Uradni list

Številka 204
Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021

Kazalo

4202. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Tišina, stran 13174.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 214. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in 16. člena Statuta Občine Tišina je (Uradni list RS, št. 41/15, 97/20) je Občinski svet Občine Tišina na 21. redni seji dne 16. 12. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Tišina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom se določa postopek, pogoji, upravičenci, merila in kriteriji za razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Občini Tišina (v nadaljevanju: Pravilnik).
(2) Sredstva za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z Odlokom o proračunu Občine Tišina za tekoče leto.
2. člen 
(upravičenci) 
Upravičenci za sofinanciranje programov in projektov iz proračuna Občine Tišina po tem pravilniku so:
– turistična društva, njihove sekcije, zveze turističnih društev in druge pravne osebe s področja turizma, ki niso javni zavodi, prispevajo pa k razvoju turizma.
3. člen 
(predmet sofinanciranja) 
(1) Predmet sofinanciranja na podlagi tega pravilnika so programi in projekti izvajalcev z naslednjimi vsebinami:
– delovanje izvajalcev,
– izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev občine in društva oziroma izvajalca na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah v občini, drugod po Sloveniji in tujini,
– izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednica, brošura …,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepšanje okolja, ohranjanja starih šeg in navad (običajev), urejanje in vzdrževanje poti, razgledišč, čistilne akcije …,
– organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organiziranje delavnic za otroke in mladino,
– izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti na področju turizma – seminarji, predavanja, delavnice, ekskurzije …
(2) Vsebine iz prejšnjega odstavka se podrobneje opredelijo z javnim razpisom. V javnem razpisu se določi tudi, katere izmed vsebin prejšnjega odstavka so predmet sofinanciranja.
(3) Predmet tega pravilnika ni dodelitev sredstev za investicije.
(4) Izvajalcu, ki so mu bila odobrena sredstva iz naslova razpisa po tem pravilniku, ne more uveljavljati pravice za sofinanciranje istih aktivnosti, za katere občina razpisuje sredstva iz programa po drugih pravilnikih.
4. člen 
(pogoji) 
Upravičenci iz prejšnjega člena tega pravilnika morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Tišina in aktivno delujejo na njenem območju,
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, in sicer najmanj eno leto pred objavo javnega razpisa,
– da prijavljeno dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in projektov ter imajo na dan prijave poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Tišina,
– druge pogoje določene z vsakoletnim razpisom.
II. POSTOPEK IZBIRE PROGRAMOV IN PROJEKTOV 
5. člen 
(vrsta postopka) 
Postopek za izbiranje programov in projektov na področju turizma, ki se financirajo iz proračuna Občine Tišina, se izvede kot javni razpis.
6. člen 
(postopek sofinanciranja) 
Postopek javnega razpisa in dodeljevanja finančnih sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
– župan sprejme sklep o začetku postopka,
– župan sprejme sklep o imenovanju strokovne komisije,
– občinska uprava pripravi javni razpis, razpisno dokumentacijo, besedilo javne razpisa in ga objavi,
– zbiranje vlog,
– strokovna komisija, ki jo imenuje župan, izvede odpiranje vlog in preveri formalno popolnost vlog,
– pooblaščena oseba občinske uprave, ki je tudi članica strokovne komisije, pozove izvajalce, ki so v roku oddali nepopolne vloge, k dopolnitvi v roku, navedenem v javnem razpisu,
– direktor občinske uprave s sklepom zavrže vloge izvajalcev, ki v pozivnem roku niso bile dopolnjene in vloge, ki ne ustrezajo besedilu javnega razpisa,
– komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji in pripravi o tem zapisnik,
– komisija na podlagi ocene vlog pripravi predlog prejemnikov sredstev,
– direktor občinske uprave na podlagi predloga strokovne komisije izda odločbo o izboru programov in projektov,
– župan z izbranimi izvajalci, ki so se odzvali na poziv k podpisu pogodbe, sklene pogodbo o sofinanciranju,
– občinska uprava spremlja izvajanje in realizacijo programov in projektov dogovorjenih s pogodbami.
7. člen 
(uvedba postopka) 
Postopek javnega razpisa se začne s sklepom o začetku postopka, ki ga sprejme župan.
8. člen 
(strokovna komisija) 
(1) Župan s sklepom imenuje strokovno komisijo, ki je pristojna za izvedbo postopka javnega razpisa.
(2) Komisija je sestavljena iz enega člana Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, enega člana Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, dveh predstavnikov občanov Občine Tišina in enega predstavnika občinske uprave.
9. člen 
(javni razpis) 
(1) Javni razpis, katerega besedilo pripravi občinska uprava, se vsako leto objavi v občinskem glasilu. Na spletni strani Občine Tišina pa se objavi celotna vsebina javnega razpisa skupaj z razpisno dokumentacijo.
(2) Razpis mora trajati najmanj 14 dni.
(3) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo izvajalca razpisa (naziv in sedež),
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– kriterije in merila,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci (vlagatelji),
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa,
– obdobje v katerem morajo biti porabljena sredstva,
– način pošiljanja in vsebina vlog,
– razpisni rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– predviden termin odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– navedbo javnega uslužbenca oziroma oseb, pristojnih za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom.
(4) Na javni razpis po tem pravilniku se vlagatelji prijavijo na podlagi razpisne dokumentacije, ki jo pripravi občinska uprava.
10. člen 
(vloge) 
(1) Vloge se označijo po času prejema. Vlagatelji morajo svojo vlogo podati na razpisnih obrazcih iz razpisne dokumentacije in ji priložiti zahtevana dokazila ter priloge.
(2) Vlagatelj lahko svojo vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do zaključka razpisnega roka. Vsaka vloga in njene dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva.
(3) Vloga, ki prispe po preteku razpisanega roka, je prepozna.
11. člen 
(odpiranje vlog in poziv na dopolnitev) 
(1) Strokovna komisija iz 9. člena tega Pravilnika odpre vse pravočasno dostavljene in pravilno označene vloge po vrstnem redu, kot so bile predložene, v roku, ki je določen v javnem razpisu.
(2) O odpiranju vlog strokovna komisija vodi zapisnik, ki mora vsebovati:
– naslov, prostor in čas odpiranja,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu prispelih vlog,
– seznam prepoznih vlog ter vlog, ki jih niso predložile upravičene osebe,
– seznam vlog, ki naj se dopolnijo ter
– seznam formalno popolnih vlog.
12. člen 
(obravnava vlog) 
(1) Na podlagi ugotovitev zapisnika iz drugega odstavka prejšnjega člena, pristojni javni uslužbenec vlagatelje, katerih vloge formalno niso popolne, pozove k dopolnitvi. Vlagatelji morajo svojo vlogo dopolniti v petih dneh.
(2) Strokovna komisija nepopolnih vlog, katerih pomanjkljivosti v roku niso odpravljene (formalno nepopolne vloge), vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe ter vlog, ki so prispele po roku za oddajo vlog (prepozne vloge), vsebinsko ne obravnava.
(3) Vse vloge, navedene v prejšnjem odstavku tega člena, direktor občinske uprave s sklepom zavrže.
13. člen 
(predlog upravičencev do finančnih sredstev) 
(1) Strokovna komisija opravi strokovni pregled pravočasnih in popolnih vlog ter jih oceni na podlagi meril in kriterijev, navedenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Strokovna komisija o opravljanju strokovnega pregleda vlog in njihovem ocenjevanju vodi zapisnik.
(2) Na podlagi dodeljenih ocen strokovna komisija pripravi predlog upravičencev do finančnih sredstev, ki vsebuje višino sredstev z navedbo doseženih točk za posameznega upravičenca.
(3) Predlog upravičencev do finančnih sredstev strokovna komisija predloži direktorju občinske uprave.
14. člen 
(izdaja odločbe) 
(1) Direktor občinske uprave, na podlagi prejetega predloga strokovne komisije, z odločbo odloči o višini odobrenih sredstev v roku, določenim z javnim razpisom.
(2) Zoper odločbo je dopustno vložiti pritožbo v roku 8 dni od vročitve. O pritožbi odloča župan. Odločitev župana je dokončna, zoper njo je mogoč upravni spor pred pristojnim sodiščem.
(3) Predmet pritožbe ne morejo biti merila in kriteriji za ocenjevanje vlog.
15. člen 
(objava rezultatov) 
Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka javnega razpisa objavijo na spletni strani Občine Tišina.
16. člen 
(vsebina pogodbe) 
(1) Z izvajalci, ki so jim bila odobrena sredstva, župan sklene letno pogodbo o sofinanciranju izbranih programov oziroma projektov na področju turizma. Pogodba mora poleg podatkov o pogodbenih strankah, vsebovati še podatke o:
– vsebinah in obsegu programov oziroma projektov s področja turizma, ki so predmet sofinanciranja,
– višino dodeljenih sredstev in proračunsko postavko,
– trajanju pogodbe,
– obsegu, dinamiki izplačil in načinu zagotavljanja sredstev Občine Tišina,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev,
– sankcije v primeru nenamenske porabe dodeljenih sredstev,
– skrbnikih pogodb na strani Občine Tišina in izvajalca,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
(2) Občina kot sofinancer posreduje pogodbe izvajalcem v podpis. Izvajalec mora podpisano pogodbo vrniti občini – sofinancerju najkasneje v roku petnajstih dni, šteto od dneva njenega prejema. V primeru, da izvajalec pogodbe v tem roku ne vrne se šteje, da je odstopil od vloge za sofinanciranje.
(3) Izvajalec letnega programa prejme 50 % odobrenih sredstev najpozneje v 30 dneh po podpisu pogodbe, ostanek sredstev pa po predložitvi poročila z zahtevanimi dokazili.
(4) Izvajalec letnega programa sofinancerju posreduje poročilo na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije z zahtevanimi dokazili, najkasneje do 15. 12. za tekoče leto.
III. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM POGODB 
17. člen 
(1) Izvajalci so dolžni izvajati programe in projekte s področja turizma najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi in za namene, za katere so jim bila odobrena sredstva iz občinskega proračuna.
(2) Občinska uprava in nadzorni odbor Občine Tišina lahko pri izvajalcu letnega programa kadarkoli preverita namenskost porabe dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna in izvajanje letnega programa izbranega izvajalca.
(3) V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev ali neizvajanje letnega programa s strani izvajalca, se sofinanciranje s strani Občine Tišina takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi.
18. člen 
(1) Izvajalec letnega programa, pri katerem se ugotovi kršitve določb iz 18. člena tega pravilnika, se v naslednjem letu ne more prijaviti na javni razpis Občine Tišina za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma.
(2) Na javni razpis Občine Tišina za sofinanciranje letnega programa se v naslednjem proračunskem letu ne more prijaviti tudi tisti izvajalec, pri katerem se ugotovi, da je v svoji prijavi na javni razpis v razpisnih obrazcih navedel neresnične podatke.
IV. POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE LETNIH PROGRAMOV 
19. člen 
Pogoje in merila za vrednotenje programov in projektov na področju turizma določi Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe. Merila in pogoji za vrednotenje programov in projektov na področju turizma, so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 8/18).
21. člen 
Ta Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0038/2021
Tišina, dne 17. decembra 2021
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti