Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4079. Pravilnik o izvajanju javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov, stran 12846.

  
Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija – ZRTVS-1 (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B, 9/14, 61/20 – ZIUZEOP-A) ter petnajste alineje 12. člena Statuta javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija (Uradni list RS, št. 106/06, 9/12, 55/14, 34/15, 3/17) Programski svet RTV Slovenija sprejema
P R A V I L N I K 
o izvajanju javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(uvodna določba) 
Ta pravilnik ureja postopek, pogoje in merila javnega razpisa za odkup slovenskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov, ki jih RTV Slovenija predvaja v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev.
2. člen 
(pomen izrazov) 
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
Avdiovizualno (AV) delo – filmi ter druga slovenska AV dela, izražena v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik, ki omogočajo televizijsko oziroma v razpisni dokumentaciji opredeljeno predvajanje in so izvorno producirana s strani neodvisnih producentov.
Slovensko AV delo – delo, ki je v skladu z Uredbo o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01) izvorno producirano v slovenskem jeziku ali delo, ki je producirano v madžarskem in italijanskem jeziku, če je namenjeno madžarski ali italijanski narodni skupnosti, ki živita na območju Republike Slovenije, ter delo slovenskega kulturnega izvora iz drugih področij umetnosti, če je izraženo kot individualna intelektualna stvaritev s področja književnosti, znanosti in umetnosti in je izdelano oziroma primerno tudi za predvajanje na televizijskem programu.
Razpis – javni razpis za odkup slovenskih AV del neodvisnih producentov.
Uslužbenec – zaposleni delavec RTV Slovenija.
Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe.
Pravočasna vloga – vloga, ki jo je RTV Slovenija prejela oziroma jo je pošiljatelj s priporočeno pošiljko odposlal v roku, določenem v besedilu razpisa.
Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Upravičena oseba – oseba, katere vloga izpolnjuje pogoje, določene v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge predlagatelja.
Prijavitelj – pravna ali fizična oseba, ki odda vlogo na razpis, kjer sodeluje kot stranka v postopku.
3. člen 
(javnost postopka javnega razpisa) 
RTV Slovenija na spletni strani, navedeni v razpisni dokumentaciji, objavi dokumente, izdane v zvezi z razpisom. Objavijo se zlasti informacija o odpiranju vlog, dopolnjevanju vlog in končno poročilo izvedbe javnega razpisa.
4. člen 
(postopek javnega razpisa) 
Postopek razpisa se izvede po naslednjem zaporedju:
1. Uvedba postopka:
– ugotovitev potreb po izvedbi razpisa;
– sprejem sklepa o začetku postopka;
– objava.
2. Priprava vlog za obravnavo:
– prispetje in evidentiranje vlog;
– odpiranje vlog;
– pošiljanje pozivov za dopolnitev nepopolnih vlog.
3. Zavrženje:
– izdaja sklepov o zavrženju vlog, ki niso popolne, niso pravočasne ali niso vložene s strani upravičene osebe.
4. Ocenjevanje vlog:
– ocenjevanje vlog;
– oblikovanje končnega predloga komisije za ocenjevanje.
5. Odločba o izbiri:
– izdaja odločbe o izbiri.
II. UVEDBA POSTOPKA 
5. člen 
(ugotovitev potreb) 
Odgovorni uredniki uredniško producentskih enot oziroma regionalnih RTV centrov pripravijo in predlagajo direktorju TV Slovenija ugotovitev potreb, ki vsebuje: obseg, tematiko, zvrsti, uvrstitev v programsko shemo, dinamiko odkupov, dinamiko produkcije in dinamiko finančnih tokov za produkcijo posameznega AV dela. Dokument vsebuje tudi predlog kriterijev ocenjevanja, višino finančnih sredstev ter časovnico izvedbe razpisa, vključno z okvirnim rokom za izdajo odločb. Vključuje tudi možne člane komisije za odpiranje vlog in komisije za ocenjevanje vlog ter vodjo izvedbe razpisa, ki jih dokončno izbere oziroma potrdi generalni direktor RTV Slovenija.
6. člen 
(predlog in financiranje odkupa) 
Potrebe po izvedbi razpisa in možnosti financiranja odkupa ugotovi direktor TV v skladu s programsko produkcijskim načrtom (PPN) in zakonsko določenim minimalnim obsegom slovenskih AV del neodvisnih producentov v letnem oddajnem času, kot to določa zakon, ki ureja področje medijev, in ob upoštevanju tega pravilnika.
Razpis se izvede vsaj enkrat na leto, najkasneje do 31. decembra.
Finančna sredstva za odkup AV dela se planirajo na posebnem stroškovnem mestu PPE TV Slovenija.
Direktor TV pošlje predlog za izdajo sklepa o začetku postopka razpisa generalnemu direktorju RTV Slovenija (generalni direktor), skupaj z besedilom razpisa.
7. člen 
(sklep o začetku postopka) 
Generalni direktor na podlagi predloga direktorja TV sprejme sklep o začetku postopka razpisa s katerim določi datum objave, besedilo razpisa in imenuje člane komisij ter določi predsednika komisij in vodjo izvedbe razpisa.
Generalni direktor lahko do izdaje odločb iz 20. člena tega pravilnika ustavi postopek razpisa. V primeru, da generalni direktor sprejme sklep o ustavitvi postopka, mora biti ta objavljen na način, kot je bilo objavljeno besedilo razpisa. Odločitev mora biti utemeljena in jo je treba sporočiti prijaviteljem, ki so podali vlogo na razpis. Vloga, prispela na razpis, se na zahtevo prijavitelja vrne.
8. člen 
(vodja izvedbe razpisa) 
Za vodjo izvedbe razpisa generalni direktor določi strokovnega delavca TV Slovenija, ki pozna delovno področje produkcije AV del ter te naloge opravlja v okviru svojih rednih delovnih zadolžitev.
Vodja izvedbe razpisa vodi in usklajuje vse postopke povezane z izvedbo razpisa, skrbi za zakonitost postopka in hrambo dokumentov v zvezi z razpisom ter opravlja druge zadolžitve potrebne za uspešno izvedbo razpisa.
III. VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE, OBJAVA RAZPISA TER RAVNANJE S PREJETIMI VLOGAMI 
9. člen 
(besedilo razpisa) 
Besedilo razpisa mora vsebovati:
– zvrst, tematiko in obseg AV dela ter pomembnejše produkcijske zahteve,
– jasno navedbo, da gre za javni razpis za odkup slovenskih AV del neodvisnih producentov, kateri bodo odkupljeni v okviru sredstev, ki so na razpolago,
– jasno navedbo, da bo na javnem razpisu izbrano tisto AV delo, ki bo v postopku izbire ocenjeno najvišje,
– umetniške, vsebinske, strokovne in druge kriterije, po katerih se bo posamezna vloga ocenjevala,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji vlog,
– okvirno in maksimalno vrednost sredstev, namenjenih za predmet razpisa,
– število točk po posameznih ocenjevalnih merilih, skupno število točk in minimalno število točk, ki jih morajo vloge doseči, da so lahko predlagane v sprejetje v odkup,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva ter rok za izročitev AV dela,
– razpisni rok,
– način pošiljanja in vsebina vlog,
– navedbo uslužbencev RTV Slovenija, pristojnih za dajanje informacij v zvezi z razpisom,
– informacijo o vsebini in dostopu do razpisne dokumentacije, ki je prijaviteljem na razpolago,
– navedbo o obvezni uporabi obrazcev iz razpisne dokumentacije.
Poleg navedenih podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko objavijo tudi drugi podatki, če so potrebni glede na predmet razpisa.
Razpisane vrednosti po morebitnih posameznih področjih so indikativne in se opredeljena sredstva po področjih lahko prenesejo med področji.
Vsebino razpisne dokumentacije posebej določa besedilo razpisa.
Razpisno dokumentacijo pripravi strokovni sodelavec za javne razpise v sodelovanju z uredništvom, ki je podalo pobudo za izvedbo razpisa.
10. člen 
(objava razpisa) 
Razpis se objavi na spletnih straneh RTV Slovenija, v Uradnem listu Republike Slovenije pa se objavi informacija o razpisu. RTV Slovenija lahko javnost o razpisu obvešča tudi v drugih medijih, ki jih izdaja.
V času razpisa mora biti razpisna dokumentacija dosegljiva vsem zainteresiranim na spletni strani in sedežu RTV Slovenija.
Čas od objave do zadnjega dne, ko lahko prijavitelji oddajo svoje vloge (razpisni rok), mora trajati najmanj en mesec.
11. člen 
(sprejemanje in evidentiranje vlog) 
Vloge se lahko oddajo na sedežu RTV Slovenija, pošljejo po pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost. Vloge se sprejemajo v glavni pisarni (vložišču) RTV Slovenija, lahko pa se sprejemajo tudi v ustrezno zavarovanem in temu namenjenemu elektronskemu predalu.
Vsaka vloga ter njene dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva.
Oseba vložišča, ki sprejema vloge, ne da bi jih odprla, na vsaki vlogi jasno označi datum prejema oziroma oddaje na pošti. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo vloge.
IV. ODPIRANJE VLOG IN UGOTAVLJANJE FORMALNE USTREZNOSTI 
12. člen 
(komisija za odpiranje vlog) 
Prispele vloge hkrati odpre komisija za odpiranje vlog, ki jo s sklepom imenuje generalni direktor RTV Slovenija.
Komisijo za odpiranje vlog sestavljajo najmanj trije (3) člani, generalni direktor RTV Slovenija pa lahko s sklepom določi tudi nadomestne člane, ki nadomestijo člane komisije v primeru njihove odsotnosti ali morebiti ugotovljene interesne povezanosti s prijavitelji ali prijavljenimi vlogami.
Komisija dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik komisije praviloma najmanj 5 dni pred zasedanjem.
RTV Slovenija pred odpiranjem vlog in njihovih dopolnitev na spletnih straneh objavi obvestilo o času in kraju odpiranja vlog oziroma dopolnitev.
Odpiranju vlog in njihovih dopolnitev sme prisostvovati zakoniti zastopnik ali pooblaščeni predstavnik prijavitelja, ki z vlogo kandidira na razpisu. RTV Slovenija lahko zahteva od zakonitega zastopnika in/ali pooblaščenega predstavnika prijavitelja, da se ustrezno izkažeta.
Pri odpiranju vlog je komisija za odpiranje pozorna na to, da se prijavitelji, ki prisostvujejo odpiranju vlog, ne seznanijo z vsebino drugih vlog (npr. predračunska vrednost AV dela, avtorska in igralska zasedba itd.), temveč so seznanjeni zgolj z informacijami, ki so potrebne za ugotovitev dejstev iz prvega odstavka 13. člena.
13. člen 
(odpiranje vlog in ugotavljanje formalne ustreznosti) 
Za vsako vlogo komisija za odpiranje vlog ugotovi, ali je pravočasna, ali je popolna in ali jo je vložila oseba, ki izpolnjuje v razpisu določene pogoje (upravičena oseba) in pripravi poročilo o odpiranju posamezne vloge, ki ga podpišejo vsi prisotni člani komisije. Poročilo vsebuje šifro vloge, prijavitelja, naslov prijavitelja, oznako ali je vloga ustrezna (pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe) ali ne, in obrazložitev, iz katere so razvidni razlogi za ustreznost oziroma neustreznost posamezne vloge.
Če prijavitelj za isto AV delo na razpis pošlje več vlog v različnih ovojnicah, se obravnava prva vloga, ostale pa se zavržejo, razen, če jih je mogoče obravnavati kot dopolnitve ali spremembe prve vloge.
Če je v isti ovojnici več vlog za različna AV dela, se prijavitelja pozove, da poda izjavo, katero vlogo naj se obravnava, vse ostale vloge pa se s sklepom zavržejo. V primeru, da prijavitelj ne izjavi jasno, katera vloga naj se obravnava, se vse vloge iz ovojnice s sklepom zavržejo. Obravnava se lahko le ena (1) vloga iz posamezne ovojnice.
Če komisija za odpiranje vlog ugotovi, da je vloga formalno nepopolna, mora prijavitelja pisno pozvati, da jo dopolni v petih (5) dneh od prejetja poziva k dopolnitvi. V pozivu k dopolnitvi je treba prijavitelja opozoriti, da bo vloga s sklepom zavržena kot nepopolna, če je ne bo v določenem roku ustrezno in v celoti dopolnil. Prijavitelja se v primeru nejasnosti pozove tudi k ustrezni obrazložitvi posameznih elementov vloge, na podlagi katerih se ugotavlja upravičenost kandidiranja.
Prijavitelj lahko po odpiranju vlog svojo vlogo zgolj dopolni v skladu s pozivom komisije za odpiranje vlog (npr. predloži manjkajoči dokument, naknadno dokaže obstoju kakšnega dejstva itd).
14. člen 
(zapisnik komisije) 
O odpiranju vlog in njihovih dopolnitev se napravi zapisnik, ki ga podpišejo prisotni člani komisije in obsega:
– naziv in sedež RTV Slovenija;
– datum in čas začetka ter konca odpiranja vlog oziroma dopolnitev vlog;
– imena navzočih ter odsotnih članov komisije;
– imena navzočih zakonitih zastopnikov in pooblaščenih predstavnikov prijaviteljev;
– seznam prispelih vlog, razvrščenih po razpisnih področjih (šifra vloge, naziv prijavitelja, naslov AV dela);
– ugotovitve o pravočasnosti in popolnosti prispelih vlog ter o upravičenosti oseb, ki so predložile vloge (popolna ali nepopolna vloga), oziroma ugotovitve o pravočasni in ustrezni dopolnitvi vlog.
15. člen 
(poročilo komisije za odpiranje vlog) 
Ko je postopek odpiranja vlog in njihovih morebitnih dopolnitev končan, predsednik komisije za odpiranje vlog sestavi poročilo o vlogah, ki so pravočasne, popolne ter vložene s strani upravičenih prijaviteljev in ga predloži predsedniku komisije za ocenjevanje projektov, o tem pa tudi obvesti vodjo izvedbe razpisa.
Poročilo vsebuje seznam popolnih vlog, razvrščenih po razpisnih področjih (šifra vloge, naziv prijavitelja, naslov AV dela).
Na podlagi poročila vodja izvedbe razpisa pripravi obrazce za ocenjevanje vlog in jih skupaj z ustreznimi vlogami preda komisiji za ocenjevanje projektov v nadaljnjo obravnavo.
IV. ZAVRŽENJE NEUSTREZNIH VLOG 
16. člen 
(sklep o zavrženju) 
Predsednik komisije za odpiranje vlog generalnemu direktorju predlaga, da neustrezne vloge zavrže.
Na podlagi predloga predsednika komisije za odpiranje vlog generalni direktor z obrazloženim sklepom, ki vsebuje pravni pouk, zavrže posamično vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba ali je prijavitelj ni dopolnil v zahtevanem roku.
V. OCENJEVANJE VLOG 
17. člen 
(komisija za ocenjevanje projektov) 
Vloge ocenijo komisije za ocenjevanje projektov, ki jih iz vrst zaposlenih na RTV Slovenija, lahko pa tudi zunanjih članov, s sklepom imenuje generalni direktor RTV Slovenija. S sklepom se določijo tudi naloge in mandat komisij.
Posamezno komisijo za ocenjevanje projektov sestavljajo najmanj trije (3) člani in največ pet (5) članov. Generalni direktor RTV Slovenija lahko s sklepom imenuje tudi nadomestne člane, ki nadomestijo člane komisije v primeru njihove odsotnosti ali morebiti ugotovljene interesne povezanosti s prijavitelji ali prijavljenimi vlogami.
Mandat članov komisije za ocenjevanje projektov traja do izpolnitve oziroma dokončanja vseh nalog, povezanih z razpisom.
Pogoji za imenovanje in razrešitev članov komisij za ocenjevanje projektov, podrobnejša opredelitev njihovih nalog ter način njihovega dela so določeni s poslovnikom komisij RTV Slovenija za ocenjevanje filmskih in drugih avdiovizualnih projektov.
18. člen 
(ocenjevanje vlog) 
Kriteriji za ocenjevanje vlog na posameznem razpisnem področju, skupaj z maksimalnim številom prejetih točk pri posameznem kriteriju in maksimalnim številom vseh točk, se določijo z vsakokratnim besedilom razpisa. V besedilu razpisa se določi najmanjše skupno število točk, ki jih mora posamezna vloga doseči, da jo komisija za ocenjevanje projektov predlaga generalnemu direktorju v odkup. Vloge, ki ne dosežejo tako določenega najmanjšega števila točk, ne morejo biti predlagane in sprejete v odkup. Če nobena vloga ne doseže najmanjšega določenega števila točk, se nobena vloga ne sprejme v odkup, generalni direktor pa lahko odloči, da se v skladu s tem pravilnikom postopek razpisa ustavi in se razpis ponovi.
Pri določitvi kriterijev za ocenjevanje vlog se praviloma upoštevajo naslednja izhodišča:
– vrednotenje scenarističnega dela vloge (npr. tematika, struktura, dramaturški potencial, privlačnost za ciljno občinstvo);
– presoja referenc posameznih soavtorjev (npr. scenarista, glavnega režiserja, direktorja fotografije itd.);
– presoja referenc in profesionalne kredibilnosti prijavitelja oziroma producenta (npr. realizirana AV dela, strokovna in finančna kredibilnost oziroma zanesljivost producenta);
– presoja finančne ustreznosti realizacije AV dela (npr. finančnega predračuna, realnost predračunskih vrednosti, realnost terminskega načrta);
– drugo glede na specifike posameznega razpisnega področja.
Komisija za ocenjevaje projektov ne sme upoštevati kriterijev, ki niso bili objavljeni v razpisu.
Vsak član komisije za ocenjevanje projektov na svojem obrazcu za ocenjevanje vlog oceni vse vloge po vseh predpisanih kriterijih ocenjevanja. Skupna ocena mora biti praviloma podana v razponu od 1 do 100, pri čemer pomeni ocena ena »najmanj primerno« in ocena 100 »najbolj primerno«.
Skupna ocena posamezne vloge se dobi tako, da se seštevek vseh ocen članov komisije za ocenjevanje projektov pri posameznem kriteriju deli s številom članov komisije, ki je kriterij ocenilo. Ocene po posameznih kriterijih se nato seštejejo.
Oceno posameznega kriterija mora član komisije na ocenjevalnem listu tudi kratko obrazložiti oziroma navesti razloge, ki glede na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo dano število točk, in razloge, zaradi katerih ni bilo ugodeno maksimalnemu številu točk pri posameznem kriteriju.
Prijavitelji, ki kandidirajo na razpisu, ne morejo prisostvovati na sejah komisije za ocenjevanje projektov.
19. člen 
(poročilo komisije za ocenjevanje projektov) 
Komisija za ocenjevanje projektov pripravi generalnemu direktorju RTV Slovenija po zaključenem ocenjevanju končno poročilo, ki vsebuje seznam ustrezno ocenjenih vlog na posameznem razpisnem področju. Poročilo komisije vsebuje točkovno razvrstitev vlog z naslednjimi podatki po posameznih vlogah:
– seznam ocenjenih vlog, razvrščenih po razpisnih področjih (šifra vloge, naziv prijavitelja, naslov AV dela);
– skupno število doseženih točk pri ocenjevanju posamezne vloge;
– obrazložitev skupne ocene po vseh posameznih kriterijih, ki glede na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo dano število točk, in razloge, zaradi katerih ni bilo ugodeno maksimalnemu številu točk pri posameznem kriteriju;
– predlog o zavrnitvi ali sprejetju v odkup;
– predlog o višini vložka RTV Slovenija pri vlogah, ki se predlagajo v sprejetje v odkup.
Komisija v poročilu generalnemu direktorju predlaga, da naj RTV Slovenija odkupi AV delo iz prvo uvrščene vloge. Predlog lahko vsebuje tudi po prednostnem redu razvrščeno rezervno listo vlog oziroma AV del.
V kolikor komisija za ocenjevanje presodi, da tudi AV delo iz prvo uvrščene vloge ni primerno za odkup, v poročilu generalnemu direktorju predlaga, da naj RTV Slovenija ne odkupi nobenega AV dela.
Končnemu poročilu se predložijo podpisani ocenjevalni listi vseh članov komisije za ocenjevanje projektov.
VI. ODLOČBA 
20. člen
(odločba) 
Na podlagi predloga komisije za ocenjevanje generalni direktor izda o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na razpis, posamično odločbo, s katero odloči o odkupu AV dela ter višini sredstev za odkup ali pa odloči o zavrnitvi odkupa AV dela. V kolikor se generalni direktor ne strinja s predlogom komisije glede odkupa posameznega AV dela in višine sredstev za odkup, lahko predlog z utemeljitvijo vrne komisiji v ponovno ocenjevanje, ne more pa sprejeti drugačne odločitve, kot je predlagana v predlogu komisije za ocenjevanje. Generalni direktor lahko vrne vlogo v ponovno presojo samo enkrat.
V primeru sprostitve ali povečanja sredstev lahko generalni direktor izda novo odločbo, s katero se na podlagi rezervne liste iz četrtega odstavka 19. člena odobri odkup že zavrnjenega AV dela ali poveča obseg sredstev že odobrenemu AV delu. Z novo odločbo se odpravi in nadomesti prejšnja odločba o odobritvi ali o zavrnitvi sprejetja AV dela v odkup.
V odločbi se naslovnike pouči (pravni pouk), da lahko zoper to odločbo vložijo pritožbo. Pritožbo vložijo pri generalnemu direktorju v roku 15 dni od vročitve odločbe. O pritožbi se bo odločalo po pravilih upravnega postopka.
Končno poročilo izvedbe javnega razpisa se objavi na spletnih straneh RTV Slovenija.
VII. POGODBA ZA ODKUP AV DELA 
21. člen 
(sklenitev pogodbe) 
Na podlagi dokončne posamične odločbe o sprejetju v odkup iz prejšnjega člena tega pravilnika, se sklene pogodba s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti RTV Slovenija in prijavitelja, katerega AV delo je bilo izbrano v odkup na podlagi razpisa. Pogodba se glede na določbe razpisa in rok dokončanja AV dela sklene za določen čas in je lahko tudi večletna.
Na podlagi izdane odločbe se lahko pred podpisom pogodbe izbranega prijavitelja v določenem roku pozove k uskladitvi podrobnosti realizacije AV dela (uskladitveni sestanek). O usklajevanju se napravi zapisnik. Če se izbrani prijavitelj v roku ne odzove, mu RTV Slovenija pošlje pogodbo in ga pozove k podpisu. Izbrani prijavitelj mora podpisano pogodbo vrniti v 15 dneh od prejema, sicer se šteje, da AV dela ne daje v odkup, da pogodba ni sklenjena in da je RTV Slovenija prosta vseh obveznosti. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, če izbrani prijavitelj RTV Sloveniji pisno sporoči objektivne razloge za podaljšanje roka.
22. člen 
(vsebina pogodbe o odkupu) 
RTV Slovenija in izbrani prijavitelj podpišeta pogodbo o odkupu AV dela, s katero uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi z odkupom.
Pogodba o odkupu AV dela se glede na razpisni vzorec lahko spremeni v delih, ki ustrezajo specifikam posameznega AV dela, mora pa vsebovati naslednje sestavine:
– opredelitev pogodbenih strank,
– številko odločbe, na podlagi katere se sklepa pogodba,
– opredelitev predmeta pogodbe (specifikacija AV dela),
– material, ki ga je izbrani prijavitelj dolžan predložiti v določenih rokih,
– opredelitev višine sredstev za odkup AV dela in dinamika izplačil sredstev,
– faze izvedbe AV dela in kriteriji, po katerih se bo spremljalo uresničevanje posameznih faz,
– v primeru dogovorjenega avansa, garancijo za zavarovanje avansa,
– garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– dolžnost obveščanja, poročanja in sodelovalno dolžnost izbranega prijavitelja z RTV Slovenija oziroma njenimi pristojnimi osebami,
– protikorupcijsko klavzulo,
– skrbnike pogodbe, ki so odgovorni za spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– določilo o prenehanju pogodbe zaradi kršitve pogodbenih obveznosti in posledice prenehanja pogodbe,
– druga vprašanja medsebojnih razmerij,
– možnost, da se izvede revizija porabe sredstev RTV SLO.
V pogodbi o odkupu AV dela se obvezno določi, da neodvisni producent na RTV Slovenija prenese izključno ter časovno in krajevno neomejeno materialne avtorske pravice in druge pravice soavtorjev, avtorjev prispevkov ter drugih avtorjev, in sicer na AV delu, njegovem prevodu, njegovih avdiovizualnih predelavah ali na fotografijah, nastalih v zvezi s produkcijo AV dela. S pogodbo o odkupu se obvezno določi, da RTV Slovenija na AV delu pridobi predvsem pravico radiodifuznega oddajanja, pravico radiodifuzne retransmisije, pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja, pravico dajanja na voljo javnosti, pravico reproduciranja vključno s pravico shranitve v elektronski obliki ter pravico do arhiviranja in posredovanja arhiviranega posnetka javnosti, skladno z vsakokratnimi zakonskimi obveznostmi RTV Slovenija.
V pogodbi o odkupu AV dela se obvezno določi, da neodvisni producent na RTV Slovenija prenese tudi vse materialne pravice neodvisnega producenta, ki jih ima na AV delu in vse materialne pravice izvajalcev, ki jih imajo na izvedbi, vsebovani v AV delu.
Neodvisni producent AV dela mora v skladu z navedenim, predhodno (pred odkupom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o odkupu) poskrbeti, da se nanj prenesejo pravice avtorjev, soavtorjev, avtorjev prispevkov in izvajalcev, ki bodo sodelovali pri produkciji AV dela.
V. KONČNI DOLOČBI 
23. člen 
(veljavnost pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
24. člen 
(razveljavitvena klavzula) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izvajanju javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov (Uradni list RS, št. 22/10).
Ciril Baškovič 
predsednik 
Programskega sveta RTV Slovenija 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti