Uradni list

Številka 203
Uradni list RS, št. 203/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 203/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4142. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o licenci osebja službe letalske meteorologije, stran 12987.

  
Na podlagi petega odstavka 43. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o licenci osebja službe letalske meteorologije 
1. člen 
V Pravilniku o licenci osebja službe letalske meteorologije (Uradni list RS, št. 66/18 in 82/20) se 12. člen spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(pooblastilo inštruktorja) 
Na podlagi veljavnega pooblastila lahko inštruktor:
– vodi praktični del strokovnega usposabljanja za pridobitev pooblastila,
– izvaja preverjanja med usposabljanjem na delovnem mestu in ocenjuje pripravljenost kandidatov za pristop k zaključnemu izpitu za pridobitev pooblastila,
– izvaja osvežitvena usposabljanja,
– ocenjuje strokovno usposobljenost v primeru prekinitve izvajanja privilegijev iz ustreznega pooblastila za več kot 12 mesecev in
– ocenjuje predhodno strokovno usposobljenost imetnika ustreznega pooblastila za obnovo le-tega.«.
2. člen 
V 26. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko imetnik pooblastila inštruktor izvaja privilegije iz pooblastila, če ima vpisano veljavno pooblastilo prognostik ali opazovalec.«.
3. člen 
V 27. členu se v drugem odstavku tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– če je znotraj veljavnosti pooblastila prišlo do prekinitve izvajanja privilegijev iz pooblastila za več kot 12 mesecev, se priloži potrdilo inštruktorja, ki je preveril strokovno usposobljenost imetnika licence in s tem ocenil njegove trenutne kompetence (znanja in spretnosti) ter da je imetnik licence opravil vse obveznosti na podlagi te ocene.«.
4. člen 
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen
(zahteve za obnovo pooblastila) 
(1) Imetniku licence, ki mu je veljavnost pooblastila potekla, se to lahko obnovi, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– imetnik licence ima veljavno zdravniško spričevalo,
– dano je potrdilo inštruktorja, ki je preveril predhodno strokovno usposobljenost imetnika licence in s tem ocenil njegove trenutne kompetence (znanja in spretnosti) ter da je imetnik licence opravil vse obveznosti na podlagi te ocene, in
– dana je izjava vodje letalske šole, da je imetnik licence izvajal privilegije iz pooblastila v trajanju najmanj 180 ur v obdobju 18 mesecev neposredno pred oddajo vloge za obnovo pooblastila.
(2) Če pogoj iz tretje alineje prejšnjega odstavka ni izpolnjen, lahko imetnik licence veljavnost pooblastila obnovi, če opravi individualno strokovno usposabljanje, ki ga določi vodja letalske šole na predlog inštruktorja z ustreznim pooblastilom. Usposabljanje obsega relevantne teoretične vsebine ter praktični del usposabljanja v trajanju najmanj 80 ur v skladu z drugim odstavkom 4. člena tega pravilnika. Usposabljanje se zaključi z oceno strokovne usposobljenosti. Poleg veljavnega zdravniškega spričevala imetnika licence se vlogi priložita potrdilo inštruktorja o oceni strokovne usposobljenosti in izjava vodje letalske šole, da je z individualnim strokovnim usposabljanjem imetnik licence opravil določeno število ur usposabljanja.
(3) Za obnovo pooblastila inštruktor mora imetnik licence:
– imeti veljavno najmanj eno pooblastilo,
– imeti veljavno zdravniško spričevalo,
– predložiti izjavo vodje letalske šole, da je v obdobju 36 mesecev neposredno pred oddajo vloge za obnovo pooblastila izvedel vsaj eno izmed nalog iz 12. člena tega pravilnika, ali predložiti potrdilo o udeležbi na osvežitvenem usposabljanju s področja pedagoško-andragoških znanj v obdobju treh mesecev neposredno pred vložitvijo vloge za obnovo pooblastila.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-599/2021/24
Ljubljana, dne 21. decembra 2021
EVA 2021-2430-0128
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti