Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

Št. 38141-1/2021/5 Ob-3653/21, Stran 2956
Na podlagi 104.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US, 67/19 – odl. US in 82/21; v nadaljevanju: ZMed) in ob smiselni uporabi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) objavlja
sklep 
o uvedbi javnega razpisa za podelitev šestih pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Ljubljane
Predmet javnega razpisa
Šest pravic razširjanja posameznih radijskih programov v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Ljubljane. Pravice bo agencija podelila z odločbo v skladu s petim odstavkom 104.a člena ZMed.
Pravice so glede na pogoje in merila, ki se bodo uporabili na javnem razpisu, razdeljene v dva sklopa, in sicer:
– tri pravice bodo za svoje programe prejeli ponudniki, ki nobenega od svojih radijskih programov niso upravičeni razširjati v radiodifuzni tehniki, in so hkrati neodvisni od izdajateljev radijskih programov, ki so svoje programe upravičeni razširjati v radiodifuzni tehniki (v nadaljevanju: prvi sklop);
– tri pravice bodo prejeli ponudniki glede na glasbeno ponudbo v ponujenih programih (v nadaljevanju: drugi sklop).
Zahteve v zvezi s predmetom javnega razpisa, ki se bodo zapisale v odločbe o podelitvi pravice:
1. Izbrani ponudnik mora z razširjanjem in oddajanjem radijskega programa, za katerega je pridobil pravico razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki, pričeti najkasneje v roku treh mesecev od pravnomočnosti odločbe o podelitvi pravice. Agencija lahko izbranega ponudnika, ki v roku treh mesecev od pravnomočnosti odločbe o podelitvi pravice ne bo pričel z izvrševanjem pravice, pisno opozori, naj začne podeljeno pravico izvrševati v roku enega meseca od prejema pisnega opozorila. Če bo agencija ugotovila, da izbrani ponudnik podeljene pravice v roku enega meseca od prejema njenega pisnega opozorila ni začel izvrševati, bo lahko po uradni dolžnosti začela postopek za odvzem pravice, ki je predmet tega javnega razpisa.
2. Izbrani ponudnik mora pravico izvrševati ves čas trajanja odločbe, s katero mu je digitalna pravica podeljena. Agencija lahko izbranega ponudnika, ki po pričetku izvrševanja podeljene pravice te ne bo nepretrgoma izvrševal več kot tri mesece, pisno opozori, naj začne podeljeno pravico izvrševati v roku enega meseca od prejema pisnega opozorila. Če bo agencija ugotovila, da izbrani ponudnik podeljene pravice v roku enega meseca od prejema njenega pisnega opozorila ni začel izvrševati, bo lahko po uradni dolžnosti začela postopek za odvzem pravice, ki je predmet tega javnega razpisa.
3. Izbranemu ponudniku, ki bo za program, za katerega mu je na podlagi tega javnega razpisa podeljena digitalna pravica, naknadno pridobil digitalno pravico za širše geografsko območje, ki bo vključevalo tudi območje Ljubljane,1 bo agencija po uradni dolžnosti odvzela pravico, ki je predmet tega javnega razpisa.
1 Območje Ljubljane je enako območju pokrivanja, ki je opredeljeno v odločbi agencije št. 38112-96/2019/7 o dodelitvi radijskih frekvenc za multipleks R3 oziroma v morebitnih kasnejših odločbah, ki navedeno odločbo spreminjajo oziroma nadomeščajo, podaljšujejo ali prenašajo na drugega imetnika.
4. Izbrani ponudnik v radijskem programu, za katerega mu je na podlagi tega javnega razpisa podeljena digitalna pravica, ne sme ponujati istih govornih vsebin kot program, za katerega je pridobljena pravica razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki na območju, ki vključuje tudi območje Ljubljane. Pri tem so izjema dnevnoinformativne oddaje, vesti, poročila, dnevniki, kratke servisne informacije (vremenska poročila in napovedi ter prometne informacije), obvestila, ki niso del poročil ali drugih informativnih programskih vsebin, in oglasi. Agencija lahko izbranega ponudnika, ki podeljene pravice ne bo izvrševal v skladu s to zahtevo, pisno opozori, naj začne podeljeno pravico v skladu s to zahtevo izvrševati v roku enega meseca od prejema pisnega opozorila. Če bo agencija ugotovila, da izbrani ponudnik podeljene pravice v roku enega meseca od prejema njenega pisnega opozorila ni začel izvrševati v skladu s to zahtevo, bo lahko po uradni dolžnosti začela postopek za odvzem pravice, ki je predmet tega javnega razpisa.
5. izbrani ponudnik mora pravico ves čas trajanja odločbe, s katero mu je digitalna pravica podeljena, izvrševati tako, da zagotavlja razširjanje programa, za katerega mu je pravica podeljena, vsaj z minimalno kapaciteto (izraženo v enotah kapacitete – CU),2 ki jo je ponudil v svoji ponudbi,3 ter hkrati največ 66 CU, v kar so zajeti tako zvokovni del programa kot morebitne dodatne storitve, poleg tega pa mora v okviru razširjanja tega programa zagotoviti tudi dodatne storitve, ki jih je ponudil v svoji ponudbi na ta javni razpis.4 Agencija lahko izbranega ponudnika, ki podeljene pravice ne bo izvrševal v skladu s to zahtevo, pisno opozori, naj začne podeljeno pravico v skladu s to zahtevo izvrševati v roku enega meseca od prejema pisnega opozorila. Če bo agencija ugotovila, da izbrani ponudnik podeljene pravice v roku enega meseca od prejema njenega pisnega opozorila ni začel izvrševati v skladu s to zahtevo, bo lahko po uradni dolžnosti začela postopek za odvzem pravice, ki je predmet tega javnega razpisa.
2 Enota kapacitete (CU) ima pomen, kot ga določa standard SIST EN 300 401, ki opisuje standard oddajanja digitalne radiodifuzije DAB.
3 Besedilo se dokončno oblikuje ob izdaji odločbe glede na ponudbo ponudnika v delu, ki je podlaga za ocenjevanje pri merilu pod točko 4.6.
4 Besedilo se dokončno oblikuje ob izdaji odločbe glede na ponudbo ponudnika v delu, ki je podlaga za ocenjevanje pri merilu pod točko 4.6.
6. Izbrani ponudnik mora ves čas trajanja odločbe, s katero mu je digitalna pravica podeljena, v zvezi z radijskim programom, za katerega mu je pravica podeljena, zagotavljati:
– programsko ponudbo z bistvenimi značilnostmi, kot izhajajo iz ponudbe ponudnika na ta javni razpis;5
5 Besedilo se dokončno oblikuje ob izdaji odločbe glede na ponudbo ponudnika v delu, ki je podlaga za ocenjevanje pri merilu pod točko 4.1.
– poslovni model oziroma kadrovsko strukturo z bistvenimi značilnostmi, ki izhajata iz ponudbe ponudnika na ta javni razpis, v kolikor gre za značilnosti, ki bistveno vplivajo na programsko ponudbo v ponujenem programu.6
6 Besedilo se dokončno oblikuje ob izdaji odločbe glede na ponudbo ponudnika v delu, ki je podlaga za ocenjevanje pri merilu pod točko 4.7.
Agencija lahko izbranega ponudnika, ki podeljene pravice ne bo izvrševal v skladu z navedenimi zahtevami, pisno opozori, naj začne podeljeno pravico v skladu z navedenimi zahtevami izvrševati v roku enega meseca od prejema pisnega opozorila. Če bo agencija ugotovila, da izbrani ponudnik podeljene pravice v roku enega meseca od prejema njenega pisnega opozorila ni začel izvrševati v skladu z navedenimi zahtevami, bo lahko po uradni dolžnosti začela postopek za odvzem pravice, ki je predmet tega javnega razpisa.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1. Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je za radijski program, s katerim kandidira na tem javnem razpisu, imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti, ki je bilo izdano v Republiki Sloveniji do izteka roka za predložitev ponudb, za ta program nima podeljene pravice razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki ali dodeljene radijske frekvence za analogno zvokovno radiodifuzijo kjerkoli na območju Republike Slovenije ter v ta program nima vključene radijske mreže ali skupnega regionalnega programa.
2.2 Ponudnik mora predložiti ponudbo, ki je po svoji vsebini skladna s programskimi zahtevami iz dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti za radijski program, s katerim ponudnik kandidira na razpisu.
2.3.a Ponudnik na prvem sklopu je lahko pravna ali fizična oseba, ki za nobenega od svojih radijskih programov nima podeljene pravice razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki ali dodeljene radijske frekvence za analogno zvokovno radiodifuzijo kjerkoli na območju Republike Slovenije, in je hkrati neodvisna od drugih pravnih ali fizičnih oseb, ki imajo za svoje radijske programe podeljeno pravico razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki ali dodeljeno radijsko frekvenco za analogno zvokovno radiodifuzijo kjerkoli na območju Republike Slovenije. Neodvisnost od pravnih in fizičnih oseb, ki so imetniki dovoljenj za izvajanje radijske dejavnosti za radijske programe, za katere imajo podeljene pravice razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki ali dodeljene radijske frekvence za analogno zvokovno radiodifuzijo kjerkoli na območju Republike Slovenije, pomeni, da ponudnik s temi osebami ni povezan v smislu 57. člena ZMed.
2.3.b Ponudnik na drugem sklopu mora podati zagotovilo, da je za izbiro glasbe v programu, za katerega je pridobil pravico, imenovan glasbeni urednik, ki bo to funkcijo dejansko opravljal na vsakodnevni ravni, pri čemer mora obstajati ustrezna pravna podlaga, iz katere to izhaja, npr. pogodba o zaposlitvi, pogodba o poslovnem sodelovanju, pogodba o prostovoljskem delu in podobno.
2.4 Ponudnik lahko za posamezen radijski program odda ponudbo samo na enega od obeh sklopov javnega razpisa. V kolikor ponudnik za isti program odda ponudbo na oba sklopa javnega razpisa, se vse ponudbe ponudnika za ta radijski program izločijo iz nadaljnjega postopka.
2.5 Ponudnik ali skupina povezanih ponudnikov7 lahko na ta javni razpis odda ponudbe za največ dva radijska programa. V kolikor posamezni ponudnik ali skupina povezanih ponudnikov odda ponudbe za več kot dva radijska programa, se vse ponudbe ponudnika oziroma skupine povezanih ponudnikov izločijo iz nadaljnjega postopka.
7 Skupina povezanih ponudnikov pomeni dva ali več izdajateljev radijskih programov, ki so med seboj povezane osebe v smislu 57. člena Zakona o medijih.
2.6 Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da v radijskem programu, s katerim kandidira na tem javnem razpisu, ne bo ponujal istih govornih vsebin kot program, za katerega je pridobljena pravica razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki na območju, ki vključuje tudi območje Ljubljane. Pri tem so izjema dnevnoinformativne oddaje, vesti, poročila, dnevniki, kratke servisne informacije (vremenska poročila in napovedi ter prometne informacije), obvestila, ki niso del poročil ali drugih informativnih programskih vsebin, in oglasi.
2.7 Ponudnik lahko kandidira samo s programom, ki je prostodostopen (nekodiran).
2.8 Ponudnik mora imeti na dan poteka roka za predložitev ponudb poravnane vse zapadle obveznosti do agencije.
2.9 Zoper ponudnika do dneva poteka roka za predložitev ponudb ne sme biti začet postopek prisilne poravnave, stečaja, osebnega stečaja ali prisilne likvidacije.
2.10 Ponudnik mora predložiti popolno in pravilno ponudbo.
Postopek izbire ponudb
Posebna nepristranska komisija, imenovana za vodenje javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija) bo ponudbe, ki bodo ustrezale zahtevam zakona in razpisne dokumentacije, ocenila v skladu z razpisnimi merili in sestavila poročilo o oceni ponudb.
Na zadevnem javnem razpisu se v postopku izbire med zainteresiranimi ponudniki radijskih programov, skladno s tretjim odstavkom 104.a člena ZMed, upošteva naslednja merila: žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe, obseg lastne produkcije, trajanje (obseg) programa, uravnoteženost poročanja v dnevnoinformativnih programih in obseg slovenske glasbe iz 67. člena ZMed, poleg navedenih pa še merili minimalne tehnične zahteve pri razširjanju radijskega programa ter usposobljenost za pripravo in oddajanje radijskega programa. Če imata dva ali več ponudnikov enako število točk, se uporabi dodatno merilo oziroma po potrebi žreb.
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo (v nadaljevanju: svet) poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili. Svet bo prispele ponudbe in poročilo o njihovi oceni pregledal ter najpozneje v 60 dneh po prejemu ponudb in poročila predložil agenciji obrazložen predlog izbire. Agencija bo na podlagi obrazloženega predloga izbire, ki ga predloži svet, izbranim ponudnikom podelila pravico razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Ljubljane.
Omejitev števila pravic, ki jih lahko dobi posamezen ponudnik oziroma skupina povezanih ponudnikov:
Pri podelitvi pravic se bo upoštevalo pravilo, da je na tem javnem razpisu za posameznega ponudnika oziroma skupino povezanih ponudnikov na voljo največ ena od razpisanih pravic. Če bi ponudnik oziroma skupina povezanih ponudnikov na javni razpis oddali dve ponudbi, za kateri bi po preverjanju pogojev in ocenjevanju po merilih bil(i) upravičen(i) do podelitve pravic, se digitalna pravica lahko pridobi samo za najbolje ocenjeno ponudbo, ki ne bo izločena na podlagi spodnje omejitve (za ponudnike, ki kandidirajo z radijskimi programi z enako ali zelo podobno programsko ponudbo).
Omejitev za ponudnike, ki kandidirajo z radijskimi programi z enako ali zelo podobno programsko ponudbo:
Pri podelitvi pravic se bo upoštevalo pravilo, da je za ponudnike, ki kandidirajo z radijskimi programi, ki imajo medsebojno enako ali zelo podobno programsko ponudbo, na voljo največ ena od razpisanih pravic. Če ponudbo na javni razpis odda eden ali več ponudnikov, ki kandidirajo z radijskimi programi z enako ali zelo podobno programsko ponudbo, se lahko digitalna pravica pridobi samo za tisto ponudbo, ki bo na podlagi ocenjevanja po spodnjih merilih zbrala največje skupno število točk.
Ponudb za programe, za katere po zgoraj navedenih pravilih ponudniki ne morejo pridobiti pravice razširjanja, komisija ne uvrsti v izbirni postopek ter svoje ugotovitve glede obstoja omejitev navede v poročilu o oceni ponudb.
Merila za izbiro ponudb in način njihove uporabe
Ponudbe, pri katerih bodo izpolnjeni vsi razpisni pogoji, bodo pri vsakem merilu ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno največje in najmanjše število točk, ki jih lahko ponudnik prejme pri posameznem merilu, ter način ocenjevanja. Največje možno število točk pri vseh merilih skupaj je sto (100).
4.1 Žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na to, v kolikšni meri ponudnik s ponujenim programom prispeva k radijski ponudbi na območju Ljubljane glede na vse programe, ki se na istem območju že razširjajo v radiodifuzni tehniki. Ponudbe ponudnikov se pri tem merilu ocenjujejo na podlagi podatkov iz dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti in podatkov iz obrazca Programska ponudba radijskega programa, ki ga ponudnik priloži ponudbi. Kjer je to izrecno določeno, se pri ocenjevanju naredi primerjava s podatki iz analize programske radijske ponudbe na območju Ljubljane, ki je del razpisne dokumentacije. (0–40 točk)
4.2 Obseg lastne produkcije
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije ponujenega programa v dnevnem oddajnem času. Ponudbe se pri tem merilu ocenjujejo na podlagi podatkov iz dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti. (0–5 točk)
4.3 Trajanje (obseg) programa
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo sorazmerno s trajanjem upoštevnih programskih vsebin v dnevnem oddajnem času glede na vse ponudnike na isti sklop javnega razpisa. Ponudbe se pri tem merilu ocenjujejo na podlagi podatkov iz dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti. (0–8 točk)
4.4 Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih programih
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na to, ali ponudbi priložijo Izjavo o uravnoteženem poročanju v dnevnoinformativnih oddajah. Ponudnik, ki ponudbi priloži izpolnjeno in podpisano izjavo, prejme 2 točki. Ponudnik, ki ponudbi ne priloži izpolnjene in podpisane izjave, prejme 0 točk. (0–2 točki)
4.5 Obseg slovenske glasbe iz 67. člena ZMed
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na minimalno tedensko povprečje deležev dnevno predvajane slovenske glasbe iz 67. člena ZMed. Ponudbe se pri tem merilu ocenjujejo na podlagi podatkov iz dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti. (0–5 točk)
4.6 Minimalne tehnične zahteve pri razširjanju radijskega programa
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na ponujene tehnične standarde razširjanja ponujenega programa. Ponudbe ponudnikov se pri tem merilu ocenjujejo na podlagi podatkov iz obrazcev Minimalno število enot kapacitete (CU) in Ponujene dodatne storitve – storitvi pripadajoči podatki (program associated data/PAD), ki ju ponudnik priloži ponudbi. (0–10 točk)
4.7 Usposobljenost za pripravo in oddajanje radijskega programa
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na to, ali so ekonomsko in kadrovsko usposobljeni za pripravo in oddajanje radijskega programa. Ponudbe ponudnikov se pri tem merilu ocenjujejo na podlagi podatkov iz obrazcev Ekonomska usposobljenost za pripravo in oddajanje radijskega programa (poslovni model) in Kadrovska usposobljenost za pripravo in oddajanje radijskega programa (kadrovski resursi), na drugem sklopu pa tudi na podlagi podatkov iz obrazca Izjava o zaposlitvi glasbenega urednika, ki jih ponudnik priloži ponudbi. (0–30 točk)
4.8 Dodatno merilo – Žanrska in tematska raznovrstnost
Če bosta dve ponudbi ali več ponudb dosegli enako vsoto točk, se bo z uporabo dodatnega merila »Žanrska in tematska raznovrstnost« za eno mesto višje uvrstila tista ponudba, katere ponudnik bo pri merilu št. 1 (žanrska in tematska raznovrstnost) prejel večje število točk.
4.9 Žreb
Če po uporabi dodatnega merila »Žanrska in tematska raznovrstnost« nobene izmed ponudb, ki so dosegle enako vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje mesto, se bo o razvrstitvi ponudnikov odločilo z žrebom.
Rok in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 4. 2. 2022 do 12. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu pošiljke.
Ponudba mora biti predložena v izvirniku in v eni kopiji. Skupen ovoj ponudbe mora biti označen z oznako: »Ponudba na javni razpis za podelitev šestih pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Ljubljane, Ne odpiraj« in naslovljen na naslov agencije. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, v veliki sejni sobi v 2. nadstropju, dne 10. 2. 2022, ob 10. uri.
Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti popolno in pravilno ponudbo v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani agencije: http://www.akos-rs.si. Ponudnikom je na voljo brez plačila.
Kontaktna oseba za dodatne informacije: kontaktna oseba je Martin Hari (martin.hari@akos-rs.si).
Rok za izdajo in vročitev odločb o podelitvi pravice: najpozneje v osmih mesecih po preteku roka za predložitev ponudb.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti