Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

Št. 3301-4/2021-SRRS-1 Ob-3677/21, Stran 2934
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih, ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE), Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ZUKLPP (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), Ustanovitvenega akta, št. 01401-4/2009/6 z dne 23. 7. 2009 (čistopis SV 451/20 z dne 3. 9. 2020), Splošnih pogojev poslovanja, št. 012-6/2019-12 z dne 8. 11. 2019 (s sprem. in dopol., v nadaljevanju SPP), Pravilnika o dodeljevanju spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.), Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2020 in 2021 z dne 27. 3. 2020 (s sprem. in dopol.), Zakona o Triglavskem narodnem parku, ZTNP-1 (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20), Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20), Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (Uradni list EU L, št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15, v nadaljevanju Kmetijska uredba za skupinske izjeme), Uredbe Komisije EU št. 1408/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« v kmetijskem sektorju (Uradni list Evropske unije št. L 352/1 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljevanju Uredba »de minimis« v kmetijskem sektorju), Zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 5. in 9. aprilom 2021 (Uradni list RS, št. 115/21) objavlja
javni razpis 
za obratna sredstva – odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021 – A1
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 1.070.000 EUR, kot sledi v nadaljevanju
Znesek 
v EUR
Iz postavke za leto
Oblika sredstev
Vir sredstev
1.000.000
2021
Posojilo
Namensko premoženje
Slovenski regionalno razvojni sklad
70.000
2022–2027
Nepovratna sredstva – subvencija obrestne mere
Sredstva Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) zagotavlja iz Proračuna Republike Slovenije sredstva za sofinanciranje obresti za obdobje od 2022 do 2027. V kolikor za leta 2025 do 2027 ne bo proračunskih zmožnosti za zagotovitev sredstev za subvencijo obrestne mere s strani MKGP, bo obrestna mera postala strošek vlagatelja.
1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 5. in 9. aprilom 2021 utrpeli izpad prihodka na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj
– ohranjanje dejavnosti primarne kmetijske pridelave, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
– Zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja. 
1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena v Aplikaciji e-Rsklad.
Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja so sledeča:
– elektronski prijavni obrazec, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge,
– seznam prilog,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec pogodbe,
– navodila o pogojih zavarovanja.
2. Razpisni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Vlagatelj s podpisom Izjave vlagatelja glede oddaje vloge, pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi oddajo vloge na javni razpis, preko Aplikacije e-Rsklad in z njo povezanim izpolnjevanjem razpisnih pogojev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
2.1 Splošni pogoji
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt.
3. Pri obravnavi vloge se izhaja iz finančnih izkazov za leto 2020, ki so objavljeni na Ebonitete.si. V kolikor finančni izkazi niso razvidni iz Ebonitete.si, jih mora vlagatelj priložiti k vlogi. Ne glede na predhodne navedbe, mora vlagatelj obvezno priložiti tudi finančne izkaze za leto 2021.
4. V primeru dokazila v tujem jeziku, je vlagatelj dolžan priložiti krajši prevod priloženega dokazila.
5. Projekt mora predstavljati zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje procesa, ki je predmet projekta, takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.
6. Vlagatelj lahko na javni razpis odda le eno vlogo, razen v kolikor je bila za oddano vlogo že izdana odločba o neodobritvi sredstev oziroma je vlagatelj pisno odstopil od vloge.
7. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma enkrat.
8. Vlagatelj, ki se prijavi kot pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, mora imeti ob oddaji vloge bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz sistema Ebonitete.si, najmanj 5,00. V kolikor bonitetne ocene ni razvidne iz sistema Ebonitete.si, jo mora vlagatelj proti plačilu sam pridobiti pri ponudniku sistema Ebonitete.si.
9. Vlagatelj, ki se prijavi kot fizična oseba – kmet, mora imeti kreditno sposobnost kmetijskega gospodarstva večjo od 1,00. Predložiti mora Izpis Sisbon (pridobljen pri banki), ki ni starejši od treh mesecev od datuma oddaje vloge, Izpis transakcijskega računa z opisanimi nameni prilivov in pologov za obdobje enega leta, pri čemer se upošteva enoletni promet – vključno s prometom zadnjega prejetega izpiska pred oddajo vloge in kopije morebitnih (posojilnih, leasing) pogodb in/ali stanj posojil pridobljenih s strani drugih posojilodajalcev, v kolikor obveznosti niso razvidne iz Sisbona. V kolikor vlagatelj pri izračunu kreditne sposobnosti uveljavlja tudi prihodke članov kmetijskega gospodarstva, mora tudi zanje priložiti vsa predhodno navedena dokazila, kot so zahtevana za vlagatelja.
10. Vlagatelj mora imeti v lasti ali zakupu vsaj 0,25 hektara intenzivnih sadovnjakov ali vinogradov, ki imajo stopnjo poškodovanosti iz končne ocene vsaj 30 % škode ali več.
11. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti ustrezna dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni konstrukciji.
12. Vlagatelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50,00 EUR ali več). V kolikor je vlagatelj pravni subjekt in je zavezanec, mora imeti predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 12 mesecev od oddaje vloge. V ta namen Sklad po uradni dolžnosti s strani Finančne uprave RS pridobi ustrezno potrdilo, na osnovi pooblastila vlagatelja, ki je opredeljeno v okviru Izjave vlagatelja.
13. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, na dan odpiranja vloge ne sme imeti neporavnanih zapadlih obveznosti z zamudo nad 30 dni.
14. Vlagatelj, ki je že prejemnik sredstev Sklada, vendar je Sklad zaradi nepravilnosti porabe javnih sredstev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, odstopil od pogodbe, od odstopa pa še ni preteklo pet let, ni upravičen do spodbude.
15. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 5,00 % vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša 113.601.565,84 EUR na dan 31. 12. 2020.
16. Pri izvedbi projekta je potrebno upoštevati, da je nakup dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti več kot 25,00 % povezana (lastniško, upravljavsko ali »glasovalno«) z vlagateljem. Za povezano osebo z vlagateljem se štejejo sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda in tudi lastniki pravne osebe ter s.p., če je z vlagateljem sorodstveno povezana (do vključno tretjega dednega reda).
17. Vlagatelj ne sme prijaviti projekta z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom.
18. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, postopku finančnega prestrukturiranja, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njihovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niso opustili poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge niso bile v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C,  54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US).
19. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen glede na 14. člen veljavnega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
20. Vlagatelj ne sme biti (1) v težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) ter Kmetijska uredba za skupinske izjeme, razen, če je postal podjetje v težavah zaradi pozebe oziroma če 31. 12. 2019 ni bil podjetje v težavah, pa je to postal v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021, (2) v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov v težavah oziroma je to pomoč prejel ali je v postopku prestrukturiranja oziroma je prestrukturiranje neuspešno zaključil. O izpolnjevanju navedenega pogoja se mora vlagatelj izreči v izjavi.
21. Vlagatelj ne sme prijaviti ekološko spornega projekta.
22. Projekt mora biti ekonomsko, finančno in tehnično izvedljiv ter izveden v skladu z veljavno okoljsko zakonodajo.
2.2 Pogoji po podprogramu A1.1 – Primarna kmetijska pridelava – po pravilih državnih pomoči
Sredstva se dodeljujejo po shemi državne pomoči
– K-M012-5940117-2017 z dne 24. 11. 2017.
Pogoji po podprogramu A1.1
1. Vlagatelj ne sme zaprositi za sredstva za dejavnost, ki je povezana z izvozom v tretje države ali države članice, in je neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
2. Vlagatelj ne sme dati prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega.
3. Vlagatelj ne sme zaprošati za sredstva, katerih znesek je določen na podlagi cene ali količine proizvodov, danih na trg.
4. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč iste države članice razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU.
5. Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera po posameznih uredbah.
6. Pomoč »de minimis« se lahko kumulira s pomočjo, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje, opredeljene v posamezni uredbi »de minimis«.
7. Skupni znesek pomoči »de minimis« za primarno kmetijsko proizvodnjo, odobrenih enotnemu podjetju, ne sme presegati 25.000,00 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let. Ta zgornja meja se uporablja ne glede na obliko sredstev in namen pomoči. Opredelitev enotnega podjetja je določena v Uredbi »de minimis« v kmetijskem sektorju. V kolikor je vlagatelj in/ali katerokoli podjetje, ki spada v enotno podjetje, že prejemnik pomoči, se o prejemu le-te opredeli v elektronskem prijavnem obrazcu, v nasprotnem primeru se o tem izreče v izjavi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca.
2.2.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu A1.1
Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot,
– pravna oseba,
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
– kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
Vlagatelj mora v ta namen priložiti dokazilo o vpisu kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev.
Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register oziroma register kmetijskih gospodarstev pred 10. 4. 2021.
2.2.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu A1.1
– Mikro
– Mala
– Srednja
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske izjeme. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
2.2.3 Upravičene dejavnosti po podprogramu A1.1
– 01.21 Vinogradništvo
– 01.22 Gojenje tropskega in subtropskega sadja
– 01.23 Gojenje citrusov
– 01.24 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
– 01.25 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
– 01.26 Pridelovanje oljnih sadežev
– 01.27 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
– 01.29 Gojenje drugih trajnih nasadov
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, pri čemer se upošteva tudi predpise s področja dodeljevanja državnih pomoči ali pomoči »de minimis«, ki lahko določene dejavnosti tudi izključujejo.
Vlagatelj mora izvajati projekt, skladno s Prilogo I seznama iz člena 38 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
2.2.4 Upravičeno območje projektov po podprogramu A1.1
– Celotno območje Republike Slovenije.
2.2.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu A1.1
Upravičeni stroški lahko nastanejo od 10. 4. 2021.
2.2.6 Stroški po podprogramu A1.1
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta, v kar se ne všteva DDV.
Upravičeni stroški, ki se morajo nanašati na izvajanje projekta, so lahko:
Stroški materiala in blaga
Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev
Stroški transportnih storitev
Stroški plač in povračil v zvezi z delom
Drugi operativni stroški
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenosti stroškov in črpanju, ki so objavljena na www.srrs.si.
2.2.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu A1.1
Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 10.000 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 100.000 EUR.
Vlagatelj lahko zaprosi za največ 3.500 EUR posojila na hektar sadovnjakov ali vinogradov s stopnjo poškodovanosti 30 % ali več.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 10.000 EUR.
2.2.8 Posojilni pogoji po podprogramu A1.1
1. Obrestna mera je fiksna, in sicer 1,80 % letno.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno. Glavnica posojila se vrača mesečno.
– Obrestna mera posojila je subvencionirana s strani MKGP.
2. Doba vračanja
– Skupna doba vračanja posojila (z vključenim moratorijem do 6 mesecev) je do 60 mesecev.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.
– Pred podpisom pogodbe se lahko vlagatelj s pisno izjavo moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor vlagatelj moratorij skrajša oziroma se mu odpove, mora biti črpanje celotnega posojila izvedeno do 20. v mesecu, v katerem zapade prvi obrok.
2.2.9 Cilji projekta po podprogramu A1.1
Cilji projekta so neposredno povezani s posameznim ukrepom v okviru javnega razpisa. Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več ciljev).
Cilji projekta so sledeči:
– za ukrep Zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja
– Ohranitev dejavnosti. 
2.3 Pogoji zavarovanja
1. Sklad bo tekom obravnave vloge preveril tudi vlagateljeve sposobnosti izpolnjevanja obveznosti do Sklada (v nadaljevanju ocena) v skladu s kriteriji, kot so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. V kolikor bo Sklad pri pregledu ugotovil, da vlagateljeva zmožnost izpolnjevanja obvez do Sklada ni zadovoljiva, bo Sklad vlagatelja pozval k predložitvi predloga za dodatno zavarovanje posojila.
2. Vlagatelj mora izkazovati realno možnost za zavarovanje posojila po presoji Sklada.
3. Vlagatelj mora za zavarovanje sredstev predlagati obliko zavarovanja, ki je po javnem razpisu možna. Možne oblike zavarovanja so podrobneje razdelane v Razpisni dokumentaciji; Navodila za zavarovanje – Oblike zavarovanja, kjer so tabelarično prikazane, skupaj z omejitvami za posamezno obliko zavarovanja, izjema je le menica, ki je obvezna za vse vlagatelje.
4. Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zahtevana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih zavarovanja, ki so objavljena na spletni strani Sklada.
5. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno Sklad, ki ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja na njegove stroške zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem.
2.4 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odobritvi sredstev.
2. Pogodba mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika ali njegovega pooblaščenca, pri čemer mora biti podpis upravno ali notarsko overjen, če podpis pogodbe ni pri predstavniku Sklada.
3. Pogodba mora biti sklenjena v ustrezni obliki, glede na obliko zavarovanja:
– notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti,
– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičninah,
– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo neposestne zastavne pravice na premičninah.
4. Rok sklenitve pogodbe je do 60 dni od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
5. Stroški sklepanja pogodbe, sklenitve dodatka k pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo vlagatelja. Stroški, razen stroškov zavarovanja, so opredeljeni v Tarifnem pravilniku o nadomestilih za dodeljevanje spodbud, ki je objavljen na spletni strani Sklada.
6. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.
2.5 Pogoji črpanja
1. Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 30. 9. 2022.
2. Črpanje sredstev mora biti skladno z Navodili za črpanje, ki so objavljena na www.srrs.si, in se izvede na podlagi zahtevka za črpanje, ki ga mora vlagatelj oddati najkasneje pet dni pred predvidenim črpanjem.
3. Če vlagatelj ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
2.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2022.
2. Za zaključek projekta se šteje vzpostavitev tekočega poslovanja vlagatelja.
3. Vlagatelj mora v roku 1 meseca po zaključku projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu, v skladu z navodili Sklada za poročanje, ki so objavljena na www.srrs.si.
4. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar je podrobneje opredeljeno v pogodbi.
3. Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca (EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno s prijavljenim projektom in mora vsebovati:
– izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, ki je sestavni del EPO, katero mora vlagatelj natisniti, nato pa podpisano priložiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Izjava vlagatelja,
– poslovno dokumentacijo: opis projekta, ki mora biti izpolnjen na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca,
– dokazilo o škodnem dogodku oziroma dokazilo, da je stopnja poškodovanosti iz ocene škode Uprave RS za zaščito in reševanje po pozebi med 5. in 9. aprilom 2021 30 % ali več,
– priloge glede na izbrano obliko zavarovanja,
– priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in so odvisne od prijavljenega projekta,
– priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso obvezne, v kolikor so priložene se zanje lahko pridobi točke.
3.2 Oddaja vloge
1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca.
2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.
3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 17. 1. 2022 do 28. 3. 2022 oziroma do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.
4. Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
1. Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk, po sledečih kriterijih:
– regionalni vidik,
– ocena vlagatelja,
– ocena projekta.
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 30 točk.
3. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpisne dokumentacije.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
3. Komisija za obravnavo vlog
1. Postopek javnega razpisa vodi Komisija za obravnavo vlog (v nadaljevanju Komisija), ki jo z odločbo imenuje direktor Sklada.
2. Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji ocenjevalci in/ali strokovnjaki iz delovnega področja javnega razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja Sklada k sodelovanju povabi Komisija.
3. Komisija o svojem delu vodi zapisnik.
4. Odpiranje vloge
1. Vloge, prispele na javni razpis, obravnava Komisija, ki ugotavlja popolnost vloge.
2. Odpiranje vlog se izvede najkasneje 5. delovni dan po oddaji vlog.
3. Vloge se odpirajo in obravnavajo po vrstnem redu oddaje vloge, odpiranje poteka enkrat tedensko glede na datum dospelosti, do porabe sredstev.
4. Odpiranje vlog ni javno.
5. Poziv za dopolnitev vlog
1. Komisija vlagatelju nepopolne vloge najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vloge posreduje poziv za dopolnitev vloge.
2. Komisija vlagatelju posreduje poziv za dopolnitev vloge po pošti z osebno vročitvijo.
3. Poziv za dopolnitev velja za vročenega z dnem, ko vlagatelj prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh od poskusa vročitve, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
6. Dopolnitev vloge
1. Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati priporočeno po pošti ali na elektronski naslov Sklada v roku 8 dni od dneva vročitve.
2. Ustrezno dopolnjene vloge se uvrstijo na seznam popolnih vlog na javni razpis glede na čas oddaje dopolnitev.
3. Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.
7. Rezultat obravnave
1. Komisija opravi pregled in se opredeli glede popolnosti vlog.
2. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati ustrezno izpolnjen elektronski prijavni obrazec in poslovno dokumentacijo, sicer se vloga zavrže kot nepopolna.
3. Vloga, ki ne ustreza razpisnim pogojem in/ali ne dosega minimalnega števila točk, se kot neutemeljena zavrne.
4. Popolna vloga bo ocenjena s strani ocenjevalcev na podlagi meril, ki so navedena v javnem razpisu in natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
5. Ocenjene vloge se razvrsti glede na čas uvrstitve na seznam popolnih vlog. Prednost pri dodelitvi sredstev imajo vloge, ki so dosegle minimalno število točk.
6. V kolikor bodo vloge dosegle enako število točk, bo imela prednost vloga, ki je oddana prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali več istočasno oddanih vlogah z enakim številom točk, bo imela prednost vloga, ki bo po merilu Koeficient razvitosti občine dosegla višje število točk. Če je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija predlagala odobritev sredstev v obsegu še razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta.
4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga Komisije o izdaji odločbe o ne/odobritvi sredstev odloči direktor Sklada.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 60 dni od odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 zoper izdano odločbo o ne/odobritvi sredstev ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za ocenjevanje vlog in kreditna sposobnost vlagatelja ne morejo biti predmet presoje s strani vlagatelja.
Slovenski regionalno razvojni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti