Številka 203
Uradni list RS, št. 203/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 203/2021 z dne 24. 12. 2021, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4134. Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2022
4135. Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023
4136. Uredba o spremembi Uredbe o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov
4137. Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih

Odloki

4138. Odlok o spremembah Odloka o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka

MINISTRSTVA

4139. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
4140. Pravilnik o spremembi Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev
4141. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme
4142. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o licenci osebja službe letalske meteorologije
4143. Pravilnik o spremembah Pravilnika o spodbujanju vlaganj v avdiovizualno produkcijo
4144. Odredba o spremembi Odredbe o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4145. Koeficiente rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2021

OBČINE

Železniki

4146. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2022
4147. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2023
4148. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod Ratitovec
AAA Zlata odličnost