Uradni list

Številka 204
Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021

Kazalo

4179. Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani v obdobju januar–marec 2022, stran 13150.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 98. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je župan Občine Dol pri Ljubljani dne 17. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani v obdobju januar–marec 2022 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 2022 do 31. marca 2022 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2021. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 (Uradni list RS, št. 30/21, 97/21 in 162/21; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
II. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina / Podskupina kontov / K2 / K3
Proračun 
januar–marec 2021
I.
PRIHODKI
7
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.462.810
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.429.810
70
DAVČNI PRIHODKI
1.313.387
700 Davki na dohodek in dobiček
950.000
703 Davki na premoženje
327.725
704 Domači davki na blago in storitev
28.162
706 Drugi davki in prispevki
7.500
71
NEDAVČNI PRIHODKI
116.423
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
31.273
711 Takse in pristojbine
3.550
712 Globe in druge denarne kazni
6.600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
20.000
714 Drugi nedavčni prihodki
55.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
33.000
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
33.000
II.
ODHODKI
4
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.121.533
40
TEKOČI ODHODKI
404.183
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
93.131
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
15.505
402 Izdatki za blago in storitve
265.947
403 Plačila domačih obresti
2.600
409 Rezerve
27.000
41
TEKOČI TRANSFERI
495.050
410 Subvencije
13.250
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
269.750
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
46.250
413 Drugi tekoči domači transferi
165.800
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
222.300
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
222.300
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
341.277
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK
343.877
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK
530.577
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje 
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
52.500
55
ODPLAČILA DOLGA
52.500
550 Odplačila domačega dolga
52.500
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
288.777
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–52.500
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–341.277
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
1.700.000
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov. Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna in načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani.
III. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme zadolževati.
V. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine), uporablja pa se od 1. januarja 2022 dalje.
Št. 410-0003/2021-6
Dol pri Ljubljani, dne 17. decembra 2021
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti