Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4118. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN za del območja ŽA-1/5, stran 12931.

  
Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19), Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 173/21) in 80. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 22. redni seji dne 15. decembra 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN za del območja ŽA-1/5
1. člen 
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(2) Sestavni del programa opremljanja stavbnih zemljišč so tudi naslednje grafične priloge:
– Priloga 1 – Območje opremljanja
– Priloga 2 – Prikaz obstoječe in nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture
– Priloga 3 – Prikaz pridobljenih zemljišč za potrebe POSZ
– Priloga 4a – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Cestno omrežje
– Priloga 4b – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Fekalna kanalizacija
– Priloga 4c – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Vodovodno omrežje.«
2. člen 
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN za del območja ŽA-1/5 obravnava naslednjo novo komunalno opremo na obravnavanem območju:
– obračunsko območje cest (oznaka obračunskih območij OBO_C), ki vključuje tudi ostale stroške kot so stroški izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo; stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo; stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje; drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja,
– obračunsko območje fekalne kanalizacije (oznaka obračunskih območij OBO_FK),
– obračunsko območje vodovodnega omrežja (oznaka obračunskih območij OBO_V).«
3. člen 
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN za del območja ŽA-1/5 določa naslednja obračunska območja za novo komunalno opremo na območju opremljanja:
– Obračunsko območje za cestno omrežje z oznako OBO_C in skupno površino gradbenih parcel 5.447,25 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 8.041,93 m2.
– Obračunsko območje fekalne kanalizacije z oznako OBO_FK in skupno površino gradbenih parcel 5.447,25 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 8.041,93 m2.
– Obračunsko območje za vodovodno omrežje z oznako OBO_V in skupno površino gradbenih parcel 5.447,25 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 8.041,93 m2
4. člen 
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(2) Skladno z obsegom predvidene ureditve, program opremljanja stavbnih zemljišč določa naslednje skupne in obračunske stroške gradnje nove komunalne opreme:
C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
Sklop
Vrednost (EUR)
A. SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
244.091,22
I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO
29.418,22
II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO
0,00
III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE
7.504,00
IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje
130.599,00
Fekalna kanalizacija
49.780,00
Vodovodno omrežje
26.790,00
V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA
0,00
B. ZMANJŠANJE SKUPNIH STROŠKOV OPREMLJANJA ZARADI DRUGIH VIROV
0,00
I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO
0,00
II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO
0,00
III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE
0,00
IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje
0,00
Fekalna kanalizacija
0,00
Vodovodno omrežje
0,00
V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA
0,00
C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
244.091,22
I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO
29.418,22
II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO
0,00
III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE
7.504,00
IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje
130.599,00
Fekalna kanalizacija
49.780,00
Vodovodno omrežje
26.790,00
V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA
0,00
« 
5. člen 
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(3) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto kvadratnega metra površine gradbenih parcel za določeno komunalno opremo na obračunskem območju so (CpN):
PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV NOVE KOMUNALNE OPREME NA MERSKO ENOTO POVRŠINA PARCEL
Vrsta opreme
Oznaka obračunskega območja
Površina gradbenih parcel [m2]
Vrednost [EUR]
Cena ne enoto [EUR/m2]
Cestno omrežje
OBO_C
5.447,25
167.521,22
30,75
Fekalna kanalizacija
OBO_FK
5.447,25
49.780,00
9,14
Vodovodno omrežje
OBO_V
5.447,25
26.790,00
4,92
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA 
244.091,22
« 
6. člen 
Četrti odstavek 9. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(4) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto bruto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so (CtN):
PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV NOVE KOMUNALNE OPREME NA MERSKO ENOTO BTPO
Vrsta opreme
Oznaka obračunskega območja
Bruto tlorisna površina objekta [m2]
Vrednost [EUR]
Cena ne enoto [EUR/m2]
Cestno omrežje
OBO_C
8.041,93
167.521,22
20,83
Fekalna kanalizacija
OBO_FK
8.041,93
49.780,00
6,19
Vodovodno omrežje
OBO_V
8.041,93
26.790,00
3,33
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA 
244.091,22
« 
7. člen 
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(1) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Oprostitve in olajšave pri plačilu komunalnega prispevka določa Pravilnik o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka.«
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2021
Žalec, dne 15. decembra 2021
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti