Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4115. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (SD OPN 5) za ureditev doživljajskega parka Argonavti, stran 12926.

  
Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 35. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) sprejme župan Občine Vrhnika
S K L E P 
o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (SD OPN 5) za ureditev doživljajskega parka Argonavti 
1. člen
(izhodišča za pripravo SD OPN 5) 
S tem sklepom se potrjujejo Izhodišča za spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika, Ureditev doživljajskega parka Argonavti (v nadaljevanju: SD OPN 5), ki jih je pripravil Ljubljanski urbanistični zavod d.d., št. 8551, oktober 2019, dopolnjeno februar 2021, dopolnjeno november 2021, dopolnjeno december 2021.
2. člen
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje načrtovanja je območje opuščenega vojaškega vadbišča bivše Vojašnice 26. oktobra na Stari Vrhniki oziroma zemljišči s parc. št. 2014/5 in 2014/6, k.o. Stara Vrhnika.
(2) Predmet načrtovanja so spremembe in dopolnitve celotnega OPN: strateškega in izvedbenega dela (sprememba namenske rabe, spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev).
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) SD OPN 5 se pripravi v vsebini, ki je določena s prostorsko zakonodajo:
– Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17),
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2).
K temu spada tudi spremljajoče gradivo iz 52. člena ZUreP-2.
(2) Strokovne rešitve se pripravijo na podlagi:
– strateškega dela OPN Občine Vrhnika,
– usmeritev, smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora,
– strokovnih podlag izhajajoč iz 60. člena predpisa o urejanju prostora (ZUReP-2).
4. člen 
(vrsta postopka) 
Postopek priprave SD OPN 5 poteka na podlagi določb 108.–115. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 99. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 – PKP6 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O, 57/21 – odl. US in 112/21 – ZIUPGT).
5. člen 
(roki za pripravo SD OPN 5 in njegovih posameznih faz) 
FAZA
ROK
Konkretne smernice, mnenja o verjetnejših vplivih na okolje, odločitev o CPVO
45 dni od objave sklepa
Osnutek SD OPN
30 dni od pridobitve odločbe o CPVO
Dopolnjeni osnutek SD OPN
30 dni od pridobitve mnenj NUP
Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka SD OPN
45 dni od objave dopolnjenega osnutka
Predlog SD OPN
15 dni od sprejema stališč do pripomb
Usklajeni predlog SDOPN
15 dni od pridobitve pozitivnih mnenj NUP
Potrditev predloga in sprejem SD OPN
60 dni od oddaje usklajenega predloga
6. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora) 
Državni nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
3. Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
5. Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje
6. Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana (področje rudarstva, področje trajnostne mobilnosti, področje cestnega in železniškega prometa, področje letalskega prometa)
7. Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
8. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
9. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za vojaško dediščino, Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana
10. Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
11. Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
12. ELES d.o.o., Sektor za prenosno omrežje, Hajdrihova 2, p. p. 255, 1000 Ljubljana
13. Telekom Slovenije d.d., Regionalna enota TK Omrežje Zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana.
Lokalni nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti so:
1. JP Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
2. Občina Vrhnika, Oddelek za okolje in komunalo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika
3. Občina Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.
Državni nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje so:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
2. Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana
5. Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
(1) Javnost je bila vključena v postopek priprave SD OPN 5 v fazi priprave izhodišč z javnim pozivom za podajo predlogov in pripomb na izhodišča in javno predstavitvijo projekta.
(2) Javnost se seznani s tem sklepom in izhodišči z objavo v Našem časopisu, z objavo na spletni strani Občine Vrhnika in na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor.
(3) Javnost bo vključena v postopek priprave SD OPN 5 v fazi priprave osnutka. Občina o pripravi osnutka obvesti širšo javnost z javnim naznanilom v Našem časopisu in na spletni strani Občine Vrhnika.
(4) Javnost bo vključena v postopek priprave SD OPN 5 z javno razgrnitvijo in javno obravnavo. Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni. V tem času ima javnost možnost ogleda dopolnjenega osnutka ter podaje pripomb in predlogov nanj. V času javne razgrnitve se izvede tudi javna obravnava, na kateri je dopolnjen osnutek javno predstavljen. Javnost bo o kraju in času javne razgrnitve in obravnave obveščena z javnim naznanilom v Našem časopisu in na spletni strani Občine Vrhnika.
(5) Občina Vrhnika lahko z namenom vključevanja javnosti v SD OPN 5 organizira tudi dodatne posvete, delavnice in podobno, objavlja informacije v Našem časopisu in na spletni strani Občine Vrhnika.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Potrebni podatki za izdelavo SD OPN 5 so zbrani v GIS sistemu Občine Vrhnika, iObcina oziroma jih zagotovijo nosilci urejanja prostora.
(2) Za pripravo SD OPN 5 se izdelajo (ali so že izdelane) naslednje strokovne podlage:
– stanja glede fizičnih lastnosti in pravnega stanja prostora,
– ranljivost prostora,
– tveganja in pričakovani vplivi na posamezne sestavine prostora in okolje,
– pričakovane učinke na gospodarski razvoj in družbeno-socialno okolje,
– prostorske, tehnične in tehnološke možnosti načrtovanih prostorskih ureditev,
– strokovne rešitve načrtovanih prostorskih ureditev,
– vrednotenje, primerjava in utemeljitev rešitev,
– prikaz stanja prostora,
– poročilo o prostorskem razvoju občine,
– bilanca stavbnih zemljišč,
– načrt preskrbe z zemljišči v občini Vrhnika,
– elaborat ekonomike,
– Prvo strokovno poročilo o arheološki raziskavi na Stari Vrhniki na zemljiščih s parc. št. 2014/1 in 2014/5, obe k.o. 2001 – Stara Vrhnika (21-0483 Vrhnika – SD OPN Argonavti),
– IZP severna obvozna cesta,
– morebitne druge strokovne podlage, ki so določene z zakonom ali na zahtevo NUP,
– okoljsko poročilo, v kolikor bo potrebno.
V primeru, da se skozi postopek ugotovi, da je potrebno iz vsebinskih ali formalnih razlogov izdelati dopolnilne strokovne podlage ali to zahtevajo NUP, se izdelajo tudi te. Izdelavo strokovnih podlag financira pobudnik in se izdelajo le za območje načrtovanih prostorskih ureditev.
9. člen 
(objava) 
Ta sklep se objavi v Našem časopisu in začne veljati dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Vrhnika in v državnem prostorskem informacijskem sistemu.
Št. 3500-2/2019(5-08)
Vrhnika, dne 16. decembra 2021
Župan 
Občine Vrhnika 
Daniel Cukjati 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti