Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4128. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v obdobju januar–marec 2022, stran 12947.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 25. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je župan Občine Mežica dne 15. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Mežica v obdobju januar–marec 2022 
1.SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Mežica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2022 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2021. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 s spremembami; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Mežica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 28/21 v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Začasno 
financiranje 
januar–marec 2022
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
715.104
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
689.856
70
DAVČNI PRIHODKI
619.029
700 Davki na dohodek in dobiček 
600.844
703 Davki na premoženje 
12.925
704 Domači davki na blago in storitve 
5.260
706 Drugi davki in prispevki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
70.827
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
47.669
711 Takse in pristojbine
499
712 Globe in druge denarne kazni
615
714 Drugi nedavčni prihodki
22.044
74
TRANSFERNI PRIHODKI
25.248
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
25.248
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
534.523
40
TEKOČI ODHODKI
207.630
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
49.159
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
8.051
402 Izdatki za blago in storitve
147.429
403 Plačila domačih obresti
2.992
41
TEKOČI TRANSFERI
230.200
410 Subvencije
200
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
116.432
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
17.213
413 Drugi tekoči domači transferi
96.355
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
96.693
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
96.693
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 
180.581
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
32.762
55
ODPLAČILA DOLGA
32.762
550 Odplačila domačega dolga
32.762
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
147.819
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–32.762
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–180.581
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
228.902
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov). Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna in načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani Občine Mežica (ali na oglasni deski občine).
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 131.046,12 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma v uradnem glasilu občine, uporablja pa se od 1. januarja 2022 dalje.
Št. 410-0009/2021-1
Mežica, dne 15. decembra 2021
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti