Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4087. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2022, stran 12887.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo) (UPB-4) (Uradni list RS, št. 8/20) je Občinski svet Občine Dravograd na 21. redni seji dne 16. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Dravograd za leto 2022 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Dravograd za leto 2022 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
Prihodki in odhodki ožjih delov občine morajo biti zajeti v njihovih finančnih načrtih, ki so sestavni del občinskega proračuna.
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2022
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
13.090.376
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
9.782.262
70 
DAVČNI PRIHODKI
7.065.033
700 Davki na dohodek in dobiček
5.689.863
703 Davki na premoženje
1.194.170
704 Domači davki na blago in storitve
181.000
706 Drugi davki
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
2.717.229
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.297.629
711 Takse in pristojbine
9.200
712 Globe in druge denarne kazni
13.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
12.000
714 Drugi nedavčni prihodki
385.400
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
530.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
380.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoročnih sredstev
150.000
73 
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
2.778.114
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.237.544
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
1.540.570
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
786 Prejeta sredstva iz proračuna EU
0
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.408.336
40 
TEKOČI ODHODKI
3.453.908
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
515.256
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
80.541
402 Izdatki za blago in storitve
2.568.147
403 Plačilo domačih obresti
30.000
409 Rezerve
259.963
41
TEKOČI TRANSFERI
4.526.103
410 Subvencije
727.882
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.969.568
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
345.545
413 Drugi tekoči domači transferi
1.483.108
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.221.469
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.221.469
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
206.856
431 Investicijski transferi
159.856
432 Investicijski transferi
47.000
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.317.960
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih naložb
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v jav. skladih in dr. os. javnega prava
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE
50 
ZADOLŽEVANJE
2.000.000
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
55 
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
555.000
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–127.040
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.445.000
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.317.916
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
–127.040
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dravograd.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz) (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO),
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti,
3. prihodki proračunskega rezervnega sklada,
4. drugi prihodki, ki jih določi občina.
Prihodki ožjih delov lokalne skupnosti pripadajo tistemu ožjemu delu lokalne skupnosti, ki jih je prejel.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan/ja, predsedniki KS).
Župan/ja s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem polletju najkasneje v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za tekoče oziroma preteklo leto in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2023 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan/ja, predsedniki KS) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost presega 300.000,00 EUR in se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet. Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovanje po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega sklada.
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 85.427,00 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 30 % župan/ja in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan/ja dolžniku do višine 1.000,00 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina lahko za proračun leta 2022 zadolži do višine 2.000.000,00 EUR, in sicer za investicije, sprejete s proračunom.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Dravograd, v letu 2022 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000,00 evrov.
11. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2022 zadolžijo skupaj do višine 200.000,00 evrov.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2022 zadolžijo skupaj do višine 200.000,00 evrov.
O konkretni zadolžitvi posamezne pravne osebe odloča na predlog župana/je občinski svet.
12. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 4.755.000,00 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen
(začasno financiranje v letu 2023) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Dravograd v letu 2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0009/2021
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti