
300.000
787
PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV
300.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
100.668.840
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
14.242.922
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
6.015.742
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
968.736
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
6.238.199
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
320.245
409
REZERVE
700.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
34.759.218
410
SUBVENCIJE
2.419.000
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
12.490.771
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
3.031.285
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
16.818.162
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
49.042.921
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
49.042.921
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
2.623.779
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU
814.840
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
1.808.939
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–14.682.579
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (751+752)
5.000
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
5.000
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.–V.)
5.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
10.000.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
10.000.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
2.962.622
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
2.962.622
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
–7.640.201
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
7.037.378
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)=III.*
14.682.579
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
11.864.071
« 
2. člen 
V 4. členu Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022 (Uradni list RS, št. 3/21) se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Namenski prihodki proračuna po tem odloku so požarna taksa, taksa za obremenjevanje voda in taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter sredstva vnovčenih garancij.«
3. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022 (Uradni list RS, št. 3/21) se 18. člen spremeni tako, da se glasi:
»Načrtovana višina zadolžitve občine v letu 2022 znaša 10.000.000 EUR in se namenja za financiranje investicij predvidenih v proračunu Mestne občine Koper.«
4. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022 (Uradni list RS, št. 3/21) se 19. člen spremeni tako, da se glasi:
»Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper se skladno z 10.g členom Zakona o financiranju občin v letu 2022 lahko zadolži do skupne višine 4.430.983 EUR.«
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-114/2020
Koper, dne 23. decembra 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O
sulle modifiche del decreto sul bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2022 
N. 410-114/2020
Capodistria, 23 dicembre 2021
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan
Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – TCU2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1 e 30/18) e dell’articolo 3 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 11/11 – testo consolidato ufficiale, 14/13, 110/11 – Sigla: ZDIU12, 46/13 – Sigla: ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – Sigla: ZIPRS1415, 38/14 – Sigla: ZIPRS1415-A, 14/15 – Sigla: ZIPRS1415-D, 55/15 – Sigla: ZfisP, 96/15 – Sigla: ZIPRS1617, 80/16 – Sigla: ZIPRS1718, 71/17 – Sigla: ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – Sigla: ZIPRS2021, 36/20 – Sigla: ZIUJP, 61/20 – Sigla: ZDLGPE, 89/20, 195/20 – Sentenza Della CC, 203/20 – Sigla: ZIUPOPDVE, 174/20 – Sigla: ZIPRS2122, 15/21 – Sigla: ZDUOP) e in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla seduta in data 23 dicembre 2021 approva il seguente
D E C R E T O 
sulle modifiche del decreto sul bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2022 
Articolo 1 
Nel Decreto sul Bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2022 (Gazzetta Ufficiale della RS n. 3/21) si modifica l’articolo 2 che recita ora come segue:
»I fondi del bilancio sono ripartiti in armonia con i titoli di sotto riportati, i cui rispettivi valori per l’anno 2022 ammontano a:
in EURO
A. BILANCIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE
CONTO
I
TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78)
85.986.261
ENTRATE CORRENTI (70+71)
67.911.462
70
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706) 
45.554.479
700
IMPOSTE SUL REDDITO E SUGLI UTILI
30.565.479
703
IMPOSTE PATRIMONIALI
13.468.000
704
IMPOSTE LOCALI SU BENI E SERVIZI
1.521.000
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714)
22.356.983
710
PARTECIPAZIONE ALL’UTILE E ENTRATE PATRIMONIALI 
15.370.793
711
TASSE E CONTRIBUTI
60.000
712
MULTE E PENE PECUNIARIE 
300.000
713
ENTRATE DA VENDITA DI BENI E SERVIZI
162.790
714
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
6.463.400
72
ENTRATE PROVENIENTI DA CAPITALE (720+722)
3.656.000
720
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI
850.000
722
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI TERRENI E DEL PATRIMONIO IMMATERIALE
2.806.000
73
DONAZIONI RICEVUTE (730)
200.200
730
DONAZIONI RICEVUTE DA FONTI NAZIONALI
200.200
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI ERARIALI 
13.918.599
740
TRASFERIMENTI ERARIALI DA ALTRI ENTI FINANZIARI PUBBLICI
7.849.562
741
TRASFERIMENTI ERARIALI PROVENIENTI DA BILANCIO STATALE E DA FONTI DEL BILANCIO DELL’UE 
6.069.037
78
ENTRATE DA FONDI DELL’UNIONE EUROPEA E DA ALTRI PAESI
300.000
787
FONDI PERCEPITI DA ALTRE ISTITUZIONI EUROPEE E DA ALTRI PAESI
300.000
II
TOTALE SPESE (40+41+42+43)
100.668.840
40
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409)
14.242.922
400
SALARI ED ALTRE EROGAZIONI AL PERSONALE
6.015.742
401
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DATORI DI LAVORO
968.736
402
SPESE PER BENI E SERVIZI 
6.238.199
403
SPESE PER INTERESSI IN AMBITO NAZIONALE
320.245
409
RISERVE
700.000
41
STANZIAMENTI CORRENTI (410+411+412+413)
34.759.218
410
SOVVENZIONI
2.419.000
411
TRASFERIMENTI A FAVORE DI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI
12.490.771
412
TRASFERIMENTI DI FONDI A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI ED ENTI NON PROFIT
3.031.285
413
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO NAZIONALE 
16.818.162
42
SPESE DI FINANZIAMENTO A TITOLO DI INVESTIMENTI (420)
49.042.921
420
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI BENI STRUMENTALI
49.042.921
43
TRASFERMINETI PER INVESTIMENTI 
2.623.779
431
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE NON SONO FRUITORI DEL BILANCIO
814.840
432
TRASFERMINETI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI FRUITORI DEL BILANCIO
1.808.939
III
AVANZO (DISAVANZO) DI BILANCIO (I-II)
–14.682.579
B. CONTO CREDITI E INVESTIMENTI FINANZIARI
75
IV
RIMBORSO DI CREDITI E ALIENAZIONE DI QUOTE IN CAPITALE (751+752)
5.000
751
ALIENAZIONE DI QUOTE IN CAPITALE
0
752
RICAVO IN SEGUITO ALLA PRIVATIZZAZIONE
5.000
44
V
CONCESSIONE DI PRESTITI E AUMENTO DI QUOTE IN CAPITALE (440+441)
0
VI
PRESTITI CONTRATTI MENO QUELLI CONCESSI E MUTAMENTI DELLE QUOTE IN CAPITALE (IV-V)
5.000
C. CONTO FINANZIARIO
50
VII
INDEBITAMENTO (500)
10.000.000
500
INDEBITAMENTO IN AMBITO NAZIONALE
10.000.000
55
VIII
RIMBORSI DEI DEBITI (550)
2.962.622
550
RIMBORSI DEI DEBITI IN AMBITO NAZIONALE 
2.962.622
IX
INCREMENTO (RIDUZIONE) DEI FONDI DI CASSA I+IV+VII-II-V-VIII)**
–7.640.201
X
INDEBITAMENTO AL NETTO (VII-VIII) 
7.037.378
XI
FINANZIAMENTO AL NETTO (VI+VII+VIII-IX)=III*
14.682.579
XII
STATO DEI FONDI SUI CONTI IN DATA 31 DICEMBRE DELL’ANNO PRECEDENTE
11.864.071
« 
Articolo 2 
Nel Decreto sul Bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2022 (Gazzetta Ufficiale della RS n. 3/21) si modifica il primo comma dell’articolo 4 che recita ora come segue:
»Si ritengono entrate finalizzate ai sensi del presente decreto le entrate dalla tassa sul rischio incendio, sull’inquinamento delle acque e dell’ambiente in seguito allo smaltimento dei rifiuti e i fondi recepiti dalla riscossione delle garanzie.«
Articolo 3 
Nel Decreto sul Bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2022 (Gazzetta Ufficiale della RS n. 3/21) si modifica l’articolo 18 che recita ora come segue:
»Nel 2022 si prevede un indebitamento del Comune nell'ammontare di 10.000.000 di EURO da dedicare al finanziamento degli investimenti previsti nel bilancio di previsione del Comune città di Capodistria.«
Articolo 4 
Nel Decreto sul Bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2022 (Gazzetta Ufficiale della RS n. 3/21) si modifica l’articolo 19 che recita ora come segue:
»In conformità all’articolo 10/g della Legge sul finanziamento dei comuni, l’indebitamento massimo consentito al Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria nell’anno 2022 è pari a 4.430.983 EURO.«
Articolo 5 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 410-114/2020
Capodistria, 23 dicembre 2021
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti