Uradni list

Številka 204
Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021

Kazalo

4181. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2022, stran 13152.

  
Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), 29 člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 72. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 18. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2022 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2022 (Uradni list RS, št. 13/21), se spremeni prvi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.017.142
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.584.978
70
DAVČNI PRIHODKI
3.093.978
700 Davki na dohodek in dobiček
2.648.503
703 Davki na premoženje
270.825
704 Domači davki na blago in storitve
174.550
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
491.000
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
274.400
711 Takse in pristojbine
5.000
712 Globe in druge denarne kazni
28.600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
21.500
714 Drugi nedavčni prihodki
161.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
516.700
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
200
721 Prihodki od prodaje zalog
500
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
516.000
73
PREJETE DONACIJE 
2.500
730 Prejete donacije iz domačih virov 
2.500
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
912.964
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
720.363
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
192.601
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
5.309.780
40
TEKOČI ODHODKI 
1.418.621
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
482.651
401 Prisp. delodajalca za soc. varnost
74.503
402 Izdatki za blago in storitve
827.267
403 Plačila domačih obresti
4.200
409 Rezerve
30.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.326.324
410 Subvencije
76.600
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
834.515
412 Transferi neprofitnim org. 
in ustanovam 
127.435
413 Drugi tekoči domači transferi 
287.773
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.454.336
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
2.454.336
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
110.500
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
50.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
60.500
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–292.639
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
116.763
55
ODPLAČILO DOLGA
116.763
550 Odplačila domačega dolga
116.763
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
–409.402
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
–116.763
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.-IX.) 
292.639
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
409.402
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-24/2021
Dolenjske Toplice, dne 15. decembra 2021
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk 

AAA Zlata odličnost