Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4078. Pravilnik o koprodukcijskem sodelovanju Radiotelevizije Slovenija pri realizaciji avdiovizualnih del, stran 12841.

  
Na podlagi 43. člena Statuta javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija (Uradni list RS, št. 106/06, 9/12, 55/14, 34/15, 3/17), generalni direktor RTV Slovenija sprejemam
P R A V I L N I K 
o koprodukcijskem sodelovanju Radiotelevizije Slovenija pri realizaciji avdiovizualnih del 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(uvodna določba) 
Ta pravilnik ureja postopke, pogoje in merila za koprodukcijsko sodelovanje javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija (v nadaljevanju: RTV SLO) pri realizaciji avdiovizualnih del (v nadaljevanju: AV del), postopek sklepanja pogodb in način izvajanja nadzora nad pogodbami.
2. člen 
(pomen izrazov) 
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
Avdiovizualno (AV) delo – filmi ter druga AV dela, izražena v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik, ki omogočajo televizijsko oziroma v razpisni dokumentaciji opredeljeno predvajanje in so producirana s strani producentov.
Slovensko AV delo – delo, ki je v skladu z Uredbo o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01) izvorno producirano v slovenskem jeziku ali delo, ki je producirano v madžarskem in italijanskem jeziku, če je namenjeno madžarski ali italijanski narodni skupnosti, ki živita na območju Republike Slovenije, ter delo slovenskega kulturnega izvora iz drugih področij umetnosti, če je izraženo kot individualna intelektualna stvaritev s področja književnosti, znanosti in umetnosti in je izdelano oziroma primerno tudi za predvajanje na televizijskem programu.
Poziv – javni poziv za koprodukcijsko sodelovanje RTV Slovenija pri realizaciji avdiovizualnih del.
Razpis – javni razpis za koprodukcijsko sodelovanje RTV Slovenija pri realizaciji avdiovizualnih del.
Postopek – postopek javnega poziva ali javnega razpisa.
Uslužbenec – zaposleni delavec RTV Slovenija.
Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe.
Pravočasna vloga – vloga, ki jo je RTV Slovenija prejela oziroma jo je prijavitelj s priporočeno pošiljko odposlal v roku, določenem v besedilu postopka.
Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo postopka in dokumentacija postopka.
Upravičena oseba – oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene v besedilu postopka. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja.
Prijavitelj – pravna ali fizična oseba, ki odda vlogo na razpis oziroma poziv, kjer sodeluje kot stranka v postopku.
Pri razlagi posameznih pojmov se upošteva njihov pomen, ki je določen v tem pravilniku, zakonu in mednarodnih aktih, ki zavezujejo Republiko Slovenijo. Če ta pomen ni določen, se upošteva ustaljen pomen pojmov v avdiovizualni in filmski industriji ter poslovni praksi.
V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
3. člen 
(javnost postopka za koprodukcijsko sodelovanje) 
RTV Slovenija na spletni strani, navedeni v dokumentaciji za poziv oziroma razpisni dokumentaciji (v nadaljevanju dokumentacija postopka), objavi dokumente, izdane v zvezi s postopkom. Objavijo se zlasti informacija o odpiranju vlog, dopolnjevanju vlog in končno poročilo izvedbe javnega razpisa oziroma poziva.
4. člen 
(postopek za koprodukcijsko sodelovanje) 
Postopek za koprodukcijsko sodelovanje se izvede po naslednjem zaporedju:
1. Uvedba postopka:
– ugotovitev potreb po izvedbi postopka;
– sprejem sklepa o začetku postopka;
– objava.
2. Priprava vlog za obravnavo:
– prispetje in evidentiranje vlog;
– odpiranje vlog;
– pošiljanje pozivov za dopolnitev nepopolnih vlog.
3. Zavrženje:
– izdaja sklepov o zavrženju vlog, ki niso popolne, niso pravočasne ali niso vložene s strani upravičene osebe.
4. Ocenjevanje vlog:
– ocenjevanje vlog;
– oblikovanje končnega predloga komisije za ocenjevanje.
5. Odločba o izbiri:
– izdaja odločbe o izbiri.
6. Podpis koprodukcijske pogodbe in nadzor:
– podpis koprodukcijske pogodbe;
– nadzor nad realizacijo pogodbenih zavez.
II. UVEDBA POSTOPKA 
5. člen 
(ugotovitev potreb) 
Odgovorni uredniki uredniško producentskih enot oziroma regionalnih RTV centrov pripravijo in predlagajo direktorju TV Slovenija ugotovitev potreb po uvedbi postopka za koprodukcijsko sodelovanje, ki vsebuje: obseg, tematiko, zvrsti, uvrstitev v programsko shemo, dinamiko produkcije in dinamiko finančnih tokov za produkcijo posameznega AV dela ter opredelijo vrsto in količino vložka (prosta produkcijska sredstva) RTV Slovenija pri produkciji AV dela.
Dokument lahko vsebuje tudi predlog kriterijev ocenjevanja ter časovnico izvedbe razpisa oziroma poziva, vključno z okvirnim rokom za izdajo odločb. Vključuje lahko tudi možne člane komisije za odpiranje vlog in komisije za ocenjevanje vlog ter vodjo izvedbe razpisa, ki jih dokončno izbere oziroma potrdi generalni direktor RTV Slovenija.
6. člen 
(predlog uvedbe postopka) 
Potrebe po uvedbi postopka ugotovi direktor TV, v skladu s programsko produkcijskim načrtom (PPN) ter upoštevaje zakonsko določen minimalen obseg v letnem oddajnem času, kot ga določa zakon, ki ureja področje medijev oziroma AV medijskih storitev.
Direktor TV odredi, da se finančna sredstva za posamezno koprodukcijsko sodelovanje planirajo na posebnem stroškovnem mestu PPE TV Slovenija in da se predvidena poraba prostih produkcijskih zmogljivosti ustrezno označi v planu uporabe produkcijskih sredstev.
Direktor TV pošlje predlog za izdajo sklepa o začetku postopka za koprodukcijsko sodelovanje generalnemu direktorju RTV Slovenija (generalni direktor) skupaj z besedilom postopka.
7. člen 
(določitev vrste postopka) 
RTV Slovenija izbere partnerja za koprodukcijsko sodelovanje na podlagi:
– javnega poziva,
– javnega razpisa,
– sklenitve neposredne pogodbe.
Postopek javnega poziva se uporabi takrat, ko je mogoče jasno vnaprej določiti umetniške, strokovne in druge kriterije ter zahteve, ki jih mora posamezna vloga izpolnjevati, izberejo pa se tiste vloge, ki te kriterije in zahteve izpolnjujejo, in sicer po vrstnem redu prispetja do porabe sredstev ali izpolnitve drugih pogojev iz besedila poziva.
Postopek javnega razpisa se uporabi takrat, ko je mogoče vnaprej določiti le kriterije za ocenjevanje in vrednotenje vlog, v koprodukcijsko sodelovanje se sprejmejo tisti projekti, ki so v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Sklenitev neposredne pogodbe je izjemoma dopustna v primerih, ko koprodukcijsko sodelovanje ni možno na podlagi javnega poziva ali javnega razpisa. Koprodukcijsko sodelovanje je dopustno le v primeru mednarodnega sodelovanja z EBU, tuje javne televizije in sodelovanja z osebami javnega prava kadar je podan javni interes.
8. člen 
(uvedba in ustavitev postopka) 
Postopek se uvede z objavo javnega poziva ali javnega razpisa.
Generalni direktor na podlagi predloga direktorja TV sprejme sklep o začetku postopka za koprodukcijsko sodelovanje s katerim določi:
– področje postopka,
– vrsto postopka (razpis ali poziv),
– besedilo postopka,
– datum, trajanje in način objave,
– vrsto in količino sredstev, ki jih lahko RTV Slovenija nameni za posamezno koprodukcijsko sodelovanje, in
– imenuje člane in predsednike komisij in
– določi vodjo izvedbe postopka za koprodukcijsko sodelovanje.
Generalni direktor lahko do izdaje odločb iz 26. člena tega pravilnika ustavi postopek javnega razpisa ali javnega poziva. V primeru, da generalni direktor sprejme sklep o ustavitvi postopka, mora biti ta objavljen na način, kot je bilo objavljeno besedilo javnega razpisa ali javnega poziva. Odločitev mora biti utemeljena in jo je treba sporočiti prijaviteljem, ki so podali vlogo na javni razpis ali javni poziv. Vloga, prispela na javni razpis ali javni poziv, se na zahtevo prijavitelja vrne.
9. člen 
(vodja izvedbe postopka za koprodukcijsko sodelovanje) 
Za vodjo izvedbe postopka za koprodukcijsko sodelovanje generalni direktor določi strokovnega delavca TV Slovenija, ki pozna delovno področje produkcije AV del ter te naloge opravlja tudi v okviru svojih rednih delovnih zadolžitev.
Vodja izvedbe postopka za koprodukcijsko sodelovanje vodi in usklajuje vse postopke povezane z izvedbo postopka, skrbi za zakonitost postopka in hrambo dokumentov v zvezi s postopkom ter opravlja druge zadolžitve potrebne za uspešno izvedbo postopka.
III. VSEBINA DOKUMENTACIJE POSTOPKA, OBJAVA POSTOPKA TER RAVNANJE S PREJETIMI VLOGAMI 
10. člen 
(besedilo postopka) 
Besedilo postopka mora vsebovati:
– vrsto postopka (poziv ali razpis) z jasno navedbo, da bodo izbrane tiste vloge, ki izpolnjujejo kriterije in zahteve, in sicer po vrstnem redu prispetja (poziv) oziroma tiste, ki bodo ocenjene najvišje (razpis),
– področje in vrsta projektov, ki so predmet postopka,
– rok, v katerem morajo biti poslane vloge,
– obvezno vsebino vlog in način pošiljanja,
– morebitne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma storitve ter rok za dokončanje in izročitev AV dela,
– kriterije, po katerih se bo vlogo ocenjevalo z navedbo točk, ki jih lahko vloga pridobi pri posameznem kriteriju,
– višino finančnih sredstev ter vrsto in vrednost produkcijskih sredstev, ki jih RTV Slovenija namerava vložiti oziroma prispevati pri posameznem koprodukcijskem projektu,
– minimalno število točk, ki jih mora vloga doseči, da bi lahko bila izbrana za koprodukcijsko sodelovanje,
– kontaktne podatke osebe, pristojne za posredovanje informacij o postopku,
– informacijo o tem, kje je na razpolago celotna dokumentacija postopka,
– vzorec pogodbe.
Poleg navedenih podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko objavijo tudi drugi podatki, če je to potrebno glede na posebnosti predmeta postopka.
Vsebino razpisne dokumentacije posebej določa besedilo postopka.
Razpisno dokumentacijo pripravi strokovni sodelavec za javne razpise v sodelovanju z uredništvom, ki je podalo pobudo za izvedbo postopka.
11. člen 
(objava postopka) 
Poziv ali razpis se objavi na spletnih straneh RTV Slovenija. Informacija o razpisu ali pozivu se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. RTV Slovenija lahko javnost o razpisu ali pozivu obvešča tudi v drugih medijih, ki jih izdaja.
V času poziva ali razpisa mora biti dokumentacija postopka dosegljiva vsem zainteresiranim na spletni strani in sedežu RTV Slovenija.
12. člen 
(roki) 
Javni poziv sme trajati najmanj en mesec in največ eno leto.
Javni razpis mora trajati najmanj en mesec.
13. člen 
(vloge) 
Prijavitelj lahko vlogo oddano v postopku javnega poziva dopolnjuje oziroma spreminja do začetka ocenjevanja na komisiji za ocenjevanje projektov.
Prijavitelj lahko vlogo, oddano na javni razpis, dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka.
Vloga, ki jo je prijavitelj poslal po preteku roka za oddajo vlog, je prepozna.
Če prijavitelj za isto AV delo na razpis pošlje več vlog v različnih ovojnicah, se obravnava prva vloga, ostale pa se zavržejo, razen, če jih je mogoče obravnavati kot dopolnitve ali spremembe prve vloge.
Če je v isti ovojnici več vlog za različna AV dela, se prijavitelja pozove, da poda izjavo, katero vlogo naj se obravnava, vse ostale vloge pa se s sklepom zavržejo. V primeru, da prijavitelj ne izjavi jasno, katera vloga naj se obravnava, se vse vloge iz ovojnice s sklepom zavržejo. Obravnava se lahko le ena (1) vloga iz posamezne ovojnice.
14. člen 
(poslovne skrivnosti) 
RTV SLO je dolžna varovati vse poslovne skrivnosti, ki jih kot take označijo prijavitelji. Ne glede na označbo prijaviteljev, pa se kot poslovne skrivnosti ne štejejo podatki, ki imajo po zakonu naravo informacije javnega značaja ali pa jih smejo organi pridobivati za namene izvrševanja svojih zakonskih pooblastil.
15. člen 
(varstvo osebnih podatkov) 
RTV Slovenija je dolžna z osebnim podatki, pridobljenimi v postopkih po tem pravilniku, ravnati v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
16. člen 
(sprejemanje in evidentiranje vlog) 
Vloge se lahko oddajo na sedežu RTV Slovenija, pošljejo po pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost. Vloge se sprejemajo v glavni pisarni (vložišču) RTV Slovenija, lahko pa se sprejemajo tudi v ustrezno zavarovanem in temu namenjenem elektronskem predalu.
Vsaka vloga ter njene dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva.
Oseba vložišča, ki sprejema vloge, ne da bi jih odprla, na vsaki vlogi jasno označi datum prejema oziroma oddaje na pošti. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo vloge.
IV. ODPIRANJE VLOG IN UGOTAVLJANJE FORMALNE USTREZNOSTI 
17. člen 
(komisija za odpiranje vlog) 
Prispele vloge hkrati odpre komisija za odpiranje vlog, ki jo s sklepom imenuje generalni direktor RTV Slovenija.
Komisijo za odpiranje vlog sestavljajo najmanj trije (3) člani, generalni direktor RTV Slovenija pa lahko s sklepom določi tudi nadomestne člane, ki nadomestijo člane komisije v primeru njihove odsotnosti ali morebiti ugotovljene interesne povezanosti s prijavitelji ali prijavljenimi vlogami.
Komisija dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik komisije praviloma najmanj 5 dni pred zasedanjem.
RTV Slovenija pred odpiranjem vlog in njihovih dopolnitev na spletnih straneh objavi obvestilo o času in kraju odpiranja vlog oziroma dopolnitev.
Odpiranju vlog in njihovih dopolnitev sme prisostvovati zakoniti zastopnik ali pooblaščeni predstavnik prijavitelja, ki z vlogo kandidira na razpisu. RTV Slovenija lahko zahteva od zakonitega zastopnika in/ali pooblaščenega predstavnika prijavitelja, da se ustrezno izkažeta.
Pri odpiranju vlog je komisija za odpiranje pozorna na to, da se prijavitelji, ki prisostvujejo odpiranju vlog, ne seznanijo z vsebino drugih vlog (npr. predračunska vrednost AV dela, avtorska in igralska zasedba itd.), temveč so seznanjeni zgolj z informacijami, ki so potrebne za ugotovitev dejstev iz tretjega odstavka 18. člena.
18. člen 
(odpiranje vlog) 
V postopku javnega poziva komisija za odpiranje vlog prispele vloge odpre po vrstnem redu prispetja, od objave javnega poziva. V kolikor javni poziv traja več kot en mesec, komisija za odpiranje vlog vloge odpira mesečno, lahko pa tudi pogosteje, če se na javni poziv prijavi večje število prijaviteljev.
V postopku javnega razpisa komisija za odpiranje vlog prispele vloge odpre po poteku roka, določenega s projektno dokumentacijo. Komisija hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.
Za vsako vlogo komisija za odpiranje vlog ugotovi, ali je pravočasna, ali je popolna in ali jo je vložila oseba, ki izpolnjuje v razpisu določene pogoje (upravičena oseba) in pripravi poročilo o odpiranju posamezne vloge, ki ga podpišejo vsi prisotni člani komisije. Poročilo vsebuje šifro vloge, prijavitelja, naslov prijavitelja, oznako ali je vloga ustrezna (pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe) ali ne, in obrazložitev, iz katere so razvidni razlogi za ustreznost oziroma neustreznost posamezne vloge.
Če komisija za odpiranje vlog ugotovi, da je vloga formalno nepopolna, mora prijavitelja pisno pozvati, da jo dopolni v petih (5) dneh od prejetja poziva k dopolnitvi. V pozivu k dopolnitvi je treba prijavitelja opozoriti, da bo vloga s sklepom zavržena kot nepopolna, če je ne bo v določenem roku ustrezno in v celoti dopolnil. Prijavitelja se v primeru nejasnosti pozove tudi k ustrezni obrazložitvi posameznih elementov vloge, na podlagi katerih se ugotavlja upravičenost kandidiranja.
V postopku javnega poziva, komisija za odpiranje vlog prijavitelja tudi opozori, da se šteje, da je vloga vložena takrat, ko je predložena popolna vloga.
Pri javnem razpisu prijavitelj lahko po odpiranju vlog svojo vlogo zgolj dopolni v skladu s pozivom komisije za odpiranje vlog (npr. predloži manjkajoči dokument, naknadno dokaže obstoj kakšnega dejstva itd).
19. člen 
(zapisnik komisije) 
O odpiranju vlog in njihovih dopolnitev se napravi zapisnik, ki ga podpišejo prisotni člani komisije in obsega:
– naziv in sedež RTV Slovenija;
– datum in čas začetka ter konca odpiranja vlog oziroma dopolnitev vlog;
– imena navzočih ter odsotnih članov komisije;
– imena navzočih zakonitih zastopnikov in pooblaščenih predstavnikov prijaviteljev;
– seznam prispelih vlog, razvrščenih po razpisnih področjih (šifra vloge, naziv prijavitelja, naslov AV dela);
– ugotovitve o pravočasnosti in popolnosti prispelih vlog ter o upravičenosti oseb, ki so predložile vloge (popolna ali nepopolna vloga), oziroma ugotovitve o pravočasni in ustrezni dopolnitvi vlog.
20. člen 
(poročilo komisije za odpiranje vlog) 
Ko je odpiranje vlog in njihovih morebitnih dopolnitev končano, predsednik komisije za odpiranje vlog sestavi poročilo o vlogah, ki so pravočasne, popolne ter vložene s strani upravičenih prijaviteljev in ga predloži predsedniku komisije za ocenjevanje projektov, o tem pa tudi obvesti vodjo izvedbe postopka.
Poročilo vsebuje področje poziva ali razpisa, seznam popolnih vlog, razvrščenih po razpisnih področjih (šifra vloge, naziv prijavitelja, naslov AV dela).
Na podlagi poročila vodja izvedbe razpisa pripravi obrazce za ocenjevanje vlog in jih skupaj z ustreznimi vlogami preda komisiji za ocenjevanje projektov v nadaljnjo obravnavo.
V. ZAVRŽENJE NEUSTREZNIH VLOG 
21. člen 
(sklep o zavrženju) 
Predsednik komisije za odpiranje vlog generalnemu direktorju predlaga, da neustrezne vloge zavrže.
Na podlagi predloga predsednika komisije za odpiranje vlog generalni direktor z obrazloženim sklepom, ki vsebuje pravni pouk, zavrže posamično vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba ali je prijavitelj ni dopolnil v zahtevanem roku.
VI. OCENJEVANJE VLOG 
22. člen
(komisija za ocenjevanje projektov) 
Vloge ocenijo komisije za ocenjevanje projektov, ki jih iz vrst zaposlenih na RTV Slovenija, in lahko pa tudi zunanjih članov, s sklepom imenuje generalni direktor RTV Slovenija. S sklepom se določijo tudi naloge in mandat komisij.
Posamezno komisijo za ocenjevanje projektov sestavljajo najmanj trije (3) člani in največ pet (5) članov. Generalni direktor RTV Slovenija lahko s sklepom imenuje tudi nadomestne člane, ki nadomestijo člane komisije v primeru njihove odsotnosti ali morebiti ugotovljene interesne povezanosti s prijavitelji ali prijavljenimi vlogami.
Mandat članov komisije za ocenjevanje projektov traja do izpolnitve oziroma dokončanja vseh nalog, povezanih s postopkom.
Pogoji za imenovanje in razrešitev članov komisij za ocenjevanje projektov, podrobnejša opredelitev njihovih nalog ter način njihovega dela so določeni s poslovnikom komisij RTV Slovenija za ocenjevanje filmskih in drugih avdiovizualnih projektov.
23. člen 
(ocenjevanje vlog) 
V postopku javnega poziva komisija za ocenjevanje projektov ocenjuje vloge po vrstnem redu njihovega prispetja po kriterijih ocenjevanja. Vrstni red prispetja posamezne vloge se določi, ko je vloga popolna.
V postopku javnega razpisa komisija za ocenjevanje projektov oceni in razvrsti vloge, glede na kriterije za ocenjevanje vlog, kot so bili določeni v objavi razpisa.
Kriteriji za ocenjevanje vlog na posameznem področju razpisa ali poziva, skupaj z maksimalnim številom prejetih točk pri posameznem kriteriju in maksimalnim številom vseh točk, se določijo z vsakokratnim besedilom razpisa ali poziva. V besedilu postopka se določi najmanjše skupno število točk, ki jih mora posamezna vloga doseči, da jo komisija za ocenjevanje projektov predlaga generalnemu direktorju v koprodukcijsko sodelovanje. Vloge, ki ne dosežejo tako določenega najmanjšega števila točk, ne morejo biti predlagane in sprejete v koprodukcijsko sodelovanje. Če nobena vloga ne doseže najmanjšega določenega števila točk, se nobena vloga ne sprejme v koprodukcijsko sodelovanje, generalni direktor pa lahko odloči, da se v skladu s tem pravilnikom postopek razpisa ali poziva ustavi in se razpis ali poziv ponovi.
Pri določitvi kriterijev za ocenjevanje vlog se praviloma upoštevajo naslednja izhodišča:
– vrednotenje scenarističnega dela vloge (npr. tematika, struktura, dramaturški potencial, privlačnost za ciljno občinstvo);
– presoja referenc posameznih soavtorjev (npr. scenarista, glavnega režiserja, direktorja fotografije itd.);
– presoja referenc in profesionalne kredibilnosti prijavitelja oziroma producenta (npr. realizirana AV dela, strokovna in finančna kredibilnost oziroma zanesljivost producenta);
– presoja finančne ustreznosti realizacije AV dela (npr. finančnega predračuna, realnost predračunskih vrednosti, realnost terminskega načrta);
– drugo glede na specifike posameznega razpisnega področja.
Komisija za ocenjevaje projektov ne sme upoštevati kriterijev, ki niso bili objavljeni v razpisu ali pozivu.
Vsak član komisije za ocenjevanje projektov na svojem obrazcu za ocenjevanje vlog oceni vse vloge po vseh predpisanih kriterijih ocenjevanja. Skupna ocena mora biti praviloma podana v razponu od 1 do 100, pri čemer pomeni ocena ena »najmanj primerno« in ocena 100 »najbolj primerno«.
Skupna ocena posamezne vloge se dobi tako, da se seštevek vseh ocen članov komisije za ocenjevanje projektov pri posameznem kriteriju deli s številom članov komisije, ki je kriterij ocenilo. Ocene po posameznih kriterijih pa se nato seštejejo.
Oceno posameznega kriterija mora član komisije na ocenjevalnem listu tudi kratko obrazložiti oziroma navesti razloge, ki glede na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo dano število točk, in razloge, zaradi katerih ni bilo ugodeno maksimalnemu številu točk pri posameznem kriteriju.
Prijavitelji, ki kandidirajo na razpisu ali pozivu, ne morejo prisostvovati na sejah komisije za ocenjevanje projektov.
24. člen 
(poročilo komisije za ocenjevanje projektov) 
V postopku javnega poziva mora komisija za ocenjevanje projektov takoj po ocenjevanju vloge pripraviti generalnemu direktorju RTV Slovenija poročilo o posamezni vlogi ter ugotoviti ali vloga dosega zahtevano število točk za koprodukcijsko sodelovanje ali ne.
V postopku javnega razpisa mora komisija za ocenjevanje projektov pripraviti generalnemu direktorju RTV Slovenija poročilo, ko oceni vse vloge. Komisija za ocenjevanje vloge razvrsti po številu točk s katerimi so bile vloge ocenjene.
Poročilo vsebuje:
– področje poziva ali razpisa,
– šifro vloge in naslov AV dela, ki je bilo ocenjevano,
– navedbo prijavitelja,
– število točk, s katero je bila posamezna vloga ocenjena in kratko obrazložitev doseženega števila točk, pri čemer mora biti razvidna povezava med ocenjevanimi kriteriji in doseženim številom točk,
– predlog ali se posamezno vlogo sprejme v koprodukcijsko sodelovanje ali ne,
– predlog o višini in vrsti vložka RTV Slovenija pri vlogah, ki se predlagajo v sprejetje v koprodukcijsko sodelovanje,
– rezervno listo vlog,
– podpisane ocenjevalne liste vseh članov komisije, ki so vlogo ocenjevali.
25. člen 
(predlog o izbiri) 
Komisija za ocenjevanje projektov v poročilu generalnemu direktorju RTV Slovenija predlaga, da naj RTV Slovenija sprejme v koprodukcijsko sodelovanje eno ali več najvišje ocenjenih vlog v postopku javnega razpisa oziroma eno ali več tistih vlog, ki so najprej prispele na javni poziv in hkrati dosegajo zadostno število točk. Število vlog, ki se sprejmejo v koprodukcijsko sodelovanje, je odvisno od besedila postopka in prostih produkcijskih sredstev.
Komisija za ocenjevanje v poročilu generalnemu direktorju pripravi tudi po prednostnem vrstnem redu razvrščeno rezervno listo. Rezervna lista se uporabi, če koprodukcijsko sodelovanje z izbranimi vlogami ne bi bilo realizirano.
Vrstni red vlog uvrščenih na rezervno listo se v postopku javnega razpisa določi glede na doseženo število točk, v postopku javnega poziva pa glede na čas prispetja vloge, ki dosega zadostno število točk.
V kolikor nobena od vlog ne doseže minimalnega števila točk, ki jih mora vloga doseči, komisija za ocenjevanje generalnemu direktorju predlaga, da naj RTV Slovenija ne sprejme v sodelovanje nobene vloge.
VII. ODLOČBA O SPREJEMU ALI ZAVRNITVI 
26. člen 
(odločba o sprejemu in zavrnitvi) 
Na podlagi predloga komisije za ocenjevanje, generalni direktor o vsaki vlogi izda posamično odločbo, s katero odloči o sprejemu ali zavrnitvi posamezne vloge. Generalni direktor lahko zavrne predlog komisije glede sprejetja ali zavrnitve posameznega AV dela v koprodukcijsko sodelovanje ter ga z utemeljitvijo vrne komisiji v ponovno ocenjevanje, ne more pa sprejeti drugačne odločitve, kot je predlagana v predlogu komisije za ocenjevanje. Generalni direktor lahko vrne vlogo v ponovno presojo samo enkrat.
Odločba o sprejemu je podlaga za sklepanje pogodb o koprodukcijskem sodelovanju.
V primeru, da koprodukcijsko sodelovanje z izbrano vlogo ni bilo realizirano, lahko generalni direktor na podlagi rezervne liste izda novo odločbo o sprejemu že zavrnjene vloge. Z novo odločbo se odpravi in nadomesti prejšnja odločba o sprejemu in o zavrnitvi.
V primeru povečanja produkcijskih sredstev, lahko generalni direktor v postopku razpisa izda novo odločbo, s katero se na podlagi rezervne liste sprejme v koprodukcijsko sodelovanje že zavrnjeno vlogo ali pa se poveča obseg sodelovanja z že sprejeto vlogo. Z novo odločbo se odpravi in nadomesti prejšnja odločba o sprejemu in o zavrnitvi.
V odločbi o sprejemu in zavrnitvi se naslovnike pouči (pravni pouk), da lahko zoper to odločbo vložijo pritožbo. Pritožbo vložijo pri generalnemu direktorju v roku 15 dni od vročitve odločbe. O pritožbi se bo odločalo po pravilih upravnega postopka.
27. člen 
(objava rezultatov) 
Končno poročilo izvedbe javnega razpisa in poziva se objavijo na spletnih straneh RTV Slovenija.
VIII. SKLEPANJE POGODB 
28. člen 
(sklenitev pogodbe) 
Podlaga za sklenitev pogodbe o koprodukcijskem sodelovanju je dokončna odločba o sprejemu vloge za koprodukcijsko sodelovanje.
Na podlagi izdane odločbe se lahko pred podpisom pogodbe izbranega prijavitelja v določenem roku pozove k uskladitvi podrobnosti realizacije AV dela (uskladitveni sestanek). O usklajevanju se napravi zapisnik.
RTV Slovenija in prijavitelj, katerega vloga je bila sprejeta, pogodbo o koprodukcijskem sodelovanju praviloma podpišeta na sedežu RTV Slovenija, lahko pa RTV Slovenija izbranemu prijavitelju pogodbo tudi pošlje in ga pozove k podpisu ter mu določi rok v katerem mora podpisano vlogo vrniti.
V kolikor prijavitelj v roku iz prejšnjega odstavka podpisane pogodbe ne vrne ali jo vrne po poteku tega roka, se šteje, da odstopa od koprodukcijskega sodelovanja, da pogodba ni sklenjena in da je RTV Slovenija prost vseh obveznosti. Na to RTV Slovenija prijavitelja v dopisu, s katerim ga pozove k podpisu pogodbe, tudi izrecno opozori.
29. člen 
(vsebina koprodukcijske pogodbe) 
RTV Slovenija in izbrani prijavitelj podpišeta pogodbo, ki je bila kot pogodbeni vzorec predmet dokumentacije postopka.
RTV Slovenija in prijavitelj morata s pogodbo urediti vsa medsebojna razmerja v zvezi s koprodukcijskem sodelovanjem.
Koprodukcijska pogodba vsebuje zlasti naslednje sestavine:
1. opredelitev predmeta pogodbe,
2. številka odločbe na podlagi katere je pogodba podpisana,
3. opredelitev koproducentov, vrste in višine njihovih vložkov ter določitev pravil oziroma pogojev za pristop novega koproducenta k projektu,
4. opredelitev morebitnih drugih vlagateljev v projekt (sponzorji, donatorji, domači in tuji javni financerji itd.), vrste in višine njihovih vložkov ter določitev pravil oziroma pogojev za vlaganja v projekt,
5. določila o izvajanju pravic in obveznosti v zvezi s samo produkcijo AV dela,
6. določitev kriterijev, po katerih se bo spremljalo uresničevanje posameznih pogodbenih zavez,
7. določitev obsega in dinamike izplačil,
8. določitev rokov v katerih mora biti posamezna faza koprodukcije opravljena in določitev posledic zamude,
9. določitev pravil glede priznavanja upravičenih stroškov produkcije,
10. določitev skrbnikov pogodbe in navedba njihovih kontaktnih podatkov,
11. dogovor o izvajanju pravic in obveznosti iz naslova promocije, distribucije in eksploatacije koprodukcijskega projekta,
12. določitev pravil glede priprave končnega obračuna in določitve koprodukcijskih deležev,
13. določitev obveznosti koproducentov glede urejanja razmerij z avtorji in izvajalci,
14. sporazum o zagotovitvi obveznih garancij oziroma drugih zavarovanj tveganj,
15. določilo na podlagi katerega je RTV Sloveniji zagotovljena posest nosilca slike in zvoka, ki omogoča izvrševanje pravic na AV delu, ki ji gredo po tej pogodbi,
16. pravico RTV Slovenija, da je s polnim uradnim nazivom in grafično obliko naziva navedena kot koproducent pri projektu na izvirniku (zlasti filmski napisi) in vseh njegovih reprodukcijah, pri promociji projekta (npr. oglaševanje projekta, predstavitveno gradivo) ter distribuciji in drugih načinih eksploatacije projekta,
17. določilo glede hranjenja in dostopa do originalnega zapisa ter kopij AV dela,
18. protikorupcijsko klavzulo,
19. odstopne razloge, posledice odstopa in pogoje za nadaljevanje projekta,
20. druga določila, glede na posebnosti posameznega projekta oziroma koprodukcijskega sodelovanja,
21. možnost revizije vložka RTV SLO.
30. člen 
(promocija in eksploatacija) 
Promocijo in eksploatacijo AV dela opravi producent, prihodki pa se delijo v skladu s koprodukcijskimi deleži, razen če se zaradi specifik AV dela stranki dogovorita drugače.
31. člen 
(zavarovanje terjatev) 
Vložki RTV Slovenija oziroma terjatve RTV Slovenija, ki nastanejo pri koprodukcijskem sodelovanju, morajo biti ustrezno zavarovane. Oblika zavarovanja terjatev je odvisna od vrste vložkov, faze projekta v kateri posamezna terjatev nastane in drugih okoliščin, ki vplivajo na izterljivost terjatve.
Morebitna vnaprejšnja plačila RTV Slovenija izbranemu prijavitelju za opravo določenih del v posameznih fazah sodelovanja, morajo biti v celoti zavarovana z bančno oziroma zavarovalniško garancijo. Zavarovanje takšnih plačil mora biti v pogodbi opredeljeno kot pogoj za izvedbo plačila.
32. člen 
(materialne pravice) 
Koproducenti pridobijo materialne pravice na koprodukcijskem delu v skladu z deleži svojih koprodukcijskih vložkov.
RTV Slovenija ima interes, da pridobi pravice za večkratno predvajanje AV dela v vseh svojih medijih in platformah v skladu s svojimi zakonskimi obveznostmi in določili iz koprodukcijske pogodbe.
IX. IZVAJANJE NADZORA NAD IZVAJANJEM POGODB 
33. člen 
(skrbnik pogodbe) 
Na strani RTV Slovenija je za spremljanje ter izpolnjevanje pogodbenih obveznosti odgovoren skrbnik pogodbe, ki ga določi uredništvo, ki je predlagalo izvedbo razpisa ali poziva.
Uredništvo za skrbnika pogodbe določi programskega delavca TV Slovenija, ki pozna delovno področje produkcije avdiovizualnih del in te naloge opravlja tudi v okviru svojih rednih delovnih zadolžitev.
Skrbnik pogodbe je dolžan redno spremljati izpolnjevanje pogodbenih obveznosti izbranega prijavitelja ter skrbeti za pravilno in pravočasno izpolnjevanje obveznosti RTV Slovenija.
Skrbnik pogodbe mora urednika uredništva takoj opozoriti na kakršnekoli okoliščine, ki bi lahko vplivale na pravilno in pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
X. KONČNE DOLOČBE 
34. člen 
(veljavnost) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi se tudi v Informatorju.
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o koprodukcijskem sodelovanju Radiotelevizije Slovenija pri realizaciji avdiovizualnih del (Informator št. 156/2013).
Določila tega pravilnika se ne uporabljajo pri koprodukcijskem sodelovanju v okviru sodelovanja članic EBU.
Andrej Grah Whatmough 
generalni direktor RTV Slovenija 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti