Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

Št. 1100-145/2021-2 Ob-3654/21, Stran 2845
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 13. člena Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/17 in 190/20) ter 4. člena Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 106/10) objavlja
javni razpis 
študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2021/22
1. Predmet in namen razpisa
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), razpisuje študijske pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, srednjih šolah, višjih strokovnih šolah, organizacijah za izobraževanje odraslih, dijaških domovih in v javnih zavodih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma v posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami kot javno službo, vpisanih v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: strokovni delavci), in so v študijskem letu 2021/22 vpisani v naslednje študijske programe oziroma program za izpopolnjevanje:
A.
– študijski program za izpopolnjevanje za izvajanje specialnopedagoške in socialnopedagoške pomoči otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi težavami, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
– študijski program za izpopolnjevanje specialnopedagoško izpopolnjevanje za delo z izbrano skupino otrok s posebnimi potrebami, usmeritveni modul B za delo z osebami z motnjami v duševnem razvoju, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
– študijski program za izpopolnjevanje specialnopedagoško izpopolnjevanje za delo z izbrano skupino otrok s posebnimi potrebami, usmeritveni modul D za delo z gibalno oviranimi in dolgotrajno bolnimi, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
– študijski program za izpopolnjevanje iz naravoslovja, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
– študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva, smer izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za šolske knjižničarje (ŠPIK-Š), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
– študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine oziroma nemščine, Filozofska fakulteta in Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru
– študijski program za izpopolnjevanje gospodinjstvo, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru
– študijski program za poučevanje predmeta naravoslovje v 6. in 7. razredu osnovne šole – fizikalni del, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.
B.
– pedagoško-andragoško izobraževanje, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem
– pedagoško-andragoško izobraževanje (PAI), Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
– pedagoško-andragoška izobrazba za strokovne delavce v osnovnih in srednjih šolah, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
– pedagoško-andragoška izobrazba za področje glasbe, Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani
– pedagoško-andragoško izobraževanje, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru
– pedagoško-andragoško izobraževanje, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
– program pedagoško-andragoškega in specialnopedagoškega izpopolnjevanja za strokovne delavce s srednjo izobrazbo, Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana.
C.
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – računalništvo) – Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
– magistrski študijski program druge stopnje izobraževalno računalništvo – Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru
– magistrski študijski program druge stopnje računalništvo in informacijske tehnologije – Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
– magistrski študijski program druge stopnje računalništvo in informatika – Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani ali Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem
– magistrski študijski program druge stopnje poslovna informatika – Fakulteta za komercialne in poslovne vede Celje
– magistrski študijski program druge stopnje management informatike in elektronskega poslovanja – Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru
– magistrski študijski program druge stopnje organizacija in management informacijskih sistemov – Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru
– magistrski študijski program druge stopnje informatika v sodobni družbi – Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
– magistrski študijski program druge stopnje družboslovna informatika – Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani.
D.
– magistrski študijski program druge stopnje specialna in rehabilitacijska pedagogika (smer posebne razvojne in učne težave) – Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.
V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 106/10) imajo pravico do študijske pomoči kandidati, ki so zaposleni v vrtcu ali šoli, ki izvaja javno službo, ter izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom in z razpisom, študijska pomoč pa je namenjena subvencioniranju izobraževanja.
2. Pogoji za prijavo
Prijava na javni razpis mora biti skladna s predmetom in namenom razpisa.
2.1. Pogoji za pridobitev subvencije za študijske programe za izpopolnjevanje oziroma magistrske študijske programe, navedene pod alinejo A, C in D prve točke razpisa
Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so zaposleni v skladu s 1. točko tega razpisa,
– so v študijskem letu 2021/22 vpisani v študijski program za izpopolnjevanje 1. A. točke razpisa oziroma v magistrski študijski program 1. C. ali 1. D. točke razpisa, s katerim bodo izpolnjevali pogoje za strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju,
– niso prejeli sredstev za namen financiranja šolnine istega letnika študijskega programa, za katerega subvencijo kandidirajo na tem razpisu, s strani pravne osebe oziroma šolnina iz teh sredstev ni bila/ne bo financirana v celoti,
– so na izobraževanje vpisani s soglasjem delodajalca.
2.2. Pogoji za pridobitev subvencije za študijske programe za izpopolnjevanje oziroma program za izpopolnjevanje, navedene pod alinejo B prve točke razpisa
Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so zaposleni v skladu s 1. točko tega razpisa,
– so v študijskem letu 2021/22 vpisani v študijski program za izpopolnjevanje oziroma program za izpopolnjevanje, naveden v 1. B. točki razpisa, s katerim bodo izpolnjevali pogoje o izobrazbi za delovno mesto, na katerem opravljajo vzgojno-izobraževalno delo,
– niso prejeli sredstev za namen financiranja šolnine študijskega programa za izpopolnjevanje oziroma programa za izpopolnjevanje, za katerega subvencijo kandidirajo na tem razpisu, s strani pravne osebe oziroma šolnina iz teh sredstev ni bila/ne bo financirana v celoti,
– so na izobraževanje vpisani s soglasjem delodajalca.
3. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev, namenjena za subvencioniranje šolnine kandidatov, je 253.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije za leto 2022 na ukrepu 3311-11-0025 Podporne aktivnosti, na proračunski postavki 715310 Izobraževanje učiteljev, na kontu 4119 Drugi transferi posameznikom. Skrbnik proračunske postavke je dr. Miha Lovšin.
Subvencija šolnine za posameznega prejemnika, ki je vpisan v študijski program za izpopolnjevanje v skladu s 1. A. točko razpisa oziroma v magistrski študijski program v skladu s 1. C. ali 1. D. točko razpisa znaša 60 odstotkov šolnine tega programa. Subvencija šolnine za posameznega prejemnika, ki je vpisan v študijski program za izpopolnjevanje oziroma v program za izpopolnjevanje v skladu s 1. B. točko razpisa, znaša 50 odstotkov šolnine tega programa.
Subvencija šolnine se lahko zmanjša, če je kandidat sredstva za namen financiranja šolnine študijskega programa oziroma programa za izpopolnjevanje, za katerega subvencijo kandidira na tem razpisu, že prejel od pravne osebe. V tem primeru se v skladu z namenom razpisa subvencija šolnine zmanjša tako, da seštevek dodeljene subvencije in že prejetih sredstev od pravne osebe ne presega šolnine za študijski program.
Subvencija se ne dodeli v primeru, ko je kandidat že prejel subvencijo šolnine s strani ministrstva za isti študijski program oziroma program za izpopolnjevanje iz 1. A. ali 1. B točke razpisa, za katerega subvencijo kandidira na tem razpisu, oziroma za isti letnik študijskega programa iz točk 1. C. ali 1. D, za katerega subvencijo kandidira na tem razpisu.
4. Obvezna oblika in vsebina prijave
Vsaka prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo na razpis študijskih pomoči v študijskem letu 2021/22, ki je del razpisne dokumentacije,
– uradno potrdilo o vpisu v študijski program za izpopolnjevanje, magistrski študijski program oziroma v program za izpopolnjevanje ali fotokopijo pogodbe o izobraževanju in morebitnih aneksov k pogodbi o izobraževanju za program, za katerega želi kandidat pridobiti subvencijo,
– dokazilo o višini šolnine za tekoči letnik študijskega programa za izpopolnjevanje, magistrskega študijskega programa oziroma programa za izpopolnjevanje, za katerega želi kandidat pridobiti subvencijo (fotokopija pogodbe o izobraževanju in morebitnih aneksov k pogodbi o izobraževanju za program, za katerega želi kandidat pridobiti subvencijo ali fotokopija položnice o plačilu šolnine ali potrdilo fakultete oziroma Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana o višini šolnine v študijskem letu 2021/22),
– dokazilo o višini financiranja šolnine študijskega programa za izpopolnjevanje, magistrskega študijskega programa oziroma programa za izpopolnjevanje v primeru, da je/bo kandidat prejel sredstva za namen financiranja šolnine v študijskem letu 2021/22 od pravne osebe, in
– fotokopijo dokazila (listine) o izobrazbi kandidata.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.
5. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis študijskih pomoči 2021/22«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom kandidata, najkasneje do 20. 1. 2022. Prijava se šteje za pravočasno, če najkasneje do 20. 1. 2022 prispe v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, oziroma je oddana priporočeno po pošti najkasneje na zadnji dan prijave, tj. 20. 1. 2022.
Vlog v neustrezno označenih in nepravočasno prispelih ovojnicah razpisna komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene.
6. Odpiranje vlog, preverjanje popolnosti vlog in izpolnjevanja razpisnih pogojev
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna komisija). Ker se pričakuje večje število vlog, bo predvidoma dne 25. 1. 2022 v prostorih ministrstva potekalo nejavno odpiranje vlog v prisotnosti članov razpisne komisije. Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja njihovo popolnost. Vloga je formalno popolna, če so predloženi vsi dokumenti, določeni kot obvezni v 4. točki razpisa. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog prijavitelje pisno pozvala k dopolnitvi.
Ob morebitnih netočnih, nejasnih oziroma nepopolnih podatkih v bistvenih elementih prijave bo razpisna komisija prijavitelja dodatno pozvala k dopolnitvi.
Vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 5. točki, ali ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa, in ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, bodo zavržene.
Pravočasne in formalno popolne vloge tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali relevantnih osnovnih pogojev za prijavo iz 2. točke razpisa, ali bodo vsebovale netočne, nejasne oziroma nepopolne podatke v bistvenih elementih prijave in jih prijavitelj tudi na poziv razpisne komisije ne bo ustrezno dopolnil, bodo zavrnjene.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga Komisije za študijske pomoči s sklepom odločil minister za izobraževanje, znanost in šport.
7. Merila za dodelitev sredstev
Ne glede na določilo drugega odstavka 3. točke razpisa se v primeru, če bo na razpis pravočasno prispelo več popolnih vlog kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, kot je razpoložljivih sredstev, razpoložljiva sredstva razdelijo tako, da se vsakemu upravičenemu kandidatu dodeli sorazmerno nižji delež subvencije.
Ne glede na določilo drugega odstavka 3. točke razpisa se v primeru, če bo na razpis pravočasno prispelo manj popolnih vlog kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, kot je razpoložljivih sredstev, razpoložljiva sredstva razdelijo tako, da se vsakemu upravičenemu kandidatu dodeli sorazmerno višji delež subvencije, vendar za študijske programe iz točk 1. A., 1. C. in 1. D. ne več kot 80 odstotkov šolnine programa in za študijske programe izpopolnjevanja oziroma za program za izpopolnjevanje iz točke 1. B. ne več kot 70 odstotkov šolnine programa.
8. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
O izbiri bodo vlagatelji obveščeni s sklepom ministrstva, najkasneje v roku šestdesetih dni od dneva odpiranja vlog, prispelih na razpis.
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem sodišču RS sproži upravni spor v tridesetih dneh od prejema sklepa. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti navedenemu sodišču. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da predmetni javni razpis do izdaje sklepov o dodelitvi subvencije kadarkoli prekliče.
9. Sklenitev pogodb
Na podlagi sklepa o izbiri bo ministrstvo izbrane prijavitelje pozvalo k sklenitvi pogodbe o subvencioniranju izobraževanja. Če se po izdanem sklepu ugotovi dejstvo, na podlagi katerega bi v postopku javnega razpisa prišlo do drugačnega sklepa, če bi bilo ob izdaji znano, ministrstvo lahko odstopi od podpisa pogodbe. Štiri izvode podpisanih pogodb bo prejemnik subvencije moral v predpisanem roku vrniti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Pravočasen odziv prejemnika s predložitvijo podpisanih izvodov pogodbe je pogoj za izvršitev sklepa, sicer se šteje, da je prijavo za pridobitev subvencije umaknil.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva v proračunskem letu izbranim kandidatom predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani kandidat ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od prijave.
10. Izplačilo subvencije
Ministrstvo bo prejemniku študijske pomoči subvencijo izplačalo v enkratnem znesku, najkasneje v devetdesetih dneh po podpisu pogodbe o subvencioniranju izobraževanja.
Če prejemnik študijske pomoči ne izpolni pogodbenih obveznosti, je dolžan vrniti prejeti znesek skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s pogodbo. Zakonite zamudne obresti tečejo od dneva zapadlosti do vračila.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo razpisa, prijavni obrazec in vzorec pogodbe o subvencioniranju izobraževanja, je na voljo na spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/. Za dodatne informacije lahko pokličete Natašo Miklič (tel. 01/400-53-27) ali Vido Trilar (tel. 01/400-52-33) ali pišete na elektronski naslov katis.mizs@gov.si.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti