Uradni list

Številka 203
Uradni list RS, št. 203/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 203/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4147. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2023, stran 12996.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 106. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15, 68/19) je Občinski svet Občine Železniki na 21. redni seji dne 16. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Železniki za leto 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Železniki za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
KONTO 
OPIS
PRORAČUN 2023 
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
7.457.819
 
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.864.833
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
6.024.906
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
5.388.761
7000
 
Dohodnina
5.388.761
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
498.645
7030
 
Davki na nepremičnine
409.436
7031
 
Davki na premičnine
100
7032
 
Davki na dediščine in darila
34.500
7033
 
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
54.609
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
136.500
7044
 
Davki na posebne storitve
5.500
7047
 
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
131.000
706
 
DRUGI DAVKI
1.000
7060
 
Drugi davki
1.000
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
839.927
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
185.525
7102
 
Prihodki od obresti
800
7103
 
Prihodki od premoženja
184.725
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
4.000
7111
 
Upravne takse in pristojbine
4.000
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
53.000
7120
 
Globe in druge denarne kazni
53.000
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
12.200
7130
 
Prihodki od prodaje blaga in storitev
12.200
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
585.202
7141
 
Drugi nedavčni prihodki
585.202
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
0
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
0
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
350
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
350
7300
 
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
350
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
592.636
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
572.481
7400
 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
572.481
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
20.155
7417
 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna – iz sredstev drugih evropskih institucij
20.155
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.318.906
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.306.660
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
415.823
4000
 
Plače in dodatki
363.972
4001
 
Regres za letni dopust
15.925
4002
 
Povračila in nadomestila
21.159
4003
 
Sredstva za delovno uspešnost
5.587
4004
 
Sredstva za nadurno delo
9.180
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
67.045
4010
 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
33.501
4011
 
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
27.394
4012
 
Prispevek za zaposlovanje
229
4013
 
Prispevek za starševsko varstvo
381
4015
 
Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
5.540
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.695.259
4020
 
Pisarniški in splošni material in storitve
128.991
4021
 
Posebni material in storitve
239.878
4022
 
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
219.266
4023
 
Prevozni stroški in storitve
9.030
4024
 
Izdatki za službena potovanja
2.800
4025
 
Tekoče vzdrževanje
743.483
4026
 
Poslovne najemnine in zakupnine
23.906
4029
 
Drugi operativni odhodki
327.905
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
19.838
4031
 
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
19.838
409
 
REZERVE
108.695
4090
 
Splošna proračunska rezervacija
33.000
4091
 
Proračunska rezerva
70.000
4093
 
Sredstva za posebne namene
5.695
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.949.814
410
 
SUBVENCIJE
159.795
4100
 
Subvencije javnim podjetjem
56.000
4102
 
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
103.795
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.916.594
4111
 
Družinski prejemki in starševska nadomestila
16.000
4112
 
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
10.000
4119
 
Drugi transferi posameznikom
1.890.594
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
203.692
4120
 
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
203.692
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
669.733
4130
 
Tekoči transferi občinam
58.036
4133
 
Tekoči transferi v javne zavode
611.697
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.646.531
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
1.646.531
4202
 
Nakup opreme
64.620
4203
 
Nakup drugih osnovnih sredstev
61.640
4204
 
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
1.166.764
4205
 
Investicijsko vzdrževanje in obnove
269.375
4206
 
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
6.000
4207
 
Nakup nematerialnega premoženja
1.700
4208
 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
76.432
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
415.901
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
165.000
4310
 
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
165.000
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
250.901
4323
 
Investicijski transferi javnim zavodom
250.901
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
138.913
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA 
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
356.393
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
356.393
5501
 
Odplačila kreditov poslovnim bankam
270.001
5503
 
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
86.392
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–217.480
 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–356.393
 
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–138.913
 
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
217.480
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Železniki. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
(izvrševanje proračuna) 
3. člen 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – štirimestnega konta.
4. člen 
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene opredeljene s proračunom.
5. člen 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
6. člen 
(pooblastilo županu) 
Župan je pooblaščen da:
– v okviru področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna spremeni pravico porabe med proračunskimi postavkami, vendar največ do 10 % obsega sprejetega proračuna,
– odloča o razporejanju sredstev splošne proračunske rezervacije,
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve,
– odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna in obvesti občinski svet ter predlaga ustrezne ukrepe,
– začasno zadrži izvrševanje proračuna,
– sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine pod zneskom 10.000 EUR,
– potrjuje dokumente identifikacije investicijskega projekta.
7. člen 
(pooblastila) 
Višja svetovalka za proračun, finance in gospodarstvo:
– izvaja finančno poslovanje proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih porabnikih in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe,
– je odredbodajalec proračuna na podlagi pooblastila župana,
– odpira proračunske postavke,
– odpira konte v okviru proračunskih postavk na podlagi veljavnega kontnega načrta in prerazporeja sredstva med konti,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkih zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
8. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode, ki se uporabi za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju obveznih javnih služb varstva okolja,
2. komunalni prispevek za gradnjo komunalne opreme,
3. sredstva EU in RS pridobljena za investicije,
4. kupnine, najemnine in odškodnine, ki se uporabijo kot lastna sredstva za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.
Neporabljene pravice porabe, ki se financirajo iz donacij in so zagotovljene na posebnih postavkah, se lahko na koncu tekočega leta prenesejo v proračun naslednjega leta za iste namene. Prerazporejanje pravic porabe ni dovoljeno.
9. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, oziroma v primeru ožjih delov občin, predsednik sveta krajevne skupnosti.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2023 in njegovi realizaciji.
Krajevna skupnost lahko sklepa posamezne pravne posle v višini do 10 % od njenega letnega finančnega načrta, nad to vrednostjo pa le ob soglasju župana.
10. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2023 za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 100 % pravic porabe v sprejetem načrtu razvojnih programov neposrednega uporabnika za leto 2023.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
11. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov v načrtu razvojnih programov, do 20% izhodiščne vrednosti, odloča župan, oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
12. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 70.000 evrov oziroma največ 1,5 % prihodkov proračuna brez transferov in donacij.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000 evrov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Splošna proračunska rezervacija se v letu 2023 oblikuje v višini 33.000 evrov.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
13. člen
(odpis dolga) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
Obseg neplačanih sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika občine ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
14. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2023 lahko zadolži do višine 0 evrov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Železniki, v letu 2023 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 evrov.
15. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine, javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko v letu 2023 zadolžijo do skupne višine 0 evrov.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2023 zadolžijo do skupne višine 0 evrov in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 evrov.
16. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2023 zadolži največ do višine 1.150.000 evrov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen
(začasno financiranje v letu 2024) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Železniki v letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
18. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2023.
Št. 9000-7/2021-015
Železniki, dne 16. decembra 2021
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti