Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4102. Pravilnik o subvencijah mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Mestni občini Murska Sobota, stran 12911.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 7. in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 22. seji dne 16. decembra 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencijah mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Mestni občini Murska Sobota 
1. člen 
(1) S tem Pravilnikom se določajo upravičenci, pogoji in postopek za dodelitev subvencije mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Mestni občini Murska Sobota (v nadaljevanju: mestna občina).
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
(3) Sredstva za spodbujanje reševanja stanovanjskega problema mladih in mladih družin se zagotovijo v proračunu mestne občine.
2. člen 
(1) Subvencija je enkratna denarna pomoč, ki pripada upravičenim prosilcem, to so mladi in mlade družine (v nadaljevanju: upravičenec) kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z gradnjo ali nakupom enostanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi ali pridobitvijo lastninske pravice na posameznem delu stavbe (etažna lastnina) na območju mestne občine.
(2) Posamezen upravičenec je do subvencije upravičen samo enkrat.
3. člen 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– mladi po tem pravilniku so osebe, ki na dan vložitve popolne vloge še niso dopolnili 35 let in so samski oziroma so pari brez otrok;
– mlada družina po tem pravilniku je življenjska skupnost staršev z enim ali več otroki, v kateri nobeden od staršev na dan vložitve popolne vloge še ni dopolnil 35 let. Kot mlada družina se šteje ne samo življenjska skupnost obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike, kot so opredeljene v predpisih, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska razmerja;
– prvo reševanje stanovanjskega vprašanja pomeni prva gradnja ali nakup enostanovanjske stavbe oziroma stanovanja v večstanovanjski stavbi ali prva pridobitev lastninske pravice na posameznem delu stavbe v primeru, da upravičenec nima v lasti druge stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi;
– gradnja je izvedba gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo, ki obsega novogradnjo, rekonstrukcijo, vzdrževanje objekta in spremembo namembnosti, če se s temi posegi pridobijo nove bivanjske površine;
– pojmi stanovanjska stavba, enostanovanjska stavba in večstanovanjska stavba imajo enak pomen, kot je opredeljen v predpisih, ki urejajo razvrščanje objektov po enotni klasifikaciji vrst objektov;
– pojmi novogradnja, rekonstrukcija, vzdrževanje objekta in sprememba namembnosti imajo enak pomen, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja graditev objektov;
– subvencija je znesek, ki pripada upravičencu kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja.
4. člen 
Do subvencije so upravičeni vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– v primeru gradnje enostanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi ima vlagatelj ali vsaj eden izmed vlagateljev, na zemljišču, na katerem je predvidena gradnja, pravico graditi;
– v primeru gradnje enostanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi ima vlagatelj ali vsaj eden izmed vlagateljev za stavbo, ki je predmet subvencioniranja, pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje;
– v primeru nakupa enostanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi je vlagatelj ali vsaj eden izmed vlagateljev zemljiškoknjižni lastnik ali solastnik stavbe ali stanovanja za katerega se uveljavlja subvencija;
– v primeru pridobitve lastninske pravice na posameznem delu stavbe je vlagatelj ali vsaj eden izmed vlagateljev zemljiškoknjižni lastnik ali solastnik posameznega dela stavbe za katerega se uveljavlja subvencija;
– da imajo na dan oddaje vloge poravnane vse obveznosti do mestne občine in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je mestna občina;
– da letni osebni dohodek upravičenca oziroma njegove družine ne presega 2,5 kratnika povprečne letne plače na zaposlenega v preteklem letu,
– da izpolnjujejo vse ostale pogoje, določene v tem pravilniku in javnem razpisu.
5. člen 
Pravico do subvencije uveljavlja upravičenec s prijavo na javni razpis, in sicer:
– v primeru gradnje enostanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi v naslednjem koledarskem letu po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja;
– v primeru nakupa enostanovanjske stavbe ali nakupa stanovanja v večstanovanjski stavbi v naslednjem koledarskem letu po vpisu lastništva v zemljiško knjigo oziroma sklenitvi kupoprodajne pogodbe;
– v primeru pridobitve lastninske pravice na posameznem delu stavbe v naslednjem koledarskem letu po vpisu lastništva v zemljiško knjigo oziroma sklenitvi kupoprodajne pogodbe.
6. člen 
(1) Višina subvencije za posameznega upravičenca v primeru gradnje ali nakupa enostanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi znaša do največ 5.000,00 EUR.
(2) Poleg subvencije iz prvega odstavka tega člena se upravičencu dodeli še:
– do največ 1.000,00 EUR, v kolikor gre za gradnjo enostanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi na kulturno varstvenem območju;
– glede na število otrok v mladi družini, in sicer:
– en otrok do največ 800,00 EUR, 
– dva otroka do največ 1.000,00 EUR, 
– trije otroci ali več do največ 1.200,00 EUR. 
(3) Višina subvencije za posameznega upravičenca v primeru pridobitve lastninske pravice na posameznem delu stavbe znaša do največ 3.000,00 EUR.
(4) Subvencija se deli med upravičence do višine zagotovljenih sredstev v proračunu. V kolikor strokovna komisija ugotovi, da sredstva ne zadoščajo za dodelitev vsem upravičencem, se sredstva proporcionalno razdelijo med vse upravičence.
7. člen 
(1) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani mestne občine. Razpisni rok ne sme biti krajši od trideset dni od dneva objave.
(2) Besedilo objave razpisa mora vsebovati zlasti:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu,
– navedbo okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– navedbo obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vloge,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o javnem razpisu,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Z razpisom se lahko določi tudi druge elemente, ki jih morajo vsebovati vloge, če so potrebni za ustrezno izvedbo postopkov in sprejemanje odločitev v zvezi s predmetom razpisa.
8. člen 
(1) Postopek javnega razpisa vodi najmanj tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Sestavljajo jo predsednik in najmanj dva člana komisije.
(2) Naloge strokovne komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog (formalna popolnost),
– pregled vlog na podlagi pogojev navedenih v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji ter v tem pravilniku,
– priprava, pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo oziroma dopolnitev pravilnika.
(3) Mestna uprava opravlja naloge, ki so potrebne, da se izvede postopek dodeljevanja sredstev, zlasti pa:
– zagotovi objavo javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani občine,
– zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
– opravlja administrativno-tehnične naloge za strokovno komisijo,
– izdaja ustrezne upravne akte.
(4) Pri odločanju o dodelitvi pravice do subvencije se uporablja postopek, določen z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, v kolikor ta pravilnik ne določa drugače.
9. člen 
(1) Vlagatelji bodo v primeru nepopolne ali nerazumljive vloge pozvani na odpravo pomanjkljivosti v roku osmih dni od prejema poziva.
(2) Če vlagatelji pomanjkljivosti v navedenem roku ne bodo odpravili, bo vloga s sklepom zavržena.
10. člen 
(1) O dodelitvi subvencije, na predlog strokovne komisije, odloči direktor mestne uprave z odločbo.
(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo pri županu mestne občine v osmih dneh po prejemu odločbe. Odločitev župana je dokončna.
(3) Na podlagi dokončne odločitve se sklene pogodba med mestno občino in upravičencem, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.
11. člen 
Za vprašanja, ki niso izrecno posebej urejena s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja postopke izvrševanja proračuna države.
12. člen 
(1) Nepremičnine, ki je bila predmet subvencioniranja, ni dovoljeno odtujiti najmanj 8 let po prejemu subvencije. V primeru gradnje pa nepremičnine ni dovoljeno odtujiti najmanj 5 let po pridobitvi uporabnega dovoljenja.
(2) Upravičenec, ki mu je bila dodeljena subvencija za nakup enostanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi ali pridobitev lastninske pravice na posameznem delu stavbe, mora v roku 6 mesecev od prejema subvencije prijaviti stalno prebivališče na naslovu nepremičnine, ki je predmet subvencije.
(3) Upravičenec, ki mu je bila dodeljena subvencija za gradnjo enostanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi, mora v roku treh let od prejema subvencije prijaviti stalno prebivališče na naslovu nepremičnine, ki je predmet subvencije po tem pravilniku, v primeru izkazanih objektivnih okoliščin, na katere sam ni mogel vplivati, pa v roku petih let.
(4) V kolikor je upravičenec mlada družina, morajo v skladu z drugim ali tretjim odstavkom tega člena, vsi člani družine prijaviti stalno prebivališče na naslovu nepremičnine, ki je predmet subvencije.
13. člen 
(1) Mestna uprava lahko od vlagatelja kadar koli zahteva pojasnila oziroma dokazila, ki so povezana z dodelitvijo subvencije. Pri tem ji je vlagatelj dolžan nuditi vse potrebne podatke, dokumentacijo in dokazila, ki so potrebna za izvedbo postopka dodelitve subvencije.
(2) Mestna uprava ima pravico kadarkoli po prejemu vloge za dodelitev subvencije v uradnih evidencah, z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti izpolnjevanje pogojev ter skladnost dokumentacije z določili tega pravilnika in veljavnimi predpisi.
(3) V primeru, da se ugotovi, da:
– je bila subvencija dodeljena na podlagi navedbe neresničnih podatkov ali,
– je upravičenec prejel sredstva v nasprotju z določbami tega pravilnika ali,
– je prejemnik subvencije kršil določila pogodbe,
mora prejeta sredstva v celoti vrniti v proračun mestne občine skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči z dnem nakazila.
14. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2021
Murska Sobota, dne 16. decembra 2021
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti