Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

Št. 014-2/2021 04/19 Ob-3646/21, Stran 2941
Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP) in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11; ZGJS) ter v skladu z 19. členom Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož št. 11/19), objavljamo
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ormož
Naročnik: Občina Ormož Ptujska cesta 6, 2270 Ormož.
1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za obvezne lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ormož.
2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: 5 let po sklenitvi koncesijske pogodbe, z možnostjo podaljšanja še za 5 let.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Ormož: http://www.ormoz.si.
5. Način, kraj in čas oddaje prijave
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož.
Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis koncesija – pogrebna služba«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Prijave je potrebno oddati najkasneje do 25. 1. 2022 do 10. ure.
6. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije.
Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje oziroma spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za oddajo prijave.
6.1 Pogoji za pravilnost prijave:
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne in popolne.
Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene v razpisu.
Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo:
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi Klavdiji Bac, e-pošta: klavdija.bac@ormoz.si.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na naslov: klavdija.bac@ormoz.si.
Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni strani Občine Ormož http://www.ormoz.si.
7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Ormož.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijave.
8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov: za izbiro najugodnejše ponudbe po zaključku konkurenčnega dialoga bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.
9. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni dokumentaciji.
V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji za predložitev skupne prijave oziroma skupne ponudbe.
Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se ne upoštevajo.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem, ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje določene z razpisno dokumentacijo.
Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti po 1. fazi konkurenčnega dialoga najkasneje v 30 dneh po poteku roka za oddajo prijav.
Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje rešitve in predloge.
Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam. Pri tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene rešitve.
Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe, na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga.
Po zaključenem dialogu in predložitvi končnih ponudb bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.
10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 30 dni po dokončnosti upravne odločbe.
Občina Ormož 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti