Uradni list

Številka 203
Uradni list RS, št. 203/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 203/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4148. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod Ratitovec, stran 12999.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 44. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 15. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15, 68/19) je Občinski svet Občine Železniki na 21. redni seji dne 16. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod Ratitovec 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
S tem odlokom Občina Železniki, Češnjica 48, Železniki, kot ustanovitelj ustanovi javni zavod (v nadaljnjem besedilu: zavod) za izvajanje dejavnosti, ki so v javnem interesu na področju športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti, za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih, kulturnih, turističnih objektov in objektov za mladinske dejavnosti, ki se nahajajo v Občini Železniki ali so last Občine Železniki ter za opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih del na področju športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti.
2. člen 
Javni interes Občine Železniki na področju športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti je določen z zakoni, nacionalnim in občinskim programom športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti. Podrobnejše opredelitve področij športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti določa statut zavoda.
II. IME IN SEDEŽ TER PRAVNI STATUS ZAVODA 
3. člen 
Ime zavoda se glasi: Javni zavod Ratitovec.
Sedež zavoda je: Železniki, Otoki 9A. Sprememba naslova ne pomeni spremembe ustanovitvenega akta zavoda.
Zavod ima pečat, njegovo obliko in vsebino določa statut zavoda.
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi.
Zavod pridobi pravno sposobnost z dnem vpisa v sodni register.
Zavod ima lahko tudi znak ali grafično obliko imena. Ta se določi na podlagi razpisa s statutom zavoda.
III. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA 
4. člen 
Zavod opravlja naslednje naloge na področju športa, kot javno službo, za katero je bil ustanovljen:
– skrbi za celovit razvoj športa v občini,
– upravlja s športnimi objekti,
– pripravlja objekte za vadbo in tekmovanje,
– oddaja prostore v športnih objektih in usklajuje interese med posameznimi uporabniki,
– izvaja letni program športa v občini, ki se sofinancira iz javnih sredstev,
– daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnega programa športa,
– sodeluje pri organizaciji in izvajanju športne vzgoje in raznih športnih dejavnosti za otroke, mladino, invalide, pri kulturno športnih prireditvah neprofitnega značaja in raznih rekreativnih prireditev za občane,
– usklajuje programe interesnih dejavnosti s programi obveznih pedagoških ur športa, kadar je to potrebno.
5. člen 
Zavod opravlja naslednje naloge na področju kulture, kot javno službo, za katero je bil ustanovljen:
– skrbi za celovit razvoj kulture v občini,
– upravlja s kulturnimi objekti,
– varuje in predstavlja kulturno in naravno dediščino, ohranja materialne in vsebinske lastnosti predmetov in objektov ali območij, ki so opredeljeni kot kulturna in naravna dediščina, skrbi za njihovo celovitost in neokrnjenost,
– zagotavlja javno dostopnost, skrbi za uveljavljanje in ohranjanje kulturne in druge dediščine, s katero upravlja ter omogoča njeno proučevanje in raziskovanje,
– izvaja letni program kulture v občini, ki se sofinancira iz javnih sredstev,
– daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnega programa kulture,
– pripravlja in izvaja pedagoške programe ter programe za težje prilagodljive družbene skupine in omogoča dostopnost do programov telesno oviranim osebam,
– izvaja galerijsko in razstavno dejavnost,
– izvaja dejavnost muzejev: evidentiranje, zbiranje, dopolnjevanje, hranjenje, dokumentiranje, preučevanje, posredovanje in prezentiranje muzejskega in arhivskega gradiva.
6. člen 
Zavod opravlja naslednje naloge na področju turizma, kot javno službo, za katero je bil ustanovljen:
– načrtuje, organizira in izvaja politiko spodbujanja razvoja turizma v občini in na ravni turističnega območja,
– upravlja s turističnimi objekti,
– izvaja dejavnost turistično informacijske točke za območje celotne občine,
– zbira podatke za potrebe informiranja obiskovalcev oziroma obiskovalk,
– spodbuja razvoj celovitih turističnih proizvodov turističnega območja,
– trži celovito turistično ponudbo na ravni turističnega območja,
– organizira in izvaja prireditve,
– ozavešča in spodbuja pozitivni odnos lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,
– aktivno sodeluje in se povezuje z izvajalci spodbujanja razvoja turizma v zaokroženem turističnem območju, drugih občinah in na državnem nivoju.
7. člen 
Zavod opravlja naslednje naloge na področju mladinskih dejavnosti, kot javno službo, za katero je bil ustanovljen:
– skrbi za celovit razvoj na področju dela z mladimi,
– upravlja z objekti za mladinske dejavnosti,
– izvaja dejavnost mladinskih centrov,
– koordinira dejavnosti in prireditve za mladino, ki jih organizirajo drugi zavodi, skupnosti, organizacije, društva in posamezniki,
– organizira in izvaja preventivne programe s področja zasvojenosti, za potrebe pedagoških in svetovalnih delavcev ter šolske mladine v sodelovanju z LAS za preprečevanje zasvojenosti,
– sodeluje pri organizaciji in koordinaciji možnosti javnih in priložnostnih del;
– nudi organizacijsko in tehnično pomoč drugim pravnim oziroma fizičnim osebam, ki izvajajo dejavnost za mladino in vodijo mladinske dejavnosti,
– prireja oziroma organizira strokovne, kulturno-umetniške in zabavne prireditve ter srečanja in druge oblike prostovoljnega dela za mlade,
– organizira kulturne, športne in druge javne prireditve, predavanja, tečaje, seminarje, srečanja, tekmovanja, izlete na vseh področjih interesnega delovanja mladih,
– sodeluje s humanitarnimi organizacijami pri osveščanju mladih oziroma okolja v katerem živijo, sodeluje s šolami, organizacijami, institucijami ter društvi, ki se ukvarjajo s sorodno dejavnostjo, s pedagogi, umetniki, gospodarstveniki, podjetniki in drugimi javnimi delavci v bližnji okolici.
8. člen 
Poleg nalog iz prejšnjih štirih členov opravlja zavod tudi naslednje naloge na področju športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti:
– opravlja in organizira vzdrževanje objektov, delov objektov in naprav, igrišč, opreme in tehnične opreme, ki je v upravljanju zavoda,
– zagotavlja normalno delovanje vseh objektov, ki jih ima v upravljanju, kakor tudi ostalih pripadajočih občinskih objektov,
– skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost delovanja objektov in naprav,
– svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih športnih, kulturnih, turističnih objektov in objektov za mladinske dejavnosti v občini,
– oddaja prostore in tehnično opremo za izvedbo prireditev,
– organizira in izvaja protokolarne, izobraževalne, družabne in druge prireditve v prostorih, s katerimi upravlja,
– usklajuje letni koledar športnih, kulturnih, turističnih prireditev in prireditev za mlade z drugimi prireditelji v občini,
– izvaja gostinske storitve za obiskovalce raznih prireditev, razstav …,
– organizira in izvaja razne oblike izobraževanja (tečaji, seminarji, delavnice ipd.) s področja dejavnosti športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti,
– izdaja tiskano gradivo, video, zvočne in računalniške zapise, ki izhajajo iz poslanstva zavoda ter druge oblike promocijskega materiala s področja dejavnosti zavoda (založništvo),
– prodaja publikacij vseh vrst, likovnih del, izdelkov domače in umetne obrti, informativno-oglaševalskega gradiva, knjig, nosilcev zvoka in videokaset, spominkov, izdelkov domačih proizvajalcev, namenjenih turistom ipd.,
– zbira in daje podatke za potrebe informatike v športu, kulturi, turizmu in na področju mladinskih dejavnosti,
– spremlja in analizira razmere na področju športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti,
– pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za ustanovitelja s področja dejavnosti zavoda, sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in drugimi,
– daje pobude in predloge ustanovitelju.
9. člen 
Zavod lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je le-ta oziroma njen prihodek namenjen opravljanju osnovne dejavnosti, ki jo izvaja zavod.
Med drugim zavod lahko:
– upravlja z drugimi športnimi, kulturnimi, turističnimi objekti in objekti za mladinske dejavnosti na območju občine, katerih zainteresirani lastniki nimajo urejenega celotnega upravljanja ter rednega vzdrževalca,
– izvaja lastno marketinško dejavnost,
– sodeluje pri organiziranju in izvajanju drugih športnih, kulturnih, turističnih in mladinskih dejavnosti, tudi pri organiziranju komercialnih programov, v skladu z zakonom in namembnostjo posameznih prostorov in naprav ter glede na proste časovne in prostorske kapacitete,
– opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno dejavnost zavoda.
S soglasjem ustanovitelja se dejavnost zavoda lahko razširi tudi na območje drugih občin, za kar se sklene posebna pogodba.
10. člen 
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
11. člen 
Naloge, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
01.62
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
17.23
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
18.12
Drugo tiskanje
18.20
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
32.99
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
38.11
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
46.17
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
46.18
Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
46.19
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
47.19
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.41
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 
z računalniškimi napravami in programi
47.42
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah telekomunikacijskimi napravami
47.53
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 
s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
47.59
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
47.61
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 
s knjigami
47.62
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
47.64
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 
s športno opremo
47.65
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 
z igračami in rekviziti za igre in zabavo
47.78
Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z novim blagom
47.79
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
47.81
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.82
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
47.89
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.91
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.99
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.39
Drug kopenski potniški promet
52.10
Skladiščenje
55.10
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.20
Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
55.30
Dejavnost avtokampov, taborov
56.10
Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
56.30
Strežba pijač
58.11
Izdajanje knjig
58.12
Izdajanje imenikov in adresarjev
58.13
Izdajanje časopisov
58.14
Izdajanje revij in druge periodike
58.19
Drugo založništvo
58.21
Izdajanje računalniških iger
58.29
Drugo izdajanje programja
59.11
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.12
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.13
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.14
Kinematografska dejavnost
59.20
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
60.10
Radijska dejavnost
60.20
Televizijska dejavnost
62.01
Računalniško programiranje
62.02
Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.03
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.09
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.11
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.12
Obratovanje spletnih portalov
63.91
Dejavnost tiskovnih agencij
63.99
Drugo informiranje
68.20
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.32
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.20
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
71.11
Arhitekturna in urbanistična dejavnost
71.12
Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
73.11
Dejavnost oglaševalskih agencij
73.12
Posredovanje oglaševalskega prostora
73.20
Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.10
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.20
Fotografska dejavnost
74.30
Prevajanje in tolmačenje
74.90
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.21
Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.22
Dajanje videokaset in plošč v najem
77.29
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
77.33
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.40
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine 
v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
78.10
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
79.11
Dejavnost potovalnih agencij
79.12
Dejavnost organizatorjev potovanj
79.90
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
81.10
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.21
Splošno čiščenje stavb
81.22
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.29
Čiščenje cest in drugo čiščenje
82.11
Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.19
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.30
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.91
Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.99
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
84.11
Splošna dejavnost javne uprave
84.12
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
85.32
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
85.51
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.52
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.59
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
88.91
Dnevno varstvo otrok
90.01
Umetniško uprizarjanje
90.02
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.03
Umetniško ustvarjanje
90.04
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.01
Dejavnost knjižnic in arhivov
91.02
Dejavnost muzejev
91.03
Varstvo kulturne dediščine
93.11
Obratovanje športnih objektov
93.12
Dejavnost športnih klubov
93.13
Obratovanje fitnes objektov
93.19
Druge športne dejavnosti
93.21
Dejavnost zabaviščnih parkov
93.29
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
94.99
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
96.02
Frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost
96.04
Dejavnosti za nego telesa
96.09
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
12. člen 
Zavod upravlja s športnimi, kulturnimi in turističnimi objekti in napravami:
1. Športna dvorana Železniki s pripadajočimi igrišči in objekti (Športni park Dašnica):
parc. št. 592/2, k.o. 2062-Studeno, ID znak: parcela 2062 592/2
parc. št. 593/1, k.o. 2062-Studeno, ID znak: parcela 2062 593/1
parc. št. 594/1, k.o. 2062-Studeno, ID znak: parcela 2062 594/1
parc. št. 594/2, k.o. 2062-Studeno, ID znak: parcela 2062 594/2
2. Plavalni bazen Železniki s pripadajočimi igrišči in objekti:
parc. št. 789/4-del, k.o. 2062-Studeno, ID znak: parcela 2062 789/4
parc. št. 791/2, k.o. 2062-Studeno, ID znak: parcela 2062 791/2
parc. št. 791/4, k.o. 2062-Studeno, ID znak: parcela 2062 791/4
parc. št. 834/13, k.o. 2062-Studeno, ID znak: parcela 2062 834/13
parc. št. 834/29, k.o. 2062-Studeno, ID znak: parcela 2062 834/29
parc. št. 836/14-del, k.o. 2062-Studeno, ID znak: parcela 2062 836/14
3. Plavčeva hiša v Železnikih s pripadajočimi zemljišči in objekti:
parc. št. 148/5, k.o. 2071-Železniki, ID znak: parcela 2071 148/5
Javni zavod lahko upravlja tudi z drugimi objekti, ki jih s sklepom prenese v upravljanje zavodu ustanovitelj.
Javni zavod lahko upravlja tudi z drugim premoženjem, premičnim in nepremičnim, ki ni last ustanovitelja, če se zavod o tem dogovori z zainteresiranimi pravnimi in fizičnimi osebami ter o tem z njimi sklene ustrezno pogodbo ob izrecnem in popolnem predhodnem soglasju ustanovitelja.
IV. ORGANI ZAVODA 
13. člen 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet za šport,
– strokovni svet za kulturo,
– strokovni svet za turizem,
– strokovni svet za mladinske dejavnosti.
Svet zavoda 
14. člen 
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima devet članov:
– štiri predstavnike ustanovitelja Občine Železniki, od katerih je eden predstavnik krajevne skupnosti Železniki, ostali trije morajo zastopati vsak po eno področje (šport, muzejsko dejavnost, turizem),
– enega predstavnika delavcev javnega zavoda,
– štiri predstavnike uporabnikov in zainteresirane javnosti, in sicer po enega s področja športa, kulture, turizma, mladinskih dejavnosti.
Mandatna doba članov sveta traja 4 leta in so po poteku mandata lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Svetu javnega zavoda prične teči mandat z dnem konstituiranja.
Predsednika in namestnika predsednika sveta izvolijo člani na prvi seji sveta. Prvo sejo skliče vršilec dolžnosti direktorja zavoda ali direktor zavoda v roku 30 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta zavoda.
Direktor je dolžan o prenehanju mandata sveta zavoda obvestiti ustanovitelja 90 dni pred potekom mandata članom sveta zavoda.
15. člen 
Predstavnike ustanovitelja zavoda imenuje Občinski svet Občine Železniki na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (komisija pozove liste, ki so zastopane v občinskem svetu Občine Železniki k posredovanju predlogov za tri predstavnike ustanovitelja in krajevno skupnost Železniki k posredovanju predloga za predstavnika krajevne skupnosti Železniki).
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate lahko predlagajo reprezentativni sindikati zavoda ter zaposleni z najmanj tremi podpisi. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljen je kandidat, ki je dobil večino glasov delavcev, ki so volili. Svet zavoda sprejme sklep o izvolitvi predstavnika delavcev zavoda na podlagi poročila volilne komisije.
Postopek za izvolitev predstavnika delavcev v svet zavoda podrobneje ureja statut zavoda. Delavci s posebnimi pooblastili ne morejo biti izvoljeni v svet zavoda.
Predstavnike uporabnikov in zainteresirane javnosti imenuje Občinski svet Občine Železniki na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (komisija pozove športna, kulturna, turistična društva in mladinski svet k posredovanju predlogov). Predstavniki uporabnikov in zainteresirane javnosti v svetu zavoda so hkrati člani strokovnega sveta za svoje področje.
16. člen 
Članu sveta zavoda preneha mandat, oziroma je lahko razrešen pred potekom mandata za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se neopravičeno ne udeleži dveh sej zaporedoma, oziroma treh sej od zadnjih štirih sklicanih,
– pri svojem delu v svetu zavoda vedoma krši predpise,
– ne opravlja svojih nalog, oziroma jih ne opravlja strokovno,
– če ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v svet zavoda, po enakem postopku, kot velja za imenovanje,
– če članu sveta zavoda – predstavniku delavcev – preneha delovno razmerje v javnem zavodu.
Član sveta zavoda se razreši po enakem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen.
17. člen 
V primeru predčasne razrešitve člana sveta zavoda se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po enakem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev novega člana sveta zavoda ni potrebno, če je prenehal mandat enemu članu in se bo mandat celotnega sveta zavoda iztekel v roku 6 mesecev.
18. člen 
Svet zavoda sprejema odločitve iz svoje pristojnosti na sejah.
Seje sklicuje predsednik sveta, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. Predsednik sveta mora sklicati sejo tudi, če to zahtevajo direktor, ustanovitelj ali večina članov sveta zavoda. Če predsednik sveta ne skliče seje, skliče sejo direktor javnega zavoda.
Svet zavoda lahko veljavno sklepa, če je na seji prisotna večina članov sveta zavoda.
Svet zavoda odloča z večino opredeljenih glasov navzočih članov sveta. Člani sveta glasujejo javno z dvigovanjem rok, razen če se odločijo, da o posameznem predlogu odločitve glasujejo tajno.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s statutom zavoda.
19. člen 
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda, v kolikor ta odlok ne določa pristojnosti za sprejem s strani drugih organov zavoda,
– sprejema analize in razvojne usmeritve dejavnosti zavoda,
– sprejema letni poslovni načrt (program izvajanja dejavnosti, uporabo objektov in uporabnike, razmerja zavoda do uporabnikov itd.),
– spremlja izvrševanje sprejetih programov in najmanj dvakrat letno poroča ustanovitelju o delu zavoda,
– sprejema finančni načrt, ki mora biti predhodno usklajen z ustanoviteljem, realizacijo finančnega načrta in letno poslovno poročilo zavoda ter načrt razvojnih programov,
– predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitev dejavnosti,
– sprejema statut zavoda v soglasju z ustanoviteljem, skrbi za izvajanje sklepov pristojnega organa,
– sprejema cenik storitev s soglasjem ustanovitelja,
– predlaga kriterije za delitev finančnih sredstev iz proračuna,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– odloča o pritožbah delavcev v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi iz delovnega razmerja,
– razpisuje volitve v svet zavoda,
– ocenjuje delo direktorja,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem ustanovitelja,
– imenuje člane strokovnih svetov,
– imenuje stalne ali občasne komisije in druga delovna telesa za posamezna vprašanja iz svoje dejavnosti,
– predlaga revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor, pooblaščen s strani ustanovitelja,
– odloča o najetju kreditov v skladu s predpisi ter z izrecnim predhodnim soglasjem ustanovitelja,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– opravlja druge z zakonom in tem odlokom ter statutom določene naloge.
Direktor 
20. člen 
Poslovni organ zavoda je direktor, ki organizira in vodi delo in poslovanje zavoda ter predstavlja in zastopa zavod brez omejitev v okviru dejavnosti, za katero je zavod registriran.
Direktor predstavlja in zastopa zavod v pravnem prometu samostojno in brez omejitev, ne sme pa razpolagati z nepremičnim premoženjem, s katerim upravlja zavod, kar je v pristojnosti ustanovitelja.
Sporočila javnosti posreduje direktor oziroma druga oseba, ki je direktor pooblasti.
Direktor mora pri svojem delu ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in je dolžan varovati poslovno skrivnost zavoda.
Direktor mora zagotoviti in je odgovoren, da zavod posluje v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.
Direktor je odgovoren zavodu za škodo, ki je nastala zaradi njegovega nevestnega in nezakonitega ravnanja ali za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njegove obveznosti.
Pristojnosti direktorja podrobneje opredeljuje statut zavoda.
21. člen 
Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
– da ima organizacijske sposobnosti (reference o dosedanjem delu),
– da predloži program in vizijo poslovanja javnega zavoda za mandatno obdobje.
Pogodbo o zaposlitvi sklene z direktorjem svet zavoda, in sicer za določen čas, čas trajanja mandata.
Mandat direktorja traja 5 let, in je lahko po preteku mandatne dobe ponovno imenovan.
Če se na razpis na delovno mesto direktorja ne prijavi nihče, ali če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni izbran, se razpis ponovi.
Za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega razpisa, vendar največ za 1 leto, imenuje svet zavoda vršilca dolžnosti direktorja.
22. člen 
Direktorju lahko predčasno preneha mandat če:
– iz razlogov, določenih v predpisih o javnih zavodih (med drugim: če direktor sam zahteva razrešitev; če nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu),
– če neutemeljeno ne uresničuje sklepov sveta zavoda,
– če ne ravna po veljavnih predpisih in notranjih aktih zavoda,
– če z nepravilnim ali nevestnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje naloge tako, da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– zaradi bistvenih sprememb dejavnosti, zaradi katere je ustanovljen zavod.
V primeru predčasnega prenehanja mandata razreši direktorja svet zavoda.
V primerih predčasnega prenehanja mandata direktorja opravlja njegovo funkcijo do nastopa mandata novega direktorja oseba, ki jo svet zavoda za opravljanje teh nalog izrecno pooblasti.
23. člen 
Pristojnosti direktorja:
– načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– sprejema akt o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– predlaga svetu zavoda v sprejem druge splošne akte,
– poroča ustanovitelju in svetu javnega zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– po sprejemu poročila za preteklo leto poroča občinskemu svetu o svojem delu,
– pripravi letni poslovni načrt, finančni načrt, realizacijo finančnega načrta, letno poslovno poročilo ter načrt razvojnih programov,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in drugih organov,
– oblikuje predloge dodatnih programov in dodatnih storitev,
– skrbi za trženje blaga in storitev in daje predloge za cene blaga in storitev,
– skrbi za promocijo zavoda,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
– zagotavlja javnost dela,
– določa podatke, ki se štejejo za poslovno tajnost,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev v skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo preko polnega delovnega časa,
– določa plače, delovno uspešnost in napredovanje delavcev v skladu s predpisi,
– imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti,
– opravlja druga dela in naloge, ki jih določajo zakon in drugi predpisi, ta akt, statut zavoda in splošni akti javnega zavoda.
Sistemizacija delovnih mest in kadrovski načrt morata biti usklajena s finančnim načrtom zavoda.
Strokovni sveti 
24. člen 
Zavod ima 4 strokovne svete, in sicer za šport, kulturo, turizem in mladinske dejavnosti.
Strokovni svet zavoda sestavljajo strokovni delavci zavoda in predstavniki zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov s področja športa, kulture (muzejske dejavnosti), turizma in mladinske dejavnosti.
Predstavnik uporabnikov v svetu zavoda s področja športa je hkrati član strokovnega sveta za šport, predstavnik uporabnikov v svetu zavoda s področja kulture je hkrati član strokovnega sveta za kulturo, predstavnik uporabnikov v svetu zavoda s področja turizma je hkrati član strokovnega sveta za turizem, predstavnik uporabnikov v svetu zavoda s področja mladinskih dejavnosti je hkrati član strokovnega sveta za mladinske dejavnosti.
Svet zavoda imenuje preostale člane strokovnih svetov na predlog uporabnikov s področja športa, kulture, muzejske dejavnosti, turizma in mladinskih dejavnosti.
Sestava in način oblikovanja, mandat, naloge in pristojnosti strokovnih svetov se določijo s statutom in v skladu z zakonom.
Članstvo v strokovnem svetu je nezdružljivo s funkcijo direktorja zavoda.
25. člen 
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih sestavo, postopek, izvolitev oziroma imenovanje, pristojnosti ter način dela določa statut zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
26. člen 
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti na osnovi letnega poslovnega načrta:
– iz sredstev proračuna ustanovitelja,
– iz drugih javnih sredstev,
– iz sredstev evropskih skladov,
– s prodajo storitev uporabnikom,
– z dotacijami, sponzorstvi, darili in iz drugih zakonitih virov, na način in pod pogoji določenimi z zakonom in statutom javnega zavoda.
Zavod pridobi sredstva tudi z oddajo lastnega premoženja v najem in jih v celoti vlaga v vzdrževanje in investicijsko gradnjo objektov ter posodabljanje delovnih sredstev za izvajanje dejavnosti zavoda.
27. člen 
Zavod pridobi proračunska sredstva na podlagi dogovorjenega in finančno ovrednotenega letnega poslovnega načrta, ki je občinskega in nacionalnega pomena, kar ustanovitelj vsako leto določi v proračunu.
Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja ali drugih pravnih in fizičnih oseb v skladu s tretjim odstavkom 12. člena tega odloka.
Zavod je dolžan upravljati s premoženjem ustanovitelja in drugih pravnih in fizičnih oseb s skrbnostjo dobrega gospodarja ter voditi evidenco o tem premoženju.
28. člen 
Zavod za vsako od štirih področij dejavnosti vodi evidenco prihodkov in odhodkov ločeno po stroškovnih mestih.
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja izključno za obnovo, vzdrževanje in razvoj objektov, s katerimi upravlja in za razvoj dejavnosti. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
O načinu kritja izgube, ki je ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanovitelj na predlog direktorja, in sicer le za obseg dejavnosti športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti, dogovorjenega z ustanoviteljem v letnem proračunu.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
29. člen 
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
30. člen 
Javni zavod je samostojna pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun, ne more pa sklepati pravnih poslov pridobitve oziroma razpolaganja z nepremičninami.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Zavod se lahko zadolžuje samo za opravljanje svoje dejavnosti, vendar izključno samo, če za to pridobi predhodno izrecno soglasje ustanovitelja.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN JAVNEGA ZAVODA 
31. člen 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v občinskem proračunu namenjena za delo in dejavnost zavoda v letu, ko je obveznost nastala.
Občinski svet Občine Železniki ima v imenu ustanovitelja do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– sprejema akt o ustanovitvi in njegove spremembe,
– daje soglasje k statutu, k statusnim spremembam in spremembam dejavnosti,
– imenuje člane sveta zavoda – predstavnike ustanovitelja in predstavnike uporabnikov,
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– daje soglasje k zadolževanju zavoda.
Župan ima v imenu ustanovitelja naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda s programi ustanovitelja,
– daje soglasje k letnemu poslovnemu načrtu zavoda in finančnemu načrtu zavoda,
– daje soglasje k statutu zavoda,
– daje soglasje k zaključnemu računu zavoda in k poročilu o delu zavoda, iz osnovne in druge dejavnosti zavoda,
– sprejema ukrepe, s katerim zagotavlja zavodu opravljanje dejavnosti,
– daje soglasje k aktu o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest, če ni z zakonom drugače določeno,
– druge zadeve vezane na ustanoviteljstvo.
32. člen 
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja dvakrat letno o rezultatih poslovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom.
Zavod je dolžan ustanovitelju:
– vsako leto najmanj dvakrat poročati o izvrševanju letnega poslovnega načrta in razvoja zavoda,
– vsako leto predložiti letno poslovno poročilo in poročilo o realizaciji finančnega načrta ter letni poslovni načrt,
– posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter podatke za statistične namene,
– omogočiti vpogled v poslovne knjige.
VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
33. člen 
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
S statutom se podrobneje ureja zlasti:
– organizacija in način poslovanja zavoda,
– pristojnosti organov zavoda,
– pooblastila za zastopanje in podpisovanje,
– volitve članov v organe zavoda,
– odnos med zavodom, društvi in zainteresirano javnostjo na področju športa, kulture in turizma in mladinskih dejavnosti.
Drugi notranji akti javnega zavoda so:
– poslovni načrt,
– akt o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest,
– kadrovski načrt,
– navodilo o žigih,
– pravilnik o splošnih pogojih poslovanja,
– letni delovni načrt javnega zavoda,
– pravilnik o varovanju osebnih podatkov,
– pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti,
– pravilnik o varstvu pri delu,
– varnostna ocena s požarnim redom,
– drugo.
34. člen 
Podrobnejšo organizacijo dela in sistemizacijo delovnih mest določa vršilec dolžnosti direktorja zavoda ali direktor zavoda s splošnim aktom, ki začne veljati, ko da nanj soglasje ustanovitelj.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
35. člen 
Svet zavoda, strokovni sveti zavoda in direktor zavoda nadaljujejo z delom do izteka mandata, za katerega so bili imenovani ali izvoljeni.
36. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod Ratitovec (Uradni list RS, št. 50/06, 104/06, 61/08, 53/13), ki ga v celoti nadomesti ta odlok.
37. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-7/2021-016
Železniki, dne 16. decembra 2021
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti