Uradni list

Številka 204
Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021

Kazalo

4178. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dobje, št. 1 (SD OPN), stran 13148.

  
Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 7. in 24. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18) je župan Občine Dobje dne 17. decembra 2021 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dobje, št. 1 (SD OPN) 
1. člen 
(vsebina in pravna podlaga) 
(1) Občina Dobje ima veljaven Občinski prostorski načrt (Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobje (Uradni list RS, št. 20/17)). S tem sklepom župan Občine Dobje določa začetek in način priprave njegovih prvih sprememb, tj. Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Dobje, št. 1 (v nadaljevanju: SD OPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo SD OPN je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2).
(3) S tem sklepom se potrdi oziroma določi:
– potrditev izhodišč za pripravo SD OPN,
– območje in predmet načrtovanja,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– vrsto postopka,
– okvirne roke za pripravo SD OPN in njegovih posameznih faz,
– navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj,
– načrt vključevanja javnosti in
– seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja.
2. člen 
(potrditev izhodišč) 
S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo SD OPN, pripravljenih in razgrnjenih v novembru in dopolnjenih v decembru 2021.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje načrtovanja je Občina Dobje.
(2) Predmet načrtovanja SD OPN so potrebe občine, potrebe nosilcev urejanja prostora in zasebne potrebe. Predmet načrtovanja SD OPN so predvsem:
– izkazanih potreb za razvoj stanovanjske gradnje (širitev stavbnih zemljišč za možnost gradnje individualnih stanovanjskih objektov),
– izboljšanju prostorskih pogojev za razvoj dejavnosti v odprtem prostoru (razvoj kmetijske dejavnosti, turizma in rekreacije),
– načrtovanje opremljanja zemljišč z GJI in razvoja družbene infrastrukture,
– uskladitev tekstualnega in grafičnega dela dokumenta zaradi izdelane strokovne podlage s področja poplavne ogroženosti ter uskladitev določil glede poplavne varnosti v občini,
– izboljšanju dostopnosti interneta, pokritost z mobilnim omrežjem,
– odprava ugotovljenih nepravilnosti in nejasnosti v tekstualnem in grafičnem delu ter njegovih prilogah,
– potrebe nosilcev urejanja prostora in
– drugo.
(3) V sklopu SD OPN bo občina zasledovala zastavljene strateške cilje in usmeritve prostorskega razvoja, ki se bistveno ne bodo spreminjali. Uskladile, dopolnile oziroma posodobile se bodo usmeritve, ki se bodisi nanašajo na že realizirane cilje, so posledica potrebnih sistemskih sprememb zaradi spremenjenih predpisov, pravnih režimov ali novih dejstev v prostoru.
(4) Strokovne podlage za določitev ureditvenih območij naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij se ne pripravlja, saj se k SD OPN pristopa na podlagi 99. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP, v nadaljevanju: PKP6).
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev za potrebe občine) 
(1) Način pridobitve strokovnih rešitev za potrebe občine iz prejšnjega člena je izdelava ustreznih strokovnih podlag skladno s 60. in 62. členom ZUreP-2, ki jih zagotovi Občina Dobje. Pri tem bo smiselno upoštevala določila veljavnega OPN ter že izdelane strokovne podlage.
(2) Pri pripravi SD OPN se upošteva vsebine naslednjih že izdelanih strokovnih podlag:
– Poročilo o prostorskem razvoju (Kaliopa, oktober 2021),
– Prikaz stanja prostora (Kaliopa, oktober 2021),
– Elaborat pobud (Kaliopa, november 2021),
– Hidrološka hidravlična presoja Dobjanskega potoka za OPPN Gospodarska cona Zgornje Brezje v Občini Dobje (Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., februar 2018).
(3) V postopku priprave SD OPN je predvidena izdelava naslednjih strokovnih podlag:
– Urbanistična zasnova (kot posodobitev in nadgradnja obstoječega Urbanističnega načrta),
– Elaborat posegov na kmetijska zemljišča,
– Elaborata ekonomike,
– Evidenca nezazidanih stavbnih zemljišč po naseljih,
– morebitne druge strokovne podlage, katerih potreba po izdelavi se izkaže tekom priprave postopka SD OPN.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev za potrebe nosilcev urejanja prostora) 
Strokovne rešitve za potrebe nosilcev urejanja prostora zagotovijo nosilci urejanja prostora, razen če ni s področnim predpisom drugače določeno.
6. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev za zasebne potrebe) 
Strokovne rešitve oziroma dodatne strokovne podlage in utemeljitve posega, skladno z veljavnimi predpisi in zahtevami nosilcev urejanja prostora, zagotovijo investitorji (pobudniki) sami.
7. člen 
(vrsta postopka) 
SD OPN se pripravljajo in sprejemajo po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejetje OPN v 123. členu ZUreP-2 in v skladu z 99. členom PKP6.
8. člen 
(roki za pripravo SD OPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Postopek SD OPN skladno z ZUreP-2 teče po naslednjih fazah in v naslednjih rokih:
– Obveščanje NUP, pristojnih za CPVO in pridobitev konkretnih smernic – 2 meseca
– Izdelava osnutka SD OPN – 2–3 mesece
– Priprava strokovnih podlag – 2 meseca
– Pridobitev in analiza 1. mnenj NUP – 1,5 meseca po pridobitvi vseh mnenj
– Izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN – 1,5 mesec po uskladitvi vseh mnenj
– Obravnava dopolnjenega osnutka na občinskem svetu – 1 mesec
– Javna razgrnitev – 1,5 meseca
– Priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti – 1 mesec po prejemu vseh pripomb
– Izdelava predloga SD OPN – 1,5 meseca po objavi stališč do pripomb z javne razgrnitve
– Objava predloga SD OPN v PIS in poziv NUP za podajo 2. mnenj – 1 mesec
– Pridobivanje in usklajevanje 2. mnenj NUP – 3 mesece
– Izdelava usklajenega predloga SD OPN – 1,5 meseca po uskladitvi vseh mnenj NUP
– Posredovanje usklajenega predloga SD OPN na MOP v potrditev – 1 mesec
– Objava potrjenega predloga SD OPN v PIS – 0,5 meseca
– Sprejem SD OPN na občinskem svetu – 1,5 meseca od objave dokumenta v PIS.
(2) Nekatere faze se lahko izvajajo istočasno. Strokovne podlage se pripravijo v različnih fazah priprave postopka SD OPN in se lahko, tekom priprave postopka, tudi dopolnjujejo ali spreminjajo.
(3) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, razen zakonsko določenih, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
9. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj, lahko pa tudi za podajo konkretnih smernic, če tako določa narava prostorske ureditve, so:
NUP
Področje
1
Ministrstvo za okolje in prostor
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
2
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Direktorat za kmetijstvo
3
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
4
Zavod za gozdove Slovenije
OE Celje
5
Ministrstvo za okolje in prostor
Direkcija RS za vode
6
Zavod RS za varstvo narave
OE Celje
7
Ministrstvo za kulturo
Direktorat za kulturno dediščino
8
Ministrstvo za infrastrukturo
Direktorat za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost
9
Ministrstvo za infrastrukturo
Direktorat za promet
10
Ministrstvo za infrastrukturo
Direktorat za letalski in pomorski promet
11
Ministrstvo za infrastrukturo
Direktorat za infrastrukturo, Sektor za železnice
12
Ministrstvo za infrastrukturo
Direktorat za energijo
13
Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje
14
Ministrstvo za obrambo
Direktorat za logistiko
15
Ministrstvo za obrambo
Sektor za vojne grobove in grobišča
16
Ministrstvo za zdravje
Direktorat za javno zdravje
17
Komunalno podjetje Simbio
18
Elektro Celje, d.d.
21
Telekom d.d.
22
Telemach d.o.o.
23
T2 d.o.o.
24
A1 Slovenija d.d.
25
Občina Dobje
26
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Generalni sekretariat s področja blagovnih rezerv
(2) V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v tem členu, se jih po potrebi vključi v pridobitev smernic in mnenj.
10. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
(1) Sodelovanje zainteresirane javnosti in posvet z nosilci urejanja prostora pri oblikovanju izhodišč, ki je predpisano v 108. členu ZUreP-2, sta bila zagotovljena z objavami obvestil o možnosti sodelovanja pri pripravi Izhodišč na spletni strani Občine Dobje (www.dobje.si) in na oglasni deski občine.
(2) Do objave izhodišč se jo je vključevalo na različne načine, in sicer:
– Pisno obvestilo vsem gospodinjstvom v občini o pričetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta,
– Poziv vse zainteresirane javnosti za podajo pobud in predlogov za SD OPN (od 15. 4. 2021 do 31. 5. 2021) z objavo na spletni strani občine in drugih lokalnih medijih,
– Poziv pobudnikom za dopolnitve vlog (v primeru nepopolnih ali nejasnih vlog). Zainteresirana javnost je zaradi epidemiološke situacije sodelovala v postopku javne razgrnitve s pomočjo elektronskih sredstev (elektronski naslov občine) in po pošti.
(3) Nosilci so bili k sodelovanju pri pripravi izhodišč pozvani za posredovanje lastnih potreb pisno po elektronski pošti dne 5. 11. 2021.
(4) Gradivo je bilo javno objavljeno v času od 30. 11. 2021 do 14. 12. 2021. Z dnem 14. 12. 2021 se je izrekel rok za podajo pripomb.
(5) Javnost se seznani s tem sklepom z njegovo objavo v uradnem glasilu in na spletni strani Občine Dobje.
(6) Javnost se z namenom soočenja in usklajevanja različnih interesov v prostoru, z namenom posvetovanja ali z namenom splošne seznanitve z okvirnim predmetom načrtovanja in drugo vsebino seznani z osnutkom OPN, kot je predpisano v 111. in 112. členu ZUreP-2. V ta namen se izvede javni posvet, delavnice ali drug način sodelovanja z javnostjo. Za usklajevanje interesov se lahko skliče tudi posvet z nosilci urejanja prostora.
(7) Javnost se z namenom dajanja predlogov in pripomb seznani z osnutkom SD OPN tekom javne razgrnitve in njegove javne obravnave, kot je predpisano v 112. členu ZUreP-2. V ta namen se osnutek SD OPN (in morebitno okoljsko poročilo) objavi v prostorskem informacijskem sistemu oziroma v kolikor ta še ni vzpostavljen, na spletni strani Občine Dobje.
(8) Občina Dobje lahko z namenom vključevanja javnosti v SD OPN organizira tudi dodatne posvete, delavnice in podobno, objavlja informacije v občinskem glasilu, na svoji spletni strani, oglasni deski ali podobno.
11. člen 
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Občina Dobje v postopku SD OPN zagotovi:
– posebne strokovne podlage in idejne zasnove navedene v 4. do 5. členu tega sklepa,
– druge strokovne podlage, ki so določene z zakonom in je v zakonu opredeljeno, da jih je dolžna zagotoviti občina.
(2) Pri pripravi SD OPN se upoštevajo tudi naslednji podatki in zahteve:
– določila ZUreP-2 in podzakonskih aktov ter druge relevantne zakonodaje,
– izhodišča hierarhično višjih prostorskih aktov, tj. izhodišča Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2),
– Poročilo o prostorskem razvoju (MOP, Direktorat za prostor, graditve in stanovanja, 2016),
– podatki iz sistema spremljanja stanja prostorskega razvoja (SSSPR), ki jih v Prostorskem informacijskem sistemu (http://www.pis.gov.si/) vodi Ministrstvo za okolje in prostor,
– smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora,
– podatki iz Prikaza stanja prostora, ki se s SD OPN ažurirajo in pripravijo kot nov prikaz stanja prostora,
– preveritev skladnosti potreb s Priročnikom za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč (Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana, september 2017),
– mnenja kmetijsko svetovalne službe, izdelane za posamezne posege,
– Podatek REN (Kaliopa, oktober 2021),
– prostorski podatki in evidence, ki jih zagotovi Občina Dobje, kot npr. topografske podatke, zemljiškokatastrski prikaz, podatke katastra stavb, gospodarske javne infrastrukture in podobno. Pri tem je treba pridobiti tudi vse podatke NUP ter jih po potrebi transformirati v aktualnem koordinatnem sistemu (D96/MT),
– morebitne druge podatke in strokovno literaturo, ki se tekom postopka priprave SD OPN izkažejo kot relevantni.
(3) Strokovne podlage za potrebe nosilcev urejanja prostora in za zasebne potrebe skladno s 5. oziroma 6. členom tega sklepa zagotovijo nosilci urejanja prostora oziroma investitorji (pobudniki) sami, razen če ni z zakonom drugače določeno.
(4) Sredstva v zvezi z vodenjem postopka ter izdelavo SD OPN ter izdelave okoljskega poročila, v kolikor bo potrebno, zagotovi Občina Dobje.
12. člen 
(določitev objave in začetek veljavnosti) 
(1) Ta sklep se objavi v uradnem glasilu in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Ta sklep se skupaj z izhodišči objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor in na spletni strani Občine Dobje, www.dobje.si.
Št. 3500-0002/2021
Dobje, dne 17. decembra 2021
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti