Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4131. Akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načinu izvajanja zagovorništva otrok, organizaciji zagovorništva, vključitvi otroka v zagovorništvo ter nalogah, sestavi in načinu dela strokovnega sveta, stran 12954.

  
Na podlagi šestega odstavka 25.a člena Zakona o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 69/17 – uradno prečiščeno besedilo) Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Varuh) izdaja
A K T 
o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načinu izvajanja zagovorništva otrok, organizaciji zagovorništva, vključitvi otroka v zagovorništvo ter nalogah, sestavi in načinu dela strokovnega sveta 
1. člen 
Spremeni se 4. člen Splošnega akta o načinu izvajanja zagovorništva otrok, organizaciji zagovorništva, vključitvi otroka v zagovorništvo ter nalogah, sestavi in načinu dela strokovnega sveta (Uradni list RS, št. 44/18 in 4/20, 13/21 v nadaljnjem besedilu: Splošni akt) tako, da se glasi:
»(1) Koordinator je oseba, ki organizira in vodi primere zagovorništva na posameznem območju, določenem z mrežo zagovornikov.
(2) Varuh izbere koordinatorja na podlagi javnega poziva. Postopek izbire novega koordinatorja, sestavo, naloge in nagrado članov izbirne komisije ter način uvajanja novega koordinatorja v samostojno delo ureja Pravilnik o postopku izbire koordinatorja zagovornikov otrok.
(3) Za koordinatorja je lahko izbrana oseba, ki:
– je državljan Republike Slovenije;
– je poslovno sposobna;
– ji ni odvzeta starševska skrb;
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja;
– zoper njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– ima končano najmanj višješolsko izobrazbo;
– ima najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju dela z otroki in starši;
– je opravila usposabljanje za kandidate za zagovornike otrok v roku enega leta od izbire;
– je zaupanja vredna oseba;
– je pripravljena redno sodelovati z Varuhom na način, kot določajo predpisi s področja zagovorništva ter se udeleževati izpopolnjevanja in usposabljanja, ki ga ta organizira;
– ima zagotovljen lasten prevoz za terensko delo;
– ni drugih zadržkov, ki bi vzbujali dvom, da bo delovala v največjo korist otrok.
(4) Koordinator in Varuh določita medsebojne pravice in obveznosti z dogovorom, ki velja, dokler ena od strank dogovora ne odstopi.
(5) Če koordinator ne izpolnjuje več pogojev iz tretjega odstavka tega člena, Varuh odstopi od dogovora in ga razreši.
(6) Če koordinator ne želi ali ne more več opravljati svojih nalog, o tem takoj pisno obvesti Varuha in svoje delo zaključi v roku treh mesecev oziroma po predaji nalog novemu koordinatorju.
(7) Novi koordinator deluje pod vodstvom mentorja, po možnosti prejšnjega koordinatorja. Mentorja določi Varuh. Mentorstvo traja od 6 do 12 mesecev oziroma do zaključka treh primerov, odvisno od števila primerov in od predloga mentorja, ki oceni delo novega koordinatorja.«
2. člen 
(1) Dopolni se prvi odstavek 7. člena Splošnega akta tako, da se glasi:
»Zagovornika izbere Varuh na podlagi javnega poziva. Postopek izbire kandidatov za zagovornike vodi izbirna komisija, ki jo imenuje Strokovni svet. Sestavo in naloge izbirne komisije ter nagrado članov ureja Pravilnik o postopku uvrstitve na seznam zagovornikov otrok.«
(2) Spremeni se tretji odstavek 7. člena Splošnega akta, ki se po novem glasi:
»Kandidat za zagovornika po zaključku teoretičnega dela usposabljanja sklene z Varuhom dogovor o sodelovanju (v nadaljnjem besedilu: dogovor z zagovornikom), s katerim določita medsebojne pravice in obveznosti. Varuh kandidatu izda izkaznico. S tem se kandidata za zagovornika uvrsti na seznam zagovornikov.«
(3) Dopolni se četrti odstavek 7. člena Splošnega akta tako, da se glasi:
»Preizkus znanja predstavlja zagovor izpitne naloge pred izpitno komisijo. Sestavo in naloge izpitne komisije ter nagrado članov ureja Pravilnik o postopku uvrstitve na seznam zagovornikov otrok.«
(4) Črta se peti odstavek 7. člena Splošnega akta.
(5) Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek, dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek in dosedanji osmi odstavek postane sedmi odstavek.
(6) Novi sedmi odstavek 7. člena Splošnega akta se dopolni tako, da se na koncu stavka doda besedna zveza: »s Pravilnikom o postopku uvrstitve na seznam zagovornikov otrok.«.
3. člen 
Spremeni se tretji odstavek 10. člena Splošnega akta tako, da se glasi:
»Supervizor mora imeti dokazilo o dokončanem izobraževanju in usposabljanju za supervizorja, dokazilo o večletnih izkušnjah vodenja supervizije in dokazilo o strokovnem delu z otroki, družinami in strokovnimi delavci.«
4. člen 
(1) V 24. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Zagovorniku in koordinatorju pripadata nagrada in povrnitev potnih stroškov tudi po prenehanju sodelovanja z Varuhom, če se zaradi zagovorniškega primera, ki ga je zagovornik ali koordinator imel v času aktivnega sodelovanja, udeleži naroka na sodišču ali opravi drugo dejavnost in ga ne more nadomestiti druga oseba iz zagovorništva.«
(2) Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek, dosedanji peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek.
(3) Novi peti odstavek 24. člena Splošnega akta se spremeni tako, da se glasi:
»Za stalno dosegljivost in odzivnost na pobude staršev in instituciji, udeležbo na intervizijah, kritje stroškov telefona, kopiranja dokumentov in drugih materialnih stroškov, pripada koordinatorju mesečna nagrada 12 točk, za organizacijo in vodenje intervizije 5 točk, za mentorstvo zagovorniku enkratna nagrada 10 točk, za obdobje mentorstva novemu koordinatorju mesečna nagrad 8 točk, pod pogojem da je aktiven vsaj 1 primer zagovorništva in za morebitne dodatne obveznosti (udeležba na timskih sestankih, sodnih narokih) 4,5 točke.«
5. člen 
(prehodne in končne določbe) 
Vse ostale določbe Splošnega akta ostanejo nespremenjene.
6. člen 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0101-24/2021-1-NA
Ljubljana, dne 23. decembra 2021
Peter Svetina 
varuh človekovih pravic

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti