Uradni list

Številka 204
Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021

Kazalo

4203. Pravilnik sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Tišina, stran 13177.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 25. in 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 16. člena Statuta Občine Tišina je (Uradni list RS, št. 41/15, 97/20) je Občinski svet Občine Tišina na 21. redni seji dne 16. 12. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Tišina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Tišina (v nadaljevanju: pravilnik) določa dejavnosti (vsebine) in upravičence za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov iz proračuna Občine Tišina (v nadaljevanju: programi in projekti), pogoje, ki jih morajo izpolnjevati programi in njihovi izvajalci, ter postopek, kriterije in merila za izbiro in vrednotenje teh programov in projektov.
2. člen 
(1) Posamezni izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo enak pomen, kot ga določa 2. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (v nadaljevanju: ZUJIK).
(2) Javne kulturne dejavnosti po tem pravilniku so vse oblike dejavnosti s področja kulture: glasbena (pevska), gledališka, folklorna, plesna, literarna, likovna, ki so kot take opredeljene v Letnem programu kulture Občine Tišina.
(3) Javni kulturni program je kulturna dejavnost, ki je po vsebini in obsegu zaključena celota in jo izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem interesu. Kulturni projekt pa je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, ki jo financira Občina Tišina.
3. člen 
(dejavnosti, ki se sofinancirajo) 
(1) Iz proračuna Občine Tišina se po tem pravilniku v posameznem koledarskem letu sofinancira redna dejavnost ljubiteljskih izvajalcev s področja kulture, ki so izbrani na osnovi javnega razpisa oziroma tisti njihovi programi ali projekti, ki niso sofinancirani iz drugih proračunskih postavk ali javnih razpisov Občine Tišina.
(2) Predmet tega pravilnika ni dodelitev sredstev za investicije.
4. člen 
(upravičenci) 
(1) Upravičenci za sofinanciranje programov in projektov iz proračuna Občine Tišina po tem pravilniku so kulturna društva, njihove sekcije, zveze kulturnih društev in druge pravne osebe s področja kulture, ki niso javni zavodi, izvajajo pa kulturni program v javnem interesu.
(2) Posamezniki, ki so vpisani razvid samostojnih kulturnih izvajalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo.
5. člen 
(pogoji) 
Upravičenci iz prejšnjega člena tega pravilnika morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Tišina in aktivno delujejo na njenem območju,
– da so v skladu z zakonodajo registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti najmanj eno leto pred objavo razpisa,
– da prijavljeno dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in projektov ter imajo na dan prijave poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Tišina,
– druge pogoje, določene z vsakoletnim razpisom.
II. POSTOPEK IZBIRE PROGRAMOV IN PROJEKTOV 
6. člen 
(vrsta postopka) 
Postopek za izbiranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se financirajo iz proračuna Občine Tišina, se izvede kot javni razpis.
7. člen 
(višina sredstev) 
(1) Z javnim razpisom iz 6. člena tega pravilnika se opredeli višina sredstev za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
(2) Obseg sofinanciranja določi Občinski svet Občine Tišina z vsakoletnim proračunom. Ljubiteljske kulturne dejavnosti se lahko sofinancirajo le do višine razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Tišina.
8. člen 
(postopek sofinanciranja) 
Postopek javnega razpisa in dodeljevanja finančnih sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
– župan sprejme sklep o začetku postopka,
– župan sprejme sklep o imenovanju strokovne komisije,
– občinska uprava pripravi javni razpis, razpisno dokumentacijo, besedilo javnega razpisa in ga objavi,
– zbiranje vlog,
– strokovna komisija, ki jo imenuje župan, izvede odpiranje vlog in preveri formalno popolnost vlog,
– pooblaščena oseba občinske uprave, ki je tudi članica strokovne komisije, pozove izvajalce, ki so v roku oddali nepopolne vloge, k dopolnitvi v roku navedenem v javnem razpisu,
– direktor/ica občinske uprave s sklepom zavrže vloge izvajalcev, ki v pozivnem roku niso bile dopolnjene in vloge, ki ne ustrezajo besedilu javnega razpisa,
– komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji in pripravi o tem zapisnik,
– komisija na podlagi ocene vlog pripravi predlog prejemnikov sredstev,
– direktor/ica občinske uprave izda na podlagi predloga strokovne komisije odločbo o izboru programov in projektov,
– župan z izbranimi izvajalci, ki so se odzvali na poziv k podpisu pogodbe, sklene pogodbo o sofinanciranju,
– občinska uprava spremlja izvajanje in realizacijo programov in projektov dogovorjenih s pogodbami.
9. člen 
(uvedba postopka) 
Postopek javnega razpisa se začne s sklepom o začetku postopka, ki ga sprejme župan.
10. člen 
(strokovna komisija) 
(1) Župan s sklepom imenuje strokovno komisijo, ki je pristojna za izvedbo postopka javnega razpisa.
(2) Komisija je sestavljena iz enega člana Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, predstavnika občanov Občine Tišina in enega predstavnika občinske uprave.
11. člen 
(javni razpis) 
(1) Javni razpis, katerega besedilo pripravi občinska uprava, se vsako leto objavi v občinskem glasilu. Na spletni strani Občine Tišina pa se objavi celotna vsebina javnega razpisa skupaj z razpisno dokumentacijo.
(2) Razpis mora trajati najmanj 30 dni.
(3) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo izvajalca razpisa (naziv in sedež),
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– kriterije in merila,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kulturni izvajalci (vlagatelji),
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa,
– obdobje v katerem morajo biti porabljena sredstva,
– način pošiljanja in vsebina vlog,
– razpisni rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– predviden termin odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem, bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– navedbo javnega uslužbenca oziroma oseb, pristojnih za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom.
(4) Na javni razpis po tem pravilniku se vlagatelji prijavijo na podlagi razpisne dokumentacije, ki jo pripravi občinska uprava.
12. člen 
(vloge) 
(1) Vloge se označijo po času prejema. Vlagatelji morajo svojo vlogo podati na razpisnih obrazcih iz razpisne dokumentacije in ji priložiti zahtevana dokazila ter priloge.
(2) Vlagatelj lahko svojo vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do zaključka razpisnega roka. Vsaka vloga in njene dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva.
(3) Vloga, ki prispe po preteku razpisanega roka, je prepozna.
13. člen 
(odpiranje vlog in poziv na dopolnitev) 
(1) Strokovna komisija iz 10. člena tega pravilnika odpre vse pravočasno dostavljene in pravilno označene vloge po vrstnem redu, kot so bile predložene, v roku, ki je določen v javnem razpisu.
(2) O odpiranju vlog strokovna komisija vodi zapisnik, ki mora vsebovati:
– naslov, prostor in čas odpiranja,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu prispelih vlog,
– seznam prepoznih vlog ter vlog, ki jih niso predložile upravičene osebe,
– seznam vlog, ki naj se dopolnijo ter
– seznam formalno popolnih vlog.
14. člen 
(obravnava vlog) 
(1) Na podlagi ugotovitev zapisnika iz drugega odstavka prejšnjega člena, pristojni javni uslužbenec vlagatelje, katerih vloge formalno niso popolne, pozove k dopolnitvi. Vlagatelji morajo svojo vlogo dopolniti v petih dneh.
(2) Strokovna komisija nepopolnih vlog, katerih pomanjkljivosti v roku niso odpravljene (formalno nepopolne vloge), vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe ter vlog, ki so prispele po roku za oddajo vlog (prepozne vloge), vsebinsko ne obravnava.
(3) Vse vloge, navedene v prejšnjem odstavku tega člena, direktor občinske uprave s sklepom zavrže.
15. člen 
(predlog upravičencev do finančnih sredstev) 
(1) Strokovna komisija opravi strokovni pregled pravočasnih in popolnih vlog ter jih oceni na podlagi meril in kriterijev, navedenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Strokovna komisija o opravljanju strokovnega pregleda vlog in njihovem ocenjevanju vodi zapisnik.
(2) Na podlagi dodeljenih ocen strokovna komisija pripravi predlog upravičencev do finančnih sredstev, ki vsebuje višino sredstev z navedbo doseženih točk za posameznega upravičenca.
(3) Predlog upravičencev do finančnih sredstev strokovna komisija predloži direktorju občinske uprave.
16. člen 
(izdaja odločbe) 
(1) Direktor občinske uprave, na podlagi prejetega predloga strokovne komisije, z odločbo odloči o višini odobrenih sredstev v roku, določenim z javnim razpisom.
(2) Zoper odločbo je dopustno vložiti pritožbo v roku 8 dni od vročitve. O pritožbi odloča župan. Odločitev župana je dokončna, zoper njo je mogoč upravni spor pred pristojnim sodiščem.
(3) Predmet pritožbe ne morejo biti merila in kriteriji za ocenjevanje vlog.
17. člen 
(objava rezultatov) 
Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka javnega razpisa objavijo na spletni strani Občine Tišina.
18. člen 
(vsebina pogodbe) 
(1) Z izvajalci, ki so jim bila odobrena sredstva, župan sklene letno pogodbo o sofinanciranju izbranih programov oziroma projektov. Pogodba mora poleg podatkov o pogodbenih strankah, vsebovati še podatke o:
– vsebinah in obsegu javnih kulturnih programov oziroma kulturnih projektov, ki so predmet sofinanciranja,
– višino dodeljenih sredstev in proračunsko postavko,
– trajanju pogodbe,
– obsegu, dinamiki izplačil in načinu zagotavljanja sredstev Občine Tišina,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev,
– sankcije v primeru nenamenske porabe dodeljenih sredstev,
– skrbnikih pogodb na strani Občine Tišina in izvajalca,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
(2) Občina kot sofinancer posreduje pogodbe izvajalcem v podpis. Izvajalec mora podpisano pogodbo vrniti občini – sofinancerju najkasneje v roku petnajstih dni, šteto od dneva njenega prejema. V primeru, da izvajalec pogodbe v tem roku ne vrne se šteje, da je odstopil od vloge za sofinanciranje.
(3) Izvajalec letnega programa prejme 50 % odobrenih sredstev najpozneje v 30 dneh po podpisu pogodbe, ostanek sredstev pa po predložitvi poročila z zahtevanimi dokazili.
(4) Izvajalec letnega programa sofinancerju posreduje poročilo na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije z zahtevanimi dokazili, najkasneje do 15. 12. za tekoče leto.
III. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM POGODB 
19. člen 
(1) Kulturni izvajalci so dolžni izvajati javne kulturne programe in kulturne projekte najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi in za namene, za katere so jim bila odobrena sredstva iz občinskega proračuna.
(2) Občinska uprava in nadzorni odbor Občine Tišina lahko pri izvajalcu letnega programa kadarkoli preverita namenskost porabe dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna in izvajanje letnega programa izbranega izvajalca.
(3) V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev ali neizvajanje letnega programa s strani izvajalca, se sofinanciranje s strani Občine Tišina takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi.
20. člen 
(1) Izvajalec letnega programa, pri katerem se ugotovi kršitve določb iz 19. člena tega pravilnika, se v naslednjem letu ne more prijaviti na javni razpis Občine Tišina za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov.
(2) Na javni razpis Občine Tišina za sofinanciranje letnega programa se v naslednjem proračunskem letu ne more prijaviti tudi tisti izvajalec, pri katerem se ugotovi, da je v svoji prijavi na javni razpis v razpisnih obrazcih navedel neresnične podatke.
IV. POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE LETNIH PROGRAMOV 
21. člen 
(1) Pogoje in merila za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov določi Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. Merila in pogoji za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
(2) Merila in kriteriji za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti obsegajo naslednje sklope:
A. javni kulturni programi,
B. kulturni projekti.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 42/08).
23. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0039/2021
Tišina, dne 17. decembra 2021
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti