Uradni list

Številka 203
Uradni list RS, št. 203/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 203/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4141. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme, stran 12986.

  
Na podlagi drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka 8. člena, 76. člena ter drugega odstavka 90. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18) in petega odstavka 17. člena ter tretjega odstavka 18. člena Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 127/06 in 90/12 – ZdZPVHVVR) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoizdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme 
1. člen 
V Pravilniku o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme (Uradni list RS, št. 50/15 in 67/15 – popr.) se v 1. členu v prvem odstavku prva in druga alineja spremenita tako, da se glasita:
»– Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L št. 35 z dne 8. 2. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/1243 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o prilagoditvi več zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 198 z dne 25. 7. 2019, str. 241), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 183/2005/ES),
– Uredbe (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o dajanju krme v promet in njeni uporabi, spremembi Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Direktive Sveta 79/373/EGS, Direktive Komisije 80/511/EGS, direktiv Sveta 82/471/EGS, 83/228/EGS, 93/74/EGS, 93/113/ES in 96/25/ES ter Odločbe Komisije 2004/217/ES (UL L št. 229 z dne 1. 9. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2018/1903 z dne 5. decembra 2018 o popravku prilog IV, VI in VII k Uredbi (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju krme v promet in njeni uporabi ter o popravku nekaterih jezikovnih različic prilog II, IV, V in VI k navedeni uredbi (UL L št. 310 z dne 6. 12. 2018, str. 22), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 767/2009/ES), in«.
Za drugo alinejo se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– Uredbe (EU) 2019/4 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o proizvodnji, dajanju v promet in uporabi medicirane krme, spremembi Uredbe (ES) št. 183/2005 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/167/EGS (UL L št. 4 z dne 7. 1. 2019, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2019/4/EU).«.
2. člen 
V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Odobritev je obvezna za obrate iz prvega in tretjega odstavka 10. člena Uredbe 183/2005/ES in obrate, ki opravljajo dejavnosti iz prvega in drugega odstavka 13. člena Uredbe 2019/4/EU.«.
V drugem odstavku se prva alineja črta.
Dosedanji druga in tretja alineja postaneta prva in druga alineja.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 28. januarja 2022.
Št. 007-783/2021
Ljubljana, dne 22. decembra 2021
EVA 2021-2330-0129
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti