Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4091. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2023, stran 12894.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 21. seji dne 15. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Kamnik za leto 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Kamnik za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2023
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
27.192.362
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
25.299.106
70
DAVČNI PRIHODKI
22.352.322
700 Davki na dohodek in dobiček
18.677.357
703 Davki na premoženje
3.217.965
704 Domači davki na blago in storitve
457.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.946.784
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.118.626
711 Takse in pristojbine
30.000
712 Globe in druge denarne kazni
80.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
76.900
714 Drugi nedavčni prihodki
641.258
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
0
73
PREJETE DONACIJE
700
730 Prejete donacije iz domačih virov
700
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.846.241
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.564.191
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 
282.050
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
46.315
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
46.315
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
27.072.809
40
TEKOČI ODHODKI
7.706.444
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.947.200
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
310.930
402 Izdatki za blago in storitve
4.100.994
403 Plačila domačih obresti
30.000
409 Rezerve
1.317.320
41
TEKOČI TRANSFERI
11.646.208
410 Subvencije
218.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
6.992.242
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1.142.166
413 Drugi tekoči domači transferi
3.293.300
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.096.157
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.096.157
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
624.000
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
355.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
269.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
119.553
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.280.373
55
ODPLAČILA DOLGA
1.280.373
550 Odplačila domačega dolga
1.280.373
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.160.820
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–1.280.373
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–119.553
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.160.820
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Kamnik.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah in prvem odstavku 80. člena Zakona o javnih financah, tudi:
1. prihodki požarne takse, ki se prenesejo Gasilski zvezi Kamnik oziroma prostovoljnim gasilskim društvom za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme;
2. prihodki od najemnine za infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, CČN), ki se namenijo za infrastrukturo na področju vodooskrbe ter čiščenja in odvajanja odpadnih voda;
3. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se nameni za trajnostno gospodarjenje z divjadjo;
4. prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti;
5. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in nadomestilo za upravljanje državnih gozdov, ki se namenita za vzdrževanje gozdnih cest.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med posameznimi postavkami odloča župan na predlog vodje notranje organizacijske enote. O prerazporeditvah pravic porabe med različnimi finančnimi načrti odloča župan na predlog vodje notranje organizacijske enote, kjer je potrebno sredstva povečati, ob soglasju vodje notranje organizacijske enote, kjer se sredstva znižujejo. Župan lahko na predlog za finance pristojnega organa občine v okviru posamezne proračunske postavke prerazporeja sredstva med posameznimi konti oziroma ekonomskimi nameni proračunske porabe.
Pravice porabe na posamezni proračunski postavki se s prerazporeditvijo lahko spremenijo za največ 40 % oziroma do 100.000 eurov v posameznem primeru. Na proračunsko postavko 4503 – zimska akcija na l.c. in n.c. se sredstva lahko prerazporedijo brez omejitev.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2023 in njegovi realizaciji.
V finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami oziroma med posameznimi nameni znotraj proračunske postavke predsednik krajevne skupnosti.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Za večji obseg prevzetih obveznosti kot je določeno v drugem in tretjem odstavku tega člena, se lahko obveznosti prevzemajo samo na podlagi predhodnega soglasja občinskega sveta.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.
7. člen 
(potrjevanje investicijske dokumentacije) 
Župan lahko potrjuje investicijsko dokumentacijo do višine 450.000 eurov DDV.
8. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 40 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Župan lahko uskladi naziv projekta in vire financiranja zaradi prijave na razpise za sofinanciranje projekta iz državnih, evropskih oziroma drugih sredstev.
9. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
– proračunska rezerva, oblikovana po Zakonu o javnih financah,
– rezervni sklad za stanovanjsko področje, oblikovan na podlagi Stanovanjskega zakona,
– sklad za financiranje investicij v Osnovno šolo Toma Brejca in Osnovno šolo Frana Albrehta, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za financiranje investicij v Osnovno šolo Toma Brejca in Osnovno šolo Frana Albrehta (Uradni list RS, št. 122/07),
– sklad za pokriti bazen, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za pokriti bazen (Uradni list RS, št. 15/14),
– sklad za ureditev prostorov GRS Kamnik, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za ureditev prostorov GRS Kamnik (Uradni list RS, št. 15/14),
– sklad za športne objekte v Občini Kamnik, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za športne objekte v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 44/19 in 139/20),
– sklad za dokapitalizacijo družbe Velika planina, d. o. o., ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za dokapitalizacijo družbe Velika planina, d. o. o. (Uradni list RS, št. 3/21) in
– sklad za delovanje svetniških skupin oziroma samostojnih svetnikov, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za delovanje svetniških skupin oziroma samostojnih svetnikov (Uradni list RS, št. 3/21).
Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 280.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 20.000 eurov brez DDV župan. O uporabi sredstev proračunske rezerve nad 20.000 eurov brez DDV za posamezen primer odloča na predlog župana občinski svet.
Župan poroča občinskemu svetu o uporabi sredstev proračunske rezerve v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Kamnik v prvem polletju leta 2023 in v zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2023.
10. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
Višina splošne proračunske rezervacije v letu 2023 znaša 100.000 eurov. O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer poroča občinskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Kamnik v prvem polletju leta 2023 in v zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2023.
11. člen 
(poslovanje krajevnih skupnosti) 
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti v Občini Kamnik lahko brez predhodnega soglasja župana sklepajo pravne posle, ki so skladni in v okviru razpoložljivih sredstev v letnem finančnem načrtu krajevne skupnosti.
Za pravne posle odtujitve in pridobitve nepremičnega premoženja morajo pridobiti predhodno soglasje župana.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA S PREMOŽENJEM OBČINE 
12. člen 
Občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti nad 100.000 eurov, župan pa načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti do 100.000 eurov. Župan sprejme tudi načrt ravnanja s premičnim premoženjem.
V primeru spremenjenih prostorskih in drugih potreb upravljavcev nepremičnega premoženja Občine Kamnik, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem občine ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko Občina Kamnik sklepa pravne posle, ki niso predvideni v veljavnih načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, pri čemer skupna vrednost takih pravnih poslov, glede na vrsto ravnanja in vrsto nepremičnega premoženja, ne sme presegati 20 % vrednosti razpoložljivih sredstev iz zgoraj navedenih načrtov ravnanja.
Župan lahko na obrazložen predlog občinske uprave odpiše dolžniku deloma ali v celoti dolg do višine 1.500 eurov, če je bila izterjava neuspešna in iz ocene o nadaljevanju postopka izterjave izhaja, da stroški presegajo dolgovani znesek. Župan z odpisom dolgov seznani občinski svet.
13. člen 
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve se oddajo v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila. Z izbranim izvajalcem oziroma dobaviteljem se sklene pisna pogodba. Obveznosti do mejnih vrednosti se v skladu z internim aktom lahko prevzemajo z naročilnico.
Občina mora za oddajo javnih naročil nad vrednostjo, ki jo določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna RS, objaviti javni razpis v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
Predsednik sveta krajevne skupnosti lahko v breme finančnega načrta krajevne skupnosti prevzema obveznosti do vrednosti 10.000 eurov za blago in storitve oziroma do 20.000 eurov za gradnje (vrednosti so brez DDV-ja) z naročilnico, nad tem zneskom pa s predhodnim soglasjem župana v okviru svojega finančnega načrta s pogodbo.
14. člen 
Župan oziroma pooblaščeni delavec občinske uprave ima pravico nadzirati porabo javnih sredstev iz proračuna, ki so bila dana pravnim in fizičnim osebam. V primeru nenamenske porabe ali odklonitve pregleda porabe ima župan pravico in dolžnost zahtevati vrnitev sredstev.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
15. člen 
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2023 ne sme zadolžiti.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se v letu 2023 ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Kamnik v letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-53/2021
Kamnik, dne 15. decembra 2021
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti