Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

Ob-3686/21, Stran 2952
Splošna bolnišnica Izola Ospedale generale Isola, Polje 40, 6310 Izola, ki jo zastopa direktor zavoda mag. Radivoj Nardin, na podlagi 51. člena v zvezi z 62. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; ZSPDSLS-1), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in v skladu z ostalimi veljavnimi predpisi Republike Slovenije, objavlja
javno zbiranje ponudb 
za oddajo poslovnega prostora v poslovni stavbi Splošne bolnišnice Izola, Polje 40, Izola 6310, v najem
1. Organizator javnega razpisa za zbiranje ponudb (upravljavec): Splošna bolnišnica Izola Ospedale generale Isola, Polje 40, Izola 6310, matična številka: 1399632000.
2. Povabilo za sodelovanje na Javnem razpisu
Javni razpis je objavljen na spletni strani https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/ in v Uradnem listu RS.
Zainteresirani potencialni ponudniki lahko prevzamejo celotno dokumentacijo v okviru predmetnega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) na spletnih straneh Splošne bolnišnice Izola: https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/.
Zainteresirani ponudniki lahko prošnje za dodatna pojasnila v zvezi z Javnim razpisom pošljejo po elektronski pošti na naslov: info@sb-izola.si, s pripisom »Najem poslovnega prostora za namene kardiovaskularne kirurgije in invazivne srčne diagnostike«, do najkasneje (vključno) tretjega dne pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb. Na vprašanja, ki bodo prispela po izteku tega roka, organizator ni dolžan odgovoriti. Odgovore na posredovana vprašanja bo organizator objavil na spletni strani: https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/ in bodo takoj po objavi postali zavezujoči sestavni del javnega razpisa.
Vsak ponudnik, ki želi sodelovati na javnem razpisu, mora izpolnjevati vse pogoje za sodelovanje na javnem razpisu, kot jih določa javni razpis in predložiti ponudbo v vsebini in obliki, kot to določa javni razpis in je priloga javnega razpisa (v nadaljevanju: ponudba) ter ostale listine, ki jih predvideva javni razpis.
Komisija za izbiro najugodnejšega ponudnika po javnem razpisu (v nadaljevanju: Komisija), ne bo upoštevala ponudb tistih ponudnikov, ki ne bodo izpolnili vseh pogojev za sodelovanje na javnem razpisu in/ali ne bodo predložili ponudbe v vsebini in obliki, kot to določa javni razpis ali bodo manjkale priloge k ponudbi.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je javno zbiranje ponudb za najem poslovnega prostora, ki se nahaja v poslovni stavbi Splošne bolnišnice Izola, na naslovu Polje 40, Izola 6310, številka stavbe 352, katastrska občina 2715 Cetore, ki leži na zemljiški parceli št. 85/1 k.o. 2715 Cetore (ID znak: parcela 2715 85/1), in sestoji iz:
a) Prostorov sklop A skupne površine 343,60 m², specificirano:
– oddelek z 19 bolniškimi posteljami, ki se nahaja v pritličju stavbe, skupaj 174,60 m², specificirano:
– 3 bolniške sobe s sanitarijami površine 41 m² (vsaka s petimi posteljami); (x 3 = 123 m²);
– 2 bolniški sobi s sanitarijami površine 25,80 m² (vsaka z dvema posteljama); (x 2 =51,60 m²);
– prostori invazivne diagnostike, ki se nahajajo v 1. nadstropju stavbe, skupaj 51,70 m², specificirano:
– prostor površine 11,20 m² (vhod z levega hodnika – UZ);
– prostor (v sredini) za invazivno diagnostiko površine 29,10 m²;
– prostor površine 11,40 m² (vhod z desnega hodnika);
– prostori v centralnem operacijskem bloku in enoti intenzivne terapije, ki se nahajajo v 2. nadstropju stavbe, skupaj 117,30 m², specificirano:
– operacijska dvorana št. 5 površine 39,90 m²;
– prostor za intenzivno terapijo površine 77,40 m².
b) Prostorov sklop B skupne površine 233,20 m², specificirano:
– 2 ordinaciji površine 16 m² vsaka, ki se nahaja v pritličju stavbe (x 2 =32 m²)
– dnevni prostor s sprejemnim pultom površine 25,80 m² v pritličju stavbe
– čajna kuhinja površine 10 m² v pritličju stavbe
– sestrska baza površine 9,5 m² v pritličju stavbe
– prostor 5,80 m² v pritličju stavbe
– prostor za čistilni servis 8,3 m² v pritličju stavbe
– WC za osebje 4 m² v pritličju stavbe
– hodnik 124,4 m² v pritličju stavbe
– servisni prostor intenzivne terapije, površine 13,4 m², v 2. nadstropju stavbe.
c) Prostorov sklop C skupne površine 38,80 m², specificirano:
– skladiščni prostor površine 38,80 m² v kleti stavbe
tako, da je skupna površina teh prostorov 615,60 m²
ter
d) souporabe skupnih prostorov v operacijskem bloku v izmeri 1002,03 m2, s tem, da je pripadajoči delež skupnih prostorov, ki odpade na najeto površino 100,20 m2.
Izhodiščna1 mesečna najemnina:
1 Izhodiščna najemnina je najmanjši znesek najemnine, ki ga ponudnik lahko ponudi.
– za prostore pod točko a), b) in c) znaša 34,00 EUR na kvadratni meter brez vključenega DDV, tako da znaša mesečno 20.930,00 EUR brez vključenega DDV
– za prostore pod točko d) znaša 15,00 EUR na kvadratni meter brez vključenega DDV, tako da znaša mesečno 1.503,00 EUR brez vključenega DDV.
Skupna izhodiščna mesečna najemnina za najem poslovnega prostora je 22.433,00 EUR brez vključenega DDV.
Skupna izhodiščna letna najemnina za najem poslovnega prostora je 269.196,00 EUR brez vključenega DDV.
Najemnina se letno usklajuje (valorizira) z indeksom cen industrijskih proizvodov v Republiki Sloveniji. Valorizacija najemnine se prvič izvede po preteku enega leta od sklenitve najemne pogodbe in ko kumulativno povečanje indeksa cen industrijskih proizvodov v Republiki Sloveniji preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve najemne pogodbe. Nadaljnja povišanja (valorizacije) najemnine se izvedejo, ko kumulativno povečanje indeksa cen industrijskih proizvodov v Republiki Sloveniji preseže 4 % vrednosti, šteto od zadnjega povišanja (valorizacije) najemnine. V kolikor je rast cen industrijskih proizvodov na letni ravni negativna, se uskladitev (valorizacija) najemnine ne izvede.
Najemnina, katero bo dolžan plačati najemnik iz naslova najema poslovnega prostora, je določena v neto znesku. Najemnik je dolžan plačevati vse stroške kakorkoli povezane z uporabo in obratovanjem poslovnega prostora.
Najemnik bo najemnino plačeval mesečno za tekoči mesec, na podlagi računa, ki ga bo upravljavec izstavil do 10. dne v mesecu.
Poslovni prostor se oddaja v najem izključno za opravljanja specialističnih zdravstvenih storitev – na področju kardiovaskularne kirurgije in invazivne srčne diagnostike. Ponudnik mora imeti pridobljeno koncesijo ali dovoljenje Ministra za zdravje za opravljanje specialističnih zdravstvenih storitev – na področju kardiovaskularne kirurgije in invazivne srčne diagnostike.
4. Vrsta pravnega posla
Javni razpis je namenjen temu, da pride do oddaje nepremičnine v najem z javnim zbiranjem ponudb s ciljem sklenitve najemne pogodbe za poslovni prostor.
Vse stroške povezane s sklenitvijo najemne pogodbe nosi najemnik (notarska pristojbina in drugo).
5. Čas trajanja najema: nepremičnina bo oddana v najem za določen čas 4 let, s 6-mesečnim odpovednim rokom, brez možnosti podaljšanja.
6. Komisija in cenilec
Postopek javnega zbiranja ponudb bo izvedla Komisija za izbiro najugodnejšega ponudnika Splošne bolnišnice Izola v sestavi:
– Tea Jelačič – predsednik
– Mag. Mojca Urbančič – član
– Nives Rener – član.
Zaradi nepredvidljivih dogodkov se lahko sestava komisije spremeni, o čemer bodo zainteresirani ponudniki obveščeni.
Oceno tržne vrednosti najemnine za poslovni prostor, ki je predmet tega javnega razpisa, je opravil mag. Jurij Lovšin, univ. dipl. inž. gradb., sodni cenilec za gradbeništvo – nepremičnine.
7. Drugi pogoji javnega razpisa
Ponudnik ne more podati ponudbe, ki bi obsegala najem le nekaterih prostorov, ki so predmet najema oziroma ponudbe, ali ponudbe, ki bi obsegala le določeno časovno obdobje npr. dva tedna/mesec oziroma deset mesecev. Ponudba mora obsegati celotno razpisano obdobje, za vse prostore, ki so predmet tega razpisa.
Ponudnik ne sme imeti neizpolnjenih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije in Splošne bolnišnice Izola.
Ponudnik mora Splošni bolnišnici Izola dopustiti souporabo opreme za izvajanje invazivne srčne diagnostike in terapije.
Zoper ponudnika in njegovega zakonitega zastopnika ne sme biti uveden kazenski postopek in ne sme biti pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Zoper ponudnika ne sme biti uveden ali začet kateri od postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja.
Kot ponudnik na predmetnem javnem razpisu ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe iz sedmega odstavka 51. člena ZSPDSLS-1. Najugodnejši ponudnik, ki je fizična oseba oziroma s.p. oziroma zakoniti zastopnik ponudnika, ki je pravna oseba, mora najkasneje pred sklenitvijo najemne pogodbe podati pisno izjavo o nepovezanosti s člani komisije in cenilcem v smislu, kot ga določa sedmi odstavek 51. člena ZSPDSLS-1, ki kot povezane osebe šteje:
– fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
– fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
– pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
– druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.
V kolikor se sestava komisije na dan odpiranja ponudb zaradi nepredvidenih okoliščin spremeni, poda komisija odločitev o izpolnjevanju pogojev za udeležbo na javnem razpisu ter o najugodnejšem ponudniku, po prejemu nove izjave najugodnejšega ponudnika ter po potrebi, ostalih sodelujočih v postopku.
8. Navodila za izdelavo ponudbe
Vsak ponudnik, ki želi sodelovati na javnem razpisu, mora svojo ponudbo predložiti na obrazcih, ki so priloga in sestavni del javnega razpisa, z vsemi dokazili in prilogami zahtevanimi po javnem razpisu. Priloge, ki so sestavni del ponudbe, so navedene v točki VII. (vsebina ponudbe) razpisne dokumentacije javnega razpisa.
Ponudbi mora biti priloženo dokazilo o nakazani varščini za resnost ponudbe v višini 10 % izhodiščne skupne letne najemnine, ki je določena za poslovni prostor – predmet najema, to je znesek 26.919,60 EUR, in sicer na transakcijski račun Splošne bolnišnice Izola številka IBAN SI56 0110 0603 0277 118, odprt pri Upravi RS za javna plačila (UJP) z obvezno navedbo sklicne številke SI00-200003.
Neizbranim ponudnikom bo varščina (brezobrestno) vrnjena v roku 15 dni od dneva sklenitve najemne pogodbe z najemnikom. Če izbrani najugodnejši ponudnik ne bo sklenil najemne pogodbe z upravljavcem v roku v skladu z javnim razpisom, bo Splošna bolnišnica Izola zadržala vplačano varščino.
Ponudbe morajo biti veljavne 3 mesece od poteka roka za oddajo ponudbe. Ponudnik sme oddano ponudbo spremeniti in/ali dopolniti ali umakniti do poteka roka za oddajo ponudb. Komisija ne bo upoštevala nobenih sprememb in/ali dopolnitev ali umika prejetih ponudb izvedenih po poteku roka za oddajo ponudbe.
Pravočasno prispele ponudbe bo Komisija pregledala in ocenila v skladu z javnim razpisom.
Da se bo ponudba štela za popolno in jo bo Komisija obravnavala, mora biti ponudba v vsebini oziroma obliki in s prilogami, kot sledi:
4./1: Dokumentacija in listine v skladu z javnim razpisom
– ponudba, priloge ponudbe in zahtevana dokazila morajo biti izpolnjeni v skladu z javnim razpisom.
4./2: Ponudba
– ponudba – obrazec je priloga javnega razpisa in mora biti izpolnjena, kot to določa javni razpis.
4./3: Soglasje glede najemne pogodbe
– predlog najemne pogodbe mora biti parafiran na vsaki strani, s čimer ponudnik potrjuje, da soglaša s predlagano vsebino najemne pogodbe in izjavo, da jo bo sklenil in podpisal v 8 dneh po pozivu v obliki notarskega zapisa.
4./4: Dokazila o pravnem statusu ponudnika
– za pravne osebe: izpisek iz sodnega registra, v katerem je ponudnik vpisan, ki ni starejši od 8 dni glede na dan oddaje ponudbe,
– za samostojne podjetnike posameznike: izpisek iz uradne evidence, v kateri je ponudnik vpisan, ki ni starejši od 8 dni glede na dan oddaje ponudbe.
4./5: Potrdilo Davčnega urada RS o plačanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni glede na dan oddaje ponudbe.
4./6: Dokazilo, da zoper ponudnika in njegovega zakonitega zastopnika ni uveden kazenski postopek in ni pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti.
4./7: Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa, solventnosti, opravljanju dejavnosti, nekaznovanosti in dopustitvi souporabe opreme za izvajanje invazivne srčne diagnostike in terapije.
4./8: Dokazilo o vplačani varščini za resnost ponudbe
– dokazilo, da je ponudnik pred oddajo ponudbe plačal varščino.
4./9: Dokazilo, iz katerega izhaja, da ima ponudnik koncesijo ali dovoljenje Ministra za zdravje za opravljanje dejavnosti specialistične zdravstvene storitve – na področju kardiovaskularne kirurgije in invazivne srčne diagnostike.
4./10: Dokazilo, iz katerega izhaja predviden letni obseg poslovanja z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije:
– pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2021.
4./11: Izjava, da ponudnik ni povezana oseba s člani Komisije ali cenilcem iz sedmega odstavka 51. člena ZSPDSLS-1
– izjava.
8. Oddaja in odpiranje ponudb
Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe (vključno s potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe) v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za najem, poslovni prostor za namene kardiovaskularne kirurgije in invazivne srčne diagnostike« na naslov Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola, katere morajo prispeti na navedeni naslov najpozneje do 14. 1. 2022 do 10. ure. Ponudbe se zbirajo pri Tei Jelačič.
Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Ponudbe, ki bodo prispele po poteku roka, za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 14. 1. 2022 ob 11. uri na naslovu: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola, v prostorih sejne sobe v I. nadstropju.
9. Merila za izbiro in izbira najugodnejšega ponudnika
Pri dodelitvi poslovnega prostora v najem oziroma izbiri najugodnejšega ponudnika se izbere ponudnika, ki izpolnjuje vse pogoje iz javnega razpisa in je ponudil najvišjo skupno mesečno najemnino za predmet najema.
V primeru, če bi dva ali več ponudnikov ponudilo enako višino najemnine, bo komisija izbrala ponudnika, ki bo izkazal večji predviden obseg poslovanja z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2021.
V primeru, če bi dva ali več ponudnikov ponudilo enako višino najemnine in izkazala enak predviden obseg poslovanja z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2021, bo komisija z njima oziroma z njimi izvedla neposredna pogajanja in bo po teh izvedenih neposrednih pogajanjih za najugodnejšega ponudnika izbrala tistega, ki bo ponudil končno najvišjo mesečno najemnino.
Ponudniki bodo o izbranem najugodnejšem ponudniku obveščeni najkasneje v roku 30 dni po poteku roka za oddajo ponudb. Z najugodnejšim ponudnikom se bo najemna pogodba sklenila najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika.
Na podlagi sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika bo dolžan izbrani ponudnik v roku 15 dni od dneva izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika, z upravljavcem skleniti najemno pogodbo za najem poslovnega prostora v obliki notarskega zapisa, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil v nasprotju s pogoji javnega razpisa, z vsemi posledicami v skladu z javnim razpisom.
Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR)
Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov v elektronskih zbirkah in zbirkah dokumentarnega gradiva Splošne bolnišnice Izola je objavljeno na spletni strani: https://www.sb-izola.si/si/pravno-obvestilo/pravno-obvestilo
Splošna bolnišnica Izola 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti