Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4108. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2022, stran 12919.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13 – popr.) in 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 14. redni seji dne 16. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2022 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 202/20 z dne 30. 12. 2020) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v evrih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
14.035.035,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.129.350,00
70
DAVČNI PRIHODKI
8.959.830,00
700 Davki na dohodek in dobiček
7.193.040,00
703 Davki na premoženje
1.527.690,00
704 Domači davki na blago in storitve
239.100,00
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.169.520,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
649.818,00
711 Takse in pristojbine
16.500,00
712 Globe in druge denarne kazni
538.500,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
37.586,00
714 Drugi nedavčni prihodki
927.116,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
30.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
30.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.875.685,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.850.685,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
25.000,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
16.222.742,00
40
TEKOČI ODHODKI
3.547.025,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
816.170,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
139.230,00
402 Izdatki za blago in storitve
2.442.825,00
403 Plačila domačih obresti
46.000,00
409 Rezerve
100.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
4.485.830,00
410 Subvencije
607.00,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.127.950,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
155.130,00
413 Drugi tekoči domači transferi
595.750,00
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
7.630.587,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.630.587,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
559.300,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
497.590,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
61.710,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–2.187.707,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
374.090,00
55
ODPLAČILA DOLGA
374.090,00
550 Odplačila domačega dolga
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
– ali 0 ali + 
–2.561.797,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–374.090,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
2.187.707,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
5.200.000,00
9009 Splošni sklad za drugo 
– ali 0 ali +
Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku in se objavijo na spletni strani Občine Škofljica.«
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 202/20 z dne 30. 12. 2020) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF (donacije, namenski prejemki proračunskih skladov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnin iz naslova zavarovanja, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda) tudi naslednji:
– transferni prihodki države, Evropske unije in drugih občin iz naslova sofinanciranja projektov,
– prihodki od podeljenih koncesij za izkoriščanje gozdov in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– požarna, turistična taksa,
– komunalni prispevki,
– prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto na postavke, na katere se nanašajo.«
3. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 202/20 z dne 30. 12. 2020) se 14. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. Javni zavod Vrtec Škofljica se v letu 2022 ne sme zadolžiti.
2. Javni zavod Osnovna šola Škofljica se v letu 2022 ne sme zadolžiti.
3. Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko zadolži:
Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 54.000,00 EUR
– za financiranje investicij
– z dobo odplačila kredita do 10 let
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 171.000,00 EUR;
– za dobo do enega leta;
– z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
4. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. se lahko zadolži:
Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 702.000,00 EUR;
– za dobo do enega leta;
– z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
5. JP VOKA SNAGA d.o.o. se lahko zadloži:
Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 90.000,00 EUR;
– financiranje investicij;
– z dobo odplačila kredita do 7 let;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 270.000,00 EUR;
– za dobo do enega leta;
– z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-09/2020(2)
Škofljica, dne 1. decembra 2021
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti