Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4076. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v kmetijski proizvodnji in proizvodnji živil in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj), stran 12819.

  
Na podlagi 7. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19; v nadaljnjem besedilu »ZDDV-1«), tretje alineje prvega odstavka 17. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16, 50/17, 84/18, 77/19 in 58/21), 28. člena Statuta Gospodarske zbornice Slovenije z dne, 6. 11. 2007 (s spremembami) ter na podlagi 15. člena Statuta Gospodarske zbornice Slovenije – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij z dne, 3. 3. 2021, je Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij na 13. seji dne, 16. 12. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o stopnjah običajnega odpisa blaga v kmetijski proizvodnji in proizvodnji živil in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj) 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, kot strokovno združenje dejavnosti v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu »GZS«) za dejavnost s področja kmetijstva in živilsko predelovalne dejavnosti, za proizvodno dejavnost določajo stopnje običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj), ki je neločljivo povezan s skladiščenjem, prevozom in proizvodnim procesom, ki se šteje za običajnega ter zato predstavlja redni strošek poslovanja gospodarskega subjekta.
2. člen 
Določbe tega pravilnika veljajo za vse tiste gospodarske subjekte, ki opravljajo dejavnost na pridobiten način in so po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 registrirani v:
Šifra SKD 2008
Naziv dejavnosti po SKD 2008
01.110
Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
01.120
Pridelovanje riža
01.130
Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
01.140
Pridelovanje sladkornega trsa
01.150
Pridelovanje tobaka
01.160
Pridelovanje rastlin za vlakna
01.190
Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
01.210
Vinogradništvo
01.220
Gojenje tropskega in subtropskega sadja
01.230
Gojenje citrusov
01.240
Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
01.250
Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
01.260
Pridelovanje oljnih sadežev
01.270
Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
01.280
Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
01.290
Gojenje drugih trajnih nasadov
01.300
Razmnoževanje rastlin
01.410
Prireja mleka
01.420
Druga govedoreja
01.430
Konjereja
01.450
Reja drobnice
01.460
Prašičereja
01.470
Reja perutnine
01.490
Reja drugih živali
01.500
Mešano kmetijstvo
01.610
Storitve za rastlinsko pridelavo
01.620
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
01.630
Priprava pridelkov
01.640
Obdelava semen
03.110
Morsko ribištvo
03.120
Sladkovodno ribištvo
03.210
Gojenje morskih organizmov
03.220
Gojenje sladkovodnih organizmov
10.110
Proizvodnja mesa, razen perutninskega
10.120
Proizvodnja perutninskega mesa
10.130
Proizvodnja mesnih izdelkov
10.200
Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev
10.310
Predelava in konzerviranje krompirja
10.320
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
10.390
Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
10.410
Proizvodnja olja in maščob
10.420
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob
10.510
Mlekarstvo in sirarstvo
10.520
Proizvodnja sladoleda
10.610
Mlinarstvo
10.620
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
10.710
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
10.720
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic
10.730
Proizvodnja testenin
10.810
Proizvodnja sladkorja
10.820
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
10.830
Predelava čaja in kave
10.840
Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
10.850
Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
10.860
Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil
10.890
Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
10.910
Proizvodnja krmil
10.920
Proizvodnja hrane za hišne živali
11.010
Proizvodnja žganih pijač
11.020
Proizvodnja vina iz grozdja
11.030
Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač
11.040
Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja
11.050
Proizvodnja piva
11.060
Proizvodnja slada
11.070
Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod
B08.930
Pridobivanje soli
3. člen 
Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi lastnosti blaga s sušenjem, krčenjem, izhlapevanjem in usedanjem ter se kaže na teži, obsegu ali površini materiala pri skladiščenju in transportu.
Razsip ali razlitje je izguba ali uničenje materiala in izdelkov v tekočem ali sipkem stanju pri skladiščenju, transportu in v proizvodnji.
Razbitje je uničenje blaga, ki nastane pri manipulaciji z lomljivim blagom in embalažo (steklo, keramika ipd.).
Primanjkljaj je izguba, ki je neločljivo povezan s proizvodnim procesom in nastane zaradi lastnosti blaga, uporabljenega pri proizvodnji ali kot proizvod v fazi proizvodnega procesa.
4. člen 
Pravilnik določa maksimalno višino odpisa blaga (surovin, polizdelkov, izdelkov, embalaže in drugega materiala) zaradi primanjkljaja in uničenja iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga, ki se v kmetijstvu ter proizvodnji hrane in pijač šteje za običajnega in predstavlja redni strošek poslovanja gospodarskih subjektov, od katerega se ne obračunava in ne plačuje davek na dodano vrednost.
Gospodarski subjekti evidentirajo stroške poslovanja zaradi primanjkljaja in uničenja iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga v svojih poslovnih knjigah na podlagi sestavljenih zapisnikov, izpisov ali sklepov pristojnih oseb oziroma pristojnih organov.
Za primanjkljaj in uničenje blaga, nastalih zaradi višje sile, se mora obvezno sestaviti komisijski zapisnik. Komisijsko ugotovljen izredni strošek zaradi višje sile se davčno prizna in davek na dodano vrednost se ne obračuna.
Osnove, po katerih se določajo vrednosti prometa:
1. Kot vrednost prometa surovin in materialov se upošteva vrednost zalog surovin in materiala na dan 1. januar, ki se poveča za celotno nabavno vrednost surovin in materiala, nabavljenega v tekočem poslovnem letu do dneva izračuna odpisa blaga.
2. Kot vrednost prometa polizdelkov se upošteva vrednost zalog polizdelkov na dan 1. januar, ki se poveča za celotno nabavno vrednost polizdelkov ali proizvedeno vrednost, nabavljenih ali proizvedenih polizdelkov v tekočem poslovnem letu do dneva izračuna odpisa blaga.
3. Kot vrednost prometa izdelkov in gotovih proizvodov se upošteva celotna lastna vrednost izdelkov oziroma gotovih proizvodov, prodanih v tekočem poslovnem letu do dneva izračuna odpisa blaga.
4. Kot vrednost prometa trgovskega blaga se upošteva celotna nabavna vrednost trgovskega blaga, prodanega v tekočem poslovnem letu do dneva izračuna odpisa blaga.
5. Kot vrednost prometa vračljive embalaže se upošteva celotna vrednost posamezne vrste embalaže, preračunana na kavcirano vrednost po stanju na dan izračuna odpisa blaga.
II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA BLAGA 
5. člen 
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom se v dejavnostih kmetijstva in proizvodnje hrane in pijač šteje za običajen odpis blaga zaradi primanjkljaja in uničenja iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga in izguba) po stopnjah navedenih s tem pravilnikom, izračunanim od vrednosti prometa.
6. člen 
Če izguba oziroma uničenje blaga presega običajne stopnje, določene s tem pravilnikom, je potrebno ob nastanku tolikšne izgube obvezno sestaviti interni obračun. Na podlagi internega obračuna, ki se šteje za verodostojno listino, se obračuna in plača davek na dodano vrednost, in sicer konec poslovnega leta oziroma ob letni inventuri.
7. člen 
Stopnje običajnega odpisa različnih vrst embalaže v kmetijski proizvodnji ter proizvodnji živil in pijač – med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v skladišču in transportu:
Transportni, podložni in drugi kartoni
2 %
Bale
1 %
Tube 
1 %
Razna embalaža (plastična, druga ...)
1,5 %
Vreče
1,5 %
Zamaški (različni materiali in oblike)
5 %
Steklena embalaža različnih oblik (kozarci za vložnine, stekleničke, posodice …)
5 %
Etikete (različnih materialov in velikosti)
10 %
Različna lepila
20 %
Lepilni trak
10 %
Lesene palete
10 %
Ovijalna folija (“strech” folija)
5 %
PE, PE+PP, PVC folija
5 %
Alu folija
1 %
Termoskrčljiva folija
3 %
Ostali materiali (gumice, sponke ...)
0,5 %
Vračljiva embalaža med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v skladišču in transportu:
– steklenice
7 %
– plastični zaboji
5 %
– plastične nosilke
5 %
– sodi za pijače
1 %
– baloni za pijače
10 %
– druga vračljiva embalaža
5 %
Primarna embalaža
– predforme za proizvodnjo plastenk
1,5 %
– PET plastenke
1,5 %
– pločevinke
1,5 %
8. člen 
Stopnje običajnega odpisa blaga pri pridelavi sadja in zelenjave ter sadik, semena in sadilnega materiala:
Odpis blaga za seme in sadilni material poljščin, vrtnin in okrasnih rastlin (čebulice in sadike)
do 10 % letno od količine v prometu
Sadne sadike:
– zaradi poškodb pri manipulaciji ali zaradi izsušitve
do 15 %
– v letih z neugodnimi vremenskimi razmerami (toča, suša, pozeba, bolezni, škodljivci ipd.) zaradi večje verjetnosti poškodb
25 %
Transportni kalo za sadje in zelenjavo
do 1 %
Skladiščni kalo za sadje in zelenjavo:
– v letih z ugodnimi (povprečnimi) vremenskimi razmerami je skladiščni kalo, ki nastopi zaradi pojava gniladi
do 15 %
– v letih z neugodnimi vremenskimi razmerami (toča, suša, pozeba, bolezni, škodljivci ipd.) pa zaradi večje verjetnosti gniladi
do 35 %
– transpiracijski kalo v hladilnici z CA in ULO režimom
največ 0,5 %/mesec
– transpiracijski kalo v hladilnici z NA režimom
največ 1 %/mesec
Sortirni kalo za sadje in zelenjavo
do 1,5 %
Maloprodajni kalo pri svežem sadju in zelenjavi
do 1 %
9. člen 
Stopnje običajnega odpisa blaga pri proizvodnji sadnih in zelenjavnih sokov ter nektarjev:
Surovine in materiali pri predelavi sadja, manipulaciji v skladišču in transportu:
– sveže sadje
15 %
– zamrznjeno sadje oziroma zamrznjeni polizdelki
10 %
– aseptično polnjeni polizdelki
10 %
– pasterizirani polizdelki
10 %
– ostale surovine in materiali
5 %
Surovine in materiali med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v skladišču in transportu:
– sladkor, sadni polizdelki in druge surovine
10 %
– steklenice, etikete, pokrovčki, lepila, kartoni, epruvete, folije in drugi embalažni materiali
5 %
Polizdelki med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v skladišču in transportu:
– vsi polizdelki
3 %
Izdelki, gotovi proizvodi:
– med proizvodnim procesom
4 %
– pri manipulaciji v skladišču
2 %
– pri transportu
1,5 %
Trgovsko blago:
– pri manipulaciji v skladišču
2 %
– pri transportu
1,5 %
10. člen 
Stopnje običajnega odpisa blaga pri drugi predelavi in konzerviranju sadja in zelenjave:
 % običajnega odpisa
Transportni kalo pri prejemu blaga
do 3 %
Proizvodni kalo po fazah proizvodnega procesa:
– prebiranje, čiščenje
30 %
– lupljenje
25 %
– izluževanje
14 %
– odmrzovanje in blanširanje
40 %
– mletje, rezanje, centrifugiranje
5 %
– kuhanje, mešanje, koncentracija
20 %
– fermentacija
10 %
– priprava nalivov in zalivanje
15 %
– vlaganje, pasterizacija, polnjenje, zapiranje
5 %
Skladiščni kalo po vrstah materiala:
– sveža surovina
5 %
– zamrznjena surovina
1 %
– sveže meso
2 %
– kupljeni polizdelki
0,5 %
– arome, barve in ekstrati
2 %
– sušena zelenjava
1 %
– semena in suhi material
2 %
– kis
3 %
– olje in maščobe
0,5 %
Skladiščni kalo pri polproizvodih in gotovih proizvodih:
– polproizvodi
0,5 %
– gotovi proizvodi
0,25 %
Osnova za obračun običajnega odpisa blaga je vrednost prejema v skladišče.
11. člen 
Stopnje običajnega odpisa blaga v proizvodnji mesa in mesnih izdelkov ter predelavi klavničnih odpadkov:
1. ŽIVE ŽIVALI za zakol (teleta do 160 kg žive teže, klavna goved – mlado pitano govedo, starejše govedo), prašiči za zakol, drobnica, perutnina:
Transportni kalo je odvisen od trajanja prevoza, časa zadnjega krmljenja pred tehtanjem živali in velja predvsem pri uvozu in izvozu živine iz Republike Slovenije:
Teleta za zakol:
– do 160 kg žive teže
8 %
– od 160 do 300 kg ž.t.
10 %
Klavna goved:
– mlado pitano govedo
12 %
– starejše govedo
12 %
Prašiči za zakol
6 %
Drobnica (ovce, koze)
12 %
Piščanci
3 %
Kokoši
1,5 %
2. SVEŽE MESO: po Pravilniku o razvrščanju in ocenjevanju govejih trupov (Uradni list RS, št. 16/08) in Pravilniku o razvrščanju prašičjih trupov (Uradni list RS, št. 50/06) je prevzem in tehtanje trupov (polovic) po primarni obdelavi, in sicer:
Kalo odcejanja in ohlajevanja (do temperature 7 °C pri govedu oziroma 4 °C pri prašičih) 
4 %
Kalo krojenja (priprava trupov ali polovic za trg) v tem postopku ostanejo loj in obreznine kot stranski produkt 
5 %
Kalo skladiščenja in zorenja mesa (2 do 7 dni)
2 %
Kalo razseka (na osnovne kose in kakovostne kategorije) skladno s Pravilnikom o kakovosti mesa klavne živine in divjadi (Uradni list RS, št. 120/07) ter Pravilnika o razvrščanju prašičjih trupov
1 %
Kalo pri drobovini (to so užitni deli notranjih organov)
7 %
Kalo odmrzovanja zmrznjenega mesa
6 %
3. SVEŽE PERUTNINSKO MESO:
Kalo odcejanja in hlajenja piščancev (do temperature max. +4 °C)
3,5 %
Kalo odcejanja in hlajenja kokoši (do temperature max. +4 °C) 
4 %
Kalo priprave obdelave ohlajenih trupov piščancev za trg
1 %
Kalo priprave obdelave ohlajenih trupov kokoši za trg
6 %
Kalo skladiščenja ohlajenega mesa piščancev in kokoši
2,5 %
Kalo razseka piščancev
2 %
Kalo razseka kokoši
4 %
Kalo hlajenja in odcejevanja piščančje in kokošje drobovine
8 %
Kalo odmrzovanja zamrznjenega piščančjega mesa in drobovine
5 %
4. MESNI IZDELKI:
Skladiščni kalo
Transportni kalo
Predpakirani v propustni embalaži:
– trajni
1,0 %
1,0 %
– poltrajni
2,0 %
2,0 %
– obarjene, kuhane, sveže klobase
3,0 %
3,0 %
Predpakirani v nepropustni embalaži
0,5 %
0,5 %
5. KLAVNIČNI ODPADKI:
a) Transportni kalo za soljene kože:
– obdobje od 1. 4. do 30. 9.
3 %
– obdobje od 1. 10. do 31. 3.
2 %
Kalo je odvisen tudi od trajanja prevoza.
b) Transportni kalo za prevoz tehničnih maščob v cisternah
do 5 %
Kalo je odvisen od trajanja prevoza in temperature maščobe pri točenju v cisterne.
12. člen 
Stopnje običajnega odpisa blaga pri proizvodnji olja in maščob:
1. SUROVINE:
Surova olja
1 % od nabavljene količine olja
Specialna rafinirana in nerafinirana olja
1 % od nabavljene količine olja 
Čebula
3 % od nabavljene količine čebule
Oljnice
2 % od nabavljene količine oljnic
Oljna pogača
1 % od nabavljene količine oljne pogače
Oljne tropine
1 % od nabavljene količine oljnih tropin
Za ostale surovine, ki se uporabljajo v proizvodnem procesu in niso navedene v seznamu, se upošteva 1 % stopnja odpisa od nabavljene količine.
POLPROIZVODI IN GOTOVI PROIZVODI:
Rafinirana in hladno stiskana olja v rinfuzi
0,3 % od proizvedene količine olja 
Embalirana olja
1 % od proizvedene količine olja 
Delikatesni polproizvodi in proizvodi
1,5 % od proizvedene količine 
Oljna pogača
1,5 % od proizvedene količine oljne pogače 
Oljne tropine
1,5 % od proizvedene količine oljnih tropin 
Luska
1 % od proizvedene količine luske 
Čebula
3 % od proizvedene količine olupljene in ocvrte čebule
Začimbe 
– embalirane začimbe v zrnju
2 % od proizvedene količine 
– embalirane mlete začimbe
3 % od proizvedene količine 
Oljna semena
3 % od proizvedene količine embaliranih semen
2. TRGOVSKO BLAGO:
Oljne tropine
1,5 % od nabavljene količine
Oljna pogača
1,5 % od nabavljene količine
Margarina in ostale trde maščobe 
1 % od nabavljene količine
Olja
1 % od nabavljene količine
Razmaščene mlete oljne pogače 
1 % od nabavljene količine 
13. člen 
Stopnje običajnega odpisa blaga v slovenskih mlekarnah:
Postopek, izdelki
 % kala surovine
 % kalo dodatki
 % kalo embalaže
Odkup mleka in dovoz do sprejema
1
Skladiščenje mleka v cisternah do predelave
0,1
Pasterizacija mleka in smetane
1
Sterilizacija mleka in smetane 
1
Proizvodnja zgoščenega (evaporiranega) mleka
10
1
Proizvodnja mleka v prahu
6
1
Pakiranje sterilnega mleka, priprava in pakiranje smetane ter napitkov
9
4
9
Pakiranje konzumnega mleka, smetane in napitkov
5
4
6
Priprava in polnjenje fermentiranih izdelkov
6
10
6
Izdelava in pakiranje masla
5
10
Izdelava in pakiranje mlečnih sladoledov in vodnih desertov
8
10
10
Izdelava in pakiranje svežih sirov, skute in vseh namazov
5
4
6
Izdelava, zorenje in porcioniranje poltrdih sirov
8
2
6
Izdelava, zorenje in porcioniranje trdih sirov/ do 70 dni zorenja
16
2
6
Izdelava, zorenje in porcioniranje trdih sirov/ nad 12 mesecev zorenja
25
2
6
Izdelava, zorenje in pocioniranje trdih sirov/ nad 24 mesecev zorenja
25
2
6
Priprava in polnjenje nemlečnih napitkov (čaj, voda ipd.) 
7
4
9
Izdelava in polnjenje pudingov
10
10
6
Izdelava in pakiranje topljenih sirov
6
4
15 % za trikotne etikete 
 
1 % za okrogle etikete 
 
2 % za pasice 
 
3 % za škatle
Odtajevanje in pakiranje zamrznjenega masla
7
1,0
Odpis blaga v skladiščih izdelkov v  % od dneva končne predelave in zorenja do dneva izdaje v prodajno skladišče:
Skupine izdelkov
Kalo
Pasterizirano/konzumno mleko, smetana, napitki
1,5 %
Sterilizirano mleko, smetana, napitki
1,5 %
Fermentirani izdelki
1,5 %
Mehki siri, skuta
1,5 %
Poltrdi siri
1,5 %
Trdi siri
2,5 %
Maslo
1,5 %
Sladoledi in ostalo zamrznjeno blago
1,5 %
Mleko v prahu, zgoščeno mleko
1,5 %
Kalo proizvodov med transportom do prodaje je 1,5 %.
14. člen 
Stopnje običajnega odpisa blaga v mlinarstvu, pekarstvu, testeninarstvu in konditorstvo ter pri vseh drugih proizvajalcih izdelkov iz žit (po pravilniku o izdelkih iz žit):
1. ŽITA (pšenica, koruza, rž, ječmen, soja in ostali zrnati proizvodi v razsutem stanju):
Proces čiščenja pred mletjem
1,5 %
Razsip in izguba pri internem prevozu, manipulaciji in meljavi žit:
– v proizvodnji za pšenico in rž
0,8 % od porabljenih količin
– v proizvodnji za oves, ječmen in ostala žita
2 % od porabljenih količin
Razsip pri internem prevozu, manipulaciji in lastni predelavi riža
0,8 % od porabljenih količin v proizvodnji
Razsip pri toplotni obdelavi žit
2. MOKA (pšenična, ržena, koruzna, ajdova in druge vrste mok, v lastnem proizvodnem procesu predelan riž in vsi zdrobi):
Za uskladiščene količine vseh vrst in načinov pakiranja moke in zdroba se prizna kalo in razsip v višini:
– za pšenično moko in pšenični zdrob
0,2 % za dobo skladiščenja do pol leta
– za vse ostale moke in zdrobe
0,5 % za dobo skladiščenja do pol leta
Pri proizvodnji pekovskih in konditorskih izdelkov se priznava primanjkljaj kot razpršek moke v višini:
– v proizvodnji pekovskih izdelkov
1,3 % od porabljenih količin
– v proizvodnji konditorskih izdelkov
1 % od porabljenih količin
Pri gotovih pekovskih izdelkih se priznava kalo iz naslova osuška, ki je neločljivo povezan s prevozom, manipulacijo in skladiščenjem v višini:
– pri kruhu
6 % od vhodnega prometa skladišča
– pri slaščičarskih izdelkih
8 % od vhodnega prometa skladišča
Pri gotovih pekovskih, slaščičarskih in konditorskih izdelkih ter polizdelkih se priznava odpis, ki je neločljivo povezan z manipulacijo v višini:
– pri pekovskih izdelkih
5 % od vhodnega prometa skladišča
– pri slaščičarskih izdelkih
8 % od vhodnega prometa skladišča
– pri konditorskih izdelkih
0,5 % od vhodnega prometa skladišča
3. TESTENINE vseh vrst (jajčne, brez jajc, polnjene, pripravljene in druge) in toplotno obdelana žita in mlevski izdelki – hitra priprava:
Za uskladiščene količine vseh vrst in načinov pakiranja testenin, izdelkov v lastni proizvodnji predelanega riža in toplotno obdelanih žit ter mlevskih izdelkov – hitra priprava, se prizna kalo in razsip v višini 0,2 % za dobo skladiščenja enega leta.
Pri proizvodnji testenin, lastni pridelavi riža in toplotni obdelavi mlevskih izdelkov se prizna primanjkljaj kot razpršek moke v višini 0,3 % od porabljenih količin v proizvodnji.
4. SLADKOR, KAKAV:
Za uskladiščene količine sladkorja se prizna razsip v višini: 
za sladkor pakiran v natron (papirni) embalaži
0,2 % za dobo enega leta
za sladkor pakiran v juta, PP ali PVC embalaži
0,1 % za dobo enega leta
Pri porabi sladkorja v proizvodnem procesu se prizna primanjkljaj ali izguba sladkorja v višini:
– od količine porabljene v proizvodnji
0,2 %
– od količine porabljene pri pripravi in uporabi mletega sladkorja
2 %
Pri porabi raztopin sladkorjev, kot na primer glukozni, fruktozni, glukozno fruktozni sirup, se prizna primanjkljaj ali izguba v višini:
– pri uskladiščenju za dobo enega leta
0,3 %
– od količine porabljene v proizvodnji
1,5 %
Za skladiščene količine kakavovega prahu
razsip 0,1 % za dobo enega leta
Kakav, ki se uporablja v proizvodnem procesu
primanjkljaj ali izguba v višini 0,1 % od porabljenih količin v proizvodnji
Za ostale surovine, ki se rabijo v proizvodnem procesu in niso navedene v tem pravilniku
primanjkljaja ali izgube 0,3 % od porabljenih količin
Za konditorske izdelke, kjer se zagotavlja deklarirana teža izdelka, iz naslova primanjkljaja pri pakiranju
izguba v proizvodnem procesu v višini 3,5 % od v proizvod vgrajenih materialov (surovin)
 15. člen 
Stopnje običajnega odpisa blaga pri proizvodnji krmil, vitaminsko-mineralnih mešanic in premiksov:
1. ŽITA IN SOJINE TROPINE (koruza, ječmen, tritikale pšenica, rž, sirk in ostali zrnati proizvodi v razsutem stanju):
– za uskladiščeno količino se prizna kalo v višini 0,5 % od nabavne vrednosti vhodnih količin,
– pri internem prevozu, manipulaciji žit se prizna razsip v višini 0,8 % od nabavne vrednosti izhodnih količin.
2. OSTALE SUROVINE ZA PROIZVODNJO KRMIL (mlevski proizvodi in stranski mlevski proizvodi, stranski proizvodi industrije alkohola in vretja, proizvodi sladkorne industrije, posušeni rastlinski proizvodi, drugi rastlinski proizvodi, surovine živalskega izvora, surovine z dodatkom neproteinskih dušikovih spojin, rudninske surovine, premiksi):
– za skladiščene količine, interni prevoz in manipulacijo se prizna kalo in razsip v višini 1,00 % od nabavne vrednosti izhodnih količin.
3. SUROVINE ZA PROIZVODNJO MINERALNO VITAMINSKIH MEŠANIC, PREMIKSOV IN SUPER MIKSOV
Za uskladiščene količine, interni prevoz in manipulacijo se prizna kalo in razsip v višini naslednjih % od nabavne vrednosti izhodnih količin:
Tekočine:
– manj viskozne tekočine
4 %
– bolj viskozne tekočine
4 %
– melasa
4 %
Praškaste substance:
– mešanic in premiksov (sulfati, oksidi, sublimirano žveplo, kloridi, jodidi, molibdadi, kelatne oblike) 
1 %
– antioksidanti 
1 %
– drsilci (SiO2)
1 %
– aminokisline
5 %
– makrokomponente (kalcijev karbonat, fosfati, sol, rastlinski nosilec, zeolit) 
1 %
Zelo drage praškaste substance:
– vitamini
0,5 %
– antibiotiki
0,5 %
– kokcidiostatiki
0,5 %
– arome
0,5 %
– eterična olja in ekstrakti (adsorbati)
0,5 %
– različne oblike selena
0,5 %
– probiotiki
0,5 %
– encimi
0,5 %
– maščobe, by-pass, oligosaharidi, organske kisline, elektroliti idr.
0,5 %
Lepljive praškaste substance:
– holin klorid – prah
1,5 %
– betain
1,5 %
4. GOTOVA KRMILA, VITAMINSKO-MINERALNE MEŠANICE, PREMIKSI
Za skladiščeno količino se prizna kalo in razsip v višini 1 % od vrednosti vhodnega prometa skladišča gotovih proizvodov.
5. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA V PROCESU IZDELAVE IN PREDELAVE KRMIL; VITAMINSKO-MINERALNIH MEŠANIC IN PREMIKSOV
Primanjkljaj, ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave blaga 1 % od vrednosti hodnega prometa skladišča gotovih proizvodov.
16. člen 
Stopnje običajnega odpisa blaga pri predelavi čajev:
A) Razsip pri raztovarjanju in manipuliranju z blagom: 0,1 %
B) Skladiščni kalo: 1 %
C) Primanjkljaj pri procesu proizvodnje – predelave čajev:
FILTER ČAJI
Surovina:
– splošno
10 %
– koromač
20 %
– janež
20 %
– sejanje planinskih plodov
15 %
– mešanje mešanic
1 %
Embalaža:
– filter papir
2 %
– sukanec
2 %
– polipropilen
2 %
– alu-žica
2 %
– etikete za filter
2 %
– zaklopnice
0,5 %
– trak za ovojno vrečko
5 %
– TK transportna embalaža
0,5 %
Pomožni material – za vse artikle:
– etikete male/velike
10 %
– natron vreče
2 %
KLASIČNI ČAJI
Predelava:
– mletje šipka – klasično
14 %
– mletje šipka za filter čaj
35 %
– mletje hibiskusa za filter čaj
13 %
– ostalo (črn trn, glog, jerebika itd.)
4 %
Pakiranje:
– zaklopnice
2 %
– etikete – samolepilne
5 %
– polipropilenske vrečke
5 %
– navodila
2 %
Kalo skladiščenja gotovih izdelkov
0,5 %
17. člen 
Stopnje običajnega odpisa blaga pri predelavi kave:
Razsip pri raztovarjanju in manipuliranju z blagom
0,1 %
Skladiščni kalo
0,5 %
Primanjkljaj pri procesu proizvodnje predelave kave:
– čiščenje
0,5 %
– praženje
17 %
– mletje
1 %
– pakiranje
2 %
Kalo skladiščenja gotovih izdelkov zaradi poškodb oziroma razsutja
0,1 %
18. člen 
Stopnje običajnega odpisa blaga pri pridelavi soli in prepakiranju soli:
odcejanje soli 
7 %
razsip pri raztovarjanju in manipuliranju z blagom
3 %
skladiščni kalo 
2 %
primanjkljaj pri procesu proizvodnje soli:
– sušenje morske soli 
5,5 %
– sušenje naravne morske soli iz Sečoveljskih solin
9 %
mletje, sejanje in pakiranje suhe soli
3 %
mletje, sejanje in pakiranje vlažne soli
5 %
Skladiščni kalo soli v vrečah in kartonih
1 %
19. člen 
Stopnje običajnega odpisa blaga v predelavi začimb in dišav:
A) Razsip pri raztovarjanju in manipuliranju z blagom 2 %
B) Skladiščni kalo 2 %
C) Primanjkljaj v proizvodnem procesu:
Predelava
Čiščenje
Predmletje
Mletje
Poper črni/beli
5 %
2 %
Cimet
2 %
3 %
Muškatni oreh/cvet
2 %
10 %
Ingver
1 %
5 %
Klinčki
1 %
4 %
Kumina
5 %
3 %
Janež
5 %
3 %
Koriander
3 %
Piment
1 %
3 %
Zelene začimbe
8 %
3 %
Mešanje začimb
5 %
Embaliranje
Surovina
Embalaža trak
TKK
Poper črni
4 %
6 %
1 %
Cimet mleti
5 %
6 %
1 %
Kumina
3 %
6 %
1 %
Janež
3 %
6 %
1 %
Paprika sladka
2 %
6 %
1 %
Majaron
3 %
6 %
1 %
Mešanica začimb
5 %
6 %
Konzervans
5 %
6 %
1 %
Rumenil
4 %
6 %
1 %
Kokos moka
2 %
6 %
0,5 %
Mak v zrnju
2 %
6 %
0,5 %
Pakiranje v vrečke
Surovina
Vrečke
2 %
3 %
Primanjkljaj pomožnega materiala za vse artikle:
Lepilni trak
10 %
Lepilo
20 %
Etikete male/velike
10 %
Natron vreče
2 %
Pakiranje v plastenke (različne dimenzije)
Surovina
Plastenke
Etikete
3 %
0,5 %
2 %
Polnjenje začimb v stekleničke: do 25 %.
20. člen 
Stopnje običajnega odpisa blaga pri predelavi zdravilnih zelišč:
a) Razsip pri raztovarjanju in manipuliranju z blagom 2 %
b) Skladiščni kalo 5 %
c) Primanjkljaj pri procesu proizvodnje – predelave zdravilnih zelišč:
Čiščenje Baliranje
Rezanje
Sejanje
Mletje
Cvetovi
2 %
10 %
5 %
20 %
Listi
10 %
10 %
20 %
30 %
Rastline
5 %
10 %
25 %
25 %
Lubje
10 %
10 %
10 %
30 %
Korenine
20 %
10 %
20 %
30 %
Plodovi
10 %
15 %
Razno
5 %
10 %
15 %
25 %
d) Kalo skladiščenja gotovih izdelkov: 0,5 %.
21. člen 
Stopnje običajnega odpisa blaga pri proizvodnji drugih sladkornih in praškastih izdelkov, omak in začimb, zelenjavnih mešanic, jušnih koncentratov, majoneze in gorčice, mešanic za testo za kruh, živila dobljena z nabrekanjem in praženjem žit, margarina in sirni namazi, konzervirane vrtnine in koncentrati, kvas nesušen, bonboni, rastlinske maščobe in olja, kis in njegovi nadomestki, krompirjeva moka, hrana za dojenčke, čips, džemi in marmelade, paradižnikov preliv in omake.
Skladiščni kalo:
Alkohol etilni
5 %
Arome, barve in ekstrakti
0,5 %
Gobe sušene
5 %
Sušena zelenjava
2 %
Jabolčnik
3 %
Vino rdeče
3 %
Maščobe in olje
0,5 %
Paradižnikov koncentrat
0,5 %
Semena
2 %
Rumenjak tekoči
1 %
Sadni pire
2 %
Sveža zelenjava
2 %
22. člen 
Stopnje običajnega odpisa zaradi razbitja pri proizvajalcih jedilnih jajc:
odbiranje in sortiranje jedilnih jajc
1 %
manipulacija embaliranih jajc od sortirnice preko skladišča do trgovine
1 %
23. člen 
Stopnje običajnega odpisa blaga pri proizvodnji žganih pijač
Prevzem surovin:
– sveže sadje 
15 %
– etilni alkohol in destilati 
1 %
Priprava destilata za skladiščenje:
– razredčevanje 
0,5 %
Skladiščenje, odležavanje:
– skladiščenje v nerjaveči jekleni cisterni 
2 %
– skladiščenje v lesenih sodih 
0,50 %/mesec
Sestava polizdelka:
– naravna žganja 
2 %
– likerji 
5 %
– ostale žgane pijače 
2 %
Polnitev:
– stekleničenje, volumen večji od 0,5 l 
2 %
– stekleničenje, volumen manjši od 0,5 l 
3 %
Skladiščenje izdelkov
0,3 %
Transport
0,2 %
Preddestilacija surovine ali polizdelka
10 %
24. člen 
Stopnje običajnega odpisa blaga pri proizvodnji vina iz grozdja:
VINO – mirna vina
Klet:
Nega
– mošt: razsluzenje, vrenje
6 %
– prvi pretok
3,5 %
– drugi pretok
2 %
– čiščenje, stabilizacija
3 %
– filtracija
2 %
– prekletenje
1,5 %
Skladiščenje
– lesena posoda
0,3 %/mesec
– betonska posoda
0,08 %/mesec
– plastična posoda (poliester)
0,05 %/mesec
– jeklena posoda
0,03 %/mesec
– steklenična klet/arhiv
0,2 %/leto
Polnilnica:
– stekleničenje
2 %
– skladišče gotovih proizvodov
0,3 %
– odprto vino (natakanje)
1,5 %
Kalo med prevozom:
– steklenice
0,2 %
– odprto/rinfuza
0,3 %
Penine
– Klasični postopek
17 %
– Charmat postopek
11 %
25. člen 
Stopnje običajnega odpisa blaga pri proizvodnji piva:
Transportno skladiščni kalo surovin:
– slad 
2,5 %
– koruzni zdrob 
1 %
– ostale surovine 
1 %
Proizvodni kalo piva v fazah varjenja, fermentacije, stabilizacije, filtracije in polnjenja:
– svetlo pivo s 5–13,5 % (m/m) ekstrakta v sladici 
12 %
– ostale vrste piva (specialno, močno, lahko, brezalkoholno in pšenično pivo, pivo fermentirano z mešanico mikrobioloških kultur, pivo z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov, temno pivo, pivo z dodatki, mešanica piva in limonade) 
30 %
Transportno skladiščni kalo proizvodov:
– pri steklenicah 
2 %
– pri pločevinkah 
1,5 %
– pri sodih 
0,5 %
– pri plastenkah 
1,5 %
Kalo reprodukcijskih materialov in nevračljive embalaže med transportom, skladiščenjem in proizvodnjo:
3 %
26. člen 
Stopnje običajnega odpisa blaga, pri proizvodnji naravne mineralne vode, izvirske vode, namizne vode, vse naštete vode z dodatkom arom in predpakirane pitne vode:
Surovine in materiali med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v skladišču in transportu:
– arome in drugi dodatki 
10 %
Polizdelki med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v skladišču in transportu:
– vsi polizdelki 
3 %
Izdelki, gotovi proizvodi:
– med proizvodnim procesom 
4 %
– pri manipulaciji v skladišču 
2 %
– pri transportu 
1,5 %
Trgovsko blago:
– pri manipulaciji v skladišču 
2 %
– pri transportu 
1,5 %
27. člen 
Stopnje običajnega odpisa blaga pri proizvodnji brezalkoholnih pijač:
Surovine in materiali med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v skladišču in transportu:
– sladkor, sirupi, dodatki in druge surovine 
10 %
Polizdelki med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v skladišču in transportu:
– vsi polizdelki 
3 %
Izdelki, gotovi proizvodi:
– med proizvodnim procesom 
4 %
– pri manipulaciji v skladišču 
2 %
– pri transportu 
1,5 %
Trgovsko blago:
– pri manipulaciji v skladišču 
2 %
– pri transportu 
1,5 %
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
28. člen 
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku, kot velja za njihov sprejem.
29. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2022.
30. člen 
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji pijač (primanjkljaj in uničenje iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga) (Uradni list RS, št. 106/05, 109/05 – popr. in 33/06), Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji pijač (primanjkljaj in uničenje iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga) (Uradni list RS, št. 123/08) ter Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj) (Uradni list RS, št. 123/08, 106/10 in 105/12).
Mag. Janez Rebec 
predsednik UO GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti