Uradni list

Številka 204
Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021

Kazalo

4159. Pravilnik o spremembah Pravilnika o programu, postopku in načinu opravljanja preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem prometu, stran 13104.

  
Na podlagi tretjega odstavka 23. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19 in 94/21) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o programu, postopku in načinu opravljanja preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem prometu 
1. člen 
V Pravilniku o programu, postopku in načinu opravljanja preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 10/07, 39/07 in 23/09) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
S tem pravilnikom se določajo program, postopek in način opravljanja preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: preizkus znanja).«.
2. člen 
V 3. členu se prva alineja črta.
3. člen 
V 4. členu se v drugem odstavku besedilo »naslednjih pet modulov« nadomesti z besedilom »naslednje štiri module« ter se črta prva alineja.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Preizkus znanja se opravlja v pisni obliki, v skladu s točko (a) prvega odstavka pod II. Priloge I Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 51), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/1055 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2020 o spremembi uredb (ES) št. 1071/2009, (ES) št. 1072/2009 in (EU) št. 1024/2012 za njihovo prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza (UL L št. 249 z dne 31. 7. 2020, str. 17).
Šesti in sedmi odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(6) Kandidat mora doseči povprečno najmanj 60 % skupnega števila točk, da se celoten preizkus znanja šteje za opravljenega, pri čemer mora kandidat pri posameznem delu preizkusa znanja doseči najmanj 50 % skupnega možnega števila točk.
(7) V primeru nejasno zapisanih odgovorov se odgovori ne upoštevajo kot pravilni.«.
Osmi odstavek se črta.
4. člen 
V 5. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2)Osebe iz prejšnjega odstavka pri komisiji iz 7. člena tega pravilnika vložijo vlogo za priznavanje posameznih predmetov iz Priloge 1 tega pravilnika ter vlogi priložijo:
– overjene fotokopije diplome oziroma potrdila o zaključku izobraževanja,
– overjene fotokopije indeksa oziroma potrdila o opravljenih izpitih,
– učne načrte predmetov, za katere oseba želi, da se upoštevajo pri priznavanju.«.
Tretji odstavek se črta.
5. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen 
(1) Minister, pristojen za promet, imenuje komisijo za opravljanje preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevoza (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo sestavljajo predsednik, dva namestnika predsednika in člani, in sicer za štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
(2) Komisijo sestavlja:
– šest oseb, ki so zaposlene na ministrstvu, pristojnemu za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
– dve osebi, ki jih predlaga Gospodarska zbornica Slovenije,
– dve osebi, ki jih predlaga Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
(3) Osebe iz prve alineje prejšnjega odstavka izbere minister izmed oseb, ki se prijavijo na interni natečaj. Ministrstvo v pozivu za imenovanje članov komisije iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka določi področja, ki jih bodo pokrivali omenjeni člani komisije.
(4) Predsednika in dva namestnika predsednika minister imenuje izmed oseb iz prve alineje drugega odstavka tega člena.
(5) Predsednik, namestnika predsednika in člani komisije preverjajo znanje za posamezna tematska področja preizkusa znanja, kar se navede v okviru imenovanja iz prvega odstavka tega člena.
(6) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko minister, pristojen za promet, v primeru manjšega števila prijav, imenuje komisijo, ki jo sestavlja najmanj šest oseb.
(7) Predsednika, namestnika predsednika ali člana komisije lahko minister, pristojen za promet razreši pred potekom časa, za katerega je imenovan, če predsednik ali član komisije:
– sam zahteva razrešitev;
– ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje v komisijo;
– ne opravlja dela v skladu s predpisi, ki se nanašajo na področje, na katerem komisija opravlja svoje delo ali delovanje komisije;
– ne opravlja svojih nalog ali jih ne opravlja strokovno.
(8) Komisija določi natančnejši način dela in opravljanja preizkusa znanja s poslovnikom, ki ga sprejme z večino glasov navzočih članov komisije. Komisija je sklepčna, če je na seji navzočih vsaj polovica članov komisije. Komisija lahko odloča tudi na dopisni seji, pri čemer člani komisije svoj glas sporočijo predsedniku komisije pisno ali po elektronski pošti.
(9) Minister določi stroške dela izpitne komisije. Člani izpitne komisije so upravičeni do plačila za opravljeno delo na podlagi pogodbe o delu, ki jo sklenejo z izvajalcem iz 9. člena tega pravilnika.«.
6. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen 
Predsednik, namestnika predsednika in člani komisije za opravljanje preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju cestnega prometa, za predsednika, namestnika predsednika in člane komisije, ki imajo univerzitetno izobrazbo pa se zahteva tri leta delovnih izkušenj na področju cestnega prometa.«.
7. člen 
V 13. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prijava vsebuje podatke o kandidatu (EMŠO, priimek in ime, kraj in država rojstva, naslov za obveščanje, telefon, naslov elektronske pošte) in navedbo modula iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika, po katerem bo kandidat opravljal preizkus znanja.«.
8. člen 
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen 
(1) Kandidat, ki je opravil preizkus znanja po programu preizkusa znanja za modul 2 ali modul 4 iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika, je strokovno usposobljen za opravljanje prevoza potnikov ali blaga v notranjem cestnem prometu in prejme spričevalo na obrazcu, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
(2) Kandidat, ki je opravil preizkus znanja po programu preizkusa znanja za modul 3 ali modul 5 iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika, je strokovno usposobljen za opravljanje prevoza potnikov ali blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu in prejme spričevalo na obrazcu, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
(3) Kandidatu izda spričevalo predsednik komisije ali namestnik predsednika iz 7. člena tega pravilnika.«.
9. člen 
V 18. členu se drugi, tretji in četrti odstavek črtajo.
10. člen 
V 20. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če se pritožbi ugodi, določi predsednik spremenjeno sestavo izpitne komisije, ki ponovno oceni izpitni poli in izda nov zapisnik o poteku preizkusa znanja.«.
11. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
12. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
13. člen 
Za Prilogo 2 se doda nova Priloga 3, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
14. člen
Do imenovanja komisije iz spremenjenega 7. člena pravilnika opravlja naloge komisija, imenovana na podlagi 7. člena Pravilnika o programu, postopku in načinu opravljanja preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 10/07, 39/07 in 23/09).
15. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-558/2021/14-026111239
Ljubljana, dne 23. decembra 2021
EVA 2020-2430-0104
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti