Uradni list

Številka 204
Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021

Kazalo

4158. Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin, stran 13079.

  
Za izvrševanje 93. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom se določajo postopki za pripravo:
– premoženjskih bilanc posrednih uporabnikov proračuna,
– premoženjskih bilanc neposrednih uporabnikov proračuna,
– skupnih premoženjskih bilanc občin,
– skupne premoženjske bilance države ter
– konsolidirane premoženjske bilance države in občin.
(2) Premoženjske bilance iz prejšnjega odstavka se pripravijo v skladu z določbami tega pravilnika na obrazcih in po metodologijah, ki so sestavni del tega pravilnika.
2. člen 
(1) Podlaga za sestavo premoženjskih bilanc iz prejšnjega člena so bilance stanja, sestavljene v skladu z določbami pravilnika, ki določa sestavljanje letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, in podatki iz poslovnih knjig. Pri izkazovanju posameznih podatkov v premoženjski bilanci upoštevajo zavezanci tudi določbe tega pravilnika.
(2) Za potrebe pobota je treba v poslovnih knjigah zagotoviti ločeno izkazovanje terjatev in obveznosti do proračunskih uporabnikov v skladu s pravilnikom, ki opredeljuje enotni kontni načrt za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (v nadaljnjem besedilu: pravilnik o EKN).
3. člen 
(1) Proračunski uporabniki iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika prek spletnega portala Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence za storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) z neposrednim vnosom ali uvozom podatkov v spletno aplikacijo za pripravo premoženjskih bilanc (v nadaljnjem besedilu: spletna aplikacija AJPES) pripravijo obrazce premoženjskih bilanc. Navodila za vnos podatkov v obrazce Osnovni podatki, BB, Partnerji in Obrazložitev razlik v PB so objavljena na spletni strani AJPES.
(2) V obrazcu Osnovni podatki so identifikacijski podatki proračunskega uporabnika vključno s kontaktnimi podatki, ki so namenjeni komunikaciji pri poročanju (uradni elektronski naslov zavezanca, elektronski naslov kontaktne osebe in telefonska številka).
(3) Za konsolidacijo podatkov premoženjskih bilanc proračunski uporabniki analitične podatke zagotovijo z neposrednim vnosom ali uvozom podatkov v pomožne obrazce za izračun:
– obrazec BB (podatki bilance stanja, bruto bilance in poslovnih knjig),
– obrazec Partnerji (odprte terjatve in obveznosti do vseh posameznih proračunskih uporabnikov ne glede na pripadnost proračunu).
(4) Na podlagi analitičnih podatkov iz prejšnjega odstavka se v spletni aplikaciji AJPES izračunajo podatki premoženjske bilance posrednega in neposrednega uporabnika proračuna.
(5) Bilančna vsota obrazca BB je enaka bilančni vsoti bilance stanja na zadnji dan koledarskega leta.
(6) V spletni aplikaciji AJPES se podatki v pomožnih obrazcih za pravilnost izkazovanja posameznih kategorij premoženja in pobota preverjajo v obrazcih kontrol.
(7) Struktura elektronske oblike premoženjskih bilanc, ki je potrebna za uvoz podatkov v spletno aplikacijo AJPES, je objavljena na spletni strani AJPES.
(8) Pripadnost proračunu opredeljuje, ali se premoženjska bilanca proračunskega uporabnika umešča v skupno premoženjsko bilanco občine ali v skupno premoženjsko bilanco države.
4. člen 
Ministrstvo, pristojno za finance, lahko prek spletne aplikacije AJPES v postopku priprave premoženjske bilance pozove proračunskega uporabnika, da poročanje za namen pobota ustrezno dopolni.
5. člen 
V premoženjskih bilancah proračunskih uporabnikov se ločeno izkažejo terjatve in obveznosti do proračunskih uporabnikov glede na pripadnost proračunu oziroma do drugih proračunov.
6. člen 
V premoženjskih bilancah proračunskih uporabnikov se denarna sredstva na podračunih enotnega zakladniškega računa države ali občine za namen pobota izkažejo kot terjatev do upravljavca denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (v nadaljnjem besedilu: upravljavec EZR) tako, kot to opredeljuje pravilnik, ki ureja poslovanje sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine.
7. člen 
Dolgoročne obveznosti in dolgoročne terjatve se za potrebe priprave premoženjske bilance ne prenašajo med kratkoročne obveznosti oziroma med kratkoročne terjatve.
II. PREMOŽENJSKA BILANCA POSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA
8. člen 
Posredni uporabnik proračuna z neposrednim vnosom ali uvozom podatkov za tekoče leto izpolni obrazec BB in obrazec Partnerji. Ob tem se pripravita:
– obrazec Zneski za pobot in
– obrazec Premoženjska bilanca posrednega uporabnika proračuna, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del, v skladu z metodologijo za izpolnitev obrazca premoženjska bilanca posrednega uporabnika proračuna, ki je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del, ter določbami tega poglavja.
9. člen 
(1) Posredni uporabnik proračuna ob sestavi premoženjske bilance pobota vse terjatve in obveznosti do proračunskih uporabnikov svojega proračuna razen obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje. Za razliko med obveznostmi in terjatvami pa posredni uporabnik v svoji premoženjski bilanci zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.
(2) Posredni uporabnik proračuna ob sestavi premoženjske bilance medsebojno pobota tudi aktivne in pasivne kratkoročne časovne razmejitve razen zneska vrednotnic, za razliko pa zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.
(3) Ob sestavi premoženjske bilance javnega sklada, ki ga je ustanovila država ali občina, se medsebojno pobotajo tudi neplačani odhodki in prihodki, za razliko pa se zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.
(4) Javni sklad iz prejšnjega odstavka, ki ima med obveznostmi do virov sredstev oblikovan tudi splošni sklad ali sklad namenskega premoženja, za razlike, ugotovljene po določbah prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje. Če pa je znesek, za katerega bi moral zmanjšati obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje, večji od zneska te obveznosti, najprej splošni sklad zmanjša za znesek, ki presega obveznost, za preostali del presežka pa sklad namenskega premoženja v javnih skladih.
(5) Javni zavod, ki ima na podlagi zakona med obveznostmi do virov sredstev oblikovan sklad namenskega premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za razlike, ugotovljene po določbah prvega in drugega odstavka tega člena, zmanjša ali poveča ta sklad.
(6) Posredni uporabnik proračuna, ki ima več ustanoviteljev ali pa je prejel sredstva v upravljanje od proračunskega uporabnika, ki ni njegov ustanovitelj, pripravi eno premoženjsko bilanco posrednega uporabnika proračuna, ki se vključi v skupno premoženjsko bilanco države oziroma skupno premoženjsko bilanco občine glede na pripadnost proračunu. Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, razporedi po posameznih ustanoviteljih v skladu s pogodbo, ki opredeljuje prenos premoženja v upravljanje.
III. PREMOŽENJSKA BILANCA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA 
10. člen 
(1) Neposredni uporabnik proračuna z neposrednim vnosom ali uvozom podatkov za tekoče leto izpolni obrazec BB in obrazec Partnerji. Ob tem se pripravita:
– obrazec Zneski za pobot in
– obrazec Premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna, ki je Priloga 3 tega pravilnika in njegov sestavni del, v skladu z metodologijo za izpolnitev obrazca premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna, ki je Priloga 4 tega pravilnika in njegov sestavni del, ter določbami tega poglavja.
(2) Upravne enote predložijo zgolj zbirno premoženjsko bilanco neposrednega uporabnika proračuna.
(3) Skupne občinske uprave, ki so kot neposredni uporabniki proračuna vpisani v register proračunskih uporabnikov, ki ga vodi Uprava Republike Slovenije za javna plačila, ne predložijo samostojne premoženjske bilance, temveč je njihovo premoženje zajeto v premoženjski bilanci sedežne občine. Morebitne terjatve ali obveznosti proračunskih uporabnikov do skupne občinske uprave se za potrebe premoženjske bilance izkažejo kot terjatve in obveznosti do sedežne občine.
(4) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in upravljavci EZR pripravijo premoženjske bilance po pravilih za neposredne uporabnike proračuna.
11. člen 
(1) Neposredni uporabnik proračuna ob sestavi premoženjske bilance pobota vse terjatve in obveznosti do proračunskih uporabnikov svojega proračuna razen terjatev za sredstva, dana v upravljanje, ali premoženje, preneseno javnim skladom in drugim osebam javnega prava, ki so proračunski uporabniki. Za razliko med obveznostmi in terjatvami pa neposredni uporabnik v svoji premoženjski bilanci zmanjša ali poveča splošni sklad.
(2) Neposredni uporabnik proračuna ob sestavi premoženjske bilance medsebojno pobota tudi aktivne in pasivne kratkoročne časovne razmejitve razen zneska vrednotnic, za razliko pa zmanjša ali poveča splošni sklad.
(3) Ob sestavi premoženjske bilance neposrednega uporabnika proračuna se medsebojno pobotajo tudi neplačani odhodki in prihodki, za razliko pa se zmanjša ali poveča splošni sklad.
IV. SKUPNA PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE 
12. člen 
(1) Na podlagi podatkov premoženjskih bilanc proračunskih uporabnikov občine se v spletni aplikaciji AJPES pripravi obrazec Skupna premoženjska bilanca občine, ki je Priloga 5 tega pravilnika in njegov sestavni del, v skladu z metodologijo za izpolnitev obrazca skupne premoženjske bilance občine, ki je Priloga 6 tega pravilnika in njegov sestavni del, ter določbami tega poglavja.
(2) Skupna premoženjska bilanca občine se sestavi kot zbirna bilanca iz podatkov, izkazanih v premoženjskih bilancah neposrednih uporabnikov in posrednih uporabnikov občinskega proračuna, na podlagi:
– seznama premoženjskih bilanc (premoženjske bilance posamičnih proračunskih uporabnikov občine),
– obrazca BB ZBIR (pregled postavk premoženja po posameznih proračunskih uporabnikih, vključenih v skupno premoženjsko bilanco občine) in
– obrazca Zneski za pobot (zbir podatkov o pobotih iz posamičnih premoženjskih bilanc proračunskih uporabnikov občin).
(3) Pregled odstopanj terjatev in obveznosti v pobotu do proračunskih uporabnikov prikazuje obrazec Neusklajeni zneski. To je pomožni izračun, ki prikazuje informativni pregled podatkov o neusklajenem poročanju proračunskih uporabnikov občine.
13. člen 
Skupna premoženjska bilanca občine se pripravi, ko premoženjsko bilanco pripravijo vsi neposredni in posredni uporabniki proračuna občine.
14. člen 
(1) Pred vključitvijo podatkov iz premoženjskih bilanc proračunskih uporabnikov občinskega proračuna v skupno premoženjsko bilanco občine se pobotajo:
– terjatve in obveznosti iz naslova sredstev, danih oziroma prejetih v upravljanje, izkazanih v premoženjskih bilancah neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna občine, ki se vključujejo v skupno premoženjsko bilanco občine,
– zneski naložb v namensko premoženje, preneseno javnim skladom, oziroma zneski naložb v premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki so proračunski uporabniki in imajo premoženje na podlagi zakona v svoji lasti, z zneski skladov premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, izkazani v premoženjskih bilancah neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, ki se vključujejo v skupno premoženjsko bilanco občine.
(2) Za razliko, ugotovljeno med terjatvami in obveznostmi iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka, se zmanjša ali poveča splošni sklad skupne premoženjske bilance občine.
V. SKUPNA PREMOŽENJSKA BILANCA DRŽAVE 
15. člen 
(1) Na podlagi podatkov premoženjskih bilanc proračunskih uporabnikov države se v spletni aplikaciji AJPES pripravi obrazec Skupna premoženjska bilanca države, ki je Priloga 7 tega pravilnika in njegov sestavni del, v skladu z metodologijo za izpolnitev obrazca skupne premoženjske bilance države, ki je Priloga 8 tega pravilnika in njegov sestavni del, ter določbami tega poglavja.
(2) Skupna premoženjska bilanca države se sestavi kot zbirna bilanca iz podatkov, izkazanih v premoženjskih bilancah neposrednih uporabnikov in posrednih uporabnikov državnega proračuna, na podlagi:
– seznama premoženjskih bilanc (premoženjske bilance posamičnih proračunskih uporabnikov države),
– obrazca BB ZBIR (pregled postavk premoženja po posameznih proračunskih uporabnikih, vključenih v skupno premoženjsko bilanco države) in
– obrazca Zneski za pobot (zbir podatkov o pobotih iz posamičnih premoženjskih bilanc proračunskih uporabnikov države).
(3) Pregled odstopanj terjatev in obveznosti v pobotu do proračunskih uporabnikov prikazuje obrazec Neusklajeni zneski. To je pomožni izračun, ki prikazuje informativni pregled podatkov o neusklajenem poročanju proračunskih uporabnikov države.
16. člen 
Skupna premoženjska bilanca države se pripravi, ko premoženjsko bilanco pripravijo vsi neposredni in posredni uporabniki proračuna države.
17. člen 
(1) Pred vključitvijo podatkov iz premoženjskih bilanc neposrednih uporabnikov in posrednih uporabnikov državnega proračuna v skupno premoženjsko bilanco države se pobotajo:
– terjatve in obveznosti iz naslova sredstev, danih oziroma prejetih v upravljanje, izkazanih v premoženjskih bilancah neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna, ki se vključujejo v skupno premoženjsko bilanco države, in
– zneski naložb v namensko premoženje, preneseno javnim skladom, oziroma zneski naložb v premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki so proračunski uporabniki in imajo premoženje na podlagi zakona v svoji lasti, z zneski skladov premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, izkazani v premoženjskih bilancah neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna, ki se vključujejo v skupno premoženjsko bilanco države.
(2) Za razliko med terjatvami in obveznostmi, ugotovljeno iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka, se zmanjša ali poveča splošni sklad skupne premoženjske bilance države.
VI. KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA BILANCA DRŽAVE IN OBČIN 
18. člen 
(1) Na podlagi podatkov skupnih premoženjskih bilanc občin in skupne premoženjske bilance države se v spletni aplikaciji AJPES pripravi obrazec Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin, ki je Priloga 9 tega pravilnika in njegov sestavni del, v skladu z metodologijo za izpolnitev obrazca Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin, ki je Priloga 10 tega pravilnika in njegov sestavni del, ter določbami tega poglavja.
(2) Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin se sestavi kot zbirna bilanca iz podatkov skupne premoženjske bilance države in skupnih premoženjskih bilanc občin na podlagi:
– osnovnih podatkov in
– seznama skupnih premoženjskih bilanc države in občin.
(3) Pregled odstopanj terjatev in obveznosti v pobotu do proračunskih uporabnikov prikazuje obrazec Neusklajeni zneski. To je pomožni izračun, ki prikazuje informativni pregled podatkov o neusklajenem poročanju proračunskih uporabnikov države in občin.
19. člen 
(1) Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin se pripravi, ko so pripravljene vse skupne premoženjske bilance občin in skupna premoženjska bilanca države.
(2) Pred sestavo konsolidirane premoženjske bilance države in občin se terjatve in obveznosti med občinami in državo, izkazane v skupni premoženjski bilanci države in skupnih premoženjskih bilancah občin, medsebojno pobotajo, razlika pa se izkaže kot zmanjšanje oziroma povečanje splošnega sklada konsolidirane premoženjske bilance države in občin.
VII. OBRAZLOŽITVE K PREMOŽENJSKIM BILANCAM 
20. člen 
(1) Posredni in neposredni uporabniki proračunov k premoženjski bilanci navedejo obrazložitve sprememb postavk premoženjske bilance, katerih zneski tekočega in preteklega leta se razlikujejo za več kot 40.000 eurov. Obrazložitve se vnesejo v obrazec Obrazložitev razlik v premoženjski bilanci v spletni aplikaciji AJPES.
(2) K skupni premoženjski bilanci občine in skupni premoženjski bilanci države se navedejo obrazložitve sprememb postavk skupne premoženjske bilance občine oziroma skupne premoženjske bilance države, katerih zneski tekočega in preteklega leta se razlikujejo za več kot 200.000 eurov. Obrazložitve se vnesejo v obrazec Obrazložitev razlik v skupni premoženjski bilanci občine oziroma v skupni premoženjski bilanci države v spletni aplikaciji AJPES.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko ministrstvo, pristojno za finance, zaradi pravilnosti pobota pri posameznih postavkah premoženja v obrazcu BB in obrazcu Partnerji zahteva vnos dodatnih pojasnil v spletno aplikacijo AJPES.
VIII. PREDLAGANJE PREMOŽENJSKIH BILANC 
21. člen 
(1) Proračunski uporabniki predložijo svoje premoženjske bilance v elektronski obliki v spletno aplikacijo AJPES v rokih in tako, kot določata zakon, ki ureja javne finance, in zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
(2) Premoženjsko bilanco neposrednega ali posrednega uporabnika proračuna pripravi predstojnik proračunskega uporabnika. Skupno premoženjsko bilanco občine pripravi predstojnik občine. Skupno premoženjsko bilanco države in konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin pripravi minister, pristojen za finance, ali druga oseba po njegovem pisnem pooblastilu.
(3) Predložitev konsolidirane premoženjske bilance države in občin zajema pregled premoženja države in občin. Njeno predložitev vladi in državnemu zboru opredeljuje zakon, ki ureja javne finance.
(4) Po predložitvi konsolidirane premoženjske bilance države in občin iz prejšnjega odstavka se v spletni aplikaciji AJPES objavi pregled neusklajenih zneskov iz poročanja za tekoče leto. Obvestilo o izvedeni objavi obrazcev v spletni aplikaciji AJPES prejmejo vsi proračunski uporabniki v elektronski obliki na elektronski naslov kontaktne osebe, ki ga je proračunski uporabnik navedel v obrazcu Osnovni podatki.
IX. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
22. člen 
(1) Premoženje tistih posrednih uporabnikov proračunov, ki je predmet delitvene bilance občin, ki so nastale z delitvijo prejšnje občine in še niso sprejele delitvene bilance, se vključi v skupno premoženjsko bilanco občine, na območju katere ima posredni uporabnik proračuna sedež.
(2) Občina iz prejšnjega odstavka mora o vključitvi premoženjske bilance posrednega uporabnika proračuna v svojo premoženjsko bilanco obvestiti druge občine upravičenke iz delitvene bilance.
23. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Uradni list RS, št. 106/13 in 94/14).
24. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za pripravo konsolidirane premoženjske bilance države in občin po stanju na dan 31. decembra 2021.
Št. 007-1288/2021/10
Ljubljana, dne 20. decembra 2021
EVA 2021-1611-0109
Mag. Andrej Šircelj
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti