Uradni list

Številka 203
Uradni list RS, št. 203/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 203/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4146. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2022, stran 12992.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o javnih financah, Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 106. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15, 68/19) je Občinski svet Občine Železniki na 21. redni seji dne 16. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Železniki za leto 2022 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Železniki za leto 2022 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
PRORAČUN 2022 
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
9.562.942
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.842.821
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
5.949.520
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
5.318.484
7000
Dohodnina
5.318.484
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
497.036
7030
Davki na nepremičnine
409.436
7031
Davki na premičnine
100
7032
Davki na dediščine in darila
33.500
7033
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
54.000
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
133.000
7044
Davki na posebne storitve
4.000
7047
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
129.000
706
DRUGI DAVKI
1.000
7060
Drugi davki
1.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
893.301
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
175.908
7102
Prihodki od obresti
800
7103
Prihodki od premoženja
175.108
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
4.000
7111
Upravne takse in pristojbine
4.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
53.000
7120
Globe in druge denarne kazni
53.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
12.200
7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev
12.200
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
648.193
7141
Drugi nedavčni prihodki
648.193
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
78.789
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
57.798
7200
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
57.798
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
20.991
7220
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
5.342
7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
15.649
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
350
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
350
7300
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
350
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
2.640.982
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.443.192
7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
1.419.792
7403
Prejeta sredstva iz javnih skladov
23.400
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
1.197.790
7412
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov
11.307
7413
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
1.141.849
7417
Prejeta sredstva iz državnega proračuna – iz sredstev drugih evropskih institucij
44.634
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.251.549
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.311.892
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
431.499
4000
Plače in dodatki
363.622
4001
Regres za letni dopust
15.925
4002
Povračila in nadomestila
21.450
4003
Sredstva za delovno uspešnost
5.493
4004
Sredstva za nadurno delo
9.000
4009
Drugi izdatki zaposlenim
16.009
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
68.171
4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
34.041
4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
27.824
4012
Prispevek za zaposlovanje
232
4013
Prispevek za starševsko varstvo
388
4015
Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
5.686
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.696.671
4020
Pisarniški in splošni material in storitve
133.898
4021
Posebni material in storitve
223.990
4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
218.966
4023
Prevozni stroški in storitve
9.530
4024
Izdatki za službena potovanja
2.800
4025
Tekoče vzdrževanje
752.660
4026
Poslovne najemnine in zakupnine
9.906
4029
Drugi operativni odhodki
344.921
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
6.856
4031
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
6.856
409
REZERVE
108.695
4090
Splošna proračunska rezervacija
33.000
4091
Proračunska rezerva
70.000
4093
Sredstva za posebne namene
5.695
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.941.839
410
SUBVENCIJE
159.795
4100
Subvencije javnim podjetjem
56.000
4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
103.795
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.916.094
4111
Družinski prejemki in starševska nadomestila
16.000
4112
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
10.000
4119
Drugi transferi posameznikom
1.890.094
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
203.534
4120
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
203.534
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
662.416
4130
Tekoči transferi občinam
58.179
4133
Tekoči transferi v javne zavode
604.237
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.692.860
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
6.692.860
4202
Nakup opreme
117.182
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev
76.332
4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
3.944.891
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
1.684.494
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
417.831
4207
Nakup nematerialnega premoženja
1.700
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
450.430
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
304.958
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
137.000
4310
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
137.000
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
167.958
4323
Investicijski transferi javnim zavodom
167.958
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–2.688.607
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.500.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.500.000
5003
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
1.500.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
211.393
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
211.393
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam
125.001
5503
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
86.392
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–1.400.000
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
1.288.607
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.688.607
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
 1.400.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Železniki. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
(izvrševanje proračuna) 
3. člen 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – štirimestnega konta.
4. člen 
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene opredeljene s proračunom.
5. člen 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
6. člen 
(pooblastilo županu) 
Župan je pooblaščen da:
– v okviru področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna spremeni pravico porabe med proračunskimi postavkami, vendar največ do 10% obsega sprejetega proračuna,
– odloča o razporejanju sredstev splošne proračunske rezervacije,
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve,
– odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna in obvesti občinski svet ter predlaga ustrezne ukrepe,
– začasno zadrži izvrševanje proračuna,
– sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine pod zneskom 10.000 EUR,
– potrjuje dokumente identifikacije investicijskega projekta.
7. člen 
(pooblastila) 
Višja svetovalka za proračun, finance in gospodarstvo:
– izvaja finančno poslovanje proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih porabnikih in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe,
– je odredbodajalec proračuna na podlagi pooblastila župana,
– odpira proračunske postavke,
– odpira konte v okviru proračunskih postavk na podlagi veljavnega kontnega načrta in prerazporeja sredstva med konti,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkih zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
8. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode, ki se uporabi za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju obveznih javnih služb varstva okolja,
2. komunalni prispevek za gradnjo komunalne opreme,
3. sredstva EU in RS pridobljena za investicije,
4. kupnine, najemnine in odškodnine, ki se uporabijo kot lastna sredstva za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.
Neporabljene pravice porabe, ki se financirajo iz donacij in so zagotovljene na posebnih postavkah, se lahko na koncu tekočega leta prenesejo v proračun naslednjega leta za iste namene. Prerazporejanje pravic porabe ni dovoljeno.
9. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, oziroma v primeru ožjih delov občin, predsednik sveta krajevne skupnosti.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in njegovi realizaciji.
Krajevna skupnost lahko sklepa posamezne pravne posle v višini do 10 % od njenega letnega finančnega načrta, nad to vrednostjo pa le ob soglasju župana.
10. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2022 za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 100 % pravic porabe v sprejetem načrtu razvojnih programov neposrednega uporabnika za leto 2022.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
11. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov v načrtu razvojnih programov, do 20 % izhodiščne vrednosti, odloča župan, oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
12. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 70.000 evrov oziroma največ 1,5 % prihodkov proračuna brez transferov in donacij.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000 evrov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Splošna proračunska rezervacija se v letu 2022 oblikuje v višini 33.000 evrov.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
13. člen
(odpis dolga) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
Obseg neplačanih sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika občine ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
14. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 1.500.000 evrov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Železniki, v letu 2022 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 evrov.
15. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine, javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko v letu 2022 zadolžijo do skupne višine 0 evrov.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2022 zadolžijo do skupne višine 0 evrov in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 evrov.
16. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2022 zadolži največ do višine 1.500.000 evrov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen
(začasno financiranje v letu 2023) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Železniki v letu 2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
18. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022.
Št. 9000-7/2021-014
Železniki, dne 16. decembra 2021
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti