Uradni list

Številka 204
Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021

Kazalo

4150. Zakon o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (ZNOMCMO-1), stran 13044.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (ZNOMCMO-1) 
Razglašam Zakon o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (ZNOMCMO-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. decembra 2021.
Št. 003-02-3/2021-315
Ljubljana, dne 23. decembra 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O NAPOTITVI OSEB V MEDNARODNE CIVILNE MISIJE IN MEDNARODNE ORGANIZACIJE (ZNOMCMO-1) 
1. člen
(vsebina zakona) 
(1) Ta zakon ureja postopek izbire ter napotitev državljanov in državljank (v nadaljnjem besedilu: državljani) Republike Slovenije v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije, vključno z izvedbenimi organizacijskimi oblikami, ki jih za izvajanje svojih ciljev in poslanstva ustanovijo ali njihovo delovanje podpirajo mednarodne civilne misije ali mednarodne organizacije, kamor jih na podlagi povabila, razpisa ali poziva mednarodne civilne misije ali mednarodne organizacije ali na podlagi dogovora z mednarodno civilno misijo ali mednarodno organizacijo za opravljanje dela za določen čas napoti državni ali drug organ, ter njihove pravice in obveznosti v zvezi z napotitvijo.
(2) Izbira in napotitev vojaških in civilnih oseb v operacije za umiritev kriznih razmer in operacije v podporo miru na podlagi mednarodnih pogodb, katerih pogodbenica je Republika Slovenija (mednarodne operacije in misije na obrambnem področju), v mednarodne organizacije z obrambnega področja ali na opravljanje obrambnih nalog v skladu z zakonom, ki ureja obrambo, za pomoč drugim državam ob naravnih in drugih nesrečah ter za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, predlaganje, izvolitev ali imenovanje sodnikov v skladu z zakonom, ki ureja predlaganje kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč, in dodelitev državnih tožilcev v Eurojust, imenovanje evropskega tožilca in evropskega delegiranega tožilca v skladu z zakonom, ki ureja državno tožilstvo, in drugimi predpisi, ki urejajo Evropsko javno tožilstvo, ter kratkoročne napotitve v agencijo Frontex, namenjene operativni podpori, niso predmet tega zakona.
2. člen 
(namen napotitve in pristojnosti državnih in drugih organov) 
(1) Državni ali drug organ z napotitvijo osebe v mednarodno civilno misijo ali mednarodno organizacijo prispeva k uresničevanju namena in ciljev mednarodnih organizacij, katerih članica ali sodelujoča država je Republika Slovenija.
(2) Državni ali drug organ napoti osebo v mednarodno civilno misijo ali mednarodno organizacijo na podlagi zunanjepolitičnih, varnostnih ali gospodarskih interesov Republike Slovenije. Napotitev se izvede na podlagi razpisa, poziva ali povabila mednarodne civilne misije ali mednarodne organizacije ali na podlagi zunanjepolitičnega interesa Republike Slovenije po dogovoru z mednarodno civilno misijo ali mednarodno organizacijo.
(3) Dejavnosti, povezane z napotitvijo oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije, usmerja in usklajuje ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
(4) Državni ali drug organ, v katerega delovno področje sodijo ali pretežno sodijo delovne naloge napotene osebe v mednarodno civilno misijo ali mednarodno organizacijo, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za zunanje zadeve, nudi podporo in zagotavlja pomoč kandidatom in kandidatkam (v nadaljnjem besedilu: kandidat), ki se prijavijo na razpis.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
1. »napotena oseba« je oseba, ki jo državni ali drug organ za določen čas napoti v mednarodno civilno misijo ali mednarodno organizacijo, ali oseba, katere kandidaturo za mesto v mednarodni civilni misiji ali mednarodni organizaciji potrdi Republika Slovenija. Napotene osebe po tem zakonu so lahko javni uslužbenci in javne uslužbenke (v nadaljnjem besedilu: javni uslužbenci) v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, funkcionarji in funkcionarke v pravosodnih organih, ki imajo trajni mandat (v nadaljnjem besedilu: pravosodni funkcionarji), ali osebe, ki niso zaposlene v javnem sektorju. Oseba, ki jo je neposredno izbrala mednarodna civilna misija ali mednarodna organizacija in je z njo v delovnem razmerju, ne velja za napoteno osebo v smislu določb tega zakona;
2. »državni organ« je organ državne uprave in drug državni organ; organ državne uprave je ministrstvo, organ v sestavi ministrstva, vladna služba in upravna enota; drug državni organ je državni zbor, državni svet, ustavno sodišče, računsko sodišče, varuh človekovih pravic, sodišče, državno tožilstvo in državno odvetništvo ali drug državni organ, ki ni organ državne uprave;
3. »drug organ« je oseba javnega prava, ki sodi v javni sektor po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev;
4. »mednarodne organizacije«, v katere so napotene osebe v skladu s tem zakonom, so zlasti: Organizacija združenih narodov, njene specializirane agencije in programi ter skladi, Evropska unija ter njene institucije, drugi organi, uradi ali agencije, Organizacija Severnoatlantske pogodbe, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi, mednarodne regionalne povezave, Svet Evrope in druge meddržavne povezave;
5. »mednarodna civilna misija« (v nadaljnjem besedilu: misija) je dejavnost, ki jo organizira mednarodna organizacija ali mednarodna regionalna povezava za pomoč ciljnim državam ali ozemljem pod upravo mednarodne skupnosti pri zagotavljanju stabilnosti in vzpostavljanju demokratičnih institucij ob upoštevanju mednarodnih standardov, ali dejavnost, ki zagotavlja mednarodno pomoč ogroženemu civilnemu prebivalstvu; v tem okviru je možna napotitev tudi v obliki sodelovanja pri projektu, ki ga financira mednarodna organizacija ali mednarodna regionalna povezava;
6. »izvedbene organizacijske oblike, ki jih za izvajanje svojih ciljev in poslanstva ustanovijo ali njihovo delovanje podpirajo misije ali mednarodne organizacije,« so pravne osebe, ki delujejo na podlagi ustanovitvenega akta misije ali mednarodne organizacije, ter različne državne institucije, katerih delovanje poteka pod okriljem misije ali mednarodne organizacije, kot so npr. Posebno sodišče za Kosovo in Urad posebnega tožilstva Kosova;
7. »pristojni organ« je organ iz 2. ali 3. točke tega člena, na katerega delovno področje sodijo ali pretežno sodijo delovne naloge osebe, napotene v misijo ali mednarodno organizacijo;
8. »dogovor o napotitvi« je civilnopravna pogodba, ki jo pristojni organ sklene z izbranim kandidatom, ki ni zaposlen v javnem sektorju, ali s kandidatom, ki ni dobil soglasja svojega predstojnika za napotitev;
9. »sporazum o napotitvi pravosodnega funkcionarja« je sporazum, ki ga za namen napotitve v misijo ali mednarodno organizacijo sklene izbrani kandidat, ki je pravosodni funkcionar, s predstojnikom pravosodnega organa, v katerem kandidat opravlja funkcijo;
10. »soglasje predstojnika organa« je soglasje, ki ga izda predstojnik organa ali poslovodni organ osebe javnega prava, v kateri je kandidat zaposlen. Če je kandidat predstojnik organa, soglasje izda njegov neposredno nadrejeni. Če je kandidat član poslovodnega organa osebe javnega prava v javnem zavodu, javni agenciji ali javnem skladu, soglasje izda ustanovitelj.
4. člen 
(naloge misije) 
Naloge misije so zlasti pomoč pri:
1. zagotavljanju javnega reda in varnosti, zatiranju kriminalitete ter reformi varnostnega sektorja;
2. pripravi ukrepov za vzpostavitev zaupanja in varnosti;
3. krepitvi odpornosti proti hibridnim grožnjam, vključno s kibernetskimi;
4. krepitvi načel pravne države, tudi pri vzpostavljanju ali krepitvi zakonitega delovanja sodišč, tožilstev in državnega odvetništva;
5. analizi in pripravi predloga zakonodaje z določenega pravnega področja ali predloga njenih sprememb;
6. pripravah in spremljanju demokratičnosti postopka volitev;
7. spodbujanju strpnosti in nediskriminacije na podlagi osebnih okoliščin;
8. urejanju zaščite narodnih, etničnih, verskih in drugih manjšin ali skupnosti;
9. krepitvi enakosti spolov;
10. vračanju beguncev in razseljenih oseb ter zagotavljanju ustrezne humanitarne pomoči;
11. demokratizaciji in vzpostavljanju demokratičnih institucij ter krepitvi civilne družbe;
12. spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
13. vzpostavitvi in krepitvi svobode medijev;
14. izobraževanju in usposabljanju javnih uslužbencev;
15. spodbujanju razvoja izobraževalnega sistema;
16. spodbujanju gospodarskega razvoja;
17. upravljanju meja in boju proti terorizmu;
18. drugih dejavnostih pomoči, ki jih opredeljujejo mednarodne organizacije.
5. člen 
(medresorska komisija) 
(1) Vlada Republike Slovenije na predlog ministra ali ministrice (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojne za zunanje zadeve, imenuje medresorsko komisijo za napotitev oseb v misije in mednarodne organizacije (v nadaljnjem besedilu: medresorska komisija), ki v skladu z zunanjepolitičnimi, varnostnimi in gospodarskimi interesi Republike Slovenije oblikuje politiko napotitve oseb iz Republike Slovenije v misije in mednarodne organizacije ter skrbi za njeno izvajanje.
(2) Minister, pristojen za zunanje zadeve, predlaga predsednika ali predsednico (v nadaljnjem besedilu: predsednik) in člane ali članice (v nadaljnjem besedilu: član) medresorske komisije ter njihove namestnike ali namestnice (v nadaljnjem besedilu: namestnik) na predlog državnih in drugih organov, ki izvajajo napotitve oseb v misije in mednarodne organizacije.
(3) Medresorsko komisijo sestavljajo predsednik kot predstavnik ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, in najmanj štirje člani, v primeru njihove odsotnosti pa njihovi namestniki.
(4) Organizacijo in delo medresorske komisije ureja poslovnik, ki ga sprejme medresorska komisija.
6. člen 
(izbirne komisije) 
(1) Predsednik medresorske komisije imenuje stalne izbirne komisije (v nadaljnjem besedilu: izbirna komisija) za posamezna področja izmed članov medresorske komisije.
(2) Posamezno izbirno komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana, v primeru njihove odsotnosti pa njihovi namestniki. Predsednik izbirne komisije vodi njeno delo.
(3) Predsednik izbirne komisije je predstavnik pristojnega organa.
(4) Za člana izbirne komisije se določi tudi predstavnik ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve.
(5) Ob dvomu, katera izbirna komisija je pristojna za posamezno napotitev, odloči predsednik medresorske komisije.
(6) Administrativno podporo delu izbirne komisije zagotavlja organ, katerega predstavnik je predsednik izbirne komisije.
7. člen 
(usposabljanje kandidatov za napotitev) 
Državni ali drugi organi skrbijo za usposabljanje in pripravo kandidatov za napotitev v misije in mednarodne organizacije. Glede pravic in obveznosti javnih uslužbencev ali pravosodnih funkcionarjev v času njihove odsotnosti z dela zaradi usposabljanj ali priprav se smiselno uporabljajo določbe predpisov in kolektivnih pogodb, ki urejajo usposabljanje in izpopolnjevanje v interesu delodajalca.
8. člen 
(poziv, pogoji za sodelovanje in napotitev kandidatov iz evidence usposobljenih oseb) 
(1) Izbira kandidatov za napotitev v misijo ali mednarodno organizacijo se opravi na podlagi notranjega poziva v organu ali internega ali javnega poziva. Izbirna komisija odloči, ali se izvede notranji poziv v organu ali interni ali javni poziv. Pri tem upošteva predvsem razpoložljive kadrovske in finančne vire pri pristojnih organih glede na naloge misije ali mednarodne organizacije in razpisne pogoje ter rok za prijavo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko v primeru, če so izpolnjeni pogoji za notranji poziv iz prvega odstavka 9. člena tega zakona in če predsednik izbirne komisije oceni, da postopka izbire kandidatov ni mogoče izvesti z javnim pozivom po tem zakonu do roka, ki ga je misija ali mednarodna organizacija določila za posredovanje prijav, izbirna komisija opravi izbor izmed oseb, katerih podatki se vodijo v evidenci usposobljenih oseb iz drugega odstavka 33. člena tega zakona.
(3) Kandidat mora izpolnjevati pogoje, ki jih določi misija ali mednarodna organizacija.
(4) Kandidat mora poleg splošnih pogojev za zaposlitev po zakonu, ki ureja delovna razmerja, izpolnjevati tudi naslednje splošne pogoje:
1. državljanstvo Republike Slovenije;
2. da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
3. da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja iz prejšnje točke;
4. da ob morebitnih prejšnjih napotitvah v misijo ali mednarodno organizacijo ni bil razrešen dolžnosti ali opravljanja nalog iz krivdnih razlogov.
9. člen 
(notranji poziv v organu) 
(1) Če iz povabila, razpisa ali poziva misije ali mednarodne organizacije o prostem mestu v misiji ali mednarodni organizaciji izhaja, da mora imeti kandidat določeno strokovno izobrazbo in usposobljenost za delo ali ustrezne izkušnje s področja, ki sodi na delovno področje enega organa, se izvede notranji poziv v tem organu. Poziv vsebuje podatke in pogoje, ki jih vsebuje javni poziv iz 11. člena tega zakona.
(2) Če se na notranji poziv o prostem mestu v misiji ali mednarodni organizaciji nihče ne prijavi ali če po oceni izbirne komisije med prijavljenimi ni primernega kandidata, lahko izbirna komisija objavi interni ali javni poziv.
10. člen 
(interni poziv) 
Interni poziv se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave, lahko pa tudi na spletni strani pristojnega organa, in vsebuje podatke in pogoje, ki jih vsebuje javni poziv iz 11. člena tega zakona. Izbirna komisija se za objavo internega poziva odloči, kadar oceni, da bi lahko pogoje za delovno mesto izpolnjevali kandidati iz različnih državnih ali drugih organov.
11. člen 
(javni poziv) 
(1) Javni poziv se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave, lahko pa tudi na spletni strani pristojnega organa. Izbirna komisija se odloči za objavo javnega poziva, če iz poziva, povabila, razpisa misije ali mednarodne organizacije izhaja, da je treba zajeti čim širši krog možnih kandidatov, ali če oceni, da je treba k sodelovanju pritegniti tudi osebe zunaj internega trga dela. Javni poziv vsebuje:
1. navedbo misije ali mednarodne organizacije, v okviru katere se opravljajo naloge;
2. navedbo države ali območja, kjer se opravljajo naloge;
3. podatke o razpisanem mestu in o zahtevanih pogojih za opravljanje nalog;
4. podatke o predvidenem času trajanja dela v misiji ali mednarodni organizaciji;
5. podatke o dokazilih, ki jih zahteva misija ali mednarodna organizacija;
6. navedbo, da mora kandidat v prijavi navesti ali predložiti:
a) osebno ime;
b) naslov stalnega in začasnega prebivališča ter elektronski naslov, na katerem je dosegljiv za komuniciranje z izbirno komisijo;
c) datum rojstva;
č) izjavo o državljanstvu Republike Slovenije;
d) življenjepis, podatke o izobrazbi in izkušnjah;
e) dokazila o izobrazbi in znanju tujih jezikov;
f) izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
g) izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti;
h) izjavo, da ob morebitnih prejšnjih napotitvah v misijo ali mednarodno organizacijo ni bil razrešen dolžnosti ali opravljanja nalog iz krivdnih razlogov;
i) izjavo, da za preverjanje pogojev za napotitev dovoljuje organu pridobitev zgoraj navedenih podatkov iz uradnih evidenc; in
j) soglasje predstojnika organa, če je kandidat kot javni uslužbenec zaposlen v javnem sektorju ali če je kandidat državni odvetnik;
k) mnenje predstojnika organa, če je kandidat sodnik ali državni tožilec;
l) izjavo, da sprejema pogoje napotitve, če je napotitev možna tudi na podlagi dogovora o napotitvi iz drugega odstavka 16. člena tega zakona;
7. podatke o roku in naslovu za vlaganje prijav ter o roku za obveščanje o izbiri;
8. elektronski naslov ali telefonsko številko, na kateri je mogoče dobiti informacije o izvedbi javnega poziva;
9. druge pogoje, ki jih določi misija ali mednarodna organizacija, kot je vizija dela v misiji ali mednarodni organizaciji.
(2) Javni poziv vsebuje obvestilo o dostopu do spletne strani misije ali mednarodne organizacije, ki objavi povabilo, razpis ali poziv za napotitev oseb, če je misija ali mednarodna organizacija povabilo, razpis ali poziv javno objavila.
(3) Rok za oddajo prijav, ki se določi z javnim pozivom, ne sme biti krajši od petih delovnih dni, razen če to ne izhaja iz zahteve misije ali mednarodne organizacije.
12. člen 
(izbira kandidatov v Republiki Sloveniji) 
(1) Izbirna komisija pregleda prijave in izloči kandidate, ki so vlogo poslali prepozno, ali iz prijave izhaja, da ne izpolnjujejo razpisnih pogojev. Če izbirna komisija ugotovi, da je prijava nepopolna, kandidatu na elektronski naslov, ki ga je navedel v prijavi za komuniciranje z izbirno komisijo, pošlje poziv, naj prijavo dopolni v roku, ki ga določi, pri čemer izbirna komisija upošteva zahteve iz poziva misije ali mednarodne organizacije. Rok za dopolnitev prijave začne teči, ko je poziv izbirne komisije odposlan. Kandidate, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, izbirna komisija uvrsti v izbirni postopek.
(2) Izbirna komisija lahko s kandidati, ki so uvrščeni v izbirni postopek, opravi pogovor, na podlagi katerega dodatno ugotavlja njihovo primernost in usposobljenost.
(3) Izbirna komisija pri izbiri upošteva tudi načelo enakosti spolov.
(4) Izbirna komisija obvesti Sodni svet o prijavi kandidata, ki je sodnik, ali Državnotožilski svet o prijavi kandidata, ki je tožilec. Sodni svet ali Državnotožilski svet v roku, ki ga določi izbirna komisija, izda mnenje o kandidaturah. Pri oblikovanju mnenja se upoštevata strokovna usposobljenost kandidata in zagotavljanje nemotenega delovnega procesa v organu, v katerem kandidat opravlja funkcijo. Sodni svet ali Državnotožilski svet lahko sprejme standarde strokovne usposobljenosti, pri čemer se upoštevata zlasti poznavanje strokovnega področja in pravne ureditve mednarodne organizacije ali države napotitve.
(5) Izbirna komisija izbere enega ali več kandidatov, ki so najbolj strokovno usposobljeni in primerni za opravljanje nalog v misiji ali mednarodni organizaciji. Pri tem upošteva predvsem delovne izkušnje in izkušnje z dela v misijah ali mednarodnih organizacijah, stopnjo izobrazbe, znanje tujih jezikov in opravljena usposabljanja ter dodatna uporabna znanja. Izbirna komisija ne more izbrati kandidata, ki je sodnik ali državni tožilec, za katerega je Sodni svet ali Državnotožilski svet izdal negativno mnenje. Izbirna komisija sprejme odločitev o izbiri enega ali več kandidatov. Če komisija pri odločitvi ni enotna, se eden ali več kandidatov izbere na podlagi večinskega mnenja komisije. Izbirna komisija lahko odloči, da ne izbere nobenega od kandidatov. Izbirna komisija obrazloži svojo odločitev.
(6) Izbirna komisija najpozneje v petih delovnih dneh po opravljeni izbiri pošlje obvestilo o odločitvi komisije vsem prijavljenim kandidatom in ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve. Odločitev komisije o izbiri je dokončna.
13. člen 
(izbira kandidatov v misiji ali mednarodni organizaciji) 
(1) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, obvesti misijo ali mednarodno organizacijo o kandidatih, ki jih izbirna komisija predlaga za napotitev, in ji pošlje zbrano gradivo o kandidatih, ki ga v povabilu, razpisu ali pozivu zahteva misija ali mednarodna organizacija.
(2) Kadar misija ali mednarodna organizacija o izbiri ali neizbiri kandidata obvesti ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, to o izbiri misije ali mednarodne organizacije obvesti pristojno izbirno komisijo, pristojni organ in kandidatovega delodajalca, če ta ni pristojni organ. Kadar misija ali mednarodna organizacija o izbiri neposredno obvesti izbranega kandidata, je ta dolžan o tem takoj obvestiti pristojni organ, svojega delodajalca, če ta ni pristojni organ, in ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
14. člen 
(postopek izbire kandidatov brez objave poziva in s potrditvijo kandidature) 
(1) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, lahko na predlog izbirne komisije potrdi kandidaturo državljana Republike Slovenije, ki se prijavi neposredno na razpis misije ali mednarodne organizacije, če to zahteva misija ali mednarodna organizacija in če je to v interesu Republike Slovenije.
(2) Kandidati iz prejšnjega odstavka morajo pred potrditvijo kandidature ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, poslati razpis misije ali mednarodne organizacije, prijavo na razpis, soglasje predstojnika, če je kandidat javni uslužbenec, oziroma mnenje predstojnika, če je kandidat pravosodni funkcionar, življenjepis in dokazila o tem, da izpolnjujejo pogoje za mesto, na katero se prijavljajo. Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, o prijavi obvesti pristojno izbirno komisijo in ji pošlje dokumentacijo, ki so jo predložili kandidati. Ti praviloma pred potrditvijo kandidature opravijo pogovor z izbirno komisijo. Za odločitev o potrditvi kandidature se smiselno uporabljajo določbe četrtega, petega in šestega odstavka 12. člena tega zakona.
(3) Pristojni organ mora kandidata, ki je javni uslužbenec in ni prejel soglasja predstojnika, ali kandidata, ki ni zaposlen v javnem sektorju, že pred odločitvijo izbirne komisije o potrditvi kandidature obvestiti o bistvenih pogojih, pod katerimi se bo izvajala napotitev v misijo ali mednarodno organizacijo. Kandidat do roka, ki ga določi pristojni organ, poda pisno izjavo, da sprejema pogoje, pod katerimi se bo izvajala napotitev. Pristojni organ posreduje izjavo izbirni komisiji.
(4) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ustavi postopek potrditve kandidature, če od izbirne komisije prejme obvestilo, da kandidat ni podal izjave, da sprejema pogoje, pod katerimi bi se izvajala napotitev.
15. člen 
(napotitev na podlagi dogovora pristojnega organa) 
(1) Če obstaja za napotitev v posamezno misijo ali mednarodno organizacijo zunanjepolitični, varnostni ali gospodarski interes pristojnega organa, misija ali mednarodna organizacija sama pa ni pozvala ali povabila k napotitvi ali ni objavila razpisa, se je pa pristojni organ z misijo ali mednarodno organizacijo dogovoril za napotitev, objavi pristojni organ notranji poziv oziroma interni ali javni poziv v skladu s prvim odstavkom 8. člena tega zakona.
(2) Izbiro najprimernejšega kandidata opravi posebna izbirna komisija pristojnega organa, ki jo imenuje predstojnik ali druga oseba po njegovem pooblastilu. Za postopek izbire se smiselno uporabljajo določbe 12. člena tega zakona.
16. člen 
(aneks k pogodbi o zaposlitvi, sporazum o napotitvi pravosodnega funkcionarja ali dogovor o napotitvi) 
(1) Izbranemu kandidatu se v najkrajšem možnem času po prejemu dokumenta, s katerim misija ali mednarodna organizacija potrjuje izbiro in pogoje dela, ponudi sklenitev aneksa k pogodbi o zaposlitvi, če je ta javni uslužbenec, ki je dobil soglasje predstojnika, ali sporazuma o napotitvi pravosodnega funkcionarja oziroma dogovora o napotitvi, če kandidat ni zaposlen v javnem sektorju ali če javni uslužbenec ni dobil soglasja predstojnika. Predstojnik zavrne izdajo soglasja, če napotitev javnega uslužbenca ni v interesu organa. Če izbrani kandidat najpozneje v petih dneh po vročitvi osnutka aneksa k pogodbi o zaposlitvi, sporazuma o napotitvi pravosodnega funkcionarja oziroma dogovora o napotitvi tega ne podpiše, se šteje, da je napotitev zavrnil. Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, o tem obvesti misijo ali mednarodno organizacijo.
(2) Dogovor o napotitvi z izbranim kandidatom, ki ni zaposlen v javnem sektorju, ali z javnim uslužbencem, ki ni dobil soglasja predstojnika, sklene pristojni organ. V dvomu, kateri organ je pristojen, odloči predsednik medresorske komisije. V primeru sklenitve dogovora o napotitvi kandidat ne prejema plače in drugih prejemkov iz 18. člena tega zakona.
(3) Izbrani kandidat, ki je zaposlen v javnem sektorju, sklene aneks k pogodbi o zaposlitvi s predstojnikom organa, v katerem ima sklenjeno delovno razmerje, oziroma sporazum s predstojnikom organa, v katerem opravlja funkcijo, kadar je izbrani kandidat pravosodni funkcionar.
(4) Aneks k pogodbi o zaposlitvi, sporazum o napotitvi pravosodnega funkcionarja oziroma dogovor o napotitvi se sklene za čas trajanja misije ali dela v mednarodni organizaciji, vendar ne dlje kot za štiri leta. Po tem času lahko pristojni organ s soglasjem predstojnika za javnega uslužbenca, s soglasjem Sodnega sveta oziroma Državnotožilskega sveta za pravosodnega funkcionarja ali s soglasjem pristojnega organa za napoteno osebo, ki ima sklenjen dogovor o napotitvi, podaljša napotitev, če misija ali delo v mednarodni organizaciji še vedno traja in če obstajata interes Republike Slovenije in misije ali mednarodne organizacije za podaljšanje napotitve. Napotitev javnega uslužbenca na podlagi aneksa k pogodbi o zaposlitvi ali pravosodnega funkcionarja na podlagi sporazuma lahko skupno traja največ osem let.
(5) Ob podaljšanju napotitve mora organ, ki napotuje, za potrebe vodenja centralne evidence napotenih oseb iz petega odstavka 33. člena tega zakona o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ki o podaljšanju obvesti tudi pristojno izbirno komisijo.
17. člen 
(vsebina aneksa k pogodbi o zaposlitvi, sporazuma o napotitvi pravosodnega funkcionarja in dogovora o napotitvi) 
(1) Aneks k pogodbi o zaposlitvi, sporazum o napotitvi pravosodnega funkcionarja in dogovor o napotitvi vsebujejo navedbe o:
– pogodbenih strankah;
– predvidenem času opravljanja nalog v misiji ali mednarodni organizaciji (datum nastopa in zaključka dela);
– državi ali območju opravljanja dela;
– nazivu ali mestu oziroma področju, na katerem bo napotena oseba opravljala naloge v misiji ali mednarodni organizaciji;
– zavezancu za izplačilo prejemkov;
– poročanju in drugih obveznostih napotene osebe;
– obveznih usposabljanjih ali pripravah v skladu z internimi pravili misije ali mednarodne organizacije.
(2) Aneks k pogodbi o zaposlitvi in sporazum o napotitvi pravosodnega funkcionarja vsebujeta tudi navedbe o:
– delovnem času v skladu z internimi pravili misije ali mednarodne organizacije;
– letnem dopustu in načinu njegove izrabe v skladu z internimi pravili misije ali mednarodne organizacije;
– praznikih in dela prostih dnevih v skladu z internimi pravili misije ali mednarodne organizacije;
– elementih za določitev plače ali nadomestila plače in o prejemkih, ki jih zagotavlja misija ali mednarodna organizacija;
– pogojih za sklenitev dodatnega nezgodnega zavarovanja za čas dela v misiji ali mednarodni organizaciji ter za zavarovanje za škodne primere z visokim tveganjem in medicinsko pomoč na potovanjih v tujino, če misija ali mednarodna organizacija to zahteva;
– predčasnem prenehanju napotitve zaradi odpovedi misije ali mednarodne organizacije ali pristojnega organa v skladu z internimi pravili ali delovnimi potrebami, vendar ne prej kot po treh mesecih od začetka napotitve, razen če tega ne zahteva misija ali mednarodna organizacija ali če misija ali mednarodna organizacija preneha obstajati;
– vrnitvi na ustrezno delovno mesto ali funkcijo po prenehanju napotitve.
(3) Aneks k pogodbi o zaposlitvi ali sporazum o napotitvi pravosodnega funkcionarja se glede podatkov iz 4. in 7. alineje prvega odstavka ter 2., 3. in 5. alineje drugega odstavka tega člena lahko neposredno sklicuje na dokument, ki ga kandidat prejme od misije ali mednarodne organizacije glede napotitve, ali na interna pravila misije ali mednarodne organizacije, v okviru katere se opravljajo naloge.
(4) Aneks k pogodbi o zaposlitvi, sporazum o napotitvi pravosodnega funkcionarja in dogovor o napotitvi lahko vsebujejo tudi druge podatke, ki vplivajo na pravice in obveznosti napotene osebe med opravljanjem nalog v okviru posamezne misije ali mednarodne organizacije, upoštevajoč specifičnost nalog.
18. člen 
(plača in drugi prejemki napotene osebe) 
(1) Plača, povračila stroškov, nadomestila in drugi prejemki napotenega javnega uslužbenca ali pravosodnega funkcionarja se določijo v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju in povračila stroškov in drugih prejemkov. Če dnevno nadomestilo mednarodne organizacije, ki ga prejme napoteni javni uslužbenec ali pravosodni funkcionar, presega znesek dnevnega nadomestila, določenega z uredbo, ki ureja plače in druge prejemke javnih uslužbencev za delo v tujini, je javni uslužbenec ali pravosodni funkcionar upravičen do plače, ki bi jo prejemal, če bi delo opravljal v Republiki Sloveniji. Skupni znesek plače, povračil stroškov, nadomestil in drugih prejemkov napotenega javnega uslužbenca ali pravosodnega funkcionarja ne more znašati manj, kot bi znašal skupni znesek plače, povračil stroškov, nadomestil in drugih prejemkov po uredbi, ki ureja plače in druge prejemke javnih uslužbencev za delo v tujini.
(2) Napoteni javni uslužbenec ali pravosodni funkcionar je delodajalca dolžan obvestiti o višini vseh prejemkov, skupaj s povračili stroškov, tudi enkratnih, ki jih prejme od mednarodne organizacije, ter mu predložiti podpisan sporazum z mednarodno organizacijo ali drug dokument, v katerem so navedeni vsi prejemki, ki jih javni uslužbenec ali pravosodni funkcionar prejme od mednarodne organizacije v zvezi z napotitvijo.
(3) Določba drugega stavka prvega odstavka tega člena ne velja za javne uslužbence ali pravosodne funkcionarje, napotene na delo v mednarodne civilne misije na območjih civilnega kriznega upravljanja.
(4) Napotena oseba, ki sklene dogovor o napotitvi, prejema prejemke v zvezi z napotitvijo v skladu z internimi pravili mednarodne organizacije. Republika Slovenija do napotenih oseb iz tega odstavka nima nobenih finančnih obveznosti.
19. člen 
(letni dopust) 
(1) Napoteni javni uslužbenec ali pravosodni funkcionar pridobi pravico do letnega dopusta v skladu z zakoni in podzakonskimi predpisi ter kolektivnimi pogodbami.
(2) Napotena oseba izpolnjuje svoje pravice in obveznosti glede izrabe letnega dopusta in drugih oblik odsotnosti z dela med napotitvijo v misijo ali mednarodno organizacijo v skladu z njenimi internimi pravili in navodili vodstva.
(3) Kadar napoteni javni uslužbenec ali pravosodni funkcionar letnega dopusta ne more izrabiti med delom v misiji ali mednarodni organizaciji, lahko neizrabljeni del letnega dopusta za tekoče koledarsko leto izrabi pri delodajalcu do 31. decembra naslednjega koledarskega leta po prenehanju napotitve na podlagi potrdila misije ali mednarodne organizacije o številu dni izrabljenega letnega dopusta.
(4) Napotenemu javnemu uslužbencu ali pravosodnemu funkcionarju, ki zaključi napotitev v mednarodno civilno misijo na območju civilnega kriznega upravljanja, pripada neposredno po zaključku napotitve dodatnih pet zaporednih delovnih dni odsotnosti z dela s pravico do nadomestila plače.
20. člen 
(druge odsotnosti z dela) 
Napoteni javni uslužbenec ali pravosodni funkcionar je lahko med delom v misiji ali mednarodni organizaciji odsoten iz misije ali mednarodne organizacije s pravico do nadomestila plače zaradi upravičenih razlogov, če je to določeno z internimi pravili misije ali mednarodne organizacije. Zavezanec za plačilo nadomestila plače v času odsotnosti v tujini je organ, s katerim je napotena oseba sklenila aneks k pogodbi o zaposlitvi ali sporazum o napotitvi pravosodnega funkcionarja, razen če ni z internimi pravili mednarodne organizacije določeno drugače.
21. člen 
(varstvo nekaterih kategorij napotenih oseb) 
Napotena oseba lahko zaradi nosečnosti in starševstva, invalidnosti, starosti in drugih podobnih razlogov uživa posebno varstvo v skladu z internimi pravili misije ali mednarodne organizacije.
22. člen 
(vrnitev na delovno mesto ali funkcijo po prenehanju napotitve) 
(1) Napoteni javni uslužbenec ali pravosodni funkcionar se mora po prenehanju opravljanja nalog v misiji ali mednarodni organizaciji vrniti na ustrezno delovno mesto ali funkcijo k delodajalcu v Republiki Sloveniji. Ustrezno delovno mesto je delovno mesto, za katero napotena oseba izpolnjuje predpisane pogoje ali se opravlja v isti stopnji naziva, če se delo na delovnem mestu opravlja v več nazivih. Napoteni javni uslužbenec ali pravosodni funkcionar ima pred začetkom in po izteku napotitve pravico do odsotnosti z nadomestilom plače zaradi selitve v drugo stanovanje v skladu z zakonom in podzakonskim predpisom ali kolektivno pogodbo.
(2) Delodajalec ne sme osebe iz prejšnjega odstavka zaradi napotitve postavljati v manj ugoden položaj. Med napotitvijo v misijo ali mednarodno organizacijo javnemu uslužbencu teče napredovalno obdobje. Letno oceno mu poda pristojni organ, pri čemer se za čas opravljanja dela v misiji ali mednarodni organizaciji upošteva ocena mednarodne organizacije ali poročilo o delu.
23. člen 
(obveznosti napotene osebe) 
(1) Med napotitvijo mora napotena oseba upoštevati navodila misije ali mednarodne organizacije ter delo opravljati strokovno in v skladu s pričakovanji misije ali mednarodne organizacije.
(2) Napotena oseba si mora prizadevati za krepitev ugleda Republike Slovenije v mednarodnem okolju.
(3) Napotena oseba je dolžna pristojni organ redno obveščati o zadevah, ki so zanj vsebinsko pomembne, ter najmanj četrtletno in po izteku napotitve sestaviti poročilo o delu in ga predložiti pristojnemu organu, pri čemer se upoštevajo posebna interna pravila in omejitve glede obveščanja in poročanja ter druga interna pravila misije ali mednarodne organizacije.
(4) Če po merilih pristojnega organa v misiji ali mednarodni organizaciji obstaja kontingent, v skladu s prejšnjim odstavkom poroča le vodja kontingenta.
24. člen 
(zaposlitev za določen čas) 
Državni ali drug organ lahko za čas napotitve javnega uslužbenca v misijo ali mednarodno organizacijo sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas z drugo osebo, ki lahko traja dlje od dveh let.
25. člen 
(diplomatski ali službeni potni list) 
Napoteni osebi in njenim ožjim družinskim članom, ki bodo živeli v skupnem gospodinjstvu v kraju, kjer misija ali mednarodna organizacija deluje, se lahko za čas opravljanja dela v misiji ali mednarodni organizaciji izda diplomatski ali službeni potni list v skladu z zakonom, ki ureja potne listine.
26. člen 
(podjemna pogodba) 
(1) Za napotitev na opravljanje najzahtevnejših del pri vodenju mednarodnih civilnih aktivnosti in projektov ali del, ki so v posebnem interesu Republike Slovenije, lahko Vlada Republike Slovenije na predlog pristojnega organa predlaga za kandidata uglednega strokovnjaka za posamezno področje, če je to v skladu s prakso misije ali mednarodne organizacije.
(2) V primeru potrditve kandidature s strani misije ali mednarodne organizacije sklene pristojni organ z napoteno osebo podjemno pogodbo, s katero se določijo medsebojne pravice in obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja. Sredstva za plačilo po pogodbi se zagotovijo v finančnem načrtu pristojnega organa.
27. člen 
(kratkoročne misije) 
(1) Za kratkoročno misijo se šteje napotitev, ki traja največ tri mesece.
(2) V kratkoročnih misijah se opravljajo predvsem naloge v zvezi s pripravami in spremljanjem demokratičnosti izvedbe volitev v predstavniške organe, referendumov in popisov prebivalstva ter druge časovno omejene naloge iz 4. člena tega zakona.
(3) Določbe tega zakona, ki urejajo napotitev v kratkoročno misijo, se ne uporabljajo za pravosodne funkcionarje.
28. člen 
(povabilo in seznanitev s povabilom) 
(1) Državni ali drug organ, ki od misije ali mednarodne organizacije prejme povabilo za sodelovanje v kratkoročni misiji, pošlje povabilo izbirni komisiji najpozneje v dveh delovnih dneh od prejema povabila. Če izbirna komisija ugotovi, da je sodelovanje v interesu Republike Slovenije, na osrednjem spletnem mestu državne uprave objavi povabilo, ki vsebuje:
1. vrsto kratkoročne misije;
2. državo ali območje, kjer bo kratkoročna misija potekala;
3. pogoje misije ali mednarodne organizacije, ki jih je potrebno izpolnjevati;
4. predviden čas trajanja kratkoročne misije;
5. dokazila, ki jih zahteva misija ali mednarodna organizacija;
6. naslov in rok za zbiranje prijav, ki praviloma ne sme biti krajši od treh dni;
7. navedbo, da mora kandidat v prijavi navesti ali predložiti:
a) osebno ime;
b) naslov stalnega in začasnega prebivališča ter elektronski naslov, na katerem je dosegljiv za komuniciranje z izbirno komisijo;
c) datum rojstva;
č) dokazila o izpolnjevanju postavljenih pogojev s strani misije ali mednarodne organizacije;
d) soglasje predstojnika, če je kandidat javni uslužbenec.
(2) Če gre za kratkoročno napotitev, kjer je potrebna strokovna izobrazba, usposobljenost za delo ali ustrezne izkušnje s področja, ki sodi na delovno področje enega organa, se izvede notranji poziv v organu.
29. člen 
(izbira kandidata) 
(1) Izbirna komisija zbere prijave kandidatov in najpozneje v treh delovnih dneh po poteku roka za prijavo izbere eno ali več oseb za napotitev v kratkoročno misijo. Pri izbiri smiselno upošteva merila iz petega odstavka 12. člena tega zakona. Odločitev izbirne komisije je dokončna.
(2) Izbirna komisija najpozneje v treh delovnih dneh po sprejetju odločitve pošlje kandidatom obvestilo o izbiri. O izbranem kandidatu ali kandidatih v istem roku obvesti tudi državni ali drug organ, ki je poslal povabilo izbirni komisiji.
(3) Državni ali drug organ, ki je od misije ali mednarodne organizacije prejel povabilo za sodelovanje v kratkoročni misiji, to seznani z izbranimi kandidati. Po prejemu informacije misije ali mednarodne organizacije o izbiri ali neizbiri kandidatov za napotitev v kratkoročno misijo, državni ali drugi organ s tem seznani kandidate, izbirno komisijo, pristojni organ ter ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
30. člen 
(obveznosti napotene osebe v kratkoročno misijo) 
(1) Izbrani kandidat se mora pri državnem ali drugem organu, ki je od misije ali mednarodne organizacije prejel povabilo za sodelovanje v kratkoročni misiji, in na ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve, pred začetkom opravljanja nalog v kratkoročni misiji seznaniti s smernicami za delo in zahtevami misije ali mednarodne organizacije.
(2) Oseba, napotena v kratkoročno misijo, mora med napotitvijo upoštevati navodila misija ali mednarodne organizacije.
(3) Napotena oseba mora po koncu opravljanja nalog v kratkoročni misiji sestaviti poročilo o delu in ga najpozneje v treh delovnih dneh predložiti pristojnemu organu, pri čemer se upoštevajo posebna interna pravila in omejitve glede obveščanja in poročanja ter druga interna pravila misije ali mednarodne organizacije.
(4) Napotitev lahko predčasno preneha zaradi odpovedi na strani mednarodne organizacije ali pristojnega organa v skladu z internimi pravili ali delovnimi potrebami.
31. člen 
(status napotenega) 
(1) Napoteni javni uslužbenec, ki je dobil soglasje predstojnika, ostane med trajanjem kratkoročne misije v delovnem razmerju pri delodajalcu in se napoti v kratkoročno misijo na podlagi naloga za službeno potovanje in je upravičen do povračila vseh stroškov na službeni poti, razen če povračilo stroškov zagotovi misija ali mednarodna organizacija.
(2) Napoteni, ki ni javni uslužbenec, ali napoteni javni uslužbenec, ki ni dobil soglasja predstojnika, sklene z organom, ki je prejel vabilo misije ali mednarodne organizacije za sodelovanje v kratkoročni misiji, dogovor o napotitvi z vsebino, kot jo določa prvi odstavek 17. člena tega zakona.
32. člen 
(odsotnost z dela) 
Za odsotnost z dela v kratkoročni misiji in s tem povezana morebitna nadomestila se uporabljajo interna pravila misije ali mednarodne organizacije.
33. člen 
(evidenca napotenih in usposobljenih oseb) 
(1) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, vodi za namen usklajenega uresničevanja ciljev na področju politike napotitev centralno evidenco napotenih oseb, pristojni organi pa vodijo evidence napotenih oseb v misije in mednarodne organizacije z namenom transparentnega pregleda in zagotavljanja hitre odzivnosti v primeru urgentnih situacij. Evidence, ki jih vodijo pristojni organi, vsebujejo podatke iz četrtega odstavka tega člena v zvezi z napotitvijo oseb z delovnega področja pristojnega organa. Pristojni organi so dolžni podatke iz petega odstavka tega člena poslati ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve. Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, hrani podatke v centralni evidenci napotenih oseb pet let od izteka napotitve.
(2) Pristojni organi lahko vodijo z namenom identificiranja primernih kandidatov in zagotavljanja ustrezne odzivnosti pri napotitvah tudi evidenco usposobljenih oseb za napotitev, ki vsebuje podatke iz šestega odstavka tega člena. V evidenco se kandidati vpišejo na lastno željo pod pogojem, da so po oceni pristojnega organa ustrezni kandidati. Zoper zavrnitev prošnje za vpis v evidenco usposobljenih oseb ni pritožbe. Pristojni organ izbriše kandidata s seznama:
1. po poteku petih let od vpisa, če kandidat ne poda nove prošnje za vpis;
2. na kandidatovo lastno željo;
3. če kandidat neupravičeno dvakrat zavrne ponujeno napotitev;
4. če kandidat ne izpolnjuje več pogojev iz četrtega odstavka 8. člena tega zakona.
(3) Posredovanje podatkov iz evidenc tretjim osebam je dopustno za namen napotitve v misijo ali mednarodno organizacijo, sodelovanja z misijo ali mednarodno organizacijo in za izpolnjevanje davčnih ter drugih obveznosti napotenih oseb do države.
(4) V evidencah pristojnih organov se o napotenih osebah obdelujejo naslednji podatki:
1. identifikacijski podatki (osebno ime, enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO), prijavljena prebivališča oziroma naslovi, državljanstvo);
2. elektronski naslov;
3. podatki o prejšnjih delovnih razmerjih in delovni dobi;
4. podatki o sedanjem delovnem mestu ali funkciji;
5. podatki o nazivu ali mestu v misiji ali mednarodni organizaciji;
6. podatki o stopnji izobrazbe, funkcionalnih in posebnih znanjih, udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja, opravljenih strokovnih izpitih in preizkusih znanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti;
7. podatki o opravljanju funkcij, sodelovanju v projektnih skupinah in opravljanju drugega dela v interesu delodajalca;
8. podatki o dosedanji udeležbi v misijah ali mednarodnih organizacijah (področje dela ali naziv funkcije ali položaja, trajanje sodelovanja);
9. podatki o nezgodnem in življenjskem zavarovanju, ki ga zahteva mednarodna organizacija in ga zagotavlja pristojni organ;
10. osebno ime in telefonska številka kontaktne osebe za primer, ko je treba nujno zaščititi interese napotene osebe;
11. podatki o oborožitvi (vrsta orožja, kaliber in serijska številka);
12. podatki o potnem listu (vrsta potne listine in datum veljavnosti);
13. podatki o krvni skupini in RhD-faktorju;
14. podatki o obliki napotitve v misijo ali mednarodno organizacijo.
(5) V centralni evidenci se o napotenih osebah obdelujejo naslednji podatki:
1. osebno ime;
2. EMŠO;
3. spol;
4. podatki o nazivu ali mestu v misiji ali mednarodni organizaciji;
5. oblika napotitve v misijo ali mednarodno organizacijo;
6. čas trajanja napotitve v misijo ali mednarodno organizacijo;
7. podatki o stopnji izobrazbe, funkcionalnem in posebnem znanju, udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja, opravljenih strokovnih izpitih in preizkusih znanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti.
(6) O usposobljenih osebah se obdelujejo podatki iz 1., 2., 4., 6., 7. in 8. točke četrtega odstavka tega člena.
(7) Centralna evidenca in evidence pristojnih organov o osebah, napotenih v misije ali mednarodne organizacije, se za namen preverjanja in usklajevanja sprememb podatkov iz 1. točke četrtega odstavka in 1. točke petega odstavka tega člena z uporabo EMŠO lahko povežejo s centralnim registrom prebivalstva, ki ga vodi in upravlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
34. člen 
(osebe za stike) 
(1) Državni ali drugi organi, ki napotijo kandidate v misijo ali mednarodno organizacijo, morajo imenovati osebe za stike za zagotavljanje pravočasnega odziva na predloge, pobude in pomoči osebam, napotenim v misije ali mednarodne organizacije, pri opravljanju njihovih nalog v tujini.
(2) Osebno ime, telefonska številka in naslov elektronske pošte oseb za stike se sporočijo ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve. Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, pri zagotavljanju pomoči osebam, napotenim v misije ali mednarodne organizacije, sodeluje z državnimi in drugimi organi.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
35. člen 
(imenovanje novih komisij in sprejem poslovnika) 
(1) Vlada Republike Slovenije imenuje novo medresorsko komisijo v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. Do imenovanja nove medresorske komisije nadaljuje delo medresorska komisija, ki je bila imenovana po Zakonu o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS, št. 20/06).
(2) Predsednik medresorske komisije v enem mesecu po imenovanju nove medresorske komisije imenuje nove izbirne komisije. Do imenovanja novih izbirnih komisij nadaljujejo delo izbirne komisije, ki so bile imenovane po Zakonu o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS, št. 20/06).
(3) Nova medresorska komisija sprejme v treh mesecih po imenovanju nov poslovnik medresorske komisije za napotitev oseb v misije in mednarodne organizacije. Do uveljavitve novega poslovnika v skladu s tem zakonom se smiselno uporablja Poslovnik medresorske komisije za napotitev oseb v misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS, št. 112/06), če ni v nasprotju s tem zakonom.
36. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati Zakon o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS, št. 20/06) in Poslovnik medresorske komisije za napotitev oseb v misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS, št. 112/06).
37. člen 
(podaljšanje uporabe) 
(1) Za napoteno osebo, ki je bila napotena v misijo ali mednarodno organizacijo pred uveljavitvijo tega zakona, se do izteka te napotitve uporablja Zakon o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS, št. 20/06).
(2) Postopki izbire oseb, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljujejo po Zakonu o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS, št. 20/06).
(3) Za podaljšanje napotitve že napotene osebe po uveljavitvi tega zakona se uporabljajo določbe tega zakona.
38. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/21-4/11
Ljubljana, dne 15. decembra 2021
EPA 2159-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti