Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4122. Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa, stran 12942.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 25. redni seji dne 16. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa 
1. člen 
V Odloku o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa (Uradni list RS, št. 8/18 in št. 60/19) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(1) Občina subvencionira socialno varstveno storitev socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (v nadaljevanju: varovanje na daljavo).
(2) Do subvencije so upravičeni:
– občani ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v občini in dejansko bivajo na območju občine,
– katerih dohodki ne presegajo višine, ki jo s sklepom določi župan
– in izpolnjujejo tudi druge pogoje iz tega odloka.
(3) Upravičenci do subvencije morajo poleg pogojev iz prejšnjega odstavka za prejemanje subvencije izpolnjevati še enega izmed naslednjih pogojev:
– so starejši od 70 let ali
– so mlajši od 70 let in so invalidne osebe ali osebe s težjimi kroničnimi boleznimi, kar se dokazuje z odločbo ZPIZ ali ustreznim potrdilom oziroma mnenjem zdravnika.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-1/2018
Ajdovščina, dne 16. decembra 2021
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti