Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

Št. 6316-11/2021-5 Ob-3652/21, Stran 2926
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 11. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20), v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) ter na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 631-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020, 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021, 6319-2/2013-63 z dne 19. 4. 2021, 6319-2/2013-64 z dne 5. 7. 2021 in 6319-2/2013-65 z dne 6. 12. 2021, objavlja
javni razpis 
za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:
a. manjših temeljnih raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: temeljni projekti) in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: aplikativni projekti)
b. podoktorskih temeljnih in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: podoktorski temeljni projekti; podoktorski aplikativni projekti)
c. manjših temeljnih raziskovalnih projektov – Program dr. Aleša Debeljaka (v nadaljevanju: temeljni raziskovalni projekti – Program AD)
d. velikih temeljnih raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: veliki projekti).
3. Višina sredstev javnega razpisa
Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.a in b tega javnega razpisa znaša 16.400.000,00 EUR. Pri izvedbi javnega razpisa se pri dodelitvi sredstev za sofinanciranje raziskovalnih projektov upošteva tak razrez sredstev po znanstvenih vedah na nivoju letnih sredstev, da se razmerje sredstev med znanstvenimi vedami v letu 2022 okvirno ohranja glede na razmerje v letu 2021.
Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.c tega javnega razpisa znaša 1.200.000,00 EUR.
Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.d tega javnega razpisa znaša 4.000.000,00 EUR.
Javni razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.
3.1. Razrez okvirnih letnih sredstev v višini 16.400.000,00 EUR po znanstvenih vedah:
Znanstvene vede
Razmerje sredstev v 2021 (v %)
Razmerje sredstev na javnem razpisu (v %)
Naravoslovno-matematične vede
21,0
20,1
Tehniške vede
27,6
30,0
Medicinske vede
13,5
12,2
Biotehniške vede
11,7
11,8
Družboslovne vede
10,9
11,0
Humanistične vede
15,3
14,9
SKUPAJ
100,0
100,0
Interdisciplinarnim raziskavam je namenjenih okvirno 10 % sredstev vsake znanstvene vede. Prijavitelji morajo pri prijavi interdisciplinarnih projektov obvezno navesti, kateremu cilju trajnostnega razvoja sledi predlog raziskovalnega projekta.
Seznam ciljev trajnostnega razvoja, ki jih je opredelilo ministrstvo, pristojno za znanost:
1. Odprava revščine
2. Odprava lakote
3. Zdravje in dobro počutje
4. Kakovostno izobraževanje
5. Enakost spolov
6. Čista voda in sanitarna ureditev
7. Cenovno dostopna in čista energija
8. Dostojno delo in gospodarska rast
9. Industrija, inovacije, infrastruktura
10. Zmanjšanje neenakosti
11. Trajnostna mesta in skupnosti
12. Odgovorna poraba in proizvodnja
13. Podnebni ukrepi
14. Življenje v vodi
15. Življenje na kopnem
16. Mir, pravičnost in močne institucije
17. Partnerstva za doseganje ciljev
Krajši opisi ciljev trajnostnega razvoja s tematskimi polji oziroma raziskovalnimi področji so objavljeni na spletnih straneh (Kazalniki (stat.si)).
Podatki o kapaciteti raziskovalnih področjih so objavljeni na spletnih straneh agencije.
3.2. Višina (so)financiranja
Temeljni oziroma aplikativni projekti bodo financirani v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000 EUR. Vsak projekt, prijavljen v višini 100.000 EUR, je lahko odobren v višini 100.000 EUR ali 50.000 EUR.
Preračunano v efektivne ure raziskovalnega dela projekta to pomeni okvirno 2993 letnih ur cenovnega razreda A (1497 za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 2667 letnih ur cenovnega razreda B (1334 za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 2344 letnih ur cenovnega razreda C (1172 za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 2108 letnih ur cenovnega razreda D (1054 za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 1919 letnih ur cenovnega razreda E (960 za projekte v vrednosti 50.000 EUR) ali 1761 letnih ur cenovnega razreda F (880 za projekte v vrednosti 50.000 EUR).
Temeljni raziskovalni projekti – Program AD bodo financirani v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000 EUR. Preračunano v efektivne ure raziskovalnega dela projekta to pomeni okvirno 2993 letnih ur cenovnega razreda A, 2667 letnih ur cenovnega razreda B, 2344 letnih ur cenovnega razreda C, 2108 letnih ur cenovnega razreda D, 1919 letnih ur cenovnega razreda E ali 1761 letnih ur cenovnega razreda F.
Obseg podoktorskega projekta je 1700 letnih efektivnih ur raziskovalnega dela (1 FTE) cenovne kategorije B.
Veliki projekti bodo financirani v letnem finančnem obsegu okvirno 500.000 EUR. Preračunano v efektivne ure raziskovalnega dela projekta to pomeni okvirno 14966 letnih ur cenovnega razreda A, 13337 letnih ur cenovnega razreda B, 11718 letnih ur cenovnega razreda C, 10542 letnih ur cenovnega razreda D, 9595 letnih ur cenovnega razreda E ali 8804 letnih ur cenovnega razreda F.
Temeljne projekte, podoktorske temeljne projekte, temeljne raziskovalne projekte – Program AD in velike projekte bo agencija financirala do 100 % utemeljenih stroškov projekta. Aplikativne projekte in podoktorske aplikativne projekte bo agencija sofinancirala do 75 % utemeljenih stroškov projekta. Sofinanciranje podoktorskega aplikativnega projekta znaša s strani agencije 1275 letnih efektivnih ur raziskovalnega dela (0,75 FTE) cenovne kategorije B.
Prijavitelj aplikativnega projekta oziroma podoktorskega aplikativnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25 % utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov in predložiti dokazila o sofinanciranju projekta (pogodba o sofinanciranju), in sicer za celotno obdobje izvajanja projekta glede na vrednost cene efektivnih ur raziskovalnega dela ob začetku financiranja. Projektov ne morejo sofinancirati raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco RO, razen gospodarskih družb. Sofinanciranje mora biti obvezno v denarju.
Sofinancer aplikativnega projekta je lahko soizvajalec istega aplikativnega projekta, največ v višini 10 % obsega projekta, ki ga financira agencija, razen če je prijavitelj istega aplikativnega projekta.
Glede na obremenitve raziskovalcev z efektivnimi urami raziskovalnega dela, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija, v skladu z določili Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20), financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela letno. Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni projekt je 17 ur. Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja projekta sodelovati vsaj s 170 urami, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 ur. Med izvajanjem projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: evidenca RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Temeljne raziskovalne projekte – Program AD in velike projekte lahko prijavijo le raziskovalne organizacije.
Če pri prijavi raziskovalne dejavnosti sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju. Raziskovalni projekti, ki jih (so)financira agencija ter ustrezajo okvirnim programom raziskovalnih in tehnološko-razvojnih aktivnosti EU, so odprti za raziskovalne subjekte iz EU, s tem da ti subjekti financirajo svoj del raziskav iz lastnih sredstev. Prijavitelji te subjekte lahko prijavijo kot sodelujoče raziskovalne skupine.
5. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je izbor:
5.1. Temeljnih in aplikativnih projektov ter podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) projektov
V okviru vsake vede mora biti za podoktorske projekte dodeljenih vsaj 10 % sredstev glede na obseg financiranja izbranih prijav v okviru vede. Vsaj 30 % sredstev za projekte v okviru vede tehnika, vsaj 20 % v okviru vede biotehnika ter vsaj 5 % v okviru ved družboslovje, naravoslovje in medicina, mora biti dodeljenih za aplikativne projekte in podoktorske aplikativne projekte. Vsaj 20 % odobrenih sredstev na razpisu mora biti dodeljenih za projekte, katerih nosilci so mladi doktorji (največ 10 let po letu zagovoru doktorata).
Projektov v višini 50.000 EUR je lahko odobrenih največ 10 % za vse vede skupaj (predvsem v klinični medicini, matematiki in družboslovju). Projekti v višini 50.000 EUR se praviloma dodelijo vlogam, ki so na spodnjem robu seznama odobrenih.
Na medicinskih vedah morajo klinične raziskave izkazovati udeležbo zdravstvenih zavodov/učnih ustanov vsaj v višini 30 % raziskovalnih ur. Pri vsaki prijavi projekta, kjer prijavitelj izbere, da raziskave potekajo na področju klinične medicine, mora prijavitelj posebej utemeljiti, da gre za klinično naravnan projekt, kar preveri in potrdi ali zavrne mednarodni panel v okviru ocenjevalnega postopka. V okviru medicinskih ved mora biti vsaj 50 % sredstev namenjenih kliničnim raziskavam.
5.2. Temeljnih raziskovalnih projektov – Program AD.
Na raziskovalno vedo se v izhodišču odobrita dva najbolje ocenjena projekta, pri čemer ne smeta biti z istega področja znotraj vede.
V primeru, da projekt, prijavljen v okviru Programa AD, v tem okviru ni izbran, se lahko uvrsti v izbor temeljnih projektov skladno z določili, ki veljajo za izbor teh projektov.
5.3. Cilj javnega razpisa je tudi izbor:
– velikih projektov.
Veliki projekti so temeljni interdisciplinarni projekti, ki vključujejo najmanj dve vedi. V izbor za sofinanciranje se uvrsti:
– dva najbolje ocenjena velika projekta, s primarno naravoslovno vedo;
– dva najbolje ocenjena velika projekta, s primarno tehniško vedo;
– en najbolje ocenjeni veliki projekt, s primarno medicinsko vedo;
– en najbolje ocenjeni veliki projekt, s primarno biotehniško vedo;
– en najbolje ocenjeni veliki projekt, s primarno družboslovno vedo;
– en najbolje ocenjeni veliki projekt, s primarno humanistično vedo.
Velikih projektov se ne prijavlja na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo NKFIH ter na podlagi sporazuma WEAVE z avstrijsko agencijo FWF, poljsko agencijo NCN, švicarsko agencijo SNSF, Hrvaško agencijo HRZZ, Flamsko agencijo FWO in češko agencijo GAČR.
6. Pogoji
Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu za temeljne in aplikativne projekte, podoktorske temeljne in aplikativne projekte ter velike projekte so določeni v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), v Pravilniku in v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o kriterijih za vodjo projekta). Vsi navedeni dokumenti so objavljeni na spletni strani agencije.
Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu za temeljne raziskovalne projekte – Program AD so določeni v Metodologiji.
Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa, razen če ni s tem javnim razpisom določeno drugače.
6.1. Pogoji za velike projekte, temeljne in aplikativne projekte ter podoktorske (temeljne in aplikativne) projekte
6.1.1. Osnovni pogoji za prijavitelje in vodje projekta
Veliki projekt, temeljni in aplikativni projekt izvaja projektna skupina, ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in tehnični sodelavci.
Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen prijavitelj v skladu s 4. točko javnega razpisa. Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin na različnih raziskovalnih organizacijah, mora imeti prijavitelj z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti. Predmetni pogoj mora biti izpolnjen ob sklenitvi pogodbe o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti.
Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja projekta sodelovati vsaj s 170 urami, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 ur. Med izvajanjem projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur. V primeru, da je projekt odobren v vrednosti 50.000 EUR, lahko prijavitelj izloči ali zmanjša delež izvajanja sodelujočih RO, kar mora navesti že ob prijavi – tč. 25 (z navedbo deleža sodelujočih raziskovalnih organizacij).
Prijavitelj aplikativnega projekta in podoktorskega aplikativnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25 % utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov, s katerimi mora imeti sklenjen pisni dogovor o sofinanciranju. Predmetni pogoj mora biti izpolnjen ob sklenitvi pogodbe o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti.
Vodja projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija. Prijavitelj mora za vodjo projekta, ki še nima številke raziskovalca, izpolniti obrazec ARRS-ZOP-02-2021-1, ki mu je obvezno treba priložiti Izjavo o nameri zaposlitve.
Na javni razpis se kot vodja projekta ne more prijaviti raziskovalec, ki je v zadnjih treh letih pred letom začetka razpisa prejel negativno oceno zaključnega poročila za projekt, pri katerem je bil vodja projekta.
Na javni razpis se kot vodja projekta ne more prijaviti raziskovalec, katerega projekt, pri katerem je bil vodja projekta, je na predhodnem razpisu (ki je bil izveden v enofaznem postopku) v postopku ocenjevanja prejel manjše število točk od točk, ki določajo skupni mejni prag vsote vseh ocen, kot ga določata 99. oziroma 100. člen pravilnika.
Na javnem razpisu lahko kot vodje projektov sodelujejo le tisti raziskovalci, ki so eno leto po datumu za oddajo prijave vodje največ enega projekta, v to omejitev pa se šteje tudi projekt s podaljšanim rokom za zaključek izvajanja projekta iz 104. člena pravilnika. V omejitev iz prejšnjega stavka se ne štejejo ciljni raziskovalni programi (CRP) in projekti iz 139. in 146. člena pravilnika ter nov projekt, prav tako se vanjo ne štejejo projekti iz 145. člena pravilnika, ki se sofinancirajo v obsegu, manjšem od 50.000 EUR letno.
Raziskovalec izpolnjuje pogoj za mladega doktorja, če je na dan izteka roka za oddajo prijav na javni razpis poteklo največ deset let po letu zagovora njegovega prvega doktorata. Raziskovalec, ki je že izvajal projekt kot mladi doktor, ne more več prijaviti projekta kot mladi doktor.
Podoktorski projekt izvaja samo en raziskovalec – podoktorand. Za podoktoranda velja, da izpolnjuje pogoj za vodjo podoktorskega raziskovalnega projekta, če po letu zagovora njegovega prvega doktorata niso potekla več kot tri leta (obdobje zagovora doktorata v obdobju 1. 1. 2019 – zaključka javnega razpisa). Podoktorand mora imeti opravljen zagovor doktorata do 28. 2. 2022. Če je podoktorand izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se čas po letu zagovora podaljša nad tri leta. Enako velja za dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitev izven raziskovalne dejavnosti, daljšo od treh mesecev.
Raziskovalec, ki je že izvajal podoktorski projekt ali je prejel sredstva na javnem razpisu »Raziskovalci na začetku kariere«, ne more več prijaviti podoktorskega projekta.
V okviru javnega razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.
6.1.2. Dodatni pogoji za prijavitelje, ki prijavljajo projekt na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo NKFIH ter na podlagi sporazuma WEAVE z avstrijsko agencijo FWF, poljsko agencijo NCN, švicarsko agencijo SNSF, flamsko agencijo FWO, hrvaško agencijo HRZZ in češko agencijo GAČR
6.1.2.1. Dodatni pogoji za prijavitelje, ki prijavljajo projekt na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo NKFIH
Na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo NKFIH lahko prijavitelji prijavijo projekte v sodelovanju z madžarskimi raziskovalci (raziskovalci, ki delajo v madžarskih raziskovalnih organizacijah), kjer agencija nastopa kot »vodilna agencija«, ki opravi recenzijo projekta. Madžarski raziskovalci oddajo prijavo skupaj s slovenskimi raziskovalci, hkrati pa NKFIH pošljejo prijavno dokumentacijo, kot jo zahteva NKFIH. Skupni projekt se lahko (so)financira samo, če projekt sofinancirata agencija in NKFIH. V primeru sofinanciranja s strani NKFIH mora obseg sredstev NKFIH biti manjši od obsega slovenskega dela. Projekti, ki so prijavljeni na podlagi sporazuma z NKFIH, so lahko le temeljni projekti, kot so opredeljeni v točki 2.a javnega razpisa.
6.1.2.2. Dodatni pogoji za prijavitelje, ki prijavljajo projekt na podlagi sporazuma WEAVE z avstrijsko agencijo FWF, poljsko agencijo NCN, švicarsko agencijo SNSF, flamsko agencijo FWO, hrvaško agencijo HRZZ in češko agencijo GAČR
Na podlagi sporazuma WEAVE z avstrijsko agencijo FWF, poljsko agencijo NCN, švicarsko agencijo SNSF, flamsko agencijo FWO, hrvaško agencijo HRZZ in češko agencijo GAČRlahko prijavitelji prijavijo projekte v sodelovanju z avstrijskimi, poljskimi, švicarskimi, flamskimi, hrvaškimi oziroma češkimi raziskovalci (raziskovalci, ki delajo v avstrijskih, poljskih, švicarskih, flamskih, hrvaških oziroma čeških raziskovalnih organizacijah), kjer agencija nastopa kot »vodilna agencija«, ki opravi recenzijo projekta. Slovenski raziskovalci lahko oddajo prijavo z:
– avstrijskimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavno dokumentacijo na FWF, kot jo zahteva FWF,
– poljskimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavno dokumentacijo na NCN, kot jo zahteva NCN,
– švicarskimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavno dokumentacijo na SNSF, kot jo zahteva SNSF,
– flamskimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavno dokumentacijo na FWO, kot jo zahteva FWO,
– hrvaškimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavno dokumentacijo na HRZZ, kot jo zahteva HRZZ,
– češkimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavno dokumentacijo na GAČR, kot jo zahteva GAČR.
Slovenski raziskovalci lahko oddajo prijavo tudi v kombinaciji z raziskovalci iz dveh pod tč. 6.1.2.2. navedenih držav, ki hkrati pošljejo prijavno dokumentacijo na partnerski agenciji, kot jo ti dve zahtevata. Ne glede na navedeno ni možno oddati prijavi v kombinaciji s češkimi in hrvaškimi raziskovalci (sodelujoča agencija GAČR in HRZZ) ter v kombinaciji s flamskimi in češkimi raziskovalci (sodelujoča agencija FWO in GAČR).
Projekti, ki so prijavljeni na podlagi sporazuma z navedenimi partnerskimi agencijami so lahko le temeljni projekti, kot so opredeljeni v točki 2.a javnega razpisa.
V primeru, da bo uspešnost prijav na javni razpis (število odobrenih projektov glede na prejete prijave) večja od 20 %, se na podlagi dogovora med partnerskimi agencijami, prijave, ki so slabše uvrščene od prijav, ki se uvrstijo med navedenih 20 % prijav, ob upoštevanju v odstotku določene vrednosti razmerja ocene prijave glede na najvišjo možno oceno posamezne prijave, ne uvrstijo v izbor za sofinanciranje.
6.1.2.3. Skupne določbe za prijavitelje, ki prijavljajo projekt na podlagi sporazumov s partnerskimi agencijami
Prijava skupnega projekta je sestavljena iz skupnega znanstvenega opisa projekta, ki opisuje znanstvene prispevke posameznih partnerjev. Izračuni stroškov morajo biti navedeni ločeno za vsak nacionalni del projekta in morajo upoštevati smernice partnerske agencije za financiranje. V primeru odobritve skupnega projekta, bo projektne dele financirala agencija in partnerska/i agencija/i v skladu s svojimi predpisi.
Po zaključenem postopku ocenjevanja agencija o rezultatih ocenjevalnega postopka obvesti partnersko/i agencijo/i, ki po obravnavi na svojih organih odločanja posreduje/ta potrditev odločitve agencije ali obrazloženo zavrnitev. Vsaka partnerska agencija o izidu ocenjevalnega postopka obvesti prijavitelje svojega nacionalnega dela skupnega projekta.
Če vstopni pogoji ene od sodelujočih agencij niso izpolnjeni, se šteje, da so prijavo zavrnile vse sodelujoče agencije.
6.1.3. Proste kapacitete in zaposlitev
Vodja projekta in člani projektnih skupin morajo imeti za izvajanje projektov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega dela (največja dopustna kapaciteta za polni delovni čas je 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela na leto ali 1 FTE) in morajo biti zaposleni v tisti RO, ki izvaja projekt, ali imeti status zasebnega raziskovalca. Ob podpisu pogodbe mora imeti vodja projekta najmanj 170 prostih efektivnih ur raziskovalnega dela (0,1 FTE) na letni ravni. Član projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev JRZ, ki pri projektu lahko sodelujejo le z 0 urami) mora ob podpisu pogodbe sodelovati z najmanj 17 prostimi efektivnimi urami raziskovalnega dela (0,01 FTE) na letni ravni.
Pogodba mora biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa o izboru projektov, razen pri zamiku začetka sofinanciranja. Vodja projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.
6.1.4. Raziskovalna uspešnost vodij projektov
Vodje projektov morajo imeti doktorat znanosti in izpolnjevati v nadaljevanju navedene pogoje, ki so določeni z minimalnimi vrednostmi posameznih parametrov. Raziskovalci, ki imajo status mladih doktorjev, morajo izpolnjevati pogoje za mlade doktorje, kjer so ti izrecno določeni.
Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (A1 in CI) in za posamezno znanstveno vedo, ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izračuna agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa (A1) oziroma na dan zadnjega zajema podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom javnega razpisa (CI).
Za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti raziskovalca (izračun kvantitativnih ocen) morajo raziskovalci sami, preko pooblaščene knjižnice, pravočasno poskrbeti za vnos evidenčne številke raziskovalca iz zbirke podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija, v normativni zapis za avtorja v bazi normativnih podatkov CONOR.SI.
6.1.4.1. Pogoji za vodje temeljnih in aplikativnih projektov so:
– Doseganje pogojev glede citiranosti in minimalnega števila točk iz znanstvenih objav, kot to določata 2. oziroma 3. člen Pravilnika o kriterijih za vodjo projekta,
– A1/2 ≥ 400 ali A' ≥ 200 ali A« ≥ 50 ali osnovni pogoj,
– A' > 0.
Osnovni pogoj za kandidate za vodje projektov je: A1 ≥ A1 minimalni, CI ≥ CI minimalni in A3 ≥ A3 minimalni.
V tabelah so za vede in posamezna področja navedeni pogoji za A1 minimalni, CI minimalni in A3 minimalni. Področje je navedeno takrat, kadar predstavlja izjemo in je zanj določen drugačen pogoj kot za celotno vedo. Za področja, ki niso navedena, veljajo pogoji za vedo.
1. Ocena A1
a. A1 minimalni je naslednji:
Veda/področje
A1 minimalni
Naravoslovje, Tehnika, Medicina, Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, Geografija
0,5
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje
1
b. Za vodje projektov, ki imajo status mladih doktorjev, je A1 minimalni naslednji:
Veda/področje
A1 minimalni
Naravoslovje, Tehnika, Medicina, Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, Geografija
0,4
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje
1
2. Čisti citati
a. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je naslednji:
Veda/področje
CI minimalni
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje
1
Družboslovje, Arheologija, Geografija
5
Rudarstvo in geotehnologija, Geodezija, Promet, Vodarstvo, Psihologija, Šport
15
Tehnika, Biotehnika, Matematika, Geologija
50
Medicina, Biologija, Računsko intenzivne metode in aplikacije, Kemijsko inženirstvo, Energetika, Materiali
100
Naravoslovje, Mikrobiologija in imunologija, Biotehnologija
200
b. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je za vodje projektov, ki imajo status mladega doktorja, naslednji:
Veda/področje
CI minimalni
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje
1
Družboslovje, Rudarstvo in geotehnologija, Promet, Vodarstvo
5
Tehnika, Matematika, Geologija, Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo, Rastlinska produkcija in predelava, Geografija
10
Naravoslovje, Medicina, Biotehnika
20
3. Drugi kvantitativni pogoji
A3 minimalni je za vodje projektov enak 0.
6.1.4.2. Pogoji za vodje podoktorskih projektov so:
– Izkazovanje vsaj ene znanstvene objave, določene v podzakonskem predpisu, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti,
– Izkazovanje sposobnosti za organiziranje in vodenje,
– A1 > 0,
– A' > 0.
6.1.4.3. Pogoji za vodje velikih projektov so:
– Doseganje pogojev glede citiranosti in minimalnega števila točk iz znanstvenih objav, kot to določata 2. oziroma 3. člen Pravilnika o kriterijih za vodjo projekta,
– A« ≥ 50.
6.2. Pogoji za temeljne raziskovalne projekte – Program AD
– Vodja prijavljenega projekta mora na dan zaključka javnega razpisa in najmanj zadnje leto pred zaključkom javnega razpisa bivati v tujini, in ne sme biti zaposlen v Republiki Sloveniji. Pogoj najmanj enoletnega bivanja v tujini se šteje za izpolnjen tudi, če je vodja prijavljenega projekta opravil doktorsko disertacijo v tujini v letu 2021 oziroma do zaključka javnega razpisa.
– Vodja prijavljenega projekta mora na dan zaključka javnega razpisa izpolnjevati pogoj, da po letu zagovora njegovega prvega doktorata ni poteklo več kot 10 let.
– Vodja prijavljenega projekta mora biti na dan zaključka javnega razpisa državljan Republike Slovenije.
– Vodja prijavljenega projekta mora biti evidentiran na raziskovalnem projektu, ki ga vodi, najmanj v višini 680 efektivnih ur raziskovalnega dela letno (40 % od 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela). Ob sklenitvi pogodbe za sofinanciranje raziskovalnega projekta, pridobljenega na javnem razpisu, mora imeti evidentiran vsaj 40 % delež zaposlitve za raziskovalno dejavnost.
– Vodja prijavljenega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega projekta.
– V primeru pridobitve projekta raziskovalec ne more ponovno prijaviti projekta v okviru enakega/istega ali sorodnega mehanizma, to je mehanizma, namenjenega sofinanciranju projektov raziskovalcev, ki se iz tujine vračajo v Republiko Slovenijo.
7. Prijava na javni razpis
Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2021 izpolnjuje na spletnem portalu agencije DigitalForms. Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije, skrbniki spletnega portala DigitalForms v RO, zastopniki RO, pooblaščenci zastopnikov RO in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal DigitalForms je možna:
– z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala DigitalForms, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik DigitalForms v RO ali agencija). Prijavni obrazec se izpolnjuje v slovenskem in angleškem jeziku – izpolnjen mora biti v obeh jezikih.
Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebina predloga raziskovalnega projekta šteje za poslovno skrivnost. Kot poslovna skrivnost se na podlagi 39. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS) štejejo informacije, ki izpolnjujejo zahteve za poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja poslovne skrivnosti.
Sestavni del prijave je tudi sestava projektne skupine. Projektne skupine iz prijavne vloge do konca leta, v katerem se začne izvajati raziskovalni projekt, ni mogoče spreminjati, razen ob prenehanju delovnega razmerja, upokojitvi ali smrti člana projektne skupine oziroma zaradi drugih pisno utemeljenih razlogov. Prijavitelji, ki raziskovalcev pri izvajanju projekta ob oddaji prijave še ne morejo predvideti (predvsem tujih podoktorandov, ki še nimajo sklenjenih ustreznih pogodb), le-te navedejo v sklopu vsebine projekta.
Prijavitelji projektov, kjer v prijavi kot izvajalec, soizvajalec ali sofinancer projekta nastopa gospodarska družba, skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti št. 007-7/2015-11, objavljena 8. 4. 2016, pričela veljati 9. 4. 2016, predložijo tudi izpolnjen podpisan in žigosan Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2021-DP.
8. Kriteriji in merila za ocenjevanje
Evalvacijski kriteriji, kazalci in merila za ocenjevanje predlogov projektov so definirani v Pravilniku in Pravilniku o kriterijih za vodjo projekta, metoda ocenjevanja pa v Metodologiji.
Kriteriji in kazalci za ocenjevanje raziskovalnih projektov so opredeljeni v 99. in 100. členu Pravilnika, in so:
– za temeljni projekt, veliki projekt in podoktorski temeljni projekt:
– Znanstvena odličnost raziskovalcev 
– Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska odličnost 
– Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja 
– za aplikativni projekt in podoktorski aplikativni projekt:
– Znanstvena odličnost raziskovalcev 
– Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska odličnost 
– Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav 
– Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja 
Temeljni raziskovalni projekti – Program AD se ocenjujejo po kriterijih in kazalcih za ocenjevanje temeljnih projektov, kot so opredeljeni v 99. členu Pravilnika.
Prijavitelji velikih projektov morajo v življenjepisu vodje navesti organizacijske sposobnosti vodje za vodenje velikih projektov in dosedanje izkušnje pri vodenju takih projektov.
9. Ocenjevanje projektov
Postopek ocenjevanja prijav poteka v eni fazi. Ocenjevanje se izvede v skladu z določbami Pravilnika, ki veljajo za ocenjevanje prijav v drugi fazi.
Prijave za velike projekte, temeljne in aplikativne projekte, podoktorske temeljne in aplikativne projekte ter temeljne raziskovalne projekte – Program AD ocenjujeta dva tuja recenzenta po postopku iz 93. člena pravilnika. V primeru neusklajenega poročila občasno strokovno telo določi tretjega recenzenta.
10. Čas trajanja raziskovalnih projektov
Predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projektov je 1. 9. 2022 in je odvisen od razpoložljivih sredstev v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije, ter drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo na izvedbo javnega razpisa. O spremembi predvidenega datuma začetka sofinanciranja izvajanja projektov bodo prijavitelji obveščeni med razpisom.
Izbrane projekte bo agencija (so)financirala do treh let, razen podoktorskih projektov, ki bodo (so)financirani dve leti. Izbranemu projektu bo dodeljen letni obseg raziskovalnih ur, kar pomeni, da je s tem določen letni obseg efektivnih ur raziskovalnega dela za vsa leta trajanja projekta na tem javnem razpisu.
11. Izbor projektov
V izbor projektov za sofinanciranje se ne morejo uvrstiti projekti, ki imajo skupno ali posamično oceno nižjo od praga, določenega v Pravilniku in Metodologiji.
Občasno strokovno telo pripravi predlog prednostnega seznama projektov in ga posreduje v obravnavo ZSA. ZSA oblikuje predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama za izbor projektov in ga posreduje v odločitev direktorju agencije. Direktor agencije na podlagi sklepa izda prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi prijave.
Pri izboru temeljnih raziskovalnih projektov – Program AD velja naslednji postopek:
– Občasno strokovno telo pripravi predlog prednostnega seznama projektov, in sicer se na raziskovalno vedo v izhodišču uvrstita dva najbolje ocenjena projekta, pri čemer ne smeta biti z istega področja znotraj vede. V primeru, da so v okviru vede prijavljeni le projekti z enega področja, se uvrstita dva najbolje ocenjena projekta znotraj istega področja.
– V primeru, da na predlog prednostnega seznama projektov ni uvrščenih 12 prijav projektov, se preostanek sredstev javnega razpisa (za predmet 2.c točke javnega razpisa) sorazmerno razdeli med tiste vede celotnega javnega razpisa, na katere občasno strokovno telo na predlog prednostnega seznama projektov ni uvrstilo dveh prijav projektov.
– V primeru, da temeljni raziskovalni projekt – Program AD, v okviru tega programa ni izbran, se lahko uvrsti v izbor temeljnih projektov skladno z določili, ki veljajo za izbor teh projektov.
– Panel za vsako posamezno vedo, na kateri so prijave za (so)financiranje temeljnih raziskovalnih projektov – Program AD, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa in niso uvrščene na predlog prednostnega seznama na podlagi prve ali tretje alineje tega odstavka, dodatno predlaga do tri prijave na rezervno listo, ki jih v okviru svojih pristojnosti obravnava ZSA in največ do višine razpoložljivih sredstev javnega razpisa (za predmet 2.c točke javnega razpisa) dopolni predlog prednostnega seznama prijav; pri tem velja, da sta na predlog prednostnega seznama lahko na raziskovalno vedo uvrščena več kot dva projekta.
– V primeru, da je prijav, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in niso ocenjene pod predpisanim mejnim pragom za izbor projektov, enako ali manj od maksimalnega števila možnih izbranih prijav glede na razpisana sredstva, se v izbor uvrsti vse prijave.
Pri izboru velikih projektov velja naslednji postopek:
– V primeru, da na posamezni vedi ni dovolj prijav, ki bi se skladno s točko 5.3 lahko uvrstile v izbor na posamezni primarni vedi, se v izbor uvrstijo prijave na drugih primarnih vedah, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in niso ocenjene pod predpisanim mejnim pragom za izbor projektov, glede na doseženo oceno do skupno razpisanega števila prijav velikih projektov (8 prijav).
– V primeru, da na predlog prednostnega seznama projektov ni uvrščenih 8 prijav projektov, se preostanek sredstev javnega razpisa (za predmet 2.d točke javnega razpisa) sorazmerno razdeli med tiste vede celotnega javnega razpisa, na katere občasno strokovno telo na predlog prednostnega seznama projektov ni uvrstilo predvidenega števila prijav projektov.
12. Pravna sredstva
Prijavitelj lahko zoper odločitev o rezultatih izbora prijav vloži ugovor v 15 dneh od prejema obvestila o izboru. O ugovoru s sklepom odloči Upravni odbor agencije.
Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
13. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu
Skladno z določili Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Republiki Sloveniji 2015–2020* morajo biti vse recenzirane znanstvene objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta, objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena objava mora vsebovati tudi podatke o financerju ali financerjih ter številko projekta skladno s 105. členom pravilnika.
Prijavitelj mora po odobritvi projekta na spletnem mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran oziroma podstran, ki bo namenjena projektu, ter bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne strani so: vsebinski opis projekta z osnovnimi podatki glede financiranja, sestava projektne skupine s povezavami na podatke v sistemu SICRIS, faze projekta in opis njihove realizacije, bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter navedba logotipa ARRS in drugih sofinancerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu SICRIS, naj bodo povezane in jih ni potrebno podvajati. Spletna stran predstavitev projekta mora ostati aktivna še 5 let po zaključku projekta. O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu.
*Spletni naslov
14. Način, oblika in rok za predložitev prijav
Prijava na javni razpis se izvede v okviru elektronskega prijavnega sistema v elektronski obliki s kvalificiranim digitalnim podpisom.
Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki določeni v točki 14.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom) ali iz upravičenih razlogov na način določen v točki 14.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava).
Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
14.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom
Prijava se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2020 na spletnem portalu agencije DigitalForms. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja raziskovalnega projekta).
Prijave morajo biti oddane do vključno 28. 2. 2022 do 14. ure. Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima podpisoma na spletnem portalu agencije DigitalForms do vključno 28. 2. 2022 do 14. ure.
14.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije DigitalForms (obrazec Prijavne vloge ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2021) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalnega projekta ter žigom prijavitelja.
Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Tiskano prijavo je treba oddati v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022 – št. prijave_____« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije DigitalForms do vključno 28. 2. 2022 do 14. ure in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 28. 2. 2022 do 14. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 28. 2. 2022 do 14. ure (upošteva se poštni žig).
15. Odpiranje prijav
Komisija za odpiranje prijav bo 3. 3. 2022, ob 10. uri, na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku oddane in pravilno označene prijave.
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če z ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre).
16. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projektov obveščeni predvidoma v juliju 2022.
17. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.si/sl/razpisi/).
Povezave do razpisov na partnerskih agencijah:
– FWF: https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-programmes/international-programmes/joint-projects
– SNSF: https://www.snf.ch/en/hTBUS7CLoDTMortt/funding/projects/weave-lead-agency-slovenia
– GAČR: https://gacr.cz/en/types-of-grant-projects/
– NCN: https://www.ncn.gov.pl/en/ogloszenia/konkursy/weave-unisono
– NKFIH: National Research, Development and Innovation Office | For the applicants (gov.hu)
– FWO: https://www.fwo.be/en/fellowships-funding/international-collaboration/intra-european-research-projects/weave/weave-fwo-partner/
– HRZZ: https://www.hrzz.hr.
Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko pridobite na spletnih straneh agencije http://www.arrs.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan v času uradnih ur.
Kontaktne osebe: Vanja Rodič, Almira Bremec, Alja Kastelic Primc, Mateja Gašpirc in Tina Valenci (elektronski naslovi so objavljeni na spletni povezavi: ARRS – Raziskovalni projekti – Kontaktne osebe); za projekte, kjer ARRS nastopa kot vodilna agencija, v zvezi s partnersko agencijo: Mojca Boc).
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti