Uradni list

Številka 203
Uradni list RS, št. 203/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 203/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4135. Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023, stran 12980.

  
Na podlagi devetega in enajstega odstavka 65. člena ter za izvrševanje 63. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa način priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna države in občin ter metodologijo spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023.
2. člen 
(priprava kadrovskega načrta) 
(1) Kadrovske načrte posrednih uporabnikov proračuna države in občin pripravijo njihovi predstojniki.
(2) Kadrovski načrt mora biti usklajen s finančnim načrtom in ga je mogoče uresničiti v obsegu sredstev za stroške dela v finančnem načrtu.
(3) Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt tako, da število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim odstavkom 65. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2223).
3. člen 
(vsebina kadrovskega načrta) 
(1) Kadrovski načrt zajema preglednice in obrazložitev ter se pripravi tako, da vsebuje vse dele, določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) V preglednicah kadrovskega načrta se navedejo število zaposlenih 1. januarja posameznega leta in načrtovano število zaposlenih 1. januarja naslednje leto po posameznih virih financiranja, skupno število zaposlenih po vseh virih financiranja, skupno število zaposlenih po virih financiranja iz 1., 2., 3. in 4. točke ter skupno število zaposlenih iz 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točke prvega odstavka 65. člena ZIPRS2223.
(3) Načrtovano število zaposlenih iz prejšnjega odstavka obsega:
– dovoljeno število zaposlenih, za katere se plače financirajo iz virov, določenih v 1., 2., 3. in 4. točki prvega odstavka 65. člena ZIPRS2223;
– oceno predvidenega števila zaposlenih, ki se financirajo iz virov, določenih v 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točki prvega odstavka 65. člena ZIPRS2223.
(4) Pri pripravi kadrovskih načrtov se upošteva metodologija spremljanja izvajanja kadrovskih načrtov iz 4. člena te uredbe.
4. člen 
(spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov) 
(1) V izvajanje kadrovskih načrtov spadajo:
1. zaposleni za nedoločen čas, od katerih se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje;
2. zaposleni za določen čas, od katerih se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje;
3. delovna mesta zaposlenih, napotenih v mednarodne civilne misije, mednarodne organizacije, druge organizacije in organe Evropske unije.
(2) Število zaposlenih iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka se na polni delovni čas izračuna tako, da se delovni čas več zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas, sešteva do polnega delovnega časa.
(3) Če se posamezni zaposleni financirajo iz različnih virov financiranja, se v izvajanju kadrovskih načrtov njihova zaposlitev prikaže v deležih.
(4) V izvajanje kadrovskih načrtov ne spadajo:
1. zaposleni za nedoločen čas za popolnitev do polnega delovnega časa zaposlenega, ki delajo krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
2. zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne zaposlene in se sredstva za njihova nadomestila plač ne zagotavljajo iz sredstev uporabnika proračuna za čas:
a) odsotnosti na podlagi predpisov, ki urejajo starševsko varstvo;
b) bolniške odsotnosti, daljše od 30 delovnih dni.
(5) Posredni uporabniki proračuna spremljajo izvajanje kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih iz tretjega odstavka prejšnjega člena ter najpozneje do 18. dne v mesecu poročajo o stanju števila zaposlenih na 1. januar, 1. april, 1. julij in 1. oktober v informacijski sistem za pošiljanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP), ki je vzpostavljen pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).
KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21) v delu, ki se nanaša na leto 2022.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-40/2021
Ljubljana, dne 23. decembra 2021
EVA 2021-3130-0063
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti