Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4129. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu mestne Občine Slovenj Gradec za leto 2021, stran 12948.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 29. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2021 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2021 (Uradni list RS, št. 199/20) in Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2021 (Uradni list RS, št. 108/21); (v nadaljevanju: odlok), se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:
A
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
v EUR
KONTO
NAZIV KONTA
2. REBALANS 2021
1
2
3
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
27.165.237,35
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
17.041.223,79
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
13.394.767,53
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
10.777.671,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
2.304.196,53
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
312.900,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
3.646.456,26
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
2.256.592,54
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
15.350,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
28.060,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
5.500,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.340.953,72
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
1.855.913,75
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
1.035.913,75
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. SRED.
820.000,00
73
PREJETE DONACIJE (730)
0,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
8.268.099,81
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUC.
3.665.818,16
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE
4.602.281,65
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
30.113.410,18
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
6.229.427,43
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.858.464,75
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST
296.391,20
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
3.822.127,48
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
48.444,00
409
REZERVE
204.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
7.395.821,33
410
SUBVENCIJE
163.406,51
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM, GOSPODINJSTVOM
3.261.028,00
412
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZ. IN USTANOVAM
848.617,28
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
3.107.769,54
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
15.000,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
16.136.468,96
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
16.136.468,96
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
351.692,46
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PRORAČ. UPORABNIKI
212.600,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
139.092,46
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK (I.-II.)
–2.948.172,83
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
51.000,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
50.000,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.000,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440)
50.000,00
440
DANA POSOJILA
50.000,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FIN. NALOŽB
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
1.000,00
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
3.600.000,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
3.600.000,00
55
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
1.122.588,33
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
1.122.588,33
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–469.761,16
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.477.411,67
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.948.172,83
XII. STANJE SRED. NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
469.761,16
« 
2. člen 
Drugi odstavek 7. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika«.
3. člen 
Za 4. členom odloka se doda novi 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen 
(proračunska rezervacija) 
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 54.000,00 EUR se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno in letno poroča mestnemu svetu.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije Referat za proračun in finance razporedi v finančni načrt proračunskega uporabnika na ustrezne proračunske postavke in konte.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Št. 410-0036/2021
Slovenj Gradec, dne 16. decembra 2021
 
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti