Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4095. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2021, stran 12903.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20 in 195/20 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 20. seji dne 15. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2021 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Medvode za leto 2021 (Uradni list RS, št. 36/21) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna Občine Medvode, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna 2021
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
17.172.468
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.152.912
70
DAVČNI PRIHODKI
12.914.048
700
Davki na dohodek in dobiček
10.023.483
703
Davki na premoženje
2.553.565
704
Domači davki na blago in storitve
337.000
706
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.238.864
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
871.864
711
Takse in pristojbine
35.000
712
Globe in druge denarne kazni
39.000
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
8.500
714
Drugi nedavčni prihodki
1.284.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI
705.600
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
600
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
705.000
73
PREJETE DONACIJE
5.000
730
Prejete donacije iz domačih virov 
5.000
731
Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.308.956
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
905.123
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
403.833
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
18.956.469
40
TEKOČI ODHODKI
4.371.196
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.004.889
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
159.815
402
Izdatki za blago in storitve
3.079.492
403
Plačila domačih obresti
27.000
409
Rezerve
100.000
41
TEKOČI TRANSFERI
5.875.464
410
Subvencije
457.600
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.319.350
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
501.388
413
Drugi tekoči domači transferi
1.597.126
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
8.511.456
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.511.456
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
198.353
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
63.353
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
135.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.784.001
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750
Davki na dohodek in dobiček
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0
440
Davki na dohodek in dobiček
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.–V.)
0
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
628.000
55
ODPLAČILA DOLGA
628.000
550
Odplačila domačega dolga
628.000
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.412.001
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–628.000
XI.
NETO FINACIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.784.001
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
2.412.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk in štirimestnega konta in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na uradni spletni strani Občine Medvode.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2021.
Št. 410-184/2019-12
Medvode, dne 15. decembra 2021
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti