Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4061. Zakon o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost (ZINNI)

Sklepi

4062. Sklep o imenovanju člana in namestnika člana Sveta za sistem plač v javnem sektorju

MINISTRSTVA

4063. Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj
4064. Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 8. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor
4065. Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2022
4066. Odredba o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževanje osuševalnih sistemov in delovanje ter vzdrževanje namakalnih sistemov v letu 2022
4067. Odločba o soglasju k spremembam Akta o ustanovitvi ustanove in spremembi sedeža ustanove Fundacije Palpung Ješe Čöling, ustanova za ohranjanje tibetanskega budizma
4068. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »USTANOVA FUNDACIJA BOŠTJANA BANDLJA«

USTAVNO SODIŠČE

4069. Odločba o razveljavitvi tretjega, četrtega in petega odstavka 89. člena Zakona o delovnih razmerjih ter 156.a člena Zakona o javnih uslužbencih

BANKA SLOVENIJE

4070. Sklep o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora in taksah v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4071. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice
4072. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika
4073. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sevnica
4074. Sistemska obratovalna navodila za zaprti distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko zaokroženo območje kompleksa Salonit Anhovo
4131. Akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načinu izvajanja zagovorništva otrok, organizaciji zagovorništva, vključitvi otroka v zagovorništvo ter nalogah, sestavi in načinu dela strokovnega sveta
4132. Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev za regulativno obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022
4133. Poročilo o gibanju plač za oktober 2021

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4075. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani
4076. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v kmetijski proizvodnji in proizvodnji živil in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)
4077. Pravilnik o postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje
4078. Pravilnik o koprodukcijskem sodelovanju Radiotelevizije Slovenija pri realizaciji avdiovizualnih del
4079. Pravilnik o izvajanju javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov
4080. Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti

OBČINE

Ajdovščina

4122. Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa

Bled

4081. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2022
4082. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2023

Dobje

4083. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2022

Dobrepolje

4084. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrepolje (uradno prečiščeno besedilo) (UPB3)
4085. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2022
4086. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje za leto 2022

Dobrna

4123. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2022
4124. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrna za leto 2022

Dravograd

4087. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2022

Ilirska Bistrica

4088. Sklep o pripravi devetih (9) sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica
4089. Sklep o vrednosti točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ilirska Bistrica v letu 2022

Kamnik

4090. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2022
4091. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2023

Krško

4092. Odlok o proračunu Mestne občine Krško za leto 2022

Loški Potok

4093. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2022
4094. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za obdobje 1. 1. 2022–31. 12. 2022 na območju Občine Loški Potok

Medvode

4095. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2021
4096. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode
4097. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2022
4098. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ME_1565
4099. Sklep o ugotovitvi javne koristi
4100. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Metlika

4125. Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika v obdobju januar–marec 2022
4126. Sklep o višini točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika v letu 2022
4127. Sklep o cenah storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Metlika v letu 2022

Mežica

4128. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v obdobju januar–marec 2022

Murska Sobota

4101. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetije KMG-MID 100338641 v Bakovcih
4102. Pravilnik o subvencijah mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Mestni občini Murska Sobota
4103. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2022

Piran

4104. Sklep o začasnem financiranju Občine Piran v obdobju januar–marec 2022

Ribnica

4105. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2022
4106. Sklep o določitvi cene storitev 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ribnica
4107. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica in rezervacijah

Slovenj Gradec

4129. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu mestne Občine Slovenj Gradec za leto 2021
4130. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022

Škofljica

4108. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2022

Velike Lašče

4109. Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2021 št. 2
4110. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2022
4111. Sklep o določitvi cene storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Velike Lašče
4112. Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče, za uporabnike ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Rob
4113. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v letu 2022
4114. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP SE-25

Vrhnika

4115. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (SD OPN 5) za ureditev doživljajskega parka Argonavti

Žalec

4116. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod
4117. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka OPPN HR-4 Hramše
4118. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN za del območja ŽA-1/5
4119. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec
4120. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje PO 3/2
4121. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2021

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti