Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4077. Pravilnik o postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje, stran 12827.

  
Na podlagi 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 19/14 – Odl. US, 63/16 in 31/18) in Statuta javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija (Uradni list RS, št. 106/06, 9/12 in 55/14, 34/15, 3/17) sprejema generalni direktor Radiotelevizije Slovenija
P R A V I L N I K 
o postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta pravilnik ureja postopek izvedbe javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis) in izbire filmov, namenjenih za javno kinematografsko prikazovanje, pri katerih Radiotelevizija Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RTV SLO) sodeluje s finančnimi sredstvi, pod pogoji iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika pa lahko tudi s tehničnimi in infrastrukturnimi storitvami.
(2) Ta pravilnik ureja tudi postopek sklenitve koprodukcijske pogodbe s prijavitelji izbranih filmov, izvajanje pogodbenih pravic in obveznosti, izplačila finančnih sredstev ter upravičene projektne stroške, ki jih prizna in izplača RTV SLO.
2. člen 
(1) RTV SLO podpira slovensko filmsko produkcijo in izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje na podlagi Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 19/14 – odl. US, 63/16 in 31/18; ZSFCJA).
(2) Pri realizaciji in izkoriščanju (eksploataciji) filmov sodeluje RTV SLO kot koproducent v skladu s svojim koprodukcijskim deležem in določili koprodukcijske pogodbe.
3. člen 
(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Avdiovizualna (AV) dela – kinematografski filmi vseh zvrsti (npr. igrani, dokumentarni, igrano-dokumentarni, animirani filmi), ki so izraženi v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik, z zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem so vsebovani.
2. Slovensko AV delo – delo, ki je v skladu z Uredbo o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01) izvorno producirano v slovenskem jeziku ali delo, ki je producirano v madžarskem in italijanskem jeziku, če je namenjeno madžarski ali italijanski narodni skupnosti, ki živita na območju Republike Slovenije, ter delo slovenskega kulturnega izvora iz drugih področij umetnosti, če je izraženo kot individualna intelektualna stvaritev s področja književnosti, znanosti in umetnosti in je izdelano oziroma primerno tudi za predvajanje na televizijskem programu. Kot slovensko AV delo se šteje tudi evropsko filmsko delo, ki je na podlagi Evropske konvencije o filmski koprodukciji izenačeno z nacionalnimi filmskimi deli.
3. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe.
4. Upravičena oseba – oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje za neodvisnega producenta in druge pogoje, določene v razpisu.
5. Prijavitelj – pravna ali fizična oseba, ki odda vlogo na razpis, kjer sodeluje kot stranka v postopku.
6. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO prejme oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno pošiljko v roku, določenem v besedilu razpisa.
7. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne sestavine, določene z razpisom. Za popolno se šteje tudi nepopolna vloga, ki jo je prijavitelj v celoti dopolnil v roku, določenem v pozivu k dopolnitvi.
8. Projekt – prijavljeni film, vključno z dokumentacijo, ki se nanaša na njegovo realizacijo.
9. Realizacija projekta – izvedba vseh faz izdelave filma (pred produkcija, produkcija, post produkcija) do zaključne kopije filma, vključno z izdelavo končnega obračuna projekta.
10. Koproducent – pravna ali fizična oseba, ki na podlagi ustrezne koprodukcijske pogodbe sodeluje pri realizaciji filma s svojim koprodukcijskim vložkom in je registrirana za izvajanje filmske produkcije.
11. Koprodukcijska pogodba – pogodba, ki jasno določa koprodukcijska razmerja med koproducenti, višino vložkov v film in koprodukcijske deleže, razpolaganje z materialnimi pravicami na dokončanem filmu ter način delitve prihodka.
12. Koprodukcijski vložek – ovrednoteni (finančni, storitveni ipd.) vložek, ki ga koproducent vloži v izdelavo filma oziroma v projekt. Sorazmerni del njegovega vložka v končnem obračunu projekta predstavlja koproducentov koprodukcijski delež.
13. Finančni načrt projekta – ovrednoten prikaz vseh virov in vrst financiranja projekta, ki je skladen s predračunom projekta.
14. Predračun projekta – predhodno ovrednotenje vseh stroškov, ki so potrebni za celovito realizacijo projekta, in ki je skladen s finančnim načrtom projekta.
15. Končni obračun projekta – ovrednotenje vseh dejansko nastalih stroškov pri realizaciji projekta, ki so nastali do dokončanja projekta.
16. Izkoriščanje (eksploatacija) filma – uporaba in razpolaganje z materialnimi pravicami na dokončanem filmu (npr. njihov nadaljnji prenos, distribucija, trženje).
17. Sofinancer – pravna oseba javnega prava, ki na podlagi predhodnega izbirnega postopka in ustrezne pogodbe dodeli projektu nepovratna finančna sredstva (subvencije) ali druge neodplačne storitve (t. i. državne pomoči).
18. Donator – oseba, ki na podlagi ustrezne pogodbe dodeli projektu nepovratna sredstva ali druge neodplačne storitve.
19. Sponzor – oseba, ki na podlagi ustrezne pogodbe priskrbi sredstva ali druge storitve v skladu s predpisi, ki urejajo sponzorstvo.
20. Ponudnik izdelkov – oseba, ki na podlagi ustrezne pogodbe priskrbi blago, blagovne znamke ali storitve v skladu s predpisi, ki urejajo promocijsko umeščanje izdelkov.
21. Investitor – oseba, ki na podlagi ustrezne pogodbe vloži sredstva v projekt, pri čemer dogovori povračilo celotne ali delne višine vloženih sredstev iz prihodka od izkoriščanja (eksploatacije) filma.
22. Javno prikazovanje – javna priobčitev filma v kinematografih v skladu z rednim programom kinematografa (ne vključuje enkratnih in izrednih projekcij filma, lahko pa se kratki film prikazuje v programskih sklopih z drugimi filmi).
23. Soavtorji, avtorji prispevkov in izvajalci – osebe, ki s svojimi deli, prispevki in izvedbami sodelujejo pri realizaciji filma, določene pa so z zakonom, ki ureja avtorsko in sorodne pravice.
(2) Pri razlagi posameznih pojmov se upošteva njihov pomen, določen v pravnih aktih, ki zavezujejo Republiko Slovenijo. Če pomen v pravnih aktih ni določen, se upošteva ustaljen pomen pojmov v filmski industriji ter poslovni praksi.
(3) V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
II. PRIJAVNI POGOJI 
4. člen 
(1) RTV SLO sodeluje na razpisu kot koproducent pri izdelavi filmov, ki izpolnjujejo pogoje za slovensko AV delo in ki se javno prikažejo v kinematografih ter priobčijo javnosti tudi v medijih RTV SLO v skladu s pogoji, ki jih določa koprodukcijska pogodba.
(2) RTV SLO sodeluje na razpisu s finančnim koprodukcijskim vložkom, s katerim se lahko krijejo vse faze realizacije projekta (pred produkcija, produkcija, post produkcija). Ti stroški se tudi vštevajo v koprodukcijski vložek RTV SLO.
(3) RTV SLO lahko sodeluje na razpisu tudi s tehničnimi in infrastrukturnimi storitvami, v kolikor obstajajo razpoložljive zmogljivosti, kar lahko RTV SLO smiselno vključi v razpis. Če RTV SLO sodeluje tudi s tehničnimi in infrastrukturnimi storitvami, se vrednost teh storitev všteje v koprodukcijski vložek RTV SLO.
(4) RTV SLO sodeluje kot koproducent pri projektih največ do petdeset (50) odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov. Ne glede na določbo prejšnjega stavka lahko RTV SLO sodeluje kot koproducent pri projektih nizkoproračunskega, mladinskega ali otroškega oziroma zahtevnega filma največ do osemdeset (80) odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov. V kolikor se ob končnem obračunu ali reviziji projekta izkaže, da koprodukcijski delež RTV SLO znaša več kot navedenih petdeset (50) oziroma osemdeset (80) odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov, je producent dolžan vrniti RTV SLO izplačani presežek sredstev in finančno ovrednotene vrednosti storitev RTV SLO.
5. člen 
(1) Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Prijavitelj projekta je neodvisni producent po zakonu, ki ureja medije oziroma AV medijske storitve in je registriran za izvajanje dejavnosti filmske produkcije.
2. Prijavitelj projekta ima na dan prijave na razpis poravnane vse zapadle finančne obveznosti in izpolnjene vse druge obveznosti do RTV SLO.
3. Prijavitelj prijavlja slovensko AV delo, ki v času prijave na razpis še ni realizirano oziroma dokončano.
4. Proti prijavitelju ni uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, oziroma ni začet drug postopek prenehanja prijavitelja po področnem predpisu.
5. Zoper prijavitelja oziroma njegovo osebo ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki po zakonu o javnem naročanju predstavljajo razloge za izključitev iz postopka.
(2) Na razpis se ne morejo prijaviti filmi, ki vsebujejo oglasne, pornografske ali rasistične vsebine.
6. člen 
(1) Prijavitelji morajo ob prijavi projektov na razpis predložiti RTV SLO vse obvezne obrazce, pogodbe ali predpogodbe, priloge in izjave, kot so predpisane z besedilom razpisa.
(2) RTV SLO ravna z vsemi osebnimi podatki iz prejetih vlog v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov in z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(3) RTV SLO je dolžna varovati vse poslovne skrivnosti, ki jih kot take označijo prijavitelji projektov. Ne glede na označbo prijaviteljev se kot poslovne skrivnosti ne štejejo podatki, ki imajo na podlagi zakona naravo informacije javnega značaja ali jih smejo organi pridobivati za namene izvrševanja svojih zakonskih pooblastil.
III. IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA 
III. A Začetek postopka
7. člen 
(1) Postopek razpisa se lahko izvede za posamezno razpisno področje ali za več razpisnih področij hkrati. Razpisna področja so lahko z igranih, dokumentarnih in animiranih filmskih zvrsti.
(2) Z besedilom razpisa se določita najvišja skupna višina razpisanih sredstev RTV SLO in najvišji znesek koprodukcijskega vložka RTV SLO v posamezni projekt. Če se postopek razpisa izvede za več razpisnih področij, so razpisane vrednosti po posameznih področjih indikativne in se opredeljena sredstva po področjih lahko prenesejo med seboj.
8. člen 
Razpis se izvaja po naslednjih fazah:
a.  Uvedba postopka:
– predlog direktorja TV SLO na osnovi ugotovitve programskih potreb po izvedbi razpisa s strani odgovornega urednika UPE KUP in v skladu s programsko produkcijskim načrtom;
– sprejem sklepa o začetku postopka;
– objava razpisa.
b.  Priprava vlog za obravnavo ter zavrženje:
– evidentiranje prispelih vlog;
– odpiranje vlog;
– pozivanje na dopolnitev nepopolnih vlog;
– izdaja posamičnih sklepov o zavrženju nepopolnih in nepravočasnih vlog ter vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe.
c.  Ocenjevanje ustreznih vlog:
– vsebinsko ocenjevanje vlog;
– oblikovanje končnega predloga komisije za ocenjevanje vlog.
d.  Izbor projektov:
– izdaja posamičnih odločb o sprejetju v koprodukcijsko sodelovanje ali o zavrnitvi koprodukcijskega sodelovanja.
9. člen 
(1) Predlog za uvedbo postopka razpisa generalnemu direktorju RTV SLO poda direktor TV SLO na podlagi predloga odgovornega urednika UPE KUP, v čigar področje vsebinsko spadajo razpisani projekti. Predlog vključuje vsebinsko utemeljitev razpisanega področja oziroma področij in predlagano višino finančnih sredstev ter časovnico izvedbe razpisa, vključno z okvirnim rokom za izdajo odločb. Predlog vključuje tudi možne člane komisije za odpiranje vlog in komisije za ocenjevanje vlog ter vodjo izvedbe razpisa, ki jih dokončno izbere oziroma potrdi generalni direktor RTV SLO.
(2) Na podlagi predloga direktorja TV SLO sprejme generalni direktor RTV SLO sklep o začetku postopka razpisa, s katerim določi:
– razpisno področje oziroma področja;
– vrsto koprodukcijskega vložka RTV SLO (finančnega in morebitnega storitvenega vložka) na posameznem razpisnem področju, najvišjo skupno višino razpisanih finančnih sredstev RTV SLO, najvišjo višino razpisanih finančnih sredstev RTV SLO na posameznem področju, najvišji znesek koprodukcijskega vložka RTV SLO v projekte na posameznem razpisnem področju;
– datum objave in trajanje razpisa;
– osnutek besedila razpisa kot prilogo k sprejetemu sklepu.
(3) Hkrati s sprejetjem sklepa o začetku postopka razpisa sprejme generalni direktor RTV SLO tudi sklep o imenovanju članov komisije za odpiranje vlog, članov komisije oziroma komisij za ocenjevanje vlog in vodje izvedbe razpisa, s katerim določi mandat in naloge posamezne komisije oziroma vodje izvedbe razpisa.
10. člen 
(1) Besedilo razpisa se objavi na spletni strani RTV SLO. V Uradnem listu Republike Slovenije pa se objavi informacija o objavi razpisa.
(2) V času trajanja razpisa mora biti dokumentacija razpisa dosegljiva vsem zainteresiranim osebam na spletni strani in sedežu RTV SLO.
11. člen 
(1) Besedilo razpisa mora vsebovati:
– razpisno področje oziroma področja;
– vrsto koprodukcijskega vložka RTV SLO (finančnega in morebitnega storitvenega vložka) na posameznem razpisnem področju, najvišjo skupno višino razpisanih finančnih sredstev RTV SLO, najvišjo višino razpisanih finančnih sredstev RTV SLO na posameznem področju, najvišji znesek koprodukcijskega vložka RTV SLO v projekte na posameznem razpisnem področju;
– razpisane vrednosti po posameznih področjih, ki so indikativni in se opredeljena sredstva po področjih lahko prenesejo med seboj;
– trajanje razpisa;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati projekti in prijavitelji projektov;
– merila za ocenjevanje projektov;
– število točk po posameznih ocenjevalnih merilih, skupno število točk in minimalno število točk, ki jih morajo projekti doseči, da so lahko predlagani v koprodukcijsko sodelovanje;
– način pošiljanja in vsebino vlog;
– podatke o dokumentaciji razpisa;
– kontaktno osebo RTV SLO.
(2) Poleg navedenih podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko objavijo tudi drugi podatki v zvezi z razpisom.
12. člen 
(1) Vloge se lahko oddajo na sedežu RTV SLO, pošljejo po pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost, lahko pa se sprejemajo tudi v ustrezno zavarovanem in temu namenjenem elektronskem predalu. Vloge se sprejemajo v glavni pisarni (vložišču) RTV SLO.
(2) Vsaka vloga in njene dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva.
(3) Oseba, ki sprejema vloge ne da bi jih odprla, na vsaki vlogi jasno označi datum in uro vložitve vloge oziroma datum in uro oddaje na pošti. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev ali spremembo vloge.
III. B Komisija za odpiranje vlog
13. člen 
(1) Prispele vloge odpre komisija za odpiranje vlog, ki jo s sklepom imenuje generalni direktor RTV SLO.
(2) Komisijo za odpiranje vlog sestavljajo najmanj trije (3) člani, generalni direktor RTV SLO pa lahko s sklepom določi tudi nadomestne člane, ki nadomestijo člane komisije v primeru njihove odsotnosti ali morebiti ugotovljene interesne povezanosti s prijavitelji ali prijavljenimi projekti.
(3) Komisija dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik komisije praviloma najmanj 5 dni pred zasedanjem.
(4) RTV SLO pred odpiranjem vlog in njihovih dopolnitev na spletnih straneh objavi obvestilo o času in kraju odpiranja vlog oziroma dopolnitev.
(5) Odpiranju vlog in njihovih dopolnitev sme prisostvovati zakoniti zastopnik ali pooblaščeni predstavnik prijavitelja, ki s projektom kandidira na razpisu. RTV SLO lahko zahteva od zakonitega zastopnika in pooblaščenega predstavnika prijavitelja, da se ustrezno izkažeta.
14. člen 
O odpiranju vlog in njihovih dopolnitev se napravi zapisnik, ki ga podpišejo prisotni člani komisije in ki obsega:
– naziv in sedež RTV SLO;
– datum in čas začetka ter konca odpiranja vlog oziroma dopolnitev vlog;
– imena navzočih ter odsotnih članov komisije;
– imena navzočih zakonitih zastopnikov in pooblaščenih predstavnikov prijaviteljev;
– seznam prispelih vlog, razvrščenih po razpisnih področjih (šifra vloge, naziv prijavitelja, naslov projekta);
– ugotovitve o pravočasnosti in popolnosti prispelih vlog ter o upravičenosti oseb, ki so predložile vloge (popolna ali nepopolna vloga), oziroma ugotovitve o pravočasni in ustrezni dopolnitvi vlog.
15. člen 
(1) Za vsako vlogo komisija za odpiranje vlog ugotovi, ali je pravočasna, ali je popolna in ali jo je vložila oseba, ki izpolnjuje v razpisu določene pogoje (upravičena oseba) in napravi poročilo o odpiranju posamezne vloge, ki ga podpišejo vsi prisotni člani komisije. Poročilo vsebuje šifro vloge, vlagatelja, naslov vlagatelja, oznako ali je vloga ustrezna (pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe) ali ne in obrazložitev iz katere so razvidni razlogi za ustreznost oziroma neustreznost posamezne vloge.
(2) Če komisija za odpiranje vlog ugotovi, da je vloga formalno nepopolna, mora prijavitelja pisno pozvati, da jo dopolni v petih (5) dneh od prejetja poziva k dopolnitvi. V pozivu k dopolnitvi je treba prijavitelja opozoriti, da bo vloga s sklepom zavržena kot nepopolna, če je ne bo v določenem roku ustrezno in v celoti dopolnil. Prijavitelja se v primeru nejasnosti pozove tudi k ustrezni obrazložitvi posameznih elementov vloge, na podlagi katerih se ugotavlja upravičenost kandidiranja.
16. člen 
(1) Če prijavitelj za isti projekt na razpis pošlje več vlog v različnih ovojnicah, se obravnava prva vloga, ostale pa se zavržejo, razen če jih je mogoče obravnavati kot dopolnitve ali spremembe prve vloge.
(2) Če je v isti ovojnici več vlog za različne projekte, se prijavitelja pozove, da poda izjavo, katero vlogo naj se obravnava, vse ostale vloge pa se s sklepom zavržejo. V primeru, da prijavitelj ne izjavi jasno, katera vloga naj se obravnava, se vse vloge iz ovojnice s sklepom zavržejo. Obravnava se lahko le ena (1) vloga iz posamezne ovojnice.
17. člen 
(1) Glede vlog, ki niso ustrezne, predsednik komisije za odpiranje vlog generalnemu direktorju predlaga, da neustrezne vloge zavrže.
(2) Na podlagi predloga predsednika komisije za odpiranje vlog, generalni direktor z obrazloženim sklepom, ki vsebuje pravni pouk, zavrže posamično vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba ali je vlagatelj ni dopolnil v zahtevanem roku.
18. člen 
(1) Ko je postopek odpiranja vlog in njihovih morebitnih dopolnitev končan, predsednik komisije za odpiranje vlog sestavi poročilo o vlogah, ki so pravočasne, popolne ter vložene s strani upravičenih prijaviteljev in ga predloži predsedniku komisije za ocenjevanje projektov, o tem pa tudi obvesti vodjo izvedbe razpisa.
(2) Poročilo vsebuje seznam popolnih vlog, razvrščenih po razpisnih področjih (šifra vloge, naziv prijavitelja, naslov projekta).
(3) Na podlagi poročila vodja izvedbe razpisa pripravi obrazce za ocenjevanje projektov in jih skupaj z ustreznimi vlogami preda komisiji za ocenjevanje projektov v nadaljnjo obravnavo.
III. C Komisija za ocenjevanje projektov
19. člen 
(1) Projekte ocenijo komisije za ocenjevanje projektov, ki jih iz vrst zaposlenih na RTV SLO in zunanjih strokovnjakov s sklepom imenuje generalni direktor RTV SLO. S sklepom se določijo tudi naloge in mandat komisij.
(2) Posamezno komisijo za ocenjevanje projektov sestavljajo najmanj trije (3) člani in največ pet (5) članov. Generalni direktor RTV SLO lahko s sklepom imenuje tudi nadomestne člane, ki nadomestijo člane komisije v primeru njihove odsotnosti ali morebiti ugotovljene interesne povezanosti s prijavitelji ali prijavljenimi projekti.
(3) Mandat članov komisije za ocenjevanje projektov traja do izpolnitve oziroma dokončanja vseh nalog, povezanih z razpisom.
(4) Pogoji za imenovanje in razrešitev članov komisij za ocenjevanje projektov, podrobnejša opredelitev njihovih nalog ter način njihovega dela so določena s poslovnikom komisij RTV Slovenija za ocenjevanje filmskih in drugih avdiovizualnih projektov.
III. D Ocenjevanje projektov
20. člen 
(1) Merila za ocenjevanje projektov na posameznem razpisnem področju, skupaj z maksimalnim številom prejetih točk pri posameznem merilu in maksimalnim številom vseh točk, se določijo z vsakokratnim besedilom razpisa.
(2) Pri določitvi meril se praviloma upoštevajo naslednja izhodišča:
– presoja scenarija (npr. tematika, struktura, dramaturški potencial, privlačnost za ciljno občinstvo);
– presoja referenc posameznih soavtorjev (npr. scenarista, glavnega režiserja, direktorja fotografije, glavnega animatorja);
– presoja referenc prijavitelja oziroma producenta (npr. realizirana AV produkcija, strokovna in finančna kredibilnost oziroma zanesljivost producenta);
– presoja ustreznosti finančnega načrta realizacije projekta (npr. finančne konstrukcije in finančnega predračuna, realnost predračunskih vrednosti, zagotovljeni viri financiranja, realnost terminskega načrta);
– drugo glede na specifike posameznega razpisnega področja.
(3) Z besedilom razpisa se lahko določijo tudi prednostna merila glede na žanr, vsebino in programske usmeritve RTV SLO. Prednostno merilo pomeni dodatno število točk, ki jih prejmejo projekti, ki ta kriterij izpolnjujejo.
21. člen 
(1) Pred oblikovanjem končnega poročila oziroma v času ocenjevanja komisija za ocenjevanje projektov za namen zavarovanja pravic oziroma pravnih koristi prijaviteljev lahko opravi sestanke s prijavitelji projektov.
(2) Prijavitelji na sestanku ne smejo dopolnjevati projektne dokumentacije oziroma predložiti novih dokumentov že oddanim vlogam.
(3) O sestanku iz tega člena se sestavi zapisnik.
22. člen 
(1) Vsak član komisije za ocenjevanje projektov oceni vse vloge po vseh predpisanih merilih za ocenjevanje.
(2) Vsak član komisije mora svoje ocene pisno utemeljiti in obrazložiti po posameznih merilih za ocenjevanje.
(3) Skupna ocena posameznega projekta se dobi tako, da se seštevek vseh ocen članov komisije za ocenjevanje projektov pri posameznem merilu deli s številom članov komisije. Ocene po posameznih merilih pa se nato seštejejo.
(4) V koprodukcijsko sodelovanje so lahko predlagani projekti, katerih skupna ocena je enaka ali presega v razpisu določeno minimalno število točk. Komisija za ocenjevanje projektov na posameznem razpisnem področju ob zaključku ocenjevanja pripravi seznam projektov, ki so prejeli oziroma presegajo minimalno določeno število točk za sprejetje v koprodukcijsko sodelovanje. Ti projekti so lahko na podlagi končne odločitve generalnega direktorja RTV SLO izbrani v koprodukcijsko sodelovanje.
(5)  Razpisane vrednosti po posameznih področjih so indikativne in se opredeljena sredstva po področjih lahko prenesejo med področji.
(6) Če noben projekt na posameznem razpisnem področju ne prejme minimalnega števila točk, se noben projekt ne predlaga v koprodukcijsko sodelovanje, nerazdeljen znesek, ki je predpisan za izvedbo razpisa, pa se upošteva pri naslednjem razpisu.
23. člen 
(1) Komisija za ocenjevanje projektov pripravi generalnemu direktorju RTV SLO po zaključenem ocenjevanju končno poročilo, ki vsebuje seznam ustrezno ocenjenih projektov na posameznem razpisnem področju. Poročilo komisije vsebuje točkovno razvrstitev projektov z naslednjimi podatki po posameznih projektih:
– seznam ocenjenih projektov, razvrščenih po razpisnih področjih (šifra vloge, naziv prijavitelja, naslov projekta);
– skupno število doseženih točk pri ocenjevanju posameznega projekta;
– obrazložitev skupne ocene po vseh posameznih merilih;
– predlog o zavrnitvi ali sprejetju v koprodukcijsko sodelovanje;
– predlog o višini in vrsti koprodukcijskega vložka RTV SLO pri projektih, ki se predlagajo v sprejetje.
(2) Komisija za ocenjevanje projektov oblikuje predlog o višini in vrsti koprodukcijskega vložka največ do višine zaprošenih sredstev, pri čemer upošteva ustreznost finančnega predračuna in finančnega načrta za predvideno realizacijo projekta ter druge vire financiranja projekta. Finančni znesek koprodukcijskega vložka RTV SLO je lahko največ do maksimalne višine finančnih sredstev, ki je za projekte na razpisnem področju določena v razpisu.
(3) Končnemu poročilu se predložijo podpisani ocenjevalni listi vseh članov komisije za ocenjevanje projektov.
III. E Odločba
24. člen 
(1) Generalni direktor RTV SLO na podlagi nabora možnih projektov oziroma predloga iz končnega poročila komisije za ocenjevanje projektov s posamično odločbo zavrne koprodukcijsko sodelovanje pri vseh projektih, ki ne dosegajo določenega minimalnega števila točk. Od nabora projektov, katerih ocena je enaka ali presega minimalno število točk, pa generalni direktor RTV SLO na podlagi končnega poročila strokovne komisije za ocenjevanje projektov na posameznem področju odloči o sprejetju v koprodukcijsko sodelovanje. Generalni direktor RTV SLO na podlagi predloga komisije za ocenjevanje projektov odloči tudi o višini in vrsti koprodukcijskega vložka RTV SLO pri izbranih projektih, tudi v skladu z razpoložljivimi sredstvi.
(2) Generalni direktor RTV SLO ne izda odločbe, če se ugotovi, da je v postopku prišlo do bistvenih kršitev postopka, očitne kršitve meril ocenjevanja ali predlogov, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa. Generalni direktor RTV SLO v tem primeru zahteva odpravo napak in/ali ponovno ocenjevanje.
(3) Če se generalni direktor RTV SLO ne strinja z mnenji in ocenami komisije za ocenjevanje projektov, lahko sprejme odločitev, ki ne sledi mnenjem in ocenam komisije za ocenjevanje projektov.
(4) Če se generalni direktor RTV SLO ne strinja z utemeljitvijo komisije za ocenjevanje projektov glede višine in/ali vrste koprodukcijskega vložka RTV SLO, lahko sprejme odločitev o drugačni višini in/ali vrsti koprodukcijskega vložka, še zlasti če presodi, da projekt s predlaganim koprodukcijskim vložkom ni izvedljiv ali je izvedljiv z nižjim koprodukcijskim vložkom.
(5) Generalni direktor RTV SLO je v primeru iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena o svoji odločitvi dolžan nemudoma obrazloženo seznaniti Programski svet RTV SLO. Pristojna komisija Programskega sveta RTV SLO mora na prvi naslednji seji o tem sprejeti mnenje. Posredovanje obrazloženih razlogov iz tega odstavka ne zadrži odločitve generalnega direktorja.
(6) Projekti, ki niso izbrani v koprodukcijsko sodelovanje, pa presegajo določeno minimalno število točk, se uvrstijo na t. i. rezervni seznam, ki se vodi pri pristojni služni RTV SLO za izvedbo razpisa. Ti projekti so lahko izbrani v koprodukcijsko sodelovanje, če se sprostijo razpisna sredstva (npr. v primeru, da kakšno koprodukcijsko sodelovanje na podlagi že izdane odločbe ne bo realizirano). V tem primeru se z novo odločbo odpravi in nadomesti prejšnja odločba o sprejetju v koprodukcijsko sodelovanje.
(7) Zoper odločbo o zavrnitvi in sprejetju v koprodukcijsko sodelovanje ter sklep o zavrženju vloge je v skladu z zakonom dovoljena pritožba.
25. člen 
Končno poročilo izvedbe javnega razpisa se javno objavi na spletnih straneh RTV SLO.
26. člen 
(1) Pred izdajo posamezne odločbe v postopku razpisa se lahko izda na prošnjo producenta pismo o nameri (t. i. »Letter of Intent«), s katerim RTV SLO izjavi, da bo sodelovala pri realizaciji projekta kot koproducent, v kolikor bo film izbran na razpisu.
(2) Po izdaji odločbe lahko RTV SLO izda na prošnjo producenta potrditveno pismo (t. i. »Letter of Confirmation«), s katerim RTV SLO potrdi, da sodeluje pri filmu z določenim koprodukcijskim vložkom.
(3) Pismo o nameri in potrditveno pismo izda RTV SLO v roku desetih (10) dni po prejemu pisne prošnje producenta v slovenskem jeziku, lahko pa se dokumenta izdata tudi v angleškem jeziku. Pismo o nameri in potrditveno pismo podpiše generalni direktor RTV SLO.
IV. KOPRODUKCIJSKA POGODBA IN SPREMLJANJE REALIZACIJE PROJEKTA 
27. člen 
(1) Na podlagi dokončne odločbe o sprejetju projekta v koprodukcijsko sodelovanje se sklene koprodukcijska pogodba, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti RTV SLO in prijavitelja. Koprodukcijska pogodba mora biti sklenjena najkasneje v enem (1) letu od vročitve odločbe o sprejetju v koprodukcijsko sodelovanje prijavitelju. Če RTV SLO zaradi krivde na strani prijavitelja ne začne s finančno realizacijo odločbe v roku dveh (2) let od izdaje odločbe, lahko RTV SLO odstopi od koprodukcijske pogodbe.
(2) Pred sklenitvijo koprodukcijske pogodbe lahko RTV SLO povabi prijavitelja izbranega projekta na uskladitev tistih določil pogodbe, ki jih je potrebno prilagoditi posebnostim posameznega projekta (uskladitveni sestanek). O usklajevanju se napravi zapisnik.
(3) RTV SLO pisno pozove prijavitelje izbranih projektov k sklenitvi koprodukcijske pogodbe. Če se prijavitelj v roku petnajst (15) dni po vročitvi poziva ne odzove, oziroma če v tem roku ne podpiše predlagane pogodbe, se šteje, da je odstopil od realizacije projekta z RTV SLO, da pogodba ni sklenjena in da je RTV SLO prosta obveznosti, ki bi zanjo izhajale iz odločbe, na kar mora biti prijavitelj v pozivu posebej opozorjen. Rok za podpis pogodbe se lahko enkrat podaljša, če prijavitelj v roku petnajst (15) dni od vročitve poziva pisno sporoči RTV SLO objektivne in utemeljene razloge za podaljšanje roka.
28. člen 
Koprodukcijska pogodba vsebuje zlasti naslednje sestavine:
– pogodbeni stranki;
– predmet pogodbe in podatke o filmu;
– zahteve, ki jih mora izpolnjevati film;
– finančno konstrukcijo projekta;
– način pridobivanja novih koproducentov in ostalih financerjev pri projektu;
– pogoje in dinamiko izplačevanja finančnih sredstev RTV SLO in morebitno sredstvo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (bančna garancija; kavcijsko zavarovanje zavarovalnice; denarni depozit; v primeru projektov, katerih predračunska vrednost znaša do 50.000,00 EUR, pa tudi bianco menica);
– pogoje nudenja morebitnih tehničnih in infrastrukturnih storitev RTV SLO;
– rok dokončanja in izročitve filma ter drugih obveznih materialov;
– določitev končnih deležev na dokončanem filmu;
– materialne pravice na dokončanem filmu ter razpolaganje s posameznimi materialnimi pravicami;
– izhodišča za morebitno sodelovanje ter druge obveznosti pri promociji in izkoriščanju (eksploataciji) filma;
– delitev prihodkov iz naslova uporabe in razpolaganja z materialnimi pravicami;
– določilo o javni priobčitvi dokončanega filma v medijih RTV SLO;
– način spremljanja realizacije projekta;
– določbe o reviziji projekta;
– sankcije za primer kršitev pogodbenih določil;
– načine prenehanja pogodbe;
– skrbnike pogodbe;
– obvezne sestavine po predpisih.
29. člen 
(1) Izplačila na podlagi sklenjene koprodukcijske pogodbe se praviloma opravijo po obrokih. Prvi obrok se lahko izplača šele po podpisu pogodbe in predložitvi ustreznega sredstva finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
(2) RTV SLO izplača posamezni obrok po pregledu in potrditvi ustreznega obračuna le, če je prijavitelj izpolnil vse svoje pogodbene obveznosti.
(3) Ne glede na pogodbeno določeno višino finančnih sredstev, ki jo lahko projekt prejme od RTV SLO, je prijavitelj projekta upravičen le do tolikšne višine finančnih sredstev, za katero izkaže z verodostojno dokumentacijo upravičene stroške, nastale pri aktivnostih v zvezi z realizacijo projekta
(4) Posamezne sklope predračuna projekta lahko prijavitelj brez soglasja RTV SLO spreminja za največ trideset (30) odstotkov predračunske vrednosti projekta, pod pogojem, da ostane višina vložka RTV SLO nespremenjena.
(5) Vrsto in vsebino upravičenih stroškov pri projektu, ki jih lahko prizna in krije RTV SLO, ter način izkazovanja in pogoje za njihovo priznavanje urejajo posebna pravila, ki se štejejo kot priloga k tem pravilniku.
30. člen 
(1) RTV SLO ima pravico spremljati izvajanje projektov v vseh fazah realizacije in tudi po dokončanju projekta, vključno s pravico do vpogleda v celotno projektno dokumentacijo, ki jo je prijavitelj dolžan voditi in ustrezno hraniti. RTV SLO ima pravico spremljati tudi promocijo in izkoriščanje (eksploatacijo) dokončanega filma.
(2) Za vsak zaključen projekt, pri katerem višina vložka RTV SLO presega 50.000,00 EUR, mora biti v šestih (6) mesecih od dokončanja filma izvedena revizija, ki jo opravi pooblaščena revizijska družba. RTV SLO krije stroške revizije v skladu s svojim koprodukcijskim deležem. Pri projektih, pri katerih višina vložka RTV SLO ne presega 50.000,00 EUR, pa RTV SLO lahko opravi ali naroči revizijo na lastne stroške. RTV SLO lahko na lastne stroške opravi ali naroči tudi pregled izkoriščanja (eksploatacije) filma, vključno s prihodki in odhodki iz tega naslova.
(3) RTV SLO upošteva revizijske ugotovitve oziroma sprejme revizijsko poročilo, izdano v okviru revizije, ki jo je pri istem projektu opravil Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, če ta vsebuje tudi revidirane koprodukcijske vložke. V tem primeru RTV SLO ne izvede revizije iz prejšnjega odstavka tega člena.
(4) V primeru da se pri opravljeni reviziji ali drugače ugotovijo nepravilnosti, neizpolnjene pogodbene obveznosti, neupravičena izplačila finančnih sredstev ali nepravilno koriščenje drugih storitev RTV SLO, zahteva RTV SLO od prijavitelja izpolnitev pogodbenih obveznosti, vračilo neupravičeno izplačanih finančnih sredstev, povrnitev morebiti nastale škode in/ali druge popravljalne ukrepe.
31. člen 
(1) RTV SLO lahko odstopi od koprodukcijske pogodbe še zlasti zaradi:
– kršitev ali neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti;
– neutemeljenih oziroma neodobrenih odstopanj od dokumentacije projekta;
– onemogočanja spremljanja projekta;
– predložitve napačnih podatkov;
– znatne nenamenske ali nepravilne porabe sredstev;
– plačilne nelikvidnosti prijavitelja in/ali uvedbe postopka prenehanja prijavitelja v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;
– kadar postane očitno, da prijavitelj ne bo dokončal filma v določenem roku ali da film ne bo dokončan v skladu s pogodbenimi določili.
(2) Če RTV SLO odstopi od koprodukcijske pogodbe, mora prijavitelj vrniti RTV SLO vsa že izplačana sredstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva posameznega izplačila dalje in finančno ovrednoteno vrednost vseh koriščenih tehničnih in infrastrukturnih storitev.
32. člen 
(1) Vsi filmi morajo biti dokončani najkasneje v roku dveh (2) let od podpisa koprodukcijske pogodbe, celovečerni animirani filmi, animirani filmi v trajanju nad štiriindvajset (24) minut in zahtevni celovečerni dokumentarni filmi, ki zaradi vsebine zahtevajo večletno spremljanje dogajanja, pa v roku v štirih (4) let od podpisa koprodukcijske pogodbe. Roka dokončanja projektov se ne more podaljšati z aneksom h koprodukcijski pogodbi razen izjemoma za filme, ki morajo biti dokončani najkasneje v roku dveh (2) let od podpisa koprodukcijske pogodbe, če pride do zamikov pri terminskem načrtu realizacije projekta zaradi bistvenih sprememb pri financiranju projekta, kadar je vključenih več koproducentov, ali zaradi nepredvidenih okoliščin, ki za dalj časa onemogočajo dokončanje in na katere prijavitelj ni mogel vplivati. V primeru, da projekt sofinancira tudi Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, se lahko rok dokončanja podaljša le, če rok dokončanja predhodno podaljša tudi Slovenski filmski center.
(2) RTV SLO pridobi materialne pravice na filmih skladno z določili koprodukcijske pogodbe.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
33. člen 
(1) Z dnem ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje (Uradni list RS, št. 82/18) vključno z prilogo Upravičeni stroški pri avdiovizualnih projektih Radiotelevizije Slovenija (Uradni list RS, št. 72/17), PRILOGA UPRAVIČENI STROŠKI PRI FILMSKIH IN AVDIOVIZUALNIH PROJEKTIH RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA pa kot priloga postane sestavni del tega pravilnika.
(2) Razpisni postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo v skladu s predpisi, ki so veljali v času objave razpisa.
(3) Poslovnik iz četrtega odstavka 19. člena pravilnika se sprejme najkasneje v roku dveh (2) mesecev po uveljavitvi pravilnika. Poslovnik lahko zajame način delovanja vseh komisij za ocenjevanje projektov na javnih razpisih in javnih pozivih RTV SLO. Poslovnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(4) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Andrej Grah Whatmough 
generalni direktor RTV Slovenija 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti