Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4109. Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2021 št. 2, stran 12920.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 22. redni seji dne 16. decembra 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2021 št. 2
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2021 (Uradni list RS, št. 81/19) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto
Rebalans proračuna 2021-2
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.266.501
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.151.572
70 
DAVČNI PRIHODKI
3.851.192
700 Davki na dohodek in dobiček
3.524.935
703 Davki na premoženje
225.247
704 Domači davki na blago in storitve
101.010
706 Drugi davki
0
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
300.380
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
166.170
711 Takse in pristojbine
7.000
712 Globe in druge denarne kazni
35.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
12.000
714 Drugi nedavčni prihodki
80.010
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
217.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
12.000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
205.000
73 
PREJETE DONACIJE
500
730 Prejete donacije iz domačih virov
500
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
897.429
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
897.429
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.974.069
40 
TEKOČI ODHODKI
1.372.440
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
357.720
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
57.630
402 Izdatki za blago in storitve
876.650
403 Plačila domačih obresti
200
409 Rezerve
80.240
41 
TEKOČI TRANSFERI
2.330.210
410 Subvencije
129.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.242.350
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
177.180
413 Drugi tekoči domači transferi
781.180
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
2.194.819
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.194.819
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
76.600
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
61.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
15.600
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–707.568
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50 
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
37.610
55 
ODPLAČILA DOLGA
37.610
550 Odplačila domačega dolga
37.610
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–745.178
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–37.610
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
707.568
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. PRETEKLEGA LETA
745.178
« 
2. člen 
Spremeni se prvi odstavek 9. člena, ki se po novem glasi
»Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2021 ne bo zadolžila«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0022/2019-4
Velike Lašče, dne 16. decembra 2021
Župan 
Občine Velike Lašče 
dr. Tadej Malovrh 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti