Uradni list

Številka 204
Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021

Kazalo

4194. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Postojna, stran 13164.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 115. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/070, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 21. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E 
Statuta Občine Postojna 
1. člen 
V Statutu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) se v 3. členu črta del besedila, ki se glasi: »po njenem predhodnem soglasju/po predhodnem soglasju občinskega sveta«.
2. člen 
V sedmi točki prvega odstavka 7. člena se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– podeljuje enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka.«
V drugi alineji 12. točke se besedna zveza »denarne kazni« nadomesti z besedo »globe«.
3. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občinski svet in ostali organi občine, ki sprejemajo odločitve na sejah, lahko veljavno odločajo, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta ali drugega organa občine.
(2) Občinski svet in ostali organi občine sprejemajo odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če ni v zakonu ali tem statutu določeno drugače.«
4. člen 
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z občinskim glasilom, uradno spletno stranjo občine, tiskovnimi konferencami, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih organov.«
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine o njihovih pravicah in obveznostih.«
5. člen
Drugi stavek tretjega odstavka 14. člena se črta.
6. člen 
V peti alineji drugega odstavka 16. člena se črta del besedila, ki se glasi: »daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in«.
Enajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– sprejme načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine v zvezi s pridobivanjem, razpolaganjem in odtujevanjem le-tega,«.
V štirinajsti alineji se črta del besedila, ki se glasi: »ter v soglasju z ministri, pristojnimi za posamezna področja, določa plačne razrede za določitev plač ravnateljev ali direktorjev javnih zavodov, agencij in javnih skladov«.
7. člen 
Tretji odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan oziroma pooblaščeni član občinskega sveta ne morejo voditi že sklicane seje, vodi sejo najstarejši član občinskega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet.«
8. člen 
Peti odstavek 20. člena se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek, dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek in dosedanji osmi odstavek postane sedmi odstavek.
9. člen 
V prvem odstavku 22. člena se črta beseda »Predčasno«.
Drugi, tretji, četrti in peti odstavek se črtajo.
10. člen 
V prvem odstavku 23. člena se na koncu stavka črta piko in doda naslednje besedilo: »kot stalno delovno telo.«
Tretja alineja tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačili ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih teles ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,«.
11. člen 
Tretji odstavek 29. člena se črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
»O svoji odločitvi je župan dolžan obvestiti komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja«.
12. člen 
V drugem odstavku 30. člena se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– odloči in sklene pravni posel ravnanja s stvarnim premoženjem občine,«.
13. člen 
V prvem stavku prvega odstavka 34. člena se beseda »najmanj« nadomesti z besedo »največ«.
V drugem stavku se beseda »podžupana(e)« nadomesti z besedo »podžupana«.
Tretji stavek četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Če župan ne določi, kateri izmed podžupanov začasno opravlja funkcijo župana v primeru predčasnega prenehanja njegovega mandata, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo.«
Drugi stavek petega odstavka se črta.
14. člen 
Prvi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot tudi noben izmed podžupanov ne more opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet.«
15. člen 
V prvem odstavku 37. člena se črta beseda »Predčasno«.
Drugi, tretji in četrti odstavek se črtajo.
Dosedanji peti odstavek postane drugi odstavek.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta.«
16. člen 
V prvi alineji drugega odstavka 38. člena se beseda »razpolaganjem« nadomesti z besedo »ravnanjem«.
17. člen 
V šestem odstavku 40. člena se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
18. člen 
Šesti odstavek 41. člena se črta.
19. člen 
V 43. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Član nadzornega odbora mora biti pozoren na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se mu izogne. Član nadzornega odbora svoje funkcije ali službe ne sme uporabiti zato, da bi sebi ali komu drugemu uresničil kakšen nedovoljen zasebni interes.«
20. člen 
Drugi odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik nadzornega odbora pošlje osnutek poročila o nadzoru ostalim članom nadzornega odbora in skliče sejo najpozneje v roku 8 dni od posredovanega osnutka poročila o nadzoru.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Osnutek poročila sprejme nadzorni odbor.«
Četrti odstavek se črta.
21. člen 
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadzorni odbor pošlje nadzorovanemu organu osnutek poročila o nadzoru najpozneje v roku osmih dni po njegovem sprejemu. Nadzorovani organ ima pravico v roku petnajstih dni od prejema osnutka poročila o nadzoru odgovoriti na posamezne navedbe (odzivno poročilo). Nadzorni odbor o odzivnem poročilu odloči v petnajstih dneh od njegovega prejema.
(2) Po odločitvi o odzivnem poročilu sprejme nadzorni odbor takoj ali najkasneje v roku petnajstih dni poročilo s priporočili in predlogi, ki je dokončni akt odbora. Sprejeto poročilo pošlje v osmih dneh nadzorovanemu organu, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu.«
22. člen 
Prvi odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine, ki so določene z aktom, ki ga sprejme pristojni minister.«
Drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek se črtajo.
23. člen 
V drugem odstavku 47. člena se besedi »nadzorovana oseba« nadomestita z besedama »nadzorovani organ«.
24. člen 
Prvi stavek 48. člena se spremeni tako, da se glasi: »Nadzorovani organ je dolžan spoštovati priporočila in predloge nadzornega odbora.«
25. člen 
V tretjem stavku tretjega odstavka 51. člena se za besedo »strokovnjaka« namesto vejice postavi piko in črta del besedila, ki sledi in se glasi: »ne pa, ko se opira na poročilo notranje revizijske službe.«
26. člen 
59. člen se črta.
27. člen 
61. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči, če je zaposleni pooblaščen za odločanje v upravnih zadevah.
(2) O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan, o izločitvi župana pa odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odločita.«
28. člen 
Dvanajsta alineja 65. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– dajejo mnenja k odločitvam o ravnanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog.«
29. člen 
V prvi alineji prvega odstavka 66. člena se črta del besedila, ki se glasi: »če z odlokom občine ni drugače določeno,«.
Tretja alineja prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»– skrbijo za vzdrževanje krajevnih cest in drugih javnih površin,«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Z odlokom se podrobneje določijo naloge in način izvajanja nalog iz prejšnjega odstavka, ki se prenesejo v izvajanje krajevni skupnosti.«
30. člen 
Peti odstavek 68. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Član sveta krajevne skupnosti ne more biti župan, podžupan, član nadzornega odbora občine in javni uslužbenec v občinski upravi. Določbe zakona in tega statuta, ki urejajo prenehanje mandata članu občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje mandata člana sveta ožjega dela občine.«
31. člen 
V prvem odstavku 69. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče predsednik sveta KS zadnjega mandata najkasneje dvajset dni po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti, vodi pa jo najstarejši član sveta oziroma drug član, ki ga na predlog najstarejšega člana, določi svet.«
V tretjem odstavku se pred besedo »glasov« doda besedo »opredeljenih«.
32. člen 
Tretji odstavek 70. člena se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
33. člen 
V prvem odstavku 73. člena se črtata besedi »s samoprispevkom«.
34. člen 
Prvi odstavek 74. člena se črta.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane prvi odstavek, se pred besedo »ukine« črta besedo »tudi«.
35. člen 
Prvi odstavek 84. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma s podpisovanjem na seznamu ali z osebnim podpisovanjem.«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»O načinu dajanja podpore odloči župan z aktom, s katerim določi obrazec seznama ali obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem in rok za zbiranje podpisov. Obrazca morata vsebovati jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Osebno podpisovanje se izvaja na upravni enoti, na območju katere je občina, v kateri se zbirajo podpisi v podporo zahtevi za razpis referenduma. Upravna enota preveri in potrdi tudi pravilnost navedbe osebnih podatkov volivca na seznamu in njegovo volilno pravico. Glede postopka dajanja podpore zahtevi za razpis referenduma z osebnim podpisovanjem se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja referendum in ljudsko iniciativo.«
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Volivci lahko dajo svojo podporo zahtevi za razpis referenduma tudi preko enotnega državnega portala eUprava s kvalificiranim elektronskim podpisom. Za oddajo podpore zahtevi preko enotnega državnega portala eUprava se uporabljajo določbe zakona, ki ureja referendum in ljudsko iniciativo.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
36. člen 
Drugi odstavek 86. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni akt ali njegove posamezne določbe so na referendumu zavrnjeni, če proti glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti splošnemu aktu ali njegovim posameznim določbam glasuje najmanj petina vseh volivcev.«
37. člen 
V drugem odstavku 92. člena se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– na drug način, določen v skladu z zakonom.«
38. člen 
V prvem in drugem odstavku 101. člena se beseda »pravobranilstvo« v različnih sklonih nadomesti z besedo »odvetništvo« v ustreznem sklonu.
V tretjem odstavku se besedna zveza »skupni organ občinskega pravobranilstva« nadomesti z besedno zvezo »medobčinsko odvetništvo«.
39. člen 
Tretji odstavek 102. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za odločanje o pridobivanju, razpolaganju in odtujevanju stvarnega premoženja občine je pristojen občinski svet.«
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Prodaja ali zamenjava stvarnega premoženja v lasti občine se izvede po postopku in na način, ki ga določa zakon in predpisi, ki veljajo za ravnanje s stvarnim premoženjem občine.«
Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
40. člen 
V 104. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Občina lahko v postopku priprave predloga proračuna določi višino sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki jih predlagajo občani. O predlaganih projektih občina izvede posvetovanja z občani najkasneje do predložitve proračuna občinskemu svetu v sprejem.«
41. člen 
Tretji odstavek 114. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kadar ne odloči z drugim aktom, lahko sprejme občinski svet sklep, odredbo in navodilo, ki je lahko splošni ali posamični akt.«
42. člen 
Drugi odstavek 115. člena se črta.
43. člen 
V drugem odstavku 119. člena se besedi »uradnem glasilu« nadomestita z besedno zvezo »Uradnem listu Republike Slovenije«.
44. člen 
Naslov IX. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »POVEZOVANJE OBČINE«.
45. člen 
Prvi odstavek 122. člena se črta.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane prvi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Pokrajina se ustanovi z zakonom.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»O povezovanju občine v združenja in druge oblike povezovanja odloča občinski svet.«
46. člen 
Prvi odstavek 128. člena se spremeni tako, da se glasi: »Nadzor nad zakonitostjo splošnih in posamičnih aktov ureja zakon.«
Drugi, tretji in četrti odstavek se črtajo.
47. člen 
Te spremembe in dopolnitve Statuta Občine Postojna se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-7/2007
Postojna, dne 15. decembra 2021
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti