Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

Ob-3655/21, Stran 2943
V skladu z določili 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), 34. člena Statuta CUDV Črna na Koroškem ter sklepa 9. redne seje Sveta CUDV Črna na Koroškem z dne 14. 12. 2021, Svet CUDV Črna na Koroškem objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja (m/ž)
Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem 
1. Kandidat/ka za direktorja/ico CUDV Črna na Koroškem mora poleg pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še pogoje iz 56., 57., in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami, v nadaljevanju ZSV):
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba v skladu s 56. in 69. členom ZSV in pet let delovnih izkušenj ali višja strokovna izobrazba v skladu s 57. in 69. členom ZSV in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu;
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu/ji mandat na podlagi zakona preneha.
2. Pisne prijave z dokazili:
– življenjepis (Europass) iz katerega so razvidne delovne izkušnje,
– potrdilo o izobrazbi, o nazivu,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– izpis zavarovanj v RS (iz ZPIZ-a o delovni dobi),
– kopija potrdila o opravljenem programu za vodenje,
– program dela in vizija razvoja CUDV Črna na Koroškem za mandatno obdobje, za katerega se prijavljajo,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– druga potrdila o izpolnjevanju pogojev.
3. Kandidat/ka mora poleg pogojev zgoraj izpolnjevati se naslednja pogoja:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
4. Mandat direktorja/ice traja 5 let. Z imenovanim direktorjem/ico bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
5. Pisne prijave z dokazili morajo kandidati/ke poslati priporočeno po pošti na naslov CUDV Črna na Koroškem – za Svet CUDV Črna na Koroškem, Center 144, 2393 Črna na Koroškem ali oddati v tajništvu zavoda najkasneje v roku 8 dni po objavi razpisa, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis za direktorja/direktorico«.
6. Nepopolnih vlog in vlog, prispelih po razpisnem roku, ne bomo upoštevali.
7. Kandidati/ke bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonskem roku po končanem postopku izbire.
Svet CUDV Črna na Koroškem 

AAA Zlata odličnost