Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

Ob-3687/21, Stran 2848
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20 in 121/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– sheme državne pomoči »Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode in naložbe v gozdarski sektor – PRP 2014-2020«, ki se vodi pod identifikacijsko številko SA.57725 (2020/XA), potrjene s strani Evropske komisije z dne 18. 6. 2020, št. 440-20/2015/16, z veljavnostjo do 31. 12. 2025;
– Sklepa Evropske komisije št. C(2016) 6391 z dne 10. oktobra 2016 o združljivosti sheme državne pomoči »Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode – velika podjetja – PRP 2014–2020« s Pogodbo o delovanju EU, pri čemer se Shema državne pomoči vodi pod identifikacijsko številko SA.48017 (2017/N) z veljavnostjo do 31. decembra 2025, Naznanilo o prejetju sklepa pa je objavljeno v Uradnem listu RS, št. 26/17, in
– Mnenja o skladnosti sheme »de minimis« pomoči št. M002-2399253-2016/III z dne 6. 9. 2021 za shemo »de minimis« pomoči »Naložbe v osnovna sredstva in nekmetijske dejavnosti iz Programa razvoja podeželja« Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih pomoči, objavlja
7. javni razpis
za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov iz prve in druge alineje drugega odstavka 29. členu Uredbe ter tretje do šeste alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, če se ne štejejo kot naložbe v krožno gospodarstvo v skladu z desetim odstavkom 29. člena Uredbe.
Razpisana sredstva:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 21.200.000,00 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih.
– 1.000.000,00 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A)
– 6.000.000,00 EUR za naložbe nosilcev kmetij in nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop B) ter
– 14.200.000,00 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer: 
– 15.900.000,00 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU,
– 5.300.000,00 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 25 odstotkov.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti
Cilja podukrepa:
Cilja podukrepa sta povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih 
proizvodov. 
Vloga na javni razpis:
Vlogo na javni razpis v skladu z 92. členom Uredbe sestavlja prijavni obrazec s prilogami.
Obdobje vlaganja vlog na javni razpis: 
Vložitev vloge na javni razpis poteka od 17. januarja 2022 do vključno 1. junija 2022,
do 14. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov:
V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb in so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe lahko vloži do 30. junija 2025.
V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
Informacije o javnem razpisu:
Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp.si/aktualno/info-tocke.
2. Namen podpore in vrsta naložb
1. Predmet podpore in vrste naložb so določeni v prvi in drugi alineji drugega odstavka 29. členu Uredbe ter v tretji do šesti alineji drugega odstavka 29. člena Uredbe, če se ne štejejo kot naložbe v krožno gospodarstvo v skladu z desetim odstavkom 29. člena Uredbe. Kot naložbe namenjene krožnemu gospodarstvu se štejejo, če predstavljajo najmanj 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
a) Kmetijski proizvodi so določeni v 7. točki 2. člena Uredbe;
b) Predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode je opredeljena v 15. točki 2. člena Uredbe in v skladu z enajstim odstavkom 29. člena Uredbe pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen postopkov, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo. Kot predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode se štejejo zlasti rezanje sadja in zelenjave, priprava kaše iz sadja in zelenjave, luščenje in mletje semen, postopek proizvodnje hmeljnih proizvodov v skladu s predpisom, ki ureja certificiranje pridelka hmelja, razen sušenja hmelja;
c) Predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode je opredeljena v 16. točki 2. člena Uredbe;
č) Trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma lastne predelave v skladu z enajstim odstavkom 29. člena Uredbe, pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali na katerikoli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu, ter vse dejavnosti, s katerimi se proizvod pripravi za tako prvo prodajo. Prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, če se prodaja in trženje izvajata v ločenih prostorih;
d) Trženje kmetijskih proizvodov je opredeljeno v 19. točki 2. člena Uredbe;
e) Degustacijski prostor iz prve alineje četrtega odstavka 29. člena Uredbe je določen v 24. točki 2. člena Uredbe;
f) Kmetijski in nekmetijski proizvodi so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije »Seznam kmetijskih in nekmetijskih proizvodov«.
2. Naložbe iz prejšnje točke se v skladu z devetim odstavkom 29. člena Uredbe izvajajo kot individualne ali kolektivne naložbe.
3. Vrsti naložb glede na velikost sta določeni v 33. členu Uredbe, pri čemer je skupna priznana vrednost naložbe določena v 22. točki 2. člena Uredbe.
4. V skladu z drugo alinejo 2. točke 34. člena Uredbe so vrste naložbe, ki prispevajo k horizontalnim ciljem, naslednje:
a) naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje:
– naložbe v učinkovito rabo energije, kot so energetska učinkovitost stavb in opreme, posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in zmanjšanje toplotnih izgub objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,
– naložbe v pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za lastne potrebe upravičenca;
b) naložbe, ki prispevajo k povečanju okoljske učinkovitosti iz petega odstavka 29. člena Uredbe;
c) naložbe, ki prispevajo k spodbujanju inovacij:
– naložbe v ureditev objektov, nakup naprav oziroma naložbe v tehnologije, ki imajo veljavni patent ali licenco, ali
– naložbe, katerih končni rezultat proizvodnega procesa so novi ali izpopolnjeni proizvodi.
3. Upravičenec
1. Upravičenec do podpore je določen v 30. členu Uredbe.
2. Za namen podukrepa Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov se v skladu s tretjim odstavkom 30. člena Uredbe, se šteje, da je mladi kmet fizična oseba, ki ima v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 6. člena Uredbe ustrezno poklicno znanje in usposobljenost kot sta opredeljena v četrtem odstavku 6. člena Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17, 66/18, 50/19 in 4/20; v nadaljnjem besedilu: Uredba za mlade kmete), in sicer najmanj:
– nižjo poklicno izobrazbo s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu ali
– nižjo poklicno izobrazbo nekmetijske smeri, pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu.
3. S kmetijstvom povezane dejavnosti iz prejšnje točke so živilskopredelovalna, lesarska, veterinarska, naravovarstvena in gozdarska dejavnost.
4. Izpolnjevanje pogoja iz 2. točke tega poglavja se izkazuje na podlagi:
a) končane izobrazbe;
b) članstva na kmetiji, ki se ugotavlja na podlagi podatkov iz registra kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG);
c) pokojninske in invalidske zavarovalne dobe iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti;
č) izkušenj iz opravljanja kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar se izkazuje s prilogo »Izjava o pridobljenih delovnih izkušnjah iz kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu«, ki je določena v razpisni dokumentaciji, pri čemer mora biti oseba, ki poda izjavo, najmanj tri leta vpisana v RKG kot nosilec kmetijskega gospodarstva.
5. Če se za mladega kmeta šteje pravna oseba v skladu s četrtim odstavkom 6. člena Uredbe, se izpolnjevanje pogoja glede nadzora nad pravno osebo izkazuje s statutom, družbeno pogodbo ali drugim ustanovnim aktom, iz katerega je razvidno, da ima fizična oseba iz drugega odstavka 6. člena Uredbe v obdobju petih let pred vložitvijo vloge na javni razpis najmanj 50 odstotkov glasovalnih pravic v tej pravni osebi. Izpolnjevanje pogoja, da je fizična oseba iz drugega odstavka 6. člena Uredbe v obdobju petih let pred vložitvijo vloge na javni razpis prvič postala član poslovodstva, se ugotavlja na podlagi podatkov Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve iz evidence Javna objava letnih poročil.
4. Pogoji ob oddaji vloge na javni razpis
4.1 Splošni pogoji
1. Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz 100. člena uredbe, razen pogoja iz 17. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, ter pogojev iz četrtega do šestega odstavka 100. člena Uredbe:
a) za zahtevne naložbe se izpolnjevanje pogoja iz 11. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe izkazuje z izjavo banke ali druge finančne institucije, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, iz katere je razvidna zaprtost finančne konstrukcije;
b) izpolnjevanje pogoja iz 13. točke prvega odstavka 100. člena se izkazuje s prilogo »Uporaba naložbe tudi za druge namene«. Šteje se, da se naložba uporablja za drug namen, če se ne uporablja za namen, iz prvega odstavka 29. člena Uredbe, ki ga je upravičenec navedel v vlogi na javni razpis in je predmet podpore;
c) popis del in stroškov iz prve in druge alineje iz 14. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, mora vsebovati podatke o vrsti dela in stroška, enoti mere, količini in obsegu del, vrednosti del brez DDV in vrednosti del z DDV.
2. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec izpolnjevati tudi pogoje iz 29., 34., 94. in 101. člena Uredbe:
a) izpolnjevanje pogoja iz druge in četrte alineje četrtega odstavka 29. člena Uredbe, se izkazuje s prilogo »Izjava o lastnini mobilne prodajalne oziroma prevoznem sredstvu«;
b) izpolnjevanje pogoja iz petega odstavka 29. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Opredelitev naložbe in izračun deleža upravičenih stroškov celotne naložbe ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti«;
c) podrobnejša vsebina poslovnega načrta iz 2. točke 34. člena Uredbe je določena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega javnega razpisa;
č) če upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis vodi knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in ni vpisan v Poslovni register Slovenije, se izpolnjevanje pogoja iz 4. točke 34. člena Uredbe, izkazuje z »Bilanco stanja« na dan 31. 12. 2021 in »Bilanco uspeha« za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, potrjene s strani Finančne uprave Republike Slovenije;
d) izpolnjevanje pogoja iz 6. točke 34. člena Uredbe se izkazuje z opisom stanja pred naložbo in fotografijami zemljišča oziroma objekta, na katerem se bo izvajala naložba, iz katerih je razvidna celotna lokacija naložbe iz najmanj štirih zornih kotov. Poleg dokazil iz prejšnjega stavka, se v primeru novogradnje enostavnega objekta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, vlogi na javni razpis priloži tudi izris tlorisa in prereza objekta z navedbo konstrukcijskih elementov v merilu M 1:50 ali M 1:100;
e) izpolnjevanje pogoja iz 8. točke 34. člena Uredbe se izkazuje s fotografijami objekta in prostora, v katerem bo oprema nameščena, iz najmanj štirih zornih kotov, ter skico postavitve opreme v prostoru, v katerem bo oprema nameščena;
f) izpolnjevanje pogoja iz 12. točke 34. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Obseg dela skupine ali organizacije proizvajalcev« ali s prilogo »Obseg dela članov zadruge«;
g) trženje kmetijskih proizvodov se v skladu s 15. točko 34. člena Uredbe opravlja v ločenih, posebej za to dejavnost namenjenih prostorih:
– na naslovu ali sedežu upravičenca,
– na lokaciji proizvodnega ali predelovalnega obrata,
– v prodajnih prostorih zadruge, če se izvaja prodaja kmetijskih proizvodov njenih članov,
– na premičnih prodajnih stojnicah,
– v mobilnih prodajalnah ali
– v namenskih aparatih za prodajo kmetijskih proizvodov;
h) izpolnjevanje pogoja iz 94. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava upravičenca o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«;
i) šteje se, da je v skladu s prvim odstavkom 101. člena Uredbe finančna konstrukcija naložbe zaprta, če ima upravičenec zagotovljena sredstva v višini skupne priznane vrednosti naložbe.
3. Priloge iz tega podpoglavja so določene v razpisni dokumentaciji.
4.2 Posebni pogoji glede na posamezno vrsto naložbe ali upravičenca
Upravičenec mora poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 35., 35.a in 36. člena Uredbe:
a) izpolnjevanje pogoja o izkazovanju števila polnovrednih delovnih moči (v nadaljnjem besedilu: PDM) iz 3. točke prvega odstavka 35. člena Uredbe upravičenec iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 30. člena izkazuje:
– s pogodbo o zaposlitvi za osebo, ki je za polni ali krajši delovni čas zaposlena na kmetiji,
– s potrdilom o vpisu za člana kmetije, ki je dijak ali študent;
b) primeren prihodek iz 3. točke prvega odstavka 35. člena Uredbe za leto 2021 znaša 18.436,32 eurov na 1 PDM;
c) podrobnejša vsebina obratnega hipotetičnega scenarija iz 4. točke prvega odstavka 35. člena Uredbe je določena v Prilogi 3, ki je sestavni del tega javnega razpisa. Izpolnjevanje tega pogoja se izkazuje s prilogo »Izjava o verodostojnosti obratnega hipotetičnega scenarija«, ki je določena v razpisni dokumentaciji;
č) izpolnjevanje pogoja iz 5. točke prvega odstavka 35. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava upravičenca, ki je prejemnik pomoči de minimis«, ki je določena v razpisni dokumentaciji;
d) zbirna vloga iz 1. točke drugega odstavka 35. člena mora biti vložena v letu 2021.
5. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so določena v 38., 93. in 93.a členu Uredbe ter v dokumentu »Merila za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 – 13. sprememba«, ki je dostopen na spletni strani programa razvoja podeželja: https://skp.si/, in so podrobneje opredeljena v tem poglavju.
2. Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopni prag 25 odstotkov možnega števila točk, ki znaša 25 točk za sklop A, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev. Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov možnega števila točk, ki znaša 30 točk za sklop B in sklop C, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev.
3. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za ocenjevanje vlog se upošteva stanje ob vložitvi vloge na javni razpis oziroma načrtovano stanje ob zaključku naložbe. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi elektronskega prijavnega obrazca in priloženih prilog ter podatkov iz uradnih evidenc. Če posamezno merilo ni izbrano ali se zanj ne predloži vseh prilog, dokazil oziroma so priloge in dokazila neustrezna, se vloga na podlagi tega merila oceni z 0 točkami.
4. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbo, ki jo izvaja nosilec majhne kmetije (sklop A javnega razpisa):
Merilo
Število točk
I.
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk
25
1.
POVEČANJE PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO ZADNJEM IZPLAČILU SREDSTEV – maksimalno število točk:
25
Upošteva se načrtovani obseg prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega dela na 1 PDM, ki mora biti dosežen po zadnjem izplačilu sredstev, vendar najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 40.000 evrov do vključno 50.000 eurov
prihodka /1 PDM.
25
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 30.000 evrov do vključno 40.000 eurov
prihodka /1 PDM.
20
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 25.000 evrov do vključno 30.000 eurov
prihodka /1 PDM.
16
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 20.000 evrov do vključno 25.000 eurov
prihodka /1 PDM.
12
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 15.000 evrov do vključno 20.000 eurov
prihodka /1 PDM.
8
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 10.000 evrov do vključno 15.000 eurov
prihodka /1 PDM.
4
II.
GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk:
10
1.
KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk:
5
Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 4 razpisne dokumentacije, pri čemer se upošteva občina, v kateri bo predmet naložbe.
– Koeficient razvitosti občine znaša do vključno 0,8.
5
– Koeficient razvitosti občine znaša več kot 0,8 do vključno 1,3.
3
– Koeficient razvitosti občine znaša več kot 1,3.
1
2.
LOKACIJA NALOŽBE SE NAHAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 – maksimalno število točk:
5
Predmet naložbe je na problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe.
Predmet naložbe je na problemskem območju.
5
III.
PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk:
28
1.
PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število točk:
20
Upravičenec v prijavnem obrazcu navede količino in delež vhodnih surovin kmetijskih proizvodov iz spodaj navedenih prednostnih sektorjev, ki so bile predmet predelave ali trženja v koledarskem letu pred vložitvijo vloge na javni razpis.
Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja dejavnost predelave ali trženja kmetijskega proizvoda iz najmanj enega od naslednjih prednostnih sektorjev: žita, sadje, razen sektorja vina in oljk, zelenjava in prašičje meso.
Delež vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev znaša:
– več kot 50 % vseh vhodnih surovin;
20
– več kot 30 % do vključno 50 % vseh vhodnih surovin;
15
– do vključno 30 % vseh vhodnih surovin.
10
2.
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:
8
Upravičenec je vključen v izvajanje sheme kakovosti hrane oziroma pridelavo vina, vključenega v registrirane sheme za vino.
– Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2021 za najmanj en kmetijski proizvod veljaven certifikat za ekološko pridelavo in predelavo.
8
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2021:
6
– veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz shem kakovosti: zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost ali
– najmanj eno odločbo o oceni vina z zaščiteno geografsko označbo ali zaščiteno označbo porekla.
– Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2021 veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz shem kakovosti integrirana pridelava ali izbrana kakovost.
4
IV.
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk:
7
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število točk:
7
Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega povezovanja ter pogodbenega sodelovanja v okviru članstva v priznani skupini ali organizaciji proizvajalcev, zadrugi in drugih oblik proizvodnega in pogodbenega sodelovanja v letu 2021. Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za priznane skupine in organizacije proizvajalcev) oziroma se izkazuje s potrdilom o članstvu v zadrugi.
Pri deležu pogodbenih količin vhodnih surovin in količin predelanih proizvodov se upoštevajo nabavljene in prodane količine v koledarskem letu po vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev na podlagi še takrat veljavne pogodbe. Kot pogodba se upošteva tudi dogovor v verigi vrednost, ki določa zavezujoče količine nabavljenih ali prodanih količine proizvodov med podpisniki. Pri količinah vhodnih surovin se upoštevajo nabavljene količine z drugih kmetij.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči maksimalnega števila točk.
a) Upravičenec oziroma član kmetije je član: 
– skupine ali organizacije proizvajalcev,
7
– zadruge;
5
b) Delež pogodbenih količin vhodnih surovin za predelavo bo:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin vhodnih surovin,
1
– več kot 10 % do vključno 20 % vseh količin vhodnih surovin,
2
– več kot 20 % vseh količin vhodnih surovin;
3
c) Delež pogodbenih količin prodanih predelanih proizvodov bo:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov,
1
– več kot 10 % do vključno 20 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov,
2
– več kot 20 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov.
3
V.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJAH IN PODNEBNIH SPREMEMBAH – maksimalno število točk:
30
1.
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk:
10
Točke iz naslova meril »Okoljski prispevek izvedene naložbe« se seštevajo, vendar seštevek 
ne sme preseči maksimalnega števila točk.
Delež naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, mora predstavljati najmanj 25 odstotkov in manj kot 50 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
Naložbe, ki prispevajo k povečanju okoljske učinkovitosti, so:
a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % skupne priznane vrednosti naložbe;
2
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % skupne priznane vrednosti naložbe;
3
– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % skupne priznane vrednosti naložbe;
4
– naložba predstavlja več kot 20 % in manj kot 50 % skupne priznane vrednosti naložbe.
5
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, iz katerega je razviden prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti.
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene:
– z naložbo se zmanjša količina izpustov toplogrednih plinov in emisij;
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če je del naložbe, s katero se povečuje obseg proizvodnje;
6
– naložba prispeva k ponovni uporabi odpadne vode;
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če ni del naložbe s katero se povečuje obseg proizvodnje.
2
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode:
– z naložbo se zmanjša poraba vode do vključno 10 %;
2
– z naložbo se zmanjša poraba vode za več kot 10 % do vključno 20 %;
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode za več kot 20 %.
6
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«.
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– naložba prispeva k reciklaži in uporabi odpadnih surovin.
4
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«.
d) zmanjševanje količine odpadkov:
– naložba prispeva k zmanjševanju količine odpadkov.
4
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«.
e) ureditev objektov z večjo uporabo lesa
Ureditev objekta z večjo uporabo lesa se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov za enostavne in nezahtevne objekte ali z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo manj zahtevnega ali zahtevnega objekta.
Tloris in prerez objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov sta lahko v računalniškem ali prostoročnem izrisu.
Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih je najmanj 75 in manj kot 100 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih ali sestavljenih iz lesenih konstrukcijskih elementov.
8
Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih je več kot 50 in manj kot 75 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih konstrukcijskih elementov.
5
2.
INOVACIJE – maksimalno število točk: 
5
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen proizvod. Šteje se, da gre za nov ali izpopolnjen proizvod, če ga upravičenec do dneva vložitve vloge še ni
proizvajal, pri čemer sprememba imena, pakiranja, oblike in kode proizvoda ne pomeni novega ali izpopolnjenega proizvoda.
Upravičenec v prijavnem obrazcu navede, ali in kako naložba prispeva k uvajanju inovacij.
3.
PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE – maksimalno število točk:
15
Točke iz naslova meril »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči maksimalnega števila točk.
Naložbe, ki prispevajo k blažitvi in prilagajanju podnebnim spremembam, so:
a) naložbe v učinkovito rabo energije:
– naložba iz pete alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež te naložbe predstavljati najmanj 25 odstotkov in manj kot 50 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
6
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov) v skladu s predpisi s področja graditve objektov ali »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in vsebino energetskega pregleda.
b) naložba v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
– naložba iz četrte alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež te naložbe predstavljati najmanj 25 odstotkov in manj kot 50 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
6
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov) v skladu s predpisi s področja graditve objektov ali »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in vsebino energetskega pregleda.
5. Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog, če je upravičenec nosilec kmetije, razen nosilec majhne kmetije, ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije (sklop B javnega razpisa):
Merila
Število točk – enostavne naložbe
Število točk – zahtevne naložbe
I.
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk
30
30
1.
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI – maksimalno število točk: 
Upošteva se interna stopnja donosnosti (v nadaljnjem besedilu: ISD), ki se določi v skladu s Prilogo 4 Uredbe in je razvidna iz poslovnega načrta. Upošteva se izračun ISD na podlagi pokritja oziroma na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov, za zahtevne naložbe. Pri izračunu ISD se ne upoštevajo morebitno dodeljena sredstva na podlagi tega javnega razpisa.
30
15
a) Če gre za naložbo v predelavo kmetijskih proizvodov:
– ISD znaša več kot 12 % do vključno 15 %;
30
15
– ISD znaša več kot 9 % do vključno 12 %;
25
13
– ISD znaša več kot 6 % do vključno 9 %;
20
11
– ISD znaša več kot 3 % do vključno 6 %;
15
10
– ISD znaša do vključno 3 % ali več kot 15 %.
9
9
b) Če gre za naložbo v trženje kmetijskih proizvodov:
– ISD znaša več kot 7 % do vključno 10 %;
30
15
– ISD znaša več kot 5 % do vključno 7 %;
25
13
– ISD znaša več kot 3 % do vključno 5 %;
20
11
– ISD znaša več kot 2 % do vključno 3 %;
15
10
– ISD znaša do vključno 2 % ali več kot 10 %.
9
9
2.
EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV – maksimalno število točk:
/
15
Ekonomski učinek javnih sredstev je količnik med ocenjeno neto sedanjo vrednostjo (v nadaljnjem besedilu: NSV) naložbe pri 5 odstotni obrestni meri in višino zaprošenih nepovratnih sredstev. NSV naložbe je razvidna iz poslovnega načrta.
Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo število zaokrožen dvajsetkratnik količnika med NSV in zaprošenimi nepovratnimi sredstvi. Maksimalno število točk se dodeli, če je količnik večji ali enak od 15.
II. 
DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA – maksimalno število točk:
10
5
Upošteva se kmetijska ali kmetijski sorodna izobrazba upravičenca. Kot kmetijski sorodna izobrazba se štejejo agro-živilska (vključno s čebelarstvom), veterinarska, gozdarska in lesarska dejavnost. Upravičenca je končal najmanj:
– univerzitetno izobrazbo, vključno s specializacijo po visokošolskih strokovnih programih (7. raven) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo;
10
5
– univerzitetno izobrazbo, vključno s specializacijo po visokošolskih strokovnih programih (7. raven) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja);
9
5
– višjo izobrazbo ali visoko izobrazbo (6. raven) ali končan dodiplomski študij (1. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo,
8
4
– višjo izobrazbo ali visoko izobrazbo (6. raven) ali končan dodiplomski študij (1. bolonjska stopnja);
7
4
– srednjo strokovno izobrazbo (5. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo;
6
3
– srednjo strokovno izobrazbo (5. raven);
5
3
– srednjo poklicno izobrazbo (4. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo;
4
3
– srednjo poklicno izobrazbo (4. raven);
3
2
– nižjo poklicno izobrazbo (3. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
2
1
III.
GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk:
10
5
1.
KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk:
5
2
Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 4 razpisne dokumentacije, pri čemer se upošteva občina, v kateri bo predmet naložbe.
– Koeficient razvitosti občine znaša do vključno 0,8.
5
2
– Koeficient razvitosti občine znaša več kot 0,8 do vključno 1,3.
3
1
– Koeficient razvitosti občine znaša več kot 1,3.
1
1
2.
LOKACIJA NALOŽBE SE NAHAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 – maksimalno število točk:
5
3
Predmet naložbe je na problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe.
Predmet naložbe je na problemskem območju.
5
3
IV.
PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk:
13
23
1.
PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število točk:
10
15
Upravičenec v poslovnem načrtu in v prijavnem obrazcu navede letno količino in delež vhodnih surovin kmetijskih proizvodov iz spodaj navedenih prednostnih sektorjev, ki bodo predmet predelave ali trženja v petih koledarskih letih po zadnjem izplačilu sredstev.
Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja oziroma se bo opravljala dejavnost predelave ali trženja kmetijskega proizvoda iz najmanj enega od naslednjih prednostnih sektorjev: žita, sadje, razen sektorja vina in oljk, zelenjava in prašičje meso.
Delež vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev predelave ali trženja bo pet let po zadnjem izplačilu sredstev znašal:
– več kot 50 % vseh vhodnih surovin;
10
15
– več kot 30 % do vključno 50 % vseh vhodnih surovin;
6
10
– do vključno 30 % vseh vhodnih surovin.
3
5
2.
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:
3
8
Upravičenec je vključen v izvajanje sheme kakovosti hrane oziroma pridelavo vina, vključenega v registrirane sheme za vino.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2021 za najmanj en kmetijski proizvod veljaven certifikat za ekološko pridelavo in predelavo.
3
8
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2021:
2
6
– veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz shem kakovosti: zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila: zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost ali
– najmanj eno odločbo o oceni vina z zaščiteno geografsko označbo ali zaščiteno označbo porekla.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2021 veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz shem kakovosti integrirana pridelava ali izbrana kakovost.
1
4
V.
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk:
7
7
VKLJUČITEV UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število točk:
7
7
Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega povezovanja ter pogodbenega sodelovanja v okviru članstva v priznani skupini ali organizaciji proizvajalcev, zadrugi in drugih oblik proizvodnega in pogodbenega sodelovanja v letu 2021.
Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za priznane skupine in organizacije proizvajalcev) oziroma se izkazuje s potrdilom o članstvu v zadrugi.
Pri deležu pogodbenih količin vhodnih surovin in količin predelanih
proizvodov se upoštevajo nabavljene in prodane količine v koledarskem letu po vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev na podlagi še takrat veljavne pogodbe. Kot pogodba se upošteva tudi dogovor v verigi vrednosti, ki določa zavezujoče količine nabavljenih ali prodanih količine proizvodov med podpisniki. Pri količinah vhodnih surovin se upoštevajo nabavljene količine z drugih kmetij.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči maksimalnega števila točk.
a) Upravičenec oziroma član kmetije je član: 
– skupine ali organizacije proizvajalcev,
7
7
– zadruge;
5
5
b) Delež pogodbenih količin vhodnih surovin za predelavo bo:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin vhodnih surovin,
1
1
– več kot 10 % do vključno 20 % vseh količin vhodnih surovin,
2
2
– več kot 20 % vseh količin vhodnih surovin;
4
4
c) Delež pogodbenih količin prodanih predelanih proizvodov bo:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov,
1
1
– do vključno 20 % vseh prodanih količin prodanih predelanih proizvodov,
2
2
– več kot 20 % vseh prodanih količin prodanih predelanih proizvodov.
4
4
VI.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJAH IN PODNEBNIH SPREMEMBAH – maksimalno število točk:
30
30
1.
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk:
10
10
Točke iz naslova meril »Okoljski prispevek izvedene naložbe« se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči maksimalnega števila točk.
Delež naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, mora predstavljati najmanj 25 odstotkov in manj kot 50 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
Naložbe, ki prispevajo k povečanju okoljske učinkovitosti, so:
a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % skupne priznane vrednosti naložbe;
2
2
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % skupne priznane vrednosti naložbe;
3
3
– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % skupne priznane vrednosti naložbe;
4
4
– naložba predstavlja več kot 20 % in manj kot 50 % skupne priznane vrednosti naložbe.
5
5
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, iz katerega je razviden prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti.
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene:
– z naložbo se zmanjša količina izpustov toplogrednih plinov in emisij;
4
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če je del naložbe, s katero se povečuje obseg proizvodnje;
6
6
– naložba prispeva k ponovni uporabi odpadne vode;
4
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če ni del naložbe, s katero se povečuje obseg proizvodnje.
2
2
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode:
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode do vključno 10 %;
2
2
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 10 % do vključno 20 %;
4
4
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 20 %.
6
6
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«.
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– naložba prispeva k reciklaži in uporabi odpadnih surovin.
4
4
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«.
d) zmanjševanje količine odpadkov:
– naložba prispeva k zmanjševanju količine odpadkov.
4
4
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«.
e) ureditev objektov z večjo uporabo lesa
Ureditev objekta z večjo uporabo lesa se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov za enostavne in nezahtevne objekte ali z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo manj zahtevnega ali zahtevnega objekta.
Tloris in prerez objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov sta lahko v računalniškem ali prostoročnem izrisu.
Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih je najmanj 75 in manj kot 100 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih ali sestavljenih iz lesenih konstrukcijskih elementov.
8
8
Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih je več kot 50 in manj kot 75 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih konstrukcijskih elementov.
5
5
2.
INOVACIJE – maksimalno število točk:
5
10
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen
proizvod. Šteje se, da gre za nov ali izpopolnjen proizvod, če ga upravičenec do dneva vložitve vloge še ni proizvajal, pri čemer sprememba imena, pakiranja, oblike in kode proizvoda ne pomeni novega ali izpopolnjenega proizvoda.
Upravičenec izkazuje inovativnost naložbe s patentom, licenco ali opisom novega ali izpopolnjenega proizvoda v poslovnem načrtu.
Upravičenec ima patent za nov ali izpopolnjen proizvod.
5
10
Upravičenec ima licenco za nov ali izpopolnjen proizvod. 
4
8
Upravičenec nov ali izpopolnjen proizvod opiše v poslovnem načrtu.
3
5
3.
PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE – maksimalno število točk:
15
10
Točke iz naslova meril »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči maksimalnega števila točk.
Naložbe, ki prispevajo k blažitvi in k prilagajanju podnebnim spremembam, so:
a) naložba v učinkovito rabo energije:
– naložba iz pete alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež te naložbe predstavljati najmanj 25 odstotkov in manj kot 50 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
8
5
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov) v skladu s predpisi s področja graditve objektov ali »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in vsebino energetskega pregleda.
b) naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
– naložba iz četrte alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež te naložbe predstavljati najmanj 25 odstotkov in manj kot 50 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
8
5
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov) v skladu s predpisi s področja graditve objektov ali »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in vsebino energetskega pregleda.
6. Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog, če je upravičenec samostojni podjetnik posameznik, zadruga, zavod ali gospodarska družba (sklop C javnega razpisa):
Merila
Število točk – enostavne naložbe
Število točk – zahtevne naložbe
I.
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk
30
30
1.
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI – maksimalno število točk:
20
20
Upošteva se ISD, ki se določi v skladu s Prilogo 4 Uredbe in je razvidna iz poslovnega načrta. Upošteva se izračun ISD na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov. Pri izračunu ISD se ne upoštevajo morebitno dodeljena sredstva na podlagi tega javnega razpisa.
a) Če gre za naložbo v predelavo kmetijskih proizvodov in je upravičenec zavod, gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik:
– ISD znaša več kot 12 % do vključno 15 %;
20
20
– ISD znaša več kot 9 % do vključno 12 %;
17
17
– ISD znaša več kot 6 % do vključno 9 %;
14
14
– ISD znaša več kot 3 % do vključno 6 %;
11
11
– ISD znaša do vključno 3 % ali več kot 15 %.
9
9
b) Če gre za naložbo v predelavo kmetijskih proizvodov in je upravičenec skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev in zadruga ali ima upravičenec iz prejšnje podtočke status socialnega ali invalidskega podjetja:
– ISD znaša več kot 9 % do vključno 12 %;
20
20
– ISD znaša več kot 6 % do vključno 9 %;
17
17
– ISD znaša več kot 3 % do vključno 6 %;
14
14
– ISD znaša več kot 2 % do vključno 3 %;
11
11
– ISD znaša do vključno 2 % ali več kot 12 %.
9
9
c) Če gre za naložbo v trženje kmetijskih proizvodov in je upravičenec zavod, gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik:
– ISD znaša več kot 7 % do vključno 10 %;
20
20
– ISD znaša več kot 5 % do vključno 7 %;
17
17
– ISD znaša več kot 3 % do vključno 5 %;
14
14
– ISD znaša več kot 2 % do vključno 3 %;
11
11
– ISD znaša do vključno 2 % ali več kot 10 %.
9
9
č) Če gre za naložbo v trženje kmetijskih proizvodov in je upravičenec skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev in zadruga ali ima upravičenec iz prejšnje podtočke status socialnega ali invalidskega podjetja:
– ISD znaša več kot 6 % do vključno 9 %;
20
20
– ISD znaša več kot 4 % do vključno 6 %;
17
17
– ISD znaša več kot 3 % do vključno 4 %;
14
14
– ISD znaša več kot 2 % do vključno 3 %;
11
11
– ISD znaša do vključno 2 % ali več kot 9 %.
9
9
2.
GOSPODARNOST POSLOVANJA – maksimalno število točk:
10
10
Gospodarnost poslovanja je razmerje med prihodki iz poslovanja 
in poslovnimi odhodki. Gospodarnost poslovanja se določi v skladu
s Prilogo 4 Uredbe in je razvidna iz poslovnega načrta. Merilo »Gospodarnost poslovanja« postane obveznost upravičenca v skladu z 2. točko prvega odstavka 40. člena Uredbe.
a) Če je upravičenec zavod, gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik.
– Gospodarnost poslovanja znaša več kot 1,15.
10
10
– Gospodarnost poslovanja znaša več kot 1,09 do vključno 1,15.
8
8
– Gospodarnost poslovanja znaša več kot 1,06 do vključno 1,09.
6
6
– Gospodarnost poslovanja znaša več kot 1,03 do vključno 1,06.
4
4
– Gospodarnost poslovanja znaša do vključno 1,03.
2
2
b) Če je upravičenec skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev in zadruga ali ima upravičenec iz prejšnje podtočke status socialnega ali invalidskega podjetja.
– Gospodarnost poslovanja znaša več kot 1,02.
10
10
– Gospodarnost poslovanja znaša več kot 1,00 do vključno 1,02.
8
8
– Gospodarnost poslovanja znaša več kot 0,98 do vključno 1,00.
6
6
– Gospodarnost poslovanja znaša več kot 0,96 do vključno 0,98.
4
4
– Gospodarnost poslovanja znaša do vključno 0,96.
2
2
II. 
DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA – maksimalno število točk:
10
5
1.
SOCIALNI VIDIK PODJETJA (SOCIALNO ALI INVALIDSKO PODJETJE TER ZADRUGA) – maksimalno število točk:
10
5
Upravičenec je zadruga, socialno ali invalidsko podjetje ali zaposlitveni center.
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Invalidsko podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij. Zaposlitveni center je vpisan v razvid zaposlitvenih centrov. Oba seznama vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
III.
GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk:
10
5
1.
KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk:
5
2
Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 4 razpisne dokumentacije, pri čemer se upošteva občina, v kateri bo predmet naložbe.
– Koeficient razvitosti občine znaša do vključno 0,8.
5
2
– Koeficient razvitosti občine znaša več kot 0,8 do vključno 1,3.
3
1
– Koeficient razvitosti občine znaša več kot 1,3.
1
1
2.
LOKACIJA NALOŽBE SE NAHAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 – maksimalno število točk:
5
3
Predmet naložbe je na problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina proizvajalcev ali organizacija proizvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica članov, ki izvaja to kolektivno naložbo, naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva na problemskih območjih.
IV.
PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk:
15
23
1.
PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število točk:
12
15
Upravičenec v poslovnem načrtu in v prijavnem obrazcu navede letno količino in delež vhodnih surovin kmetijskih proizvodov iz spodaj navedenih prednostnih sektorjev, ki bodo predmet predelave ali trženja v petih koledarskih letih po zadnjem izplačilu sredstev.
Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja oziroma se bo opravljala dejavnost predelave ali trženja kmetijskega proizvoda iz najmanj enega od naslednjih prednostnih sektorjev: žita, sadje, razen sektorja vina in oljk, zelenjava in prašičje meso.
Delež vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev predelave ali trženja bo pet let po zadnjem izplačilu sredstev znašal:
– več kot 50 % vseh vhodnih surovin;
12
15
– več kot 30 % do vključno 50 % vseh vhodnih surovin;
9
10
– do vključno 30 % vseh vhodnih surovin.
5
5
2.
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:
3
8
Upravičenec vključen v izvajanje sheme kakovosti hrane oziroma pridelavo vina, vključenega v registrirane sheme za vino.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, pri katerem je najmanj polovica članov, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje sheme kakovosti hrane oziroma pridelavo vina, vključenega v registrirane sheme za vino.
Če je član zadruge zadruga, se pri izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka upoštevajo kmetijski proizvodi njenih članov.
Upravičenec oziroma član skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, izkazuje vključenost v shemo kakovosti s certifikatom ali odločbo za proizvode iz sheme kakovosti oziroma odločbo o oceni vina.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2021 za najmanj en kmetijski proizvod veljaven certifikat za ekološko pridelavo in predelavo.
3
8
Najmanj polovica članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, je imela v letu 2021 za najmanj en kmetijski proizvod veljaven certifikat za ekološko pridelavo in predelavo.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2021:
2
5
– veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz shem kakovosti: zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost ali
– najmanj eno odločbo o oceni vina z zaščiteno geografsko označbo ali zaščiteno označbo porekla.
Najmanj polovica članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, je imela v letu 2021:
– veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz shem kakovosti: zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost ali
– najmanj eno odločbo o oceni vina z zaščiteno geografsko označbo ali zaščiteno označbo porekla.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2021 veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz shem kakovosti za integrirano pridelavo ter izbrano kakovost.
1
3
Najmanj polovica članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, je imela v letu 2021 veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz shem kakovosti za integrirano pridelavo ter izbrano kakovost.
V.
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk:
7
7
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število točk:
7
7
Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega povezovanja ter pogodbenega sodelovanja v okviru zadrug, gospodarsko interesnih združenj in drugih oblik proizvodnega in pogodbenega sodelovanja v letu 2021.
Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za priznane skupine in organizacije proizvajalcev) oziroma se izkazuje s potrdilom o članstvu v zadrugi.
Članstvo upravičenca se izkazuje s potrdilom o članstvu v:
– zadrugi,
– branžni ali medbranžni organizaciji ali zadružni zvezi,
– gospodarskem interesnem združenju.
Pri deležu pogodbenih količin vhodnih surovin in količin predelanih proizvodov se upoštevajo nabavljene in prodane količine v koledarskem letu po vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev na podlagi še takrat veljavne pogodbe. Kot pogodba se upošteva tudi dogovor v verigi vrednosti, ki določa zavezujoče količine nabavljenih ali prodanih količine proizvodov med podpisniki.
Pri količinah vhodnih surovin se upoštevajo nabavljene količine z lokalnega trga.
Ne glede na sklenjeno pogodbo ali dogovor v verigi vrednosti se merilo ne upošteva pri lastninsko in kapitalsko povezanih podjetjih.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, seštevek ne sme preseči maksimalnega števila točk.
a) Upravičenec je član: 
– organizacije proizvajalcev,
7
7
– branžne organizacije, zadružne zveze,
5
5
– medbranžne organizacije, gospodarskega interesnega združenja;
5
5
b) Delež pogodbenih količin vhodnih surovin za predelavo bo:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin vhodnih surovin,
1
1
– več kot 10 % do vključno 20 % vseh količin vhodnih surovin,
2
2
– več kot 20 % vseh količin vhodnih surovin;
4
4
c) Delež pogodbenih količin prodanih predelanih proizvodov bo:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov,
1
1
– več kot 10 % do vključno 20 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov,
2
2
– več kot 20 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov.
3
4
VI.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJAH IN PODNEBNIH SPREMEMBAH – maksimalno število točk:
28
30
1.
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk:
10
10
Točke iz naslova meril »Okoljski prispevek izvedene naložbe« se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči maksimalnega števila točk.
Delež naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, mora predstavljati najmanj 25 odstotkov in manj kot 50 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
Naložbe, ki prispevajo k povečanju okoljske učinkovitosti, so:
a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % skupne priznane vrednosti naložbe;
2
2
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % skupne priznane vrednosti naložbe;
3
3
– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % skupne priznane vrednosti naložbe;
4
4
– naložba predstavlja več kot 20 % in manj kot 50 % skupne priznane vrednosti naložbe.
5
5
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, iz katerega je razviden prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti.
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene:
– z naložbo se zmanjša količina izpustov toplogrednih plinov in emisij;
4
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če je del naložbe, s katero se povečuje obseg proizvodnje;
6
6
– naložba prispeva k ponovni uporabi odpadne vode;
4
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če ni del naložbe, s katero se povečuje obseg proizvodnje.
2
2
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode:
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode do vključno 10 %;
2
2
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 10 % do vključno 20 %;
4
4
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 20 %.
6
6
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«.
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– naložba prispeva k reciklaži in uporabi odpadnih surovin.
4
4
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«.
d) zmanjševanje količine odpadkov:
– naložba prispeva k zmanjševanju količine odpadkov.
4
4
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«.
e) ureditev objektov z večjo uporabo lesa
Ureditev objekta z večjo uporabo lesa se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov za enostavne in nezahtevne objekte ali z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo manj zahtevnega ali zahtevnega objekta.
Tloris in prerez objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov sta lahko v računalniškem ali prostoročnem izrisu.
Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih je najmanj 75 in manj kot 100 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih ali sestavljenih iz lesenih konstrukcijskih elementov.
8
8
Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih je več kot 50 in manj kot 75 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih konstrukcijskih elementov.
5
5
2.
INOVACIJE – maksimalno število točk:
5
10
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen
proizvod. Šteje se, da gre za nov ali izpopolnjen proizvod, če ga upravičenec do dneva vložitve vloge še ni proizvajal, pri čemer sprememba imena, pakiranja, oblike in kode proizvoda ne pomeni novega ali izpopolnjenega proizvoda.
Upravičenec izkazuje inovativnost naložbe s patentom, licenco ali opisom novega ali izpopolnjenega proizvoda v poslovnem načrtu.
Upravičenec ima patent za nov ali izpopolnjen proizvod.
5
10
Upravičenec ima licenco za nov ali izpopolnjen proizvod.
4
8
Upravičenec nov ali izpopolnjen proizvod opiše v poslovnem načrtu.
3
5
3.
PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGODITEV NANJE
13
10
Točke iz naslova meril »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« se lahko seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči maksimalnega števila točk.
Naložbe, ki prispevajo k blažitvi in k prilagajanju podnebnim spremembam, so:
a) naložba v učinkovito rabo energije:
– naložba iz pete alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež te naložbe predstavljati najmanj 25 odstotkov in manj kot 50 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
8
5
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov) v skladu s predpisi s področja graditve objektov ali »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in vsebino energetskega pregleda.
b) naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
– naložba iz četrte alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež te naložbe predstavljati najmanj 25 odstotkov in manj kot 50 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
8
5
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov) v skladu s predpisi s področja graditve objektov ali »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in vsebino energetskega pregleda.
6. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 31., 95., 98. in 99. členu Uredbe.
2. V skladu s četrtim odstavkom 35. člena Uredbe vrednost lastnega dela ne sme preseči urne postavke 5,76 EUR/uro bruto za ročno delo ter 15,31 EUR/uro bruto za strojno delo.
3. V skladu s petim odstavkom 35. člena Uredbe vrednost žaganega lesa ne sme preseči 300 EUR/m3 žaganega lesa.
4. Kot tržno primerljiva ponudba iz šestega odstavka 95. člena Uredbe se šteje ponudba, če je upravičenec, vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi blaga oziroma storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve, ki so bile navedene v povpraševanju.
5. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 in 31/19) in navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz Priloge 3 razpisne dokumentacije.
6. Za uveljavljanje splošnih stroškov iz 98. člena Uredbe upravičenec vlogi na javni razpis priloži račune oziroma predračune.
7. Neupravičeni stroški so določeni v 32. in 96. členu Uredbe.
7. Finančne določbe
Finančne določbe so v 41. členu Uredbe:
a) zbirna vloga iz četrte alineje prvega odstavka 41. člena Uredbe mora biti vložena v letu 2021,
b) v skladu s sedmim odstavkom 41. člena Uredbe se za diskontiranje pomoči uporabi zadnja referenčna obrestna mera, ki je objavljena na osrednjem spletnem mestu državne uprave: https://www.gov.si/podrocja/finance-in-davki/drzavne-pomoci.
8. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 91., 92. in 93. členu Uredbe.
2. Javni razpis je v skladu s šestim odstavkom 91. člena Uredbe strukturiran v tri sklope glede na vrsto upravičenca, in sicer:
– sklop A, ki je namenjen nosilcem majhnih kmetij,
– sklop B, ki je namenjen nosilcem kmetij in nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije,
– sklop C, ki je namenjen samostojnim podjetnikom posameznikom, zadrugam, zavodom in gospodarskim družbam.
3. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstavkom 93. člena Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– ekonomski vidik naložbe: 35 %;
– družbeno socialni vidik upravičenca: 7 %;
– geografski vidik naložbe: 8 %;
– proizvodna usmeritev naložbe: 15 %;
– horizontalno in vertikalno povezovanje: 10 %;
– prispevek k horizontalnim ciljem: 25 %.
4. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1) se vloga na javni razpis oziroma zahtevek za izplačilo sredstev zavrneta, če se ugotovi, da je vlagatelj umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev oziroma izplačilo podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji podukrepa Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.
9. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo
1. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo je določeno v 102. in 105. členu Uredbe.
2. Pogoji za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev so določeni v 102. členu Uredbe, razen v 8. točki ter drugi in tretji alineji 10. točke šestega odstavka, enajstega odstavka in dvajsetega odstavka 102. člena Uredbe:
a) izpolnjevanje pogoja iz 6. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje s prilogo »Kontrolni list za preveritev skladnosti izvedbe postopka oddaje javnega naročila glede na določbe zakona o javnem naročanju – ZJN3«;
b) izpolnjevanja pogoja iz 9. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje s prilogo »Izjava o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«;
c) namenska raba naložbe oziroma dela naložbe iz 11. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe pomeni, da je naložba namenjena dejavnosti, ki jo je upravičenec navedel v vlogi na javni razpis in je predmet podpore;
č) izpolnjevanje pogojev iz 12. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje z najmanj tremi fotografijami, ki potrjujejo izvedbo podprte naložbe oziroma dela naložbe, ki predstavlja zaokroženo tehnološko celoto, ter s fotografijami plakata, nalepke, začasnega panoja, obrazložitvene table ali stalne obrazložitvene table, iz katerih je razvidna označitev vira sofinanciranja v skladu z osemnajstim odstavkom 102. člena Uredbe;
d) v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe je rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev 30. junij 2025.
3. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati tudi pogoje iz 39. člena Uredbe:
a) izpolnjevanje pogoja iz četrte alineje prvega odstavka 39. člena Uredbe upravičenec, ki je zadruga, skupina ali organizacija proizvajalcev izkazuje s prilogo »Seznam članov zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki imajo certifikat o ekološki pridelavi oziroma predelavi kmetijskih proizvodov«.
4. Zahtevek za predplačilo se vloži v skladu s 105. členom Uredbe, pri čemer je podrobnejši postopek glede zavarovanja predplačila z bančno garancijo v skladu z osmim odstavkom 105. člena Uredbe opredeljen z Uredbo o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS, št. 52/09) in IV. poglavjem Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/967 z dne 26. aprila 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 v zvezi z neupoštevanjem plačilnih rokov in menjalnim tečajem, ki se uporablja pri pripravi izjave o odhodkih (UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018, str. 2). Če upravičenec uveljavlja predplačilo, zahtevku za predplačilo priloži bančno garancijo.
5. Priloge iz tega poglavja so določene v razpisni dokumentaciji.
10. Obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev
1. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu sredstev so določene v 40., 103. in 106. členu Uredbe.
2. Upravičenec iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe izpolnjevanje pogoja iz 11. točke prvega odstavka 40. člena Uredbe izkazuje na podlagi naslednjih dokazil, ki se priložijo vlogi na javni razpis:
– pogodba o zaposlitvi za osebo, ki je za polni ali krajši delovni čas zaposlena na kmetiji;
– potrdilo o vpisu za člana kmetije, ki ima status dijaka ali študenta.
3. Način ugotavljanja vhodnih surovin za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz 1. točke prvega odstavka 40. člena Uredbe in način ugotavljanja vhodnih surovin za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz najmanj enega od prednostnih kmetijskih sektorjev iz 3. točke prvega odstavka 40. člena Uredbe sta podrobneje določena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega javnega razpisa.
4. Seznam skupne rabe iz 10. točke prvega odstavka 40. člena Uredbe je določen v Prilogi 2, ki je sestavni del tega javnega razpisa.
5. Upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz tega poglavja poročati na predpisanem obrazcu iz Priloge 5 razpisne dokumentacije.
11. Objava podatkov o upravičencih in varstvo osebnih podatkov
1. Objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, je določena v 107. členu Uredbe.
2. V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletni strani ARSKTRP.
12. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti ter višja sila in izjemne okoliščine
1. Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev oziroma kršitev obveznosti so določene v 108. členu Uredbe.
2. Višja sila in izjemne okoliščine so določene v 109. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Priloga 1: Podrobnejša vsebina poslovnega načrta
Priloga 2: Seznam skupne rabe naložbe
Priloga 3: Vsebina obratnega hipotetičnega scenarija

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti