Uradni list

Številka 204
Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021

Kazalo

4182. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek, stran 13153.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 8. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 18. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek 
1. člen 
Cene programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Dolenjske Toplice, enota Vrtec Gumbek se določijo s 1. 1. 2022 in znašajo mesečno:
v EUR na otroka
– I. starostno obdobje
534,66
– II. starostno obdobje 
390,61
– kombinirani oddelek (2–4 leta, 3–4 leta)
440,68
2. člen 
Staršem otrok, za katere je Občina Dolenjske Toplice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v dnevni program v javnih vrtcih ali vrtcih s koncesijo, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo za 7 % nižjo ceno programa njim določenega dohodkovnega razreda.
Dodatno znižanje iz prvega odstavka tega člena velja, če je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. V kolikor sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz iste družine, dodatno znižanje velja samo za najstarejšega otroka.
3. 
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške prehrane v sorazmernem deležu s plačilom, določenim z odločbo o višini plačila za program vrtca. Mesečni znesek prehrane za otroke, upoštevane v cenah programov, znaša 86,90 EUR mesečno (3,95 EUR na dan). Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka.
Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do osme ure, vrtec zniža ceno programa za stroške prehrane z istim dnem najave v sorazmernem deležu plačila vrtca. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka. V primeru, da starši ne javijo odsotnosti otrok, se odbitek za hrano upošteva pri obračunu z naslednjim dnem, in sicer po dejanski evidenci vrtca.
4. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Dolenjske Toplice dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko enkrat letno uveljavljajo dodatno olajšavo v primeru, ko gre za napovedano nepretrgano odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca od 1. 6. do 31. 8. koledarskega leta. Plačilo staršev v tem primeru znaša 50 % njim določenega prispevka plačila programa vrtca. O odsotnosti starši obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom odsotnosti.
V primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi utemeljenih zdravstvenih razlogov nad 30 dni, lahko starši uveljavljajo rezervacijo za največ 90 dni skupaj v koledarskem letu. Za čas odsotnosti starši plačajo 30 % njim določenega prispevka plačila programa vrtca. Rezervacijo zaradi utemeljenih zdravstvenih razlogov starši uveljavljajo na osnovi oddane vloge, kateri mora biti predložena ustrezna zdravniška dokumentacija oziroma zdravniško potrdilo. Vlogo oddajo najkasneje v roku 5 delovnih dni po zaključku odsotnosti na naslov vrtca. Vlogo za to rezervacijo lahko oddajo starši, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju Občine Dolenjske Toplice. O upravičenosti do ustrezno znižanega plačila odloči vrtec po predhodnem soglasju občinske uprave.
Dodatno olajšavo lahko uveljavljajo starši, ki imajo v vrtec vključenega samo enega otroka in starši, ki imajo v vrtec vključenih več otrok hkrati, vendar le za starejšega otroka, za mlajše otroke pa olajšave ne morejo uveljaviti.
5. člen 
Vsaka začeta ura nad 9 ur prisotnosti otroka se obračuna v vrednosti 4,50 EUR, vsaka začeta ura po zaključenem poslovnem času vrtca se obračuna v vrednosti 6,00 EUR.
6. člen 
Pri oblikovanju oddelkov za novo šolsko leto, starši za novo vpisane otroke plačajo vpisnino v višini prvega plačilnega razreda za program, v katerega bo otrok vključen. Vpisnina se plača ob podpisu pogodbe o vpisu otroka v vrtec. V kolikor starši otroka ne vključijo v vrtec, se vpisnina ne vrne.
7. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno izobraževalnem zavodu Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek št. 032-18(0106)/2015-17 z dne 17. 6. 2015 (Uradni list RS, št. 48/15) in spremembe tega sklepa (Uradni list RS, št. 86/16, 59/17 in 103/20).
8. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene pa se uporabljajo od 1. 1. 2022 dalje.
Št. 032-24/2021-10
Dolenjske Toplice, dne 15. decembra 2021
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti