Uradni list

Številka 204
Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021

Kazalo

4188. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško, stran 13159.

  
Na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21 in 172/21), 218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.č in 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), VI. poglavja ter prve in tretje alineje 41. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr. in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ in 27/98 – odločba US), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19, 157/20) je Občinski svet Občine Laško na 17. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško 
1. člen 
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško (Uradni list RS, št. 61/19) se v 2. členu v celoti črta alineja e).
2. člen 
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»(1) Komunalna opremljenost stavbnega zemljišča se točkuje na naslednji način:
Komunalna opremljenost zemljišča
Št. točk
Cestno omrežje: 
– asfaltna cesta 
– makadamska cesta
11 
4
Javna razsvetljava
4
Odvoz smeti
5
Urejena zelenica na funkcionalnem zemljišču stavb z več deli
15
Javna kanalizacija
5
Javni vodovod
4
« 
3. člen 
Drugi odstavek 6. člena se črta.
4. člen 
V prvem odstavku 7. člena se nadomesti obrazložitev namembnosti skupine C z novim besedilom:
»C – Stavbna zemljišča za namen izvajanja lokalne samouprave, njenih javnih zavodov in humanitarne dejavnosti. Sem spadajo: poslovni prostori javne uprave, gasilski domovi, dvorane za družabne prireditve, muzeji, knjižnice, šole, vrtci, prostori za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami, športne dvorane za neprofitne namene, prostori za šport in prireditve za neprofitne namene.«
5. člen 
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško se v celoti črta Priloga 1.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določila tega odloka pa se začno uporabljati 1. 1. 2022.
Št. 07-04/2017
Laško, dne 15. decembra 2021
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti