Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4093. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2022, stran 12901.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odločba US, 79/09, 51/10, 84/40 – odločba US, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) je Občinski svet Občine Loški Potok na 17. redni seji dne 16. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Loški Potok za leto 2022 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Loški Potok za leto 2022 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji na ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Proračun 2022
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.609.082
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.170.456
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.938.256
700
Davki na dohodek in dobiček 
1.745.917
703
Davki na premoženje 
106.160
704
Domači davki na blago in storitve 
86.179
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
232.200
710
Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja 
198.690
711
Takse in pristojbine 
3.500
712
Globe in druge denarne kazni
4.060
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev 
2.350
714
Drugi nedavčni prihodki 
23.600
72
KAPITALSKI PRIHODKI
124.000
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
104.000
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
20.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.314.626
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.303.472
741
Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
11.154
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.915.677
40
TEKOČI ODHODKI 
801.211
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim 
189.400
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
28.075
402
Izdatki za blago in storitve 
546.936
403
Plačila domačih obresti 
1.800
409
Rezerve
35.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
760.858
410
Subvencije 
57.808
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
511.613
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
62.920
413
Drugi tekoči domači transferi 
128.517
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.296.308
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
2.296.308
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
57.300
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror. uporabniki 
12.300
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
45.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–306.595
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
219.195
55
ODPLAČILA DOLGA
219.195
550
Odplačila domačega dolga
219.195
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–525.790
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–219.195
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
306.595
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
530.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Loški Potok.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja, komunalni prispevek iz naslova vlaganj v komunalno infrastrukturo,
– namenska sredstva občanov za sofinanciranje investicij, ki se porabijo za namene, za katere se pobirajo,
– transferni prihodki iz naslova požarnih taks, ki se namenijo za sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme gasilskih društev in gasilske zveze,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se namenijo za investicije na področju ravnanja z odpadno vodo,
– prejete donacije od domačih pravnih oseb, ki se porabijo za namene, za katere so bile pridobljene,
– prihodki od koncesijske dajatve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov od letne realizacije za posekan in prodan les v državnih gozdovih.
Če se v preteklem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun tekočega leta.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnim programi v okviru področja proračunske porabe, če nastanejo zato utemeljeni razlogi in glede na dinamiko izvajanja investiciji in realizacije. Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe tudi med posameznimi proračunskimi postavkami in tudi med posameznimi področji proračunske porabe v posebnem delu proračuna, če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov ter iz drugih utemeljenih razlogov.
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe tudi v načrtu razvojnih programov, če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov. Iz istih razlogov lahko župan spremeni tudi naziv ter druge atribute posameznega projekta, če s tem bistveno ne spreminja njegove vsebine.
Med izvrševanjem proračuna Občina Loški Potok, finančna služba lahko odpre nov konto ali poveča obseg sredstev na kontu za izdatke oziroma odpre novo proračunsko postavko v skladu s programsko klasifikacijo, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projekta.
Župan odloča o vlogah za pokroviteljstva in sofinanciranja različnih prireditev ter za vloge s podobno vsebino do višine 200,00 EUR po vlogi znotraj zmožnosti, ki mu jih dovoljuje proračunska postavka za te namene.
Župan s polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih z investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne valjajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1.252 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvesti občinski svet.
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki s v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
1. sredstva rezerv občine,
2. najame kratkoročno posojilo do 5 % sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta. O kratkoročnem zadolževanju odloča župan.
11. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen
(začasno financiranje v letu 2023) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Loški Potok v letu 2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022 dalje.
Št. 410-55/2021
Loški Potok, dne 16. decembra 2021
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti