Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4088. Sklep o pripravi devetih (9) sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica, stran 12889.

  
Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 29. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20) je župan Občine Ilirska Bistrica 23. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o pripravi devetih (9) sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica 
1. člen 
Splošno 
S tem sklepom se določa priprava devetih (9) sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju kot 9SD OPN Ilirska Bistrica) po postopku in na način, ki ga določa Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2).
2. člen 
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN 
(1) OPN Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 30/16, 56/17, 13/18, 47/19, 82/20) določa strateške cilje prostorskega razvoja občine in prostorske izvedbene pogoje, ki so pravna podlaga za pripravo projektov za gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.
(2) Veljavni OPN ne omogoča izvedbe novega razvojnega interesa v naselju Čelje.
3. člen 
Potrditev izhodišč 
S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo 9SD OPN Ilirska Bistrica, oktober 2021.
4. člen 
Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka 
(1) 9SD OPN Ilirska Bistrica se pripravijo za območje širitve stavbnih zemljišč v naselju Čelje. Območje obsega zemljišča s parc. št. 786 – del in parc. št. 785 – del, obe k.o. 2521 Čelje.
(2) V postopku 9SD OPN Ilirska Bistrica bo obravnavana sprememba namenske rabe prostora iz primarne rabe v stavbna zemljišča.
(3) Spremembe in dopolnitve se izvedejo v izvedbenem delu OPN, strateški del se ne spreminja.
(4) Postopek sprememb in dopolnitev OPN se izvede po rednem postopku priprave prostorskega načrta, kot je določen v ZUreP-2.
5. člen 
Način pridobitve strokovnih rešitev 
(1) Način pridobitve strokovnih rešitev je izdelava ustreznih strokovnih podlag skladno s 60. členom ZUreP-2.
(2) Strokovne podlage in strokovna gradiva za spremembe in dopolnitve OPN izdela prostorski načrtovalec in drugi strokovnjaki glede na posamezne zahteve.
(3) Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaz stanja prostora, splošne smernice NUP ter usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov.
(4) Za pripravo 9SD OPN Ilirska Bistrica se smiselno upoštevajo že izdelane strokovne podlage, ki so bile izdelane za prostorske akte Občine Ilirska Bistrica in strateški dokumenti Občine Ilirska Bistrica.
(5) Za pripravo 9SD OPN Ilirska Bistrica bo treba izdelati strokovne podlage:
– Elaborat ekonomike;
– Elaborat posegov na kmetijska zemljišča.
(6) Po potrebi se izdela še druge strokovne podlage.
(7) Pri pripravi 9SD OPN Ilirska Bistrica se uporabijo novi uradni podatki:
– nov koordinatni sistem D96/TM;
– drugi relevantni podatki posameznih nosilcev urejanja prostora.
(8) V 9SD OPN Ilirska Bistrica ni treba določiti UON in ODRN, skladno s prvim odstavkom 99. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (Uradni list RS, št. 127/20), ker predlagana sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč ne presega 10 ha.
6. člen 
Postopek priprave in sprejema 
(1) Okvirni roki za pripravo posameznih faz so:
– objava sklepa in izhodišč
december 2021
– pridobitev odločbe MOP o potrebnosti izdelave CPVO
60 dni po objavi sklepa
– izdelava strokovnih podlag
120 dni po pridobitvi smernic in odločbe MOP o CPVO
– izdelava osnutka prostorskega akta
120 dni po izdelanih strokovnih podlagah
– pridobitev prvega mnenja nosilcev urejanja prostora
30 dni po izdelavi osnutka
– izdelava dopolnjenega osnutka prostorskega akta
60 dni po pridobitvi 
mnenja
– javna razgrnitev 30 dni z javno obravnavo
30 dni
– potrditev stališč do pripomb
90 dni po zaključku javne razgrnitve
– izdelava predloga prostorskega akta 
60 dni po potrditvi stališč
– pridobitev drugega mnenja nosilcev urejanja prostora
30 dni
– izdelava usklajenega predloga prostorskega akta
30 dni
– pridobitve sklepa MOP o potrditvi usklajenega predloga
30 dni
– obravnava in sprejem na občinskem svetu
30 dni
– objava v uradnem glasilu
15 dni
(2) Terminski plan je informativen in se lahko spremeni ob izvedbi CPVO ter zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora oziroma drugih udeležencev v postopku 9SD OPN. Če organ, pristojen za CPVO, izda odločbo o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, se celoten postopek priprave OPN podaljša za pribl. 6 mesecev. Roki se lahko tudi podaljšajo zaradi usklajevanja z nosilci urejanja prostora ali drugih okoliščin.
7. člen 
Seznam nosilcev urejanja prostora, ki predložijo mnenja o načrtovanih prostorskih ureditvah 
(1) Pripravljavec 9SD OPN Ilirska Bistrica.
(2) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo konkretnih smernic in mnenj, so:
– za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
– za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
– za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana, Partizanska 49, 6210 Sežana;
– za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
– za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica;
– za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica;
– za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
– za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
– za področje pomorskega in zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
– za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
– za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
– za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
– za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana;
– za področje vojnih in prikritih grobišč: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana;
– za področje blagovnih rezerv: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana;
– Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica;
– Javno podjetje komunala Ilirska Bistrica, d.o.o., Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica;
– Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica;
– ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11 b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana;
– Telekom Slovenije, Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Koper – Nova Gorica, Kolodvorska 9, 6000 Koper;
– Teles, telekomunikacije, d.o.o., Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica;
ter za CPVO:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za CPVO in
– Ministrstvo za zdravje.
(3) Če se v postopku priprave ugotovi, da je treba vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v tem členu, se jih po potrebi vključi v pridobitev smernic in mnenj.
8. člen 
Načrt vključevanja javnosti 
(1) Sodelovanje zainteresirane javnosti se v 9SD OPN Ilirska Bistrica zagotavlja skladno s 108., 111. in 112. členom ZUreP-2.
(2) Z namenom vključevanja javnosti se lahko med postopkom priprave 9SD OPN Ilirska Bistrica organizira tudi dodatne posvete, delavnice in podobno, objavlja informacije v občinskem glasilu, na svoji spletni strani, oglasni deski ali podobno.
9. člen 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave 
Izdelavo 9SD OPN Ilirska Bistrica financira predlagatelj spremembe. Postopek 9SD OPN Ilirska Bistrica izvede občinska uprava Občine Ilirska Bistrica v okviru svojih nalog.
10. člen 
Objava in veljavnost 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter velja z dnem objave.
(2) Ta sklep se skupaj z izhodišči iz 3. člena tega sklepa objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica https://www.ilirska-bistrica.si/.
Št. 3502-6/2021-20
Ilirska Bistrica, dne 23. decembra 2021
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti